Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 7.XII

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В РАМКИТЕ НА

 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В РАМКИТЕ НА РАЗШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2010 г. - ДВ, бр. 82 от 2010 г. В сила от 25 октомври 2010 г.)

Издадено от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз

Обн. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г.

Правителството на Република България (наричано по-долу за краткост "България") и Федералният съвет на Конфедерация Швейцария (наричан по-долу за краткост "Швейцария"),

заедно наричани "страните",

съзнавайки значението на разширяването на Европейския съюз (наричан по-долу за краткост ЕС) за стабилността и просперитета на Европа;

отбелязвайки солидарността на Швейцария с усилията на ЕС за намаляване на икономическите и социалните неравенства в ЕС;

на базата на предишното успешно сътрудничество между двете държави;

съобразно приятелските отношения между двете страни;

с желание за утвърждаване на тези отношения и на ползотворното сътрудничество между двете страни;

с намерение да стимулира по-нататъшното социално и икономическо развитие на България;

предвид факта, че Федералният съвет на Конфедерация Швейцария изрази в приложение от 25 юни 2008 г. (наричано по-долу за краткост "приложение") към Меморандума за разбирателство (наричан по-долу "Меморандум за разбирателство") с Европейската общност от 27 февруари 2006 г., намерението си да увеличи своята финансова помощ от CHF 1,000,000,000 (един милиард швейцарски франка) за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС с допълнителна сума в размер на CHF 257,000,000 (двеста петдесет и седем милиона швейцарски франка) за България и Румъния;

се споразумяха за следното:


Член 1 - Дефиниции

За целите на това рамково споразумение:

"Финансова помощ" е безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Швейцария на България.

"Българо-швейцарската програма за сътрудничество" е двустранна програма за изпълнение на това рамково споразумение.

"Подкрепящи мерки" са проект, тематичен фонд, помощ за подготовка на проекти, Фонд за техническа помощ или други съвместни инициативи.

"Проект" е отделен проект или програма. Програмата обхваща няколко проекта, обединени от обща тема или общи цели.

"Тематичен фонд" е грантова схема за финансиране на дейности в конкретни тематични области или за конкретни групи бенефициенти.

"Дейност" е конкретен вид помощ за, inter alia, проекти, стипендии, партньорства и пренос на знания, предоставена в рамките на даден тематичен фонд.

"Финансов ангажимент" е насочване на определен размер от Финансовата помощ към подкрепящи мерки, договорени между страните.

"Проектен договор" е споразумение между страните и ако е необходимо, допълнителни страни по договора за изпълнението на даден проект, договорен между страните.

"Споразумение по тематичен фонд" е споразумение между страните и ако е необходимо, допълнителни страни по договора за изпълнение на тематичен фонд, договорен между страните.

"Национално координационно звено" (НКЗ) е българско звено, което отговаря за координацията по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

"Междинен орган" е всяко законно регистрирано публично или частно лице, определено от НКЗ, за което НКЗ носи отговорност или което изпълнява функции от името на НКЗ във връзка с изпълнението на проекти от изпълнителните агенции.

"Швейцарски междинен орган" е всяко законно регистрирано публично или частно лице, което е получило мандат от Швейцария за управление на тематичен фонд.

"Разплащателен орган" е институция, създадена от Министерството на финансите, която упражнява финансов контрол върху Българо-швейцарската програма за сътрудничество от българска страна.

"Одитен орган" е институция, създадена от Министерството на финансите, отговорна за контрола върху разходването на финансовите средства от Българо-швейцарската програма за сътрудничество от българска страна.

"Изпълнителна агенция" е законно регистрирано публично или частно лице, както и друга организация, призната от страните, което притежава мандат за изпълнение на подкрепящи мерки.

"Договор за изпълнение" е споразумение между НКЗ и/или Междинния орган и Изпълнителната агенция за изпълнение на проект.

"Договор за възлагане на мандат" е споразумение между Швейцария, швейцарския Междинен орган и/или при възможност Изпълнителна агенция за изпълнение на тематичен фонд.

"Помощ за подготовка на проекти" е инструмент за финансова подкрепа за подготовка на готови проектни предложения.

"Фонд за техническа помощ" е допълнителен фонд, създаден за финансиране на дейности, изпълнявани от специално определени български власти единствено за управление на финансовата помощ.

"Целеви грант" е фонд, създаден като част от тематичен фонд с ясно определена цел и насочен за финансиране на малки дейности по финансово ефективен начин.


Член 2 - Цели

1. страните ще работят за намаляването на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС посредством подкрепящи мерки, договорени между страните и в съответствие с Меморандума за разбирателство и приложението към него, както и с Концептуалната рамка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, очертана в приложение 1 към това рамково споразумение.

2. Цел на това рамково споразумение е създаването на рамка от правила и процедури за планиране и приложение на сътрудничеството между страните.


Член 3 - Размер на финансовата помощ

1. Швейцария се съгласява да предостави на България безвъзмездна финансова помощ за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС в размер до 76 милиона швейцарски франка (CHF) за период на финансовия ангажимент пет години и период на разплащане на средствата до десет години, който започва да тече от датата на одобрение на финансовата помощ от Парламента на Швейцария, а именно 7 декември 2009 г.

2. Страните приемат финални предложения за финансиране на подкрепящи мерки до два месеца преди края на периода на финансовия ангажимент.

3. Фондове, които не са насочени по време на периода на финансов ангажимент, няма да са на разположение за ползване в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Член 4 - Обхват

Разпоредбите на това рамково споразумение се прилагат за национални и трансгранични подкрепящи мерки, договорени между страните и финансирани от Швейцария или кофинансирани с други многостранни институции или донори, и изпълнявани от Изпълнителната агенция.


Член 5 - Оползотворяване на финансовата помощ

1. Финансовата помощ ще бъде ползвана за финансиране на мерки за подкрепа, като може да приеме следните форми:

a) финансова помощ, в т.ч. грантове, кредитни линии, гаранционни схеми, капиталово участие и заеми;

b) техническа помощ.

2. Финансовата помощ се използва в съответствие с целите, принципите, стратегиите, географския и тематичния фокус, предвидени в Концептуалната рамка в приложение 1.

3. 5 % от финансовата помощ ще бъде използвана от Швейцария за администриране на това рамково споразумение. Администрирането включва, inter alia, разходи за персонал и консултанти, административна инфраструктура, мисии, мониторинг и оценка.

4. Финансовата помощ под формата на грантове не може да надвишава 60% от общите допустими разходи за една подкрепяща мярка, освен в случаите, когато за подкрепящи мерки се отпуска допълнително финансиране под формата на бюджетни суми от национални, регионални или местни власти, в който случай финансовата помощ не може да надвишава 85% от общите допустими разходи. Подкрепящи мерки за институционално развитие и техническа помощ, подкрепящи мерки, изпълнявани от НПО, както и финансова подкрепа за частния сектор (кредитни линии, гаранционни схеми, капиталово и дългово участие) могат да бъдат финансирани изцяло от финансовата помощ.

5. Следните разходи не са допустими при отпускане на грантове: разходи, направени от страните преди подписване на споразумение за подкрепящи мерки, лихви по дългове, покупка на земя или сгради, възстановяем ДДС, както е предвидено в чл. 7 от рамковото споразумение.


Член 6 - Координация и процедури

1. С оглед постигане на максимално въздействие на подкрепящите мерки и за да се избегне дублиране или застъпване с проекти, финансирани по други структурни или кохезионен фонд, както и от други източници страните ще осигурят ефективна координация и ще обменят информация за тази цел.

2. Цялата кореспонденция между страните, в т.ч. отчети и документи относно подкрепящите мерки, ще бъде на английски език.

3. Всяка мярка е предмет на договор (например проектен договор, договор за тематичен фонд), който урежда сроковете и условията на отпускане на грантово финансиране, както и ролите и отговорностите на страните по договора.

4. Като цяло България носи отговорност за идентифицирането на проекти, които да бъдат финансирани от финансовата помощ, а тематичните фондове ще бъдат разработени от Швейцария. Швейцария също така може да предлага на България проекти за финансиране от финансовата помощ, в т.ч. проекти на многостранни, национални и трансгранични институции. Правилата и процедурите за избор и изпълнение на подкрепящи мерки са определени в приложения 1 - 5 към това рамково споразумение.

5. Всички подкрепящи мерки се одобряват от България и Швейцария. Страните придават изключително значение на дейностите по мониторинг и оценка, както и одит на подкрепящите мерки и на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Швейцария или упълномощено от нея трето лице, което действа от нейно име, има право да посещава, мониторира, извършва преглед, одит и оценка на всички дейности и процедури, свързани с изпълнението на подкрепящи мерки, финансирани от помощта, по своя преценка. България се ангажира да предостави цялата искана и необходима информация и да предприеме или възложи предприемането на всички необходими действия, които да позволят реализирането на тези пълномощия.

6. След влизане в сила на това рамково споразумение България ще открие отделна банкова сметка, в която да се депозират получените от Швейцария средства от финансовата помощ. Натрупаните нетни лихви се отчитат на Швейцария на годишна база. Грантовете за тематичните фондове, които се управляват пряко от швейцарски Междинен орган или Изпълнителна агенция, както и административните разходи на Швейцария, предвидени в чл. 5, ал. 3 от това рамково споразумение, не се управляват през тази сметка.

7. Процедурите за разплащане по проекти и тематични фондове са посочени съответно в приложения 3 и 4.

8. Националното координационно звено трябва да създаде Мониторингов комитет, който да отговаря за мониторинга върху изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


Член 7 - Данък върху добавената стойност и други данъци и такси

1. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) се приема за допустим разход само ако той се поема реално и окончателно от Изпълнителната агенция. Данъкът върху добавената стойност, който подлежи на възстановяване по какъвто и да било механизъм, не се счита за допустим разход, дори и ако не бъде действително възстановен на Изпълнителната агенция или на крайните получатели на помощта.

2. Другите данъци и такси, особено преки данъци и социални осигуровки за допустими заплати, се приемат за допустим разход само ако са реално и окончателно поети от Изпълнителната агенция или Междинния орган.


Член 8 - Годишни срещи и отчетност

1. Страните се споразумяват да провеждат годишни срещи с оглед осигуряване на ефективно изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Първата среща трябва да се състои не по-късно от 18 месеца след подписването на това рамково споразумение.

2. България организира срещите в сътрудничество с Швейцария. Един месец преди срещата НКЗ представя консолидиран годишен отчет, обхващащ цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Съдържанието на отчета включва, но не е ограничено до въпросите, предвидени в приложение 2.

3. В срок три месеца след окончателните плащания по това рамково споразумение България трябва да представи на Швейцария финален отчет с оценка на изпълнението на целите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и финален финансов отчет за разходването на финансовата помощ въз основа на финансови одити на подкрепящите мерки.


Член 9 - Компетентни власти

1. България е упълномощила дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС" към Министерския съвет да действа от нейно име като НКЗ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Националното координационно звено носи цялата отговорност за управлението на финансовата помощ в България. България е упълномощила Министерството на финансите да действа от нейно име като Разплащателна агенция и Одитен орган.

2. Швейцария е упълномощила:

Федералния департамент за външни работи чрез Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC)

и

Федералния департамент за икономически въпроси чрез Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO)

да действа от нейно име при изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Подкрепящите мерки са в отговорностите на една или друга институция в зависимост от техните сфери на компетентност.

3. Посолството на Швейцария в София поема функциите на точка за контакт за НКЗ относно официална информация във връзка с Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ежедневната комуникация между компетентните власти може да се поддържа пряко.


Член 10 - Теми от общ интерес

Страните споделят обща загриженост относно борбата с корупцията, едно явление, което подкопава доброто управление и правилно използване на ресурсите за развитие, и освен това поставя в опасност честната и открита конкуренция въз основа на цени и качество. Затова те декларират своята готовност да обединят усилията си за борба с корупцията. В частност те декларират, че случаи, при които се обещава или приема предимство за действия или бездействия в контекста на мандат или договор в обхвата на това рамково споразумение, ще се считат за неприемливи. Всеки подобен действителен случай представлява достатъчно основание за прекратяване на това рамково споразумение, както и за прекратяването на съответните споразумения за подкрепящи мерки, анулиране на търгови процедури или последващите от тях ползи или за предприемане на предвидените от закона мерки за противодействие.


Член 11 - Заключителни разпоредби

1. Приложения от 1 до 5 представляват неразделна част от това рамково споразумение.

2. Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на това рамково споразумение, се разрешават по дипломатически път.

3. Рамковото споразумение влиза в сила на датата на последната нотификация, потвърждаваща изпълнение на съответните процедури от двете страни. Това рамково споразумение обхваща период на финансов ангажимент от пет години и период на разплащане на средствата от десет години. То важи до представянето на финален отчет от България с оценка на изпълнението на целта на рамковото споразумение, както е предвидено в член 3, алинея 1. Страните прилагат това рамково споразумение временно от датата на подписването му.

4. Всички изменения на рамковото споразумение трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на взаимно съгласие между страните и съобразно техните процедури. Всички изменения на приложения от 1 до 5 към това рамково споразумение се извършват по взаимно съгласие от швейцарските компетентни власти по член 9 и властите, писмено посочени от българското правителство.

5. Това рамково споразумение може да бъде прекратено по всяко време от една от страните чрез шестмесечно писмено предизвестие, което съдържа основателни причини за прекратяването. Преди вземането на подобно решение страните водят диалог, чрез който да се гарантира, че решението се основава на точни и верни факти. В случай на такова прекратяване разпоредбите на това рамково споразумение продължават да се прилагат към споразуменията за подкрепящи мерки, сключени преди прекратяването на рамковото споразумение. Страните решават чрез взаимно съгласие всички други въпроси, възникнали във връзка с прекратяването.

Подписано в Берн на 7 септември 2010 г. в два оригинални екземпляра на английски език.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


Приложение 1 е неразделна част от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на рамковото споразумение.

Приложение 1 определя: цели; принципи; стратегически насоки; подходи; географски фокус и тематичен фокус, в т.ч. и индикативен списък от подкрепящи мерки и индикативни финансови параметри.

Правила и процедури са предвидени: в приложение 2 за цялостното изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество; в приложение 3 за проекти и програми; в приложение 4 за тематични фондове; и в приложение 5-Помощ за подготовка на проекти и Фонд за техническа помощ.

1. Цели

Българо-швейцарската програма за сътрудничество си поставя две основни цели:

- Да допринесе за намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и по-напредналите страни в разширения Европейски съюз (ЕС); и/или

- Да допринесе за намаляването на икономическите и социалните неравенства между динамичните градски центрове и структурно по-слабите периферни региони в самата България.

Освен това:

- Швейцарската финансова помощ е важен елемент от двустранните отношения между България и Швейцария. Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще обогати двустранните отношения в много аспекти, като например създаване на възможности за отстояване на швейцарската солидарност, изграждане на институционални партньорства между България и Швейцария, утвърждаване и публичност на присъствието на Швейцария, както и оползотворяването на швейцарския опит и знания.

- Подкрепящите мерки по Българо-швейцарската програма за сътрудничество целят постигане на устойчиво и икономически и социално балансирано развитие.

2. Принципи

Българо-швейцарската програма за сътрудничество се основава на следните принципи:

Прозрачност. Прозрачността и откритостта са ключов елемент от всички дейности на сътрудничество и са задължителни на всички нива. Специален фокус върху прозрачността ще бъде поставен при избора на проекти и дейности при възлагането на договори и при финансовото управление.

Социално включване. Дейностите на сътрудничество ще отчитат нуждата групи в неравностойно социално и икономическо положение да могат да се възползват от възможностите и ползите, които развитието предоставя.

Равни възможности и права. Дейностите на сътрудничество ще увеличават възможностите мъжете и жените да упражняват своите права равностойно, като се прилага подход на равно третиране по възраст и пол.

Устойчивост на околната среда. Дейностите на сътрудничество ще отчитат необходимостта от изисквания за устойчивост на околната среда.

Участие на всички заинтересовани страни. Всички вземащи решения и всички звена, участващи в изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, поемат ангажимент за ефективното и ефикасно приложение на договорените подкрепящи мерки.

Субсидиарност и децентрализация. Дейностите на сътрудничество ще отчитат нуждата да бъдат взети предвид принципите на субсидиарност и децентрализация преди всичко при изпълнение на подкрепящи мерки на общинско и областно равнище.

3. Стратегическа насока

Стратегическата насока на Българо-швейцарската програма за сътрудничество съдържа две стратегически линии:

- Да се подчертае швейцарският опит. Швейцария отдава приоритетно значение на следните тематични области: сигурност; реформи и включване на уязвими групи; околна среда и инфраструктура; стимулиране на частния сектор; изследвания и стипендии. В тези области Швейцария има богат опит и може да предостави вече широко наложено специфично знание и методология.

- Комбиниране на българските нужди и конкретната добавена стойност, която Швейцария може да предложи. Швейцарската подкрепа си поставя за цел да отговори на нуждите на България (подход, основан на търсенето). Швейцарската помощ се предоставя в области, в които Швейцария може да придаде конкретна добавена стойност.

Стратегическата насока обхваща:

Партньори и бенефициенти. Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще включва партньори и бенефициенти, inter alia, от публичния и частния сектор, НПО и граждански организации.

Партньорства. Партньорствата между българските и швейцарските партньори са елемент, който обогатява Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Насърчават се сътрудничеството и институционалните партньорства, особено в целеви области, в които Швейцария допринася с конкретен опит, ноу-хау и технологии.

Видимост. Видимостта на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за българското и швейцарското общество е важен аспект, който ще бъде взет предвид при избора и изпълнението на подкрепящи мерки. И двете страни ще бъдат активни при предоставянето на информация за сътрудничеството.

Гъвкавост. Две години след подписване на рамковото споразумение ще бъде направен преглед и оценка на тематичните и географските приоритети. При необходимост и по взаимно съгласие може да се пренасочат финансови средства и да се определят нови приоритети, към които да се насочи неразпределената до този момент част от финансовата помощ.

Трансгранично сътрудничество. Финансовата помощ може да бъде използвана за финансиране на трансгранични подкрепящи мерки. Трансграничните подкрепящи мерки са мерки, които се прилагат в повече от една държава.

4. Подходи

Българо-швейцарската програма за сътрудничество се базира на следните подходи:

Проекти. Проект представлява единичен проект или програма. Важна част от швейцарската финансова помощ се предоставя под формата на финансиране за проекти и програми. Правилата и процедурите за тях са представени в приложение 3.

-Подходът на единичен проект се прилага в целева област, в която се изпълняват еднократни проекти. С оглед постигане на ефективност и ефикасност финансовата помощ за всеки проект при подхода на единични проекти ще бъде в размер обща минимална сума от 1 млн. швейцарски франка. Могат да бъдат договорени по-високи минимални нива (виж раздел 6 от приложението). В изключителни случаи компетентните власти, посочени в член 9 от рамковото споразумение, могат да договорят по-нисък минимален финансов праг.

- Програмата се състои от съставни проекти, обвързани от обща тема и цели. Програмният подход ще се прилага в целеви области, които имат няколко от следните характеристики: голям финансов ангажимент; връзка между различни нива (национално, регионално, местно); разнообразни участници; принос за формулиране на политики; съществен принос за изграждане на капацитет и прилагане на общ пакет от правила и процедури. Програмният подход предполага делегиране на отговорността за вземане на решения по съставните проекти. Програмният подход обхваща: първоначална оценка на целевата област; определяне на цели, насоки и бюджети; план за изпълнение на програмата; концепция за мониторинг, стратегическо управление и оценка. За осигуряване на ефективност и ефикасност финансирането за всяка конкретна програма ще бъде минимум 4 млн. швейцарски франка.

Тематични фондове. Тематичните фондове са насочени към конкретна тема или конкретна група бенефициенти. Тематичните фондове се създават, за да се постигне ефективно изпълнение на дейностите. Като цяло финансовите обеми за всяка дейност са малки. В изключителни случаи обаче финансовите обеми могат да се изравнят по размер с тези за единични проекти. Тематичният фонд се управлява от швейцарския междинен орган и дейностите се осъществяват от изпълнителна агенция. Правилата и процедурите за тематични фондове са представени в приложение 4.

Помощ за подготовка на проекти. Изготвянето на проекти и подробното проектно планиране са от изключително значение за ефективността и ефикасността на изпълнението на проектите. Помощ за подготовка може да бъде поискана от България или препоръчана от Швейцария и се финансира чрез Инструмента за предпроектната помощ за подготовка на проекти (виж приложение 5).

Фонд за техническа помощ. Фондът за техническа помощ се създава за финансиране на някои допълнителни разходи на България за ефективно и ефикасно изпълнение на финансовата помощ (виж приложение 5).

5. Географски фокус

Важна част от финансовите ресурси по Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще бъдат насочени към зони с ниски икономически и социални показатели.

6. Тематичен фокус, индикативен списък от подкрепящи мерки и индикативни финансови параметри

В рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество ще се прилагат следният тематичен фокус, индикативен списък от подкрепящи мерки и индикативни финансови параметри:


1. Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи
Целева област Индикативен списък от подкрепящи мерки Индикативни
      финансови
      параметри
1. Сигурност Подход: Тематичен фонд До 9.850 млн.
    Цел: Фондът ще адресира въпроси, свързани с Шенген, и швейцарски
    ще допринесе за укрепване на социалната сигурност, франка
    както и за борбата с корупцията и организираната престъпност.  
    Дейности под формата на вече идентифицирани проекти:  
    - Въпроси по Шенген: Развитие на капацитет на  
    служителите и повишаване на тяхната информираност  
    - Проследяване на откраднати превозни средства  
    съгласно член 100 от Шенгенската конвенция  
    - Обмяна на практически опит в сферата на миграцията  
    - Специализирани съдебни състави за непълнолетни  
    /Превенция на престъпления, извършени срещу и от деца  
    - Превенция на закононарушенията, извършени от непълнолетни  
    - Изграждане на капацитета на полицейските служители за  
    опазване на човешките права  
    - Изграждане на капацитет на експерти по съдебна  
    медицина и криминология  
    - Опазване на околната среда: изграждане на капацитета  
    на Асоциацията на прокурорите  
    - Борба с организираната престъпност, трафика на хора и  
    прането на пари: увеличаване на капацитета на прокуратурата.  
    България и Швейцария могат да предлагат и други  
    дейности под формата на проекти.  
    Допълнителна информация е представена в приложение 4.  
2. Реформи, Подход: Тематичен фонд До 16.9 млн.
  свързани с Цел 1: Да се стимулира приносът на гражданското швейцарски
  гражданското общество като важен елемент от процеса на развитие и франка
  общество и участие. Приоритет ще бъдат дейности на гражданското  
  включването общество/НПО, които пряко допринасят за предоставянето  
  на ромите и на социални услуги, както и за разрешаване на проблеми  
  другите с околната среда и които водят до укрепване на  
  уязвими групи организационния капацитет (8.0 млн. швейцарски франка).  
    Дейности под формата на вече идентифицирани проекти:  
    - Обвързване на опазването на природата с устойчивото  
    развитие на селските райони.  
    Дейности под формата на малки проекти, финансирани  
    чрез целеви грант:  
    - Целеви грантове за малки проекти на НПО.  
    Цел 2: Подпомагане на социалното включване на ромите и  
    другите уязвими групи (8.9 млн. швейцарски франка).  
    Дейности под формата на вече идентифицирани програми  
    или проекти:  
    - Подкрепа за социалното включване и ефективна  
    интеграция на ромите и другите уязвими групи в  
    българското общество чрез:  
    - Въвеждане в България на услуги за грижа по домовете  
    като форма на дългосрочна грижа с възрастни хора, хора  
    с хронични заболявания и увреждания, при отчитане на  
    специалните нужди на представителите на ромската  
    общност и на останалите уязвими групи.  
    Допълнителна информация е представена в приложение 4.  
2. Околна среда и инфраструктура
Целева област Индикативен списък от подкрепящи мерки Индикативни
      финансови
      параметри
3. Рехабилитация и Подход: Проекти До 27.4 млн.
  модернизация на Цел 1 (първи приоритет): швейцарски
  основна Подобряване на публичната инфраструктура с оглед франка
  инфраструктура повишаване на жизнения стандарт и стимулиране на  
  и подобряване икономическо развитие.  
  на околната Типове допустими проекти:  
  среда Проекти с минимална стойност 5 млн. швейцарски франка  
    във всяка от следните сфери:  
    - Управление и третиране на опасни отпадъци (например  
    замърсени зони, азбест, стари електроуреди, химични  
    отпадъци). Специално внимание ще бъде обърнато на  
    рехабилитацията на замърсени зони.  
    - Управление на твърди отпадъци: Рециклиране.  
    Цел 2 (втори приоритет):  
    Подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на  
    възобновяеми източници на енергия.  
    Типове допустими проекти:  
    Проекти на минимална стойност 3 млн. швейцарски франка  
    във всяка от следните сфери:  
    - Подобряване на енергийната ефективност на публичната  
    инфраструктура.  
    - Въвеждане на възобновяеми енергийни системи  
    (например биомаса, слънчева енергия, геотермална  
    енергия), както и свързаните с тях мрежови устройства  
    (например умни мрежи и др.).  
3. Насърчаване на частния сектор
Целева област Индикативен списък от подкрепящи мерки Индикативни
      финансови
      параметри
4. Подобряване Подход: Проекти  
  на регулацията Типове допустими проекти:  
  на финансовия - Корпоративна финансова отчетност (Световна банка като  
  сектор и Изпълнителна агенция): Изграждане на институционален и  
  укрепване на регулаторен капацитет в корпоративния сектор за  
  финансовите финансова отчетност и одити на национално ниво.  
  пазари и Подход: Проекти До
  институции Типове допустими проекти: 1.5 млн.
    Да се даде принос за намаляването на корупцията и швейцарски
    свързаните с нея престъпления чрез проекти на стойност франка
    минимум 100 000 швейцарски франка в сфери, като:  
    - Борба с прането на пари и финансирането на  
    терористична дейност (AML/CFT)  
    - Превенция и разкриване на корупция (например системи  
    за защита на подаващите сигнали)  
    - Обучение в областта на обществените поръчки  
5. Развитие на Подход: Проекти До 1.5 млн.
  частния Да се увеличи пазарният дял на българския износ на стоки швейцарски
  сектор и и услуги, където това е възможно, при отчитане на франка
  стимулиране регионалните различия.  
  на износа на Типове допустими проекти:  
  МСП и/или - Стимулиране на износа на стоки и услуги и на търговията  
  въвеждането чрез финансова подкрепа  
  на стандарти Партньори за сътрудничество: Международен търговски  
    център (ITC), Организацията за индустриално развитие на  
    ООН (UNIDO), Европейска банка за възстановяване и  
    развитие (EBRD) и др.  
    - Подкрепа за въвеждането на стандарти, норми и оценки  
    за съответствие  
    Партньори: Организацията за индустриално развитие на  
    ООН (UNIDO)  
4. Развитие на човешките ресурси и социалните дейности
Целева област Индикативен списък от подкрепящи мерки Индикативни
      финансови
      параметри
6. Стипендии и Подход: Тематичен фонд До 6 млн.
  изследвания Цел 1: Разширяване на академичния обмен между швейцарски
    България и Швейцария ( 2 млн. швейцарски франка). франка
    Дейност: Стипендии.  
    Цел 2: Подпомагане на съвместни българо-швейцарски  
    изследователски дейности (4 млн. швейцарски франка).  
    Дейности под формата на проекти: Съвместни  
    изследователски проекти.  
    Допълнителна информация е представена в приложение 4.  
5. Разпределение със специално предназначение
Фонд Индикативен списък от подкрепящи мерки Индикативни
    финансови
    параметри
Укрепване на Подход: Тематичен фонд До 4 млн.
партньорството Цел 1: Стимулиране на нови и/или укрепване на съществуващи швейцарски
и експертната институционални партньорства между партньори от България и франка
помощ Швейцария с оглед на: принос за разрешаване на конкретни  
  проблеми на развитието; укрепване на капацитета и структурите  
  на българските институционални партньори; възможност за  
  мобилизиране на добавена стойност от Швейцария; принос за  
  укрепването на партньорствата.  
  Дейности под формата на вече идентифицирани  
  институционални партньорства:  
  - Стимулиране на социалния диалог и подобряване на условията  
  на труд на работещите.  
  България и Швейцария могат да предлагат други дейности за  
  укрепване на институционалните партньорства.  
  Дейности под формата на партньорства, финансирани чрез  
  целеви грант:  
  - Целеви грант за малки съвместни дейности на  
  институционални партньори. Дейностите варират от 10 000  
  швейцарски франка до 100 000 швейцарски франка и се  
  идентифицират чрез постоянно отворени покани за набиране на  
  предложения.  
  Цел 2: Мобилизиране на швейцарска експертиза.  
  Дейности под формата на краткосрочни консултантски мисии,  
  финансирани чрез целеви грант:  
  - Целеви грант за краткосрочно консултиране от швейцарски  
  експерти. Дейностите варират от няколко хиляди швейцарски  
  франка до 35 000 швейцарски франка и се идентифицират чрез  
  постоянно отворени покани за набиране на предложения.  
  Допълнителна информация е представена в приложение 4.  
Помощ за Подход: Помощ за подготовка на проекти До 0.5 млн.
подготовка на Цел: Осигуряване на помощ за изготвянето на готови проектни швейцарски
проекти предложения. франка
Българска Подход: Фонд за техническа помощ До 1.05 млн.
техническа Цел: Да се мобилизира допълнителен капацитет за управление швейцарски
помощ на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, в т.ч. франка
  подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка.  
Управление на Администриране от швейцарска страна на 3.8 млн.
програмата от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. швейцарски
швейцарска   франка
страна    
 
Общ преглед на индикативните финансови параметри
Линии на финансиране Индикативна финансова помощ
  (милион швейцарски франка)
1. Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи 26.75
2. Околна среда и инфраструктура 27.4
3. Частен сектор 3
4. Човешко и социално развитие 6
5. Разпределение със специално предназначение 9.35
6. Резерв 3.5
Общо индикативна финансова помощ 76Резервът от 3.5 млн. швейцарски франка ще се използва за проекти с висок приоритет в целевите области, предвидени в насоките за финансиране "Околна среда и инфраструктура" и/или "Стимулиране на частния сектор" в Меморандума за разбирателство с Европейската общност от 27 февруари 2006 г.

Отпускането на суми от резерва и неизползвани средства от целевите области ще се осъществява на базата на взаимно съгласие (например потвърдено в протоколите от срещите или чрез кореспонденция) между НКЗ и SDC/SECO в процеса на изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2


ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЦЯЛАТА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


Приложение 2 е неразделна част от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на рамковото споразумение.

Приложение 2 определя правилата и процедурите за цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество и описва отговорностите и функциите на основните участници, с изключение на отговорностите и функциите, свързани с одитирането на тематичните фондове.

В приложение 1 се определя концептуалната рамка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Правилата и процедурите са дадени: в приложение 3 за проекти и програми; в приложение 4 за тематични фондове; в приложение 5 за Помощ за подготовка на проекти и Фонда за техническа помощ.

1. Мониторинг и надзор

Окончателни мониторингови и надзорни функции за цялостното изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество имат българските власти. Мониторингът и надзорът върху тематичните фондове ще се осъществява от Швейцария. Съответните резултати ще бъдат свеждани до знанието на българските власти.

Един месец след подписване на рамковото споразумение Швейцария ще предостави указанията за отчитане, мониторинг и контрол. Тези указания трябва да се вземат предвид в системата за мониторинг и надзор, която ще се прилага в България.

Не по-късно от 3 месеца след подписване на рамковото споразумение НКЗ трябва да сформира Мониторингов комитет. Ролята на Мониторинговия комитет е да дава напътствия по стратегически и оперативни въпроси. Прозрачността при избора на членовете на Комитета трябва да осигури балансирано, допълващо се и разнообразно представяне на различните интереси.

В състава на Мониторинговия комитет влизат максимум 15 души, представители на НКЗ, Разплащателния орган, Одитния орган, междинните органи, съответните министерства, съответните регионални и местни органи на самоуправление, НПО, и социално-икономическите партньори. Швейцария трябва да бъде уведомена за състава на Комитета. Посолството на Швейцария трябва да има възможност да участва като наблюдател.

Мониторинговият комитет трябва да заседава периодично, но не по-малко от два пъти годишно.

2. Отчетност и управление

За да се гарантира ефективното управление на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, страните трябва да се срещат регулярно. Срещите могат да се инициират както от България, така и от Швейцария. Срещите се провеждат в срок 4 седмици от датата на писмената покана.

Годишните срещи са основен инструмент за стратегическо управление. Националното координационно звено (НКЗ) отговаря за организацията на годишната среща. НКЗ трябва да се консултира с Швейцарското посолство по отношение на организацията, съдържанието, дневния ред, участниците, както и по други организационни и логистични въпроси. Протоколът на годишната среща се води от НКЗ и трябва да се предаде на Швейцария за одобрение в срок 15 работни дни след срещата.

На годишната среща могат да се поканят Разплащателният орган, Одитният орган, междинните органи, изпълнителните агенции и други институции и лица, ако НКЗ или Швейцария счетат това за желателно.

Страните могат да поканят Комисията на Европейските общности да участва като наблюдател.

Националното координационно звено изготвя годишен доклад, който предава на Швейцария един месец преди годишната среща. Швейцария трябва да предостави на НКЗ два месеца преди годишната среща частта от отчета, която се отнася до тематичните фондове.

Годишният доклад трябва да включва:

а) общ опит и постигнати резултати;

b) напредъка в изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по отношение на рамковото споразумение;

c) състояние на проекта, в т.ч.:

d) отчет за одобрените проекти, напредък на идентификацията/подготовката на проекти и на предвидими ангажименти;

e) статистика за търговете, възложените договори и участниците, спечелили търговете;

f) информация относно важни въпроси, касаещи определени проекти;

g) състояние на тематичните фондове (аналогично отчитане на проекти);

h) състояние на Помощта за подготовка на проекти и на Фонда за техническа помощ (аналогично отчитане на проекти);

i) общ финансов отчет на минали и на прогнозни бъдещи разплащания и ангажименти по цялостното изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество;

j) проблеми, възникнали по време на изпълнението на програмата;

k) обобщение и основни изводи от финансовите одити;

l) предложения за разпределението на неизразходваните средства (ако е приложимо);

m) административно изпълнение и други въпроси;

n) комуникационна стратегия и други дейности, целящи информираността на обществото по отношение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и изпълнение на подкрепящите мерки;

o) други въпроси за обсъждане; препоръки, следващи стъпки.

Под формата на отделен документ НКЗ трябва да подготви:

- годишен план за изпълнение;

- предложения за изменения на приложенията към рамковото споразумение (ако е необходимо).

В срок две години от подписването на рамковото споразумение страните трябва да преразгледат географския фокус и ако е необходимо, и тематичните приоритети и да пренасочат договорените първоначални разпределения на финансиранията, както и да определят приоритетите за все още неразпределената част на финансовата помощ.

3. Оценка на съответствието и системни одити

Изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в България подлежи на оценка на съответствието. Оценката на съответствието цели преглед на функциите и отговорностите на междинните органи и ключовите координиращи правителствени институции, на съществуващите структури, процедури и мероприятия за контрол, които се предвижда да се прилагат при Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Съдържанието на оценката на съответствието се определя по взаимно съгласие между страните. Оценката на съответствието се извършва в съответствие с българското законодателство. Швейцария може да поиска определени изисквания да бъдат взети под внимание.

Всяка година Одитният орган изготвя годишен одитен план, който включва системни одити и одити на одобрените дейности, както и годишно обобщение на резултатите от одитите. Швейцария може да поиска определени изисквания да бъдат взети под внимание.

Оценката на съответствието и системните одите трябва да се извършват от компетентния български орган-Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", към Министерството на финансите.

Докладите за оценка на съответствието и системните одити се предават в Швейцарското посолство в срок два месеца от тяхното изготвяне.

4. Преглед и оценка

По време на изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество България и/или Швейцария могат да изискат преглед на прилаганите процедури, участниците, постигнатите резултати и др. (входни параметри, изходни параметри, резултати).

В края на Българо-швейцарската програма за сътрудничество България и/или Швейцария могат да изискат окончателна оценка на цялата програма. Разходите за това се поемат от компетентния орган, отправил искането.

5. Отговорности и функции

Отговорностите и функциите по изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество са следните:

5.1. Национално координационно звено

Националното координационно звено отговаря за осигуряване готовността на законовата и финансовата рамка за успешно изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество; за провеждането на подкрепящите мерки по ефективен и ефикасен начин съгласно договорените графици; за стратегическия и оперативен мониторинг, надзор и управление на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество, както и за гарантиране на правилното разходване на финансовите средства; за добрата осведоменост на обществеността в България по отношение на Швейцарската финансова помощ.

Основните функции на НКЗ включват:

- Да осигури приемането на национални правни документи, необходими за изпълнението и мониторинга на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество и на всички подкрепящи мерки.

- Да свърже швейцарската финансова помощ с други финансови помощи, като Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, както и да координира подкрепящите мерки, финансирани от други източници.

- Да осигури заедно с Министерството на финансите съответните средства в националния бюджет за съфинансиране и гарантиране на необходимите средства на лицата, отправящи искане за плащане.

- Да сформира Мониторингов комитет за цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да разработи система за мониторинг и надзор, като вземе предвид съответните насоки от швейцарска страна.

- Да осигури създаването на адекватна и ефективна система за предотвратяване на измами и нередности при изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

- Да осигури извършването на одитите за съответствие и на системните одити.

- Да осигури създаването на проектно портфолио съгласно приложения 1 и 3 след консултации с отрасловите министерства, организирането на поканите за набиране на предложения за проекти, оценяването на проектните кандидатури и подбора на проектите.

- Да изготвя годишния доклад и годишен план за изпълнение.

- Да организира годишните срещи и другите срещи по искане на България и Швейцария.

- Да осигури рекламирането на швейцарската финансова помощ.

5.2. Одитен орган

Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към Министерството на финансите е Одитният орган, отговорен за оценките на съответствието, системните одити и финансовите одити на одобрените подкрепящи мерки. Нейна задача е да оценява ефикасното и ефективно функциониране на системите за управление и контрол при изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, включително и системата за предотвратяване на измами и нередности в съответствие с националното законодателство.

Основните функции на Одитния орган включват:

- Да осигури адекватна регулаторна рамка за одитиране, която да гарантира необходимото одитно отразяване и отчитане пред швейцарските власти.

- Да извърши одит за съответствие в началото на изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

- Да състави годишен одитен план, базиран на оценка на риска и на препоръките на Швейцария.

- Да предоставя информация за всички одити, свързани със системата за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, като част от годишното обобщение на одитните отчети, изготвяно от НКЗ.

- Да одитира редовността на приемливите разходи на базата на 5 %-на представителна извадка от одобрените дейности.

- Да осигури ефикасното и бързо разследване и докладване пред НКЗ на предполагаеми и действителни случаи на измама и нередности, установени по време на данъчния контрол.

- Да осигурява подкрепа на одиторите, упълномощени от Швейцария.

- Да проверява периодичните отчети за неточности в подкрепящите мерки, финансирани от източници, различни от Швейцарската финансова помощ, с цел определянето на рискови области; ако е приложимо, да включва мерки в одитните планове за Швейцарската финансова помощ.

5.3. Мониторингов комитет

Мониторинговият комитет отговаря за мониторинга на изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Основните функции на Мониторинговия комитет включват:

- Да одобрява критериите за избор на проекти, като вземе предвид забележките от страна на Швейцария.

- Да коментира критериите за избор на дейностите от тематичните фондове.

- Да коментира документацията за поканите за набиране на предложения.

- Да прави преглед на изборните процеси за подкрепящи мерки.

- Да наблюдава спазването на правилата и процедурите.

- Периодично да прави преглед на напредъка при изпълнението на подкрепящите мерки и постигането на целите.

- Да наблюдава постигането на целите на ниво цялостна Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да проверява и коментира годишния доклад за изпълнението на Швейцарската финансова помощ на НКЗ.

- До коментира ефикасността и ефективността от разходването на финансовите средства, предоставени в рамките на Швейцарската финансова помощ.

5.4. Швейцарско посолство

Швейцарското посолство в София отговаря за това да се осигурява ефикасно и ефективно управление на Българо-швейцарската програма за сътрудничество от страните; да се предоставя необходимата информация за вземане на решения от швейцарската страна; че предложените подкрепящи мерки отчитат очакванията на швейцарската страна; че на заинтересованите страни се предоставя информация във връзка с финансовата помощ.

Основните функции на Швейцарското посолство включват:

- Да подпомага осъществяването на контакти, да осигурява връзките и взаимодействието между партньорите.

- Да информира и да дава съвети на партньорите по отношение на процедурите и условията на финансовата помощ.

- Да предава официална информация и предложения от и на швейцарските власти.

- Да обяснява швейцарската позиция по стратегически и оперативни въпроси.

- Да организира, заедно с НКЗ, посещенията на швейцарските делегации.

- Да участва в срещите на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да информира обществеността за Българо-швейцарската програма за сътрудничество и финансовата помощ.

- Да участва в Мониторинговия комитет като наблюдател.

5.5. Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO)

От швейцарска страна за изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество отговарят SDC и SECO .

Основните функции на SDC и SECO включват:

- Да осигуряват стратегическото и оперативното управление на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да участват в годишните срещи, организирани от НКЗ.

- Да се ангажират в постоянен диалог с НКЗ и другите партньори, участващи в идентификацията и изпълнението на подкрепящите мерки, както и за напредъка на цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да вземат решения по въпроси, касаещи цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да коментират критериите за избор на проекти.

- Да вземат решение за критериите за избор за тематичните фондове.

- Да упражняват правото на съгласие по документацията за поканите за набиране на предложения.

- Да осъществяват надзор над цялостното развитие на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез посещения на място и прегледи.

- Да си съдействат с националните и международните участници, имащи отношение по изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

- Да осъществяват управлението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество от швейцарска страна.

SDC и SECO могат да делегират някои от функциите си на Швейцарското посолство.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЕКТИ


Приложение 3 е неразделна част от рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на рамковото споразумение.

Приложение 3 определя правилата и процедурите за проектите. От швейцарска страна Държавният секретариат по икономически въпроси (SECO) отговаря за проекти от областите (3-5), определени в приложение 1 (раздел 6). Приложение 3 определя правилата и процедурите за проекти, финансирани от SECO.

В приложение 1 се определя концептуалната рамка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Правилата и процедурите са дадени: в приложение 2 за цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество; в приложение 4 за тематични фондове; в приложение 5 за Помощ за подготовка на проекти и Фонда за техническа помощ.

1. Процедури за искане на финансиране на проекти

По принцип искането за финансиране преминава през два кръга, което позволява даването на напътствия в ранния етап на вземане на решения. В първия кръг се предава резюме на проекта и се взема принципно решение. След одобрение в първия кръг се стартира вторият кръг. Във втория кръг се предава готовото проектно предложение и Швейцария взема окончателно решение.

1.1. Първи кръг: Процедури за подаване и одобрение на проектно резюмеСтъпки Дейности и специфични правила Организации
1. Иницииране Иницииране в съответствие с Отговорник: НКЗ
  идентифицирането концептуалната рамка (Анекс 1, раздел 6) Участници:
  на проекти въз основа на: Междинен орган,
    - Списък с приоритетни проекти, Изпълнителна
    предоставен от българското правителство агенция, SECO
    - Предложение от междинен  
    орган/Изпълнителна агенция  
    - Покана за набиране на предложения  
    - Предложение от Швейцария  
    - Предложение от международна организация.  
2. Разработване на Изготвяне на резюме на проекта въз Отговорник:
  проектно резюме основа на изискванията към проектните Междинен орган,
    резюмета (вж. т. 1.2). Може да включва Изпълнителна
    искане за финансова подкрепа за агенция
    изготвяне на проектното предложение  
    чрез предпроектната помощ.  
3. Предварителен Възможност за неформални консултации с Отговорник: НКЗ
  преглед на Швейцарското посолство.  
  резюмето    
4. Преглед Преглед въз основа на задълбочена Отговорник: НКЗ
    оценка на релевантността на проектното Участници:
    резюме, одобрено от НКЗ, въз основа на Мониторингов
    концептуалната рамка, критериите за комитет,
    избор на проект (виж по-долу) и Оценяващ комитет,
    изискванията към проектното резюме (вж. Междинен орган т. 1.2).
5. Подаване на Ако бъде прието, проектното резюме се Отговорник: НКЗ
  проектното резюме предава, заедно с придружително писмо, Отговорник:
    което съдържа описание на процеса на Швейцарско
    избор и оценъчния доклад на посолство
    Швейцарското посолство. Формална  
    проверка от страна на Швейцарското  
    посолство и подаване на проектното  
    резюме заедно с придружителното писмо  
    на НКЗ и оценъчния доклад до Швейцария.  
6. Окончателно Окончателно решение по проектното Отговорник:
  решение по резюме (в т.ч., ако е приложимо, и SECO
  проектното резюме решение по искането за финансиране на  
    подготовката на проекта). Швейцария си  
    запазва правото да извършва собствено оценяване.  
    По принцип са възможни три вида решения:  
    1. одобрен без условия  
    2. одобрен с условия  
    3. неодобрен.  
    НКЗ осигурява изпълнението на условията  
    от швейцарска страна, ако има такива.  
    Ако бъде прието от Швейцария, се отправя  
    покана за изготвяне на готовото проектно  
    предложение (изискванията са  
    определени в т. 2.4).  


1.2. Изисквания към проектните резюмета

Резюмето на проекта (приблизително 5 страници) трябва да включва всичката необходима информация, която да позволи обща оценка на предлагания проект.


Пунктове Съдържание
1 2
Обща информация Заглавие на проекта, планирана продължителност на проекта,
  приоритетен сектор, местоположение/регион, естество на проекта
  (например пилотен проект и т.н.)
Кандидат Име и данни за връзка; предишен релевантен опит, ако има;
  партньори по проекта; връзка с Швейцария, ако има (ноу-хау,
  технологии, партньори или друг вид сътрудничество с Швейцария)
Общ контекст Проблемът, който ще се засегне, сегашна ситуация, ключова
  социално-икономическа и екологична информация, свързана с
  проблема, предишни опити за решаване на проблема, други
  свързани инициативи и др.
Съдържание на Описание, включващо цели (резултати), очаквани резултати
проекта (изходни параметри) и дейности (компоненти); бенефициенти,
  целева група; рискове и възможности; устойчивост на проекта
Релевантност Допринасяне за намаляване на икономическите и социалните
  различия в страната и/или между страната и по-напредналите
  държави-членки на ЕС (въздействие-виж и специфичните цели в
  приложение 1, раздел 3), в рамките на стратегиите за развитие
  на страната/региона и избрания сектор; стратегия на намесата
Предишни инвестиции Предишни инвестиции по същия проблем/сектор през последните
  5 години (заглавие на проекта, сума, източник на финансиране)
Принос за Предоставяне на възможности за популяризиране на
разширяване на присъствието на Швейцария и нейната известност, както и за
двустранните използване на швейцарския опит отношения
Организация на Организационна схема, отговорности, пълномощия на
проекта Изпълнителната агенция и т.н.
Бюджет Допустими разходи/недопустими разходи; собствен принос,
  сума на безвъзмездната помощ, съфинансиране, финансиране
  от ЕС и от други финансови източници и др.; рентабилност в
  сравнение с други алтернативи
Хоризонтални въпроси Екологични, социални и икономически аспекти на проекта,
  равнопоставеност на половете
Зрялост на проекта Състояние на проекта (в процес на изготвяне или напълно готов;
  възможно искане за финансова подкрепа за подготовка на
  готовото проектно предложение чрез предпроектната помощ)
Приложения Допълнителна документация, която се счита за необходима


1.3. Втори кръг: Процедура за подаване и одобрение на готови проектни предложения


Стъпки Дейности и специфични правила Организации
1. Разработване на Изготвяне на готово проектно Отговорник: Междинен
  готово проектно предложение въз основа на орган, Изпълнителна
  предложение изискванията към готовите проектни агенция
    предложения (вж. т. 1.4) и забележките на Швейцария.  
2. Преглед Преглед въз основа на задълбочена Отговорник: НКЗ
    оценка на осъществимостта на готовото Участници: Междинен
    проектно предложение, одобрено от орган, вероятно и
    НКЗ. Оценяващ комитет
3. Решение за Ако бъде прието, готовото проектно Отговорник: НКЗ
  подаване на предложение се предава заедно с Отговорник:
  готовото проектно придружително писмо, което да Швейцарско посолство
  предложение отразява изискванията за готовите  
    проектни предложения и условията на  
    Швейцария, както и оценъчния доклад  
    до Швейцарското посолство. Също така  
    трябва да потвърждава спазването на  
    правните и финансовите задължения  
    от страна на Изпълнителната агенция.  
    Формална проверка от страна на  
    Швейцарското посолство и подаване на  
    готовото проектно предложение  
    заедно с придружителното писмо на  
    НКЗ и оценъчния доклад до Швейцария.  
4. Окончателно Окончателно решение по искането за Отговорник:
  решение финансиране на базата на готовото SECO
    проектно предложение,  
    придружителното писмо на НКЗ и  
    проектния документ. Швейцария си  
    запазва правото да извършва собствено оценяване.  1.4. Изисквания към готовите проектни предложения

Готовото проектно предложение трябва да предоставя основната информация, свързана с изпълнението на проекта. Трябва да се придружава от всички необходими документи (проектен документ, логическа рамка, както и от предпроектно проучване и проучване на въздействието върху околната среда), за да се позволи задълбочена оценка. Готовото проектно предложение (5-10 страници; за големи инфраструктурни проекти-10-20 страници, плюс приложенията) трябва да предоставя адекватна подробна информация по следните пунктове:Пунктове Съдържание
Резюме на проекта Информационен лист: заглавие на проекта, кратко описание,
(1 страница) включващо цели, бюджет, партньори и продължителност
Кандидат Име и данни за връзка; предишен релевантен опит, ако има;
  партньори по проекта; връзка с Швейцария, ако има (ноу-хау,
  технологии, партньори или друг вид сътрудничество с Швейцария)
Общ контекст Проблемът, който ще се засегне, сегашна ситуация, ключова
  социално-икономическа и екологична информация, свързана с
  проблема, предишни опити за решаване на проблема, други
  свързани инициативи и др.
Съдържание на Описание, включващо цели, очаквани резултати/изходни
проекта параметри (логическа рамка), дейности и съответните
  индикатори; бенефициенти, целева група; рискове и
  възможности; устойчивост на проекта. Основни заключения от
  предпроектното проучване (ако се изисква). Изявление за
  изпълнение на условията от решението от първи кръг
Релевантност Допринасяне за намаляване на икономическите и социалните
  различия между страната и/или по-напредналите
  държави-членки на ЕС (виж и специфичните цели в приложение
  1, раздел 3), в рамките на стратегиите за развитие на
  страната/региона и избрания сектор; стратегия на намесата
Принос за Предоставяне на възможности за утвърждаване на
разширяване на швейцарската солидарност и популяризиране на присъствието
двустранните на Швейцария и на нейния имидж, както и създаване на нови
отношения перспективи пред швейцарските продукти и услуги
Организация на проекта Организационна схема, отговорности и т.н.
Подробен график на Включително основни моменти и индикатори, въз основа на
изпълнение които ще се наблюдава напредъкът в изпълнението
Бюджет Допустими разходи/недопустими разходи; собствен принос,
  сума на безвъзмездната помощ, съфинансиране, финансиране
  от ЕС и от други финансови източници и др.; рентабилност
Възлагане на поръчки Процедури за възлагане на поръчки за стоки и услуги
Въздействие върху Мониторинг и оценка на индикаторите за изходни
развитието параметри/резултати/въздействие
Хоризонтални въпроси Екологични, социални и икономически аспекти на проекта,
  равнопоставеност на половете
Приложения Проектен документ, логическа рамка, както и предпроектно
  проучване и проучване за въздействието върху околната
  среда, разрешителни (ако са налице)2. Процедури за изпълнение на проекта

Процедурите за изпълнение на проекта включват:


Стъпки Дейности и специфични правила Организации
1 2 3 4
1. Проектен договор Изготвяне на проектния договор между Отговорник:
    България и Швейцария НКЗ от българска
      страна; SECOот
      швейцарска страна
2. Подписване Подписване на проектния договор. Отговорник:
    Договорът може да се подпише от По принцип
    повече от две договарящи страни Швейцарското
    (например тристранен или многостранен посолство от името на
    договор: SDC или SECO, НКЗ и SECO.
    Междинния орган, Изпълнителната Страната или страните,
    агенция). които ще подпишат от
      името на България, се
      определят от България.
    Подписване на договора за изпълнение Отговорник: НКЗ
3. Възлагане на Възлагането на поръчките за стоки и Отговорник:
  договори за услуги се осъществява в съответствие с НКЗ, Междинен орган,
  поръчки българското законодателство. Изпълнителна агенция
    Необходимо е да се предостави на  
    Швейцария потвърждение за спазване  
    на съответните правила при възлагането  
    на поръчки. С цел увеличаване на  
    прозрачността и предотвратяване на  
    корупцията тръжната документация  
    трябва да съдържа клауза за интегритет.  
    Всички лица, извършващи дейности във  
    връзка тръжната процедура, трябва  
    писмено да декларират  
    безпристрастността си в "Клауза за  
    безпристрастност", като носят  
    наказателната отговорност за  
    деклариране на невярна информация.  
    Съгласно тази клауза от участие в  
    дейности по тръжната процедура ще се  
    изключват лица, които например са в  
    такава правна или материална връзка с  
    подизпълнителя, че това може да  
    повдигне основателни съмнения за  
    тяхната безпристрастност. Като цяло за  
    търговете за обществени поръчки в  
    обхвата на директивите на ЕС за  
    възлагане на обществени поръчки  
    (2004/17/EC и 2004/18/EC) в срок 30  
    календарни дни от възлагане на  
    поръчката за сведение на Швейцария  
    трябва да се предостави превод на  
    английски език на официалния доклад  
    от оценката на офертите.  
    В допълнение към горното за търгове  
    над прага от CHF 500,000 Швейцария  
    може да изиска за сведение копие от  
    тръжните документи и договори. Тези  
    документи трябва да се предоставят не  
    по-късно от 20 дни преди започването на  
    подаване на офертите и съответно 20  
    календарни дни след подписване на договора.  
    Освен това за търгове над прага от CHF  
    500,000 Швейцария може да изиска да се  
    предостави английски превод на  
    тръжните документи на участниците в  
    търга и съответно на подизпълнителите.  
    Разходите за превод се покриват от  
    проекта и се финансират от финансовата помощ.  
    В съответствие с чл. 6.5 от рамковото  
    споразумение и двете страни се  
    съгласяват да предоставят при  
    обосновано искане на другата страна  
    цялата информация, която е част от  
    тръжния процес и не е спомената в  
    посочените документи. Швейцария има  
    правото да участва в тръжния комитет  
    като наблюдател. Също така Швейцария  
    има право да одитира практиките и  
    процедурите за възлагане на  
    обществени поръчки като цяло.  
    В случай на нередности, извършени  
    преднамерено или по небрежност в  
    рамките на тръжния процес и/или при  
    изпълнението на договора, Швейцария  
    има право след консултиране с НКЗ да  
    спре незабавно разплащанията, да  
    изиска от НКЗ да преустанови  
    плащанията от швейцарската финансова  
    помощ и да изиска връщане на всички  
    незаконно платени средства във всяка  
    една фаза от проекта.  
4. Контрол Процедурите за контрол са дадени в Отговорник:
  (мониторинг) договора за проекта. Процедурите Изпълнителна агенция
    включват: периодичност на отчитане, Участници:
    система за мониторинг и консултант, НКЗ, Междинен орган
    комитети за стратегическо управление,  
    програма на дейностите и резултатите, Участници:
    одитиране и др. НКЗ, Междинен орган,
    Швейцария си запазва правото да изиска Изпълнителна агенция,
    извършването на технически одити. SECO
5. Отчитане Междинните отчети са в подкрепа на Отговорник:
    исканията за плащане и затова трябва Изпълнителна агенция
    да се предоставят на Швейцария заедно Участници:
    със съответното искане за НКЗ, Междинен орган
    възстановяване на разходите.  
    Исканията за плащане съдържат  
    допустимите разходи, направени през  
    определен период, придружени с копие  
    на фактурите.  
    Междинните отчети се отнасят за  
    определен период и включват  
    информация за финансовия и  
    фактическия напредък на проекта,  
    сравнение на действително направените  
    с планираните разходи, актуализиране  
    на състоянието на проекта, като в същото  
    време потвърждават съфинансирането.  
    Всяко едно отклонение трябва да бъде  
    оправдано и да бъдат предложени  
    корективни мерки.  
    Междинните отчети трябва да се  
    предоставят на Швейцария най-малко на  
    всеки 6 месеца. Междинен отчет се  
    представя и когато е направено искане  
    за плащане за период, по-голям от 6 месеца.  
    Годишните отчети на проекта съдържат  
    оперативна част, която описва  
    развитието на проекта, и финансова част  
    (Финансов отчет), която дава обобщени  
    данни за финансовото развитие през  
    отчетната година, както и сборни данни  
    към датата на отчитане. В тях се  
    сравняват действителните разходи и  
    напредъкът с планираните такива въз  
    основа на количествени цели за  
    изходните параметри и, където е  
    възможно, и индикатори за резултатите.  
    Всяко едно отклонение трябва да бъде  
    оправдано и да бъдат предложени  
    корективни мерки. Структурата на отчета  
    трябва да следва логическата рамка.  
    Също така трябва да съдържа  
    актуализиран график за изпълнението  
    на проекта, както и актуализиран бюджет  
    за следващата година.  
    Годишните отчети на проекта не са  
    свързани с исканията за възстановяване  
    на разходите.  
    Финалният отчет на проекта заедно с  
    последния междинен отчет и  
    заключенията от Окончателния финансов  
    одит (вж. т. 6) представлява базата за  
    плащане на последната сума от  
    безвъзмездната помощ. Финалният  
    отчет на проекта се състои от оперативна  
    част, където се документира и коментира  
    цялостното постижение на изходните  
    параметри и на резултатите в съпоставка  
    с първоначалния план, спазването на  
    принципи, като пресечни теми и  
    устойчивост, също така включва и  
    научени уроци и заключения.  
    Финансовата част на отчета  
    (Окончателен финансов отчет) съдържа  
    обобщение на финансовите данни за  
    целия проект и сравнение на  
    ефективните с планираните разходи.  
6. Одит Финансов одит на проектно ниво: Отговорник: НКЗ
    По време на изпълнението финансовите Участници: Звената за
    одити се извършват от вътрешни (звена вътрешен одит на
    за вътрешен одит или звена за контрол Междинния орган,
    на публичноадминистративни Изпълнителна агенция
    институции) или външни сертифицирани  
    одиторски организации за проекти  
    съгласно проектния договор.  
    Одиторската организация трябва да  
    извършва одитите в съответствие с  
    правилата на Международните  
    одиторски стандарти (МОС). По този  
    начин трябва да удостовери правилното  
    разходване на средствата, да направи  
    препоръки за засилване на системата за  
    контрол, както и да докладва за  
    фактически или предполагаеми измами  
    или нередности. Одиторските доклади се  
    предават на НКЗ. Компетентните власти  
    с пълната подкрепа на правителството на  
    България трябва да разследват случаите  
    на предполагаема измама или  
    нередност. Срещу доказаните случаи на  
    измама трябва да се повдигне  
    обвинение в съответствие със  
    съществуващата нормативна уредба. По  
    принцип Окончателен финансов одит се  
    извършва за всеки проект при неговото  
    приключване.  
    За всеки проект, който продължава  
    повече от две години и е за сума над  
    CHF 500,000, е необходимо да се  
    извърши допълнително и междинен  
    финансов одит(и), освен ако не е  
    договорено друго в проектния договор.  
    Окончателен финансов отчет и  
    заключенията и препоръките на Доклада  
    от окончателния финансов одит се  
    предоставят на Швейцария от НКЗ  
    заедно с Финалния отчет на проекта (вж. т. 5).  
7. Оценяване След приключване на проекта страните Отговорник:
    могат да изискат независимо оценяване. НКЗ или SECO
    Разходите се поемат от страната,  
    отправила искането.  3. Процедура за плащане и възстановяване на разходите

Дирекция "Национален фонд" към Министерството на финансите на Република България е Разплащателният орган по финансовата помощ. По принцип разходи по проекти на SECO ще бъдат предварително финансирани от националния бюджет на България в съответствие с процедурите за държавния бюджет. Изпълнителната агенция подава до НКЗ искания за плащане, които покриват всички допустими разходи през текущия период, заедно със заверени копия от допълнителната документация и междинния отчет. Националното координационно звено и/или Междинният орган проверяват пълнотата и удостоверяват верността на подадените документи. Разплащателният орган извършва плащанията на Изпълнителната агенция (и/или Междинния орган) в съответствие с договора за изпълнение. Разплащателният орган подава исканията за възстановяване на разходите до Швейцария за одобрение и плащане.

Подробните процедури за възстановяване на разходите са дадени в проектните договори и, ако не е посочено друго, трябва да са в съответствие със следните процедури:


Стъпки Дейности Организации
1. Издаване на Издаване на оригинална фактура Отговорник:
  фактура оригинал   Доставчикът на
      стоката или услугата;
      подизпълнителят,
      консултантът, организацията,
      искаща плащане
2. Проверка на Проверка на оригиналната фактура Отговорник:
  оригиналната или на документа с равносилна Изпълнителна агенция
  фактура или на стойност по отношение на  
  документа с спецификациите от проектния  
  равносилна договор, договора за доставка на  
  стойност и стоки/услуги и договорените тарифи.  
  подготовка на Удостоверяване съответствието на  
  искането за изпълнението (количествено и  
  плащане качествено) на работата, доставката  
    на стоки/услуги и др., със  
    специалните условия и т.н.  
    Плащане на доставчика (-ците) от  
    оригиналната фактура.  
    Подаване на искане за плащане и  
    копие от фактурите, включително и  
    междинния отчет, до междинния  
    орган/НКЗ.  
3. Заверка на Проверка на съответствието на Отговорник: НКЗ
  исканията за искането за плащане с рамковото и/или Междинен орган
  плащане до споразумение, проектния договор и  
  Разплащателния договора за изпълнение.  
  орган и Да се гарантира, че няма двойно  
  предварителното финансиране.  
  финансиране и Проверка на пълнотата на  
  плащане на документацията, т.е. дали съдържа  
  Изпълнителна копия от фактури и други отчетни  
  агенция документи, и релевантността на  
    междинния отчет. Ако е необходимо,  
    да се провери правилното  
    разходване на средствата чрез  
    разследване на фактите.  
    Удостоверяване съответствието и  
    законността на исканията за плащане  
    до Разплащателния орган.  
    Осигуряване плащането на  
    Изпълнителната агенция.  
    Предоставяне на Швейцария на копие  
    от съответната документация, като  
    междинни, годишни и финални  
    отчети (вж. т. 3.5 и т. 3.6), одиторски  
    доклади или консолидиран отчет  
    съгласно проектния договор.  
4. Подаване на Проверка на формалното Отговорник:
  искане за съответствие на исканията за Разплащателен орган
  възстановяване на плащане, включително и на  
  разходите до съфинансирането.  
  Швейцария Да се гарантира, че няма двойно  
    финансиране.  
    Подаване на исканията за  
    възстановяване на разходите до  
    Швейцария и потвърждаване на  
    изпълнението на финансовите  
    условия от договорните споразумения.  
5. Плащане от Проверка на съответствието на Отговорник: SECO
  Швейцария на исканията за възстановяване на Участници:
  България разходи и допълнителната документация. Разплащателен орган
    Превод на исканата сума в швейцарски  
    франкове по отделна банкова сметка.  


При особени случаи страните може да определят други процедури на плащане в съответните проектни договори.

Крайният срок за допустимост на разходите се определя в проектния договор. Срокът трябва да бъде 12 месеца от планираната дата на приключване на проекта, но не по-късно от 10 години след одобрение на удължаването на финансовата помощ за България и Румъния от швейцарския парламент в съответствие с чл. 3 от рамковото споразумение. Последните искания за възстановяване на разходи трябва да се получат от Швейцария не по-късно от 6 месеца след крайния срок на допустимост.

В случай на нередности, извършени преднамерено или по небрежност, Швейцария има право да спре незабавно разплащанията, да инструктира НКЗ да преустанови плащанията от Швейцарската финансова помощ и да изиска връщане на всички незаконно платени средства във всяка една фаза от проекта. Причините за съответните инструкции трябва да се предоставят в писмен вид на НКЗ и на другите заинтересовани страни.

4. Отговорности и функции

По-долу са дадени отговорностите и функциите на основните участници. Проектните договори ще съдържат повече подробности във връзка с отговорностите и дейностите в зависимост от всеки отделен случай.

4.1. Национално координационно звено

Националното координационно звено отговаря за идентификацията, планирането, изпълнението, финансовото управление, контрола и оценяването на проектите, както и за разходването на средствата от финансовата помощ в съответствие с рамковото споразумение. В тези задължения влизат:

- Да осигури създаването на проектно портфолио съгласно приложение 1 след консултации с отрасловите министерства, както и организирането на поканите за набиране на предложения за проекти (вж. т. 1.1.1) и оценяването на проектните кандидатури и избора от съответните оценяващи комитети.

- Да предава на Швейцария предложенията за проекти, избрани от НКЗ под формата на проектни резюмета (вж. т. 1.1), в т.ч. и резултатите от оценките и решенията на Оценяващия комитет.

- Да контролира навременното изготвяне на готовото проектно предложение след одобряване на проектното резюме и да оценява тяхното качество и съответствието им с условията на Швейцария, изразени след първия кръг (вж. т. 2.1).

- Да предава на Швейцария добре документирани искания за финансиране на проекти под формата на готови проектни предложения (вж. т. 2.4) след одобряване на проектните резюмета (вж. т. 2.3).

- Да контролира и управлява изпълнението на проектите в съответствие с проектните договори и договорите за изпълнение, като за тази цел създаде адекватни системи за мониторинг и одит.

- Да осигури верификацията на фактурите и на документите с равносилна стойност, получени от изпълнителните агенции, както и да потвърди достатъчността на документите, включително и като делегира тези функции на съответните междинни органи.

- Да осигури, че няма двойно финансиране на част от проекта от друг източник на средства.

- Да потвърди, че делът на съфинансиране е предоставен съгласно проектния договор.

- Да осигури ефикасното и правилно разходване на наличните средства по цялата Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

- Да проверява за всеки проект дали данък добавена стойност (ДДС) може да се възстанови от Изпълнителната агенция и да уведомява за това швейцарските власти под формата на декларация от участника, която става част от проектната документация.

- Да осигури спазването на правилата за държавна помощ.

- Да осигури финансовия контрол, включително пълни и достатъчни одитни пътеки във всички участващи институции.

- Да предоставя годишни цялостни финансови отчети за всички плащания между Швейцария и Разплащателния орган, от една страна, и между Разплащателния орган и участващите държавни органи (НКЗ, Междинен орган, Изпълнителна агенция), от друга страна.

- Да предава всяка година обобщение на заключенията и препоръките от всички одиторски доклади на финансираните проекти. НКЗ представя в отделно приложение всички оригинални заключения и препоръки от одиторските доклади.

- Да осигури обсъждането на резултатите от одита с участващите партньори, включително и Швейцария, и изпълнението на решенията, взети на базата на одиторския доклад.

- Да осигури редовното отчитане пред Швейцария на изпълнението на проектите, финансирани по линия на финансовата помощ. Всички нередности се докладват незабавно на Швейцария.

- Да организира годишните срещи на ниво цялостна Българо-швейцарска програма за сътрудничество с Швейцарското посолство и да представя годишен доклад.

- Да осигури възстановяването на Швейцария на незаконно платени суми от финансовата помощ.

- Да осигури информация и реклама за Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

- Да осигури съхранението на документите, свързани с реализираните проекти в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за период 7 години след приключване на проектите.

Националното координационно звено може да делегира част от отговорностите и функциите си, изброени по-горе, на един или няколко междинни органа и изпълнителни агенции.

4.2. Междинен орган

Междинен орган е всяко законно публично или частно лице, определено от НКЗ, за което НКЗ носи отговорност или което изпълнява функции от името на НКЗ във връзка с изпълнението на проекти от изпълнителните агенции.

Основните функции на Междинния орган са:

- Да отправя покани за набиране и да набира предложения за проекти, да проверява съответствието с изискванията за предложенията за проекти (вж. т. 1), както и да оценява качеството на подадените кандидатури чрез консултации с отрасловите министерства.

- Да подава предложенията за проекти заедно с оценъчни доклади до НКЗ.

- Да наблюдава и управлява изпълнението на проектите в съответствие с проектните договори и договорите за изпълнение и да осъществява необходимия контрол.

- Да осигури, че няма двойно финансиране на част от проекта от друг източник на средства и да докладва пред НКЗ.

- Да проверява за всеки проект дали данък добавена стойност (ДДС) може да се възстанови от Изпълнителната агенция и да докладва пред НКЗ под формата на декларация от участника, която става част от проектната документация.

- Да осигури спазването на правилата за държавна помощ и да докладва пред НКЗ.

- Да проверява фактурите и документите с равносилна стойност, получени от изпълнителните агенции, както и да потвърждава автентичността и верността на предадените документи, както и допустимостта на разходите от исканията за плащане, и да докладва на НКЗ.


- Да заверява фактурите или документите с равносилна стойност и да подава заверените фактури или документи с равносилна стойност до НКЗ или Разплащателния орган.

- Да подава исканията за плащане до Разплащателния орган и да удостоверява тяхното съответствие и законност.

- Да докладва пред НКЗ за хода на изпълнението на проекта.

- Да подава всички одиторски доклади на финансираните проекти до НКЗ.

- Да проверява за нередности и да ги докладва на НКЗ.

- Да осигури съхранението на документите, свързани с реализираните проекти в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за период 10 години след приключване на проектите.

- Да се съгласи съвместно с Изпълняващата агенция да списва основателни изменения към изпълнението на договорените проекти в границите, определени от съответните проектни договори.

- Да наблюдава постигането на целите и резултатите.

- Да осигури информация и реклама за Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проектите.

4.3. Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция е законно публично или частно лице, както и друга организация, призната от страните, което притежава мандат за изпълнение на подкрепящи мерки.

Основните функции на Изпълнителната агенция включват:

- Изпълнение на проекти.

- Изпълнение на обществени поръчки.

- Докладване пред Междинния орган или НКЗ въз основа на изискванията.

- Постигане на цели и резултати.

- Подаване на всички одиторски доклади за финансираните проекти до съответния междинен орган или директно до НКЗ.

В проектния договор трябва да се посочи името на Изпълнителната агенция. Нейните функции и отговорности се определят в договора за изпълнение.

4.4. Разплащателен орган

Разплащателният орган отговаря за упражняването на подходящ финансов контрол върху разходването на Швейцарската финансова помощ. Неговите функции включват:

- Да проверява съответствието на исканията за плащания с финансовите условия на договорните споразумения.

- Да потвърждава пред НКЗ, че делът от съфинансирането е предоставен съгласно проектния договор.

- Да подава съответните искания за възстановяване на разходите до Швейцария.

- Да води отчет на всички искания за възстановяване на разходите, подадени до Швейцария.

- Да предоставя годишни цялостни финансови отчети за всички плащания между Швейцария и Разплащателния орган, от една страна, и между Разплащателния орган и участващите държавни органи (НКЗ, Междинен орган, Изпълнителна агенция), от друга страна, и да докладва пред НКЗ.

- Да докладва периодично пред НКЗ за финансовите потоци.

- Да възстанови на Швейцария незаконно платените суми от финансовата помощ, както е договорено между Швейцария и НКЗ.

Освен това Разплащателният орган гарантира прилагането на обичайните стандарти и процедури, валидни за публичните средства, при управлението на Швейцарската финансова помощ. Разплащателният орган проверява тяхното прилагане от страна на НКЗ, междинните органи и изпълнителните агенции. Разплащателният орган гарантира, че плащанията на лицата, отправили исканията, се извършват в определените срокове.

4.5. Одиторска организация

По време на изпълнение на проекта трябва да се извършват финансови одити на проектно ниво (вж. т. 2.6) от вътрешни (звена за вътрешен одит или звена за контрол на публичноадминистративни институции) или външни сертифицирани (органи, извън публичния финансов сектор, занимаващи се с одити) одиторски организации за проекти съгласно съответния проектен договор.

Освен това Изпълнителната агенция трябва да осигури окончателен финансов одит на проекта след неговото приключване на базата на изисквания, които подробно ще бъдат дадени в проектния договор. Одиторската организация извършва финансовите одити на проектите в съответствие със заданията и Международните одиторски стандарти (МОС). По този начин одиторът проверява правилното разходване на средствата, прави препоръки за засилване на системата за контрол, както и докладва за фактически или предполагаеми измами или нередности.

Одиторските доклади се предават на НКЗ. Компетентните власти с пълната подкрепа на правителството на България трябва да разследват случаите на предполагаема измама или нередност. Срещу доказаните случаи на измама трябва да се повдигне обвинение в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Разходите за външни финансови одити спадат към допустимите разходи за възстановяване и трябва да се включат в бюджета на проекта.

4.6. Оценяващ комитет

Националното координационно звено трябва да създаде оценяващи комитети, които да отговарят за селекцията на проектите от българска страна.

В състава на Оценяващия комитет влизат експерти, посочени от междинните органи, както и представители на социалните партньори и НПО като наблюдатели. Експертите в качеството им на постоянни членове трябва да вземат решение и да препоръчат проекти за по-нататъшно оценяване, докато наблюдателите проверяват и коментират прозрачността и прецизността на целия процес на вземане на решения. В случай на нередности наблюдателите могат да докладват пред Мониторинговия комитет, който взема съответните корективни мерки.

Оценяващият комитет въз основа на списък с класираните проектни резюмета и основателната мотивация, предоставена от Междинния орган, взема решение за препоръчването на определени проекти и за съответния списък с класирането. Оценяващият комитет, действайки чрез Междинния орган, представя пред НКЗ списъка с препоръчаните и с резервните проекти.

4.7. Швейцарско посолство

На проектно ниво освен функциите, определени в приложение 2, раздел 5.4, Швейцарското посолство има и следните отговорности:

- Да допринася за изготвянето и формулирането на отворените покани.

- Да участва в оценяването на проектите, представени от НКЗ, включително и в предварителния преглед на проектните резюмета.

- Да оценява отчетите (оперативни, финансови и др.) по проектите.

- Да участва в комитетите за стратегическо управление на проекта, ако е необходимо.

- Да дава информация във връзка с проектите и постигнатите резултати от тях (заедно с институциите, отговорни за това).

- Да подкрепя техническите мисии и мисиите, свързани с преглед и оценяване на проектно ниво.

- Да участва в изготвянето на проектния договор.

- Да наблюдава целите и резултатите, включително чрез посещения на място и оценки.

4.8. Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO)

На проектно ниво освен основните функциите, определени в приложение 2, раздел 5.5, SECO има и следните отговорности:

- Да осигурява подкрепа при идентифицирането и подготвянето на проекта.

- Да оценява проектните резюмета и готовите проектни предложения.

- Да взема решение за финансиране на проекти, подадени за финансиране.

- Да оценява отчетите (оперативни, финансови и др.) по проектите.

5. Специални условия за финансово подпомагане

Изплащания и погасявания по финансови инструменти в полза на частния сектор (включително кредитни линии, гаранционни схеми, участия в собствен капитал и дълг и заеми) се третират по следния начин:

При условие че финансовата помощ, използвана за финансово подпомагане, е изплатена (кредитни линии, участия в собствен капитал и дълг и заеми), стойността на главницата се превежда при падеж на институцията, която има същата обща цел, както е договорено между страните.

Същото се отнася и до суми, давани като гаранции, при условие че средствата не са били изисквани по време на действието на инструмента.

Задължителните условия, като прехвърляне на собствеността, трябва да се изложат в съответния проектен договор или чрез размяната на писма.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4


ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕМАТИЧНИ ФОНДОВЕ И СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ


Приложение 4 е неразделна част от рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на рамковото споразумение.

Приложение 4 определя правата и процедурите за тематични фондове и за специални проекти, както и отговорностите и задачите на участниците.

Приложение 1 определя концептуалната рамка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Правила и процедури са предвидени: в приложение 2 за цялостното изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество; в приложение 3 за проекти и програми; и в приложение 5-Помощ за подготовка на проектни предложения и Фонд за техническа помощ.

A. Общи разпоредби за тематични фондове

1. Дефиниция и цел

Тематичните фондове са насочени към конкретна тема или конкретна група бенефициенти. Тематичните фондове се създават с цел ефективно изпълнение на дейности.

Дейността представлява специфична помощ за, inter alia, проекти, стипендии, партньорства и пренос на знания, предоставена в рамките на един тематичен фонд. Финансовите параметри за една дейност може да варират от няколко хиляди швейцарски франка до суми, предвидени за единични проекти.

Тематичният фонд се управлява от швейцарския Междинен орган, а дейността се изпълнява от Изпълнителна агенция. В някои случаи SDC също може да управлява тематичен фонд.

2. Избор на швейцарски Междинен орган

Критерии за допустимост на швейцарския Междинен орган. Швейцарският Междинен орган може да бъде публично или частно лице или неправителствена организация. Швейцарският Междинен орган трябва да има силно присъствие в сектора, където се прилага тематичният фонд. Поради специфичните изисквания относно преноса на знания швейцарският Междинен орган трябва да познава швейцарското ноу-хау и швейцарските институции, работещи в съответната тематична област.

Покана за набиране на предложения. С оглед избирането на швейцарски Междинен орган SDC ще стартира открита или ограничена процедура за набиране на предложения за финансиране на управлението. Поканата за набиране на предложения ще бъде съобразена с швейцарските и международните правила за възлагане на обществени поръчки. В изключителни случаи SDC може да определи пряко швейцарския Междинен орган. Типът процедура по избора зависи от предмета на дейност.

Критериите за избор на швейцарския Междинен орган и документацията по поръчката ще бъдат разработени от SDC и представени за коментар на НКЗ. Окончателното решение относно критериите за избор и съдържанието на документацията по поръчката се взема от SDC.

Оценка на предложенията и решение. Оценката на предложенията се извършва от независим експерт, упълномощен от SDC, от член на НКЗ и от член на SDC. Резултатите от оценката се обсъждат от SDC, НКЗ и-след предварително съгласуване-от министерството, отговорно за съответния предмет на дейност. Окончателното решение се взема от SDC.

Срокове. Поканите за набиране на предложения се обявяват в срок 6 месеца от подписване на рамковото споразумение. Окончателното решение относно швейцарския Междинен орган трябва да бъде взето не по-късно от 12 месеца след подписване на това рамково споразумение.

3. Споразумение за тематичен фонд

Подготовка. Страните сключват Споразумение за тематичен фонд за всеки тематичен фонд. Споразумението се изготвя от SDC.

Съдържание. Споразумението за тематичен фонд трябва да включва inter alia:

- Цели на тематичния фонд.

- Организационна структура, отговорности и задачи.

- Процедури за управление на тематичния фонд, в т.ч. процедури за оценка и избор на дейности.

- Вече идентифицирани дейности за изпълнение.

- Правила за съфинансиране, източници на съфинансиране и процедури.

- График за изпълнение.

- Бюджет и финансов план, в т.ч. разходи за управление.

- Процедури за отпускане на средства и одит.

- Процедури за мониторинг и стратегическо управление, в т.ч. създаване на Комитет за стратегическо управление и одобрение на дейности.

- Отчетност.

- Публичност.

Подписване. Споразумението за тематичен фонд се подписва от НКЗ, отговорното министерство/институция-след предварително съгласуване-и SDC или Посолството на Швейцария. Подписването на Споразумението за тематичен фонд не е необходимо условие за процеса по избор на швейцарски Междинен орган.

4. Договор за възлагане на мандат

SDC сключва с швейцарския Междинен орган Договор за възлагане на мандат за изпълнение на тематичен фонд. Договорът за възлагане на мандат е обвързан с разпоредбите на Споразумението за тематичен фонд и урежда, inter alia, процедурите за избор на дейности, изпълнението на дейности, отпускането на средства, финансовия одит, мониторинга, стратегическото управление, правилата за отчетност, преглед и оценка.

5. Избор и одобрение на дейности

Възможни дейности. Списъкът с възможни дейности включва: дейности, предвидени в това рамково споразумение; дейности, предложени от България или от Швейцария на по-късен етап; и дейности, определени чрез покана за набиране на предложения.

Критерии за избор на дейности: Критериите за избор на дейности трябва да отчитат inter alia: общия интерес на страните; възможността за пренос на знания и експертиза от Швейцария; институционалните партньорства между швейцарски и български участници; потенциала за изграждане на мрежи; специфичните ниши за швейцарската финансова помощ; иновациите и публичността. Отпускането на финансиране за оборудване и/или инфраструктура трябва да се ограничи до степента, в която то е необходимо за изграждане на капацитет и за постигане на целите на институционалното укрепване.

Предложения и одобрение на дейности, финансирани по целеви грантове. Дейностите, финансирани по целеви грант, се представят на швейцарския междинен орган. Всяка дейност:

- се оценява от швейцарския междинен орган;

- се отхвърля или одобрява от Комитета за стратегическо управление и избор на дейности.

SDC участва с представител в Комитета за стратегическо управление и избор на дейности и има право на възражение срещу одобрението на дадена дейност.

Предложение и одобрение на дейности под формата на проекти, които не са финансирани чрез целеви грант. Предложения за дейности под формата на проекти, които не са финансирани чрез целеви грант, преминават пред двустепенна процедура на одобрение. Първо Изпълнителната агенция внася резюме на проекта в швейцарския Междинен орган. Резюмето на проекта:

- се оценява от швейцарския Междинен орган и съгласува с НКЗ;

- се препраща от SDC на Комитета за стратегическо управление и избор на дейности за отхвърляне или одобрение;

- се отхвърля или одобрява от SDC.

След като резюмето е одобрено, Изпълнителната агенция представя цялостно проектно предложение с подробна и пълна проектна документация. Оценката и одобрението на цялостното проектно предложение преминава през същата процедура, която се прилага относно резюмето на проекта.

При заявка от страна на Изпълнителната агенция е възможно отпускането на помощ за подготовка на проект. Заявката се представя заедно с резюмето на проекта.

SDC участва с представител в Комитета за стратегическо управление и избор на дейности.

Споразумение за изпълнение на дейност. Швейцарският Междинен орган съставя споразумение за изпълнение на дейност за всяка дейност.

6. Поток на средствата, авансови плащания и одити

Поток на средствата. Швейцарският междинен орган открива банкова сметка. Всички плащания от SDC се извършват директно към тази банкова сметка. Всички плащания от швейцарския Междинен орган директно към Изпълнителната агенция се осъществяват от тази банкова сметка.

Авансови плащания. SDC предоставя авансов работен капитал на швейцарския Междинен орган. Необходимо условие за извършване на плащания е наличието на одобрение от страна на SDC на съответните междинни отчети.

Решения за авансови плащания от швейцарския Междинен орган към изпълнителните агенции-по-конкретно неправителствени организации и институционални партньори-се вземат за всеки отделен случай в зависимост от финансовия капацитет на Изпълнителната агенция, както и от предоставеното съфинансиране. Швейцарският Междинен орган прави предложение за авансови плащания, а SDC се произнася по тях.

Одит. Финансовите одити се извършват от международна одитираща организация, както е предвидено в Споразумението за тематичен фонд. Докладите от одита се изпращат на SDC и се препращат от SDC на НКЗ.

В зависимост от структурата на тематичните фондове Одитният орган може да извършва специфични одити по искане на SDC или швейцарския Междинен орган, които трябва да посочат кои публични институции трябва да бъдат одитирани, както и тематичния обхват и цели на одитите. Одити могат да бъдат правени само след като проектите са били одобрени. Освен това процедурата по избор на проекти може да бъде цялостно одитирана от SDC или по решение на швейцарския Междинен орган.

Констатациите за нередности се проверяват от SDC в сътрудничество с НКЗ.

7. Мониторинг, стратегическо управление и отчетност

Мониторинг. Мониторинг ще се осъществява както на ниво цялостен тематичен фонд, така и на ниво дейности. SDC осъществява мониторинга върху целия фонд. Швейцарският Междинен орган ще отговаря за мониторинга на ниво дейности.

Стратегическо управление. За всеки тематичен фонд се създава Комитет за стратегическо управление. Комитетът за стратегическо управление дава насоки по стратегически въпроси и прави препоръки за одобрение от SDC. Критериите за избор на дейности се конкретизират в Споразумението за тематичен фонд.

Отчетност. Отчитането се осъществява чрез междинни отчети като подкрепяща документация към искането за плащане, годишните отчети и финалните отчети при приключване. На ниво цялостен тематичен фонд годишният отчет се изготвя от швейцарския Междинен орган и се изпраща на SDC. На ниво дейности за отчетността отговорност носят изпълнителните агенции. Отчетите се изпращат на швейцарския Междинен орган.

Годишните отчети по тематичните фондове включват финансов отчет за финансовите ангажименти и отпуснати суми. Те се представят от НКЗ два месеца преди годишната среща.

8. Допустимост на разходи и съфинансиране

Допустими разходи. Допустимите разходи са:

- Разходи за управление и администриране на тематичен фонд.

- Собствен принос за подготовка на дейности от Изпълнителната агенция.

- Разходи за дейности, финансирани от фонда.

- Разходи за финансов одит.

- Разходи за преглед и оценка.

- Разходи за семинари и публични събития, например за стартиране на процедура по набиране на предложения за дейности; за предоставяне на информация по процедурите; за оценка и предоставяне на информация за напредъка.

- Разходи за публичност.

Съфинансиране. Относно процентите на съфинансиране, определени в основната част на рамковото споразумение, се прилага член 5.4. Съфинансирането се осигурява като съвместно финансиране или паралелно финансиране.

Помощта по тематичния фонд не замества субсидираните инструменти и банкови заеми.

9. Отговорности и задачи

Отговорностите и задачите във връзка с тематичните фондове са, както следва:

9.1. Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC)

SDC носи отговорност за изпълнението на тематичните фондове. Основните задачи на SDC са:

- Стартиране на процедури за набиране на предложения за управление на тематичен фонд от швейцарски Междинен орган.

- Организиране и участие в оценката на предложенията за управление на тематични фондове.

- Обсъждане на оценката с НКЗ и решение за избор на швейцарски Междинен орган.

- Решение за финансиране на тематичен фонд.

- Представяне на критериите за избор на дейности, предложени в проектния документ към тематичния фонд на Комитета за стратегическо управление за коментар.

- Изготвяне и сключване на Споразумение за тематичен фонд.

- Изготвяне на договор за възлагане на мандат и упълномощаване на швейцарския Междинен орган.

- Надзор на оперативния мониторинг и финансов контрол на Междинния орган.

- Стратегическо управление на тематичния фонд.

- Участие в Комитета за стратегическо управление и избор на дейности.

- Анализ на периодичните отчети на швейцарския Междинен орган, обсъждане на отчетите с НКЗ и последващи действия.

- Изискване за незабавно отчитане в случай на нередности и последващи действия, произтичащи от това.

- Оценка и обсъждане на напредъка при изпълнението с НКЗ на базата на годишните отчети, изготвени от швейцарския Междинен орган.

- Провеждане на прегледи и оценки.

- Организиране на дейности за публичност в Швейцария.

SDC може да делегира част от тези задачи на Посолството на Швейцария в София.

9.2. Швейцарски Междинен орган

Швейцарският Междинен орган отговаря за създаването и управлението на тематичен фонд, съставянето на списък от дейности, контрактуването и надзора на изпълнителните агенции, контрола на дейностите и изготвянето на отчети за тематичния фонд.

Основните задачи на швейцарския Междинен орган са:

- Изготвяне на проектен документ на тематичния фонд, в т.ч. критерии за избор на дейности.

- Подсигуряване на всички правни аспекти, изисквани за изпълнението на тематичен фонд.

- Създаване на структури за изпълнение.

- Управление и администрация на тематичните фондове.

- Председателство (ако се вземе решение от SDC и НКЗ) и поемане на поста член-секретар на Комитета за стратегическо управление и одобрение на дейности.

- Въвеждане на адекватна система за финансов и оперативен контрол на изпълнението на дейностите.

- Покани и/или набиране на предложения за дейности, преглед на съответствието с изискванията за допустимост на предложенията и изготвяне на препоръки за избор.

- Подготовка и сключване на договори с изпълнителните агенции, изпълняващи дейности.

- Прилагане на системи за контрол и намеса при необходимост. Незабавно информиране на SDC за нередности.

- Изготвяне на отчети до SDC. Отчетите включват поне един годишен междинен отчет и финансови отчети.

- Провеждане на финансов одит на тематичния фонд, представяне на докладите от одита на НКЗ и SDC и предприемане на последващи действия по препоръките в докладите.

- Организация на дейности за публичност в България и Швейцария в сътрудничество с НКЗ.

9.3. Национално координационно звено

Националното координационно звено отговаря за включването на тематичния фонд в списъка с подкрепящи мерки и-на общо ниво-за мониторинг на изпълнението на тематичния фонд.

Основните задачи на НКЗ са:

- Участие в оценката на предложения за управление на тематичен фонд.

- Обсъждане на резултатите от оценката на предложенията със SDC.

- Сключване на Споразумение за тематичен фонд.

- Участие в Комитета за стратегическо управление и одобрение.

- Мониторинг на изпълнението на тематичен фонд на общо ниво и предоставяне на обратна връзка на SDC за констатациите.

- Коментар на отчетите по тематичния фонд, изготвени от швейцарския Междинен орган.

- Коментар на докладите от одити.

- Потвърждаване на плащания, направени от SDC на базата на финансови извлечения, представени от SDC.

- В случай на нередности участва в оценката на конкретните казуси и при намирането на решения.

- Включване на основните елементи от отчетите по тематичния фонд в цялостния годишен отчет за швейцарската финансова помощ.

- Обсъждане на напредъка по изпълнението със SDC на годишната среща.

- Осигуряване на публичност за тематичния фонд в общите дейности за публичност на финансовата помощ.

Отговорностите и задачите трябва да бъдат периодично анализирани и изменяни при необходимост. Първият преглед трябва да бъде извършен по време на първата годишна среща.

B. Специфични разпоредби за тематични фондове

B.1. Фонд за целева област сигурност

За този фонд важат Общите условия от раздел A.1 от това приложение, освен ако в раздел В.1 не е предвидено друго.

1. Дефиниция и цел

Създава се Фонд за целева област сигурност. Фондът ще адресира въпроси, свързани с Шенген, и ще допринася за укрепване на социалната сигурност, както и за борба с корупцията и организираната престъпност.

В добре обосновани случаи страните могат да постигнат съгласие за включване на дейности, които не са обхванати в посочените теми.

2. Швейцарски Междинен орган

SDC обявява покана за набиране на предложения за управление на фонда или пряко определя управител на фонда. Швейцарският Междинен орган трябва да притежава: познания и опит в областта на сигурността и капацитет за доверено управление на фондове. Поради специфичните изисквания за пренос на знания швейцарският Междинен орган трябва да познава швейцарските институции, които работят в тематична област сигурност.

3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри


Перо Индикативни
  финансови
  параметри на
  швейцарската
  помощ в
  швейцарски
  франка
Дейности, предвидени в 6,013,000
рамковото споразумение  
Дейности, предложени от 2,387,000
България или Швейцария на  
по-късен етап  
Управление на тематичния 1,450,000
фонд, финансиране на  
подготовка на проекти и резерв  
Общо 9,850,000


Дейности, предвидени в рамковото споразумение:

Изискваната информация за съдържанието на проектите, партньорите по проектите и бенефициентите, продължителността и финансирането е индикативна. Подробното проектно планиране може да доведе до адаптиране на проектни елементи или до прекратяване на цели проекти.

Въпроси, свързани с Шенген: Развитие на капацитет на служителите и повишаване на тяхната информираност. Проектът цели развитие на капацитета на всички заинтересовани страни (т.е. Академия на Министерството на вътрешните работи, ДМОПС-СИРЕНЕ, ГД "Криминална полиция", ГД "Охранителна полиция", ГД "Гранична полиция", Дирекция "Миграция", Дирекция "Български документи за самоличност", пресцентър и връзки с обществеността) по въпроси, свързани с Шенген, като основен фокус ще бъде поставен върху ШИС и Национално бюро СИРЕНЕ. Дейностите включват обучителни семинари, посещения с обучителна цел, софтуер и оборудване за дистанционно обучение, техническо оборудване за бюро СИРЕНЕ, листовки за полицейските служители и информационни материали, насочени към гражданското общество (телевизионен клип, брошура, обучителни семинари за говорители и журналисти). Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на вътрешните работи; от швейцарска страна: Швейцарската федерална полиция (FEDPOL). Продължителност: 12 до 18 месеца. Финансиране: швейцарска финансова помощ Размер на финансирането: 300 000 швейцарски франка (85%); българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер 52 940 швейцарски франка (15%).

Проследяване на откраднати превозни средства. Проектът цели да допринесе за изпълнението на чл. 100 от Шенгенската конвенция, който се отнася до проследяване на откраднати превозни средства. Проектът ще осигури изграждането на информационна система, съвместима с ШИС, и по-добро оборудване за звената в Министерството на вътрешните работи. Дейностите по проекта включват дейности за изграждане на капацитет, обмен на опит, предоставяне на хардуер и софтуер. Проектът е тясно свързан с проекта, описан по-горе. Партньори по проекта: от българска страна: МВР; от швейцарска страна: експерти по предмета на проекта, по възможност могат да се включат и компетентни власти. Продължителност: 2 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 800 000 швейцарски франка (85%); българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер на 141 176 швейцарски франка (15 %).

Обмяна на практически опит в сферата на миграцията (легална миграция и превенция на нелегалната миграция). Проектът е насочен към усъвършенстване приложението на новото законодателство и увеличаване на квалификацията на служителите. Дейностите включват идентифициране на добри практики на управление на миграционни потоци, обучение по правни въпроси, обмяна на опит относно действия по връщане в страната на произход или практика на доброволно връщане. Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на вътрешните работи, Дирекция "Миграция"; от швейцарска страна: експерти по предмета на проекта, по възможност да се включат и компетентни власти. Бенефициенти: служители на Дирекция "Миграция". Продължителност: 1 година. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 160 000 швейцарски франка (85%); българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер 28 230 швейцарски франка (15%).

Специализирани съдебни състави за непълнолетни/превенция на престъпления, извършени срещу и от деца. Укрепване на съдебната система в областта на производствата за непълнолетни. Дейностите включват: реформа на правната/нормативната рамка, уреждаща съдебното производство за непълнолетни; изграждане на капацитет на служителите на съдебната система, адвокатите и прокурорите; разработване на концепция за създаване на специализирани съдебни състави за непълнолетни в окръжните съдилища. Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на правосъдието в сътрудничество с UNODC (Бюро за борба с наркотиците и престъпността на ООН), Съюза на съдиите, Асоциация на прокурорите, Национален институт по правосъдие, Българска адвокатска асоциация. Продължителност: 2 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 850 000 швейцарски франка (85%); българското съфинансиране се осигурява от МП и е в размер 150 000 швейцарски франка (15%).

Превенция на закононарушения, извършени от непълнолетни. Целта е превенция на престъпления, извършени срещу или от деца на територията на България и в страните от Шенгенската зона. Дейностите включват: ефективно и оперативно международно сътрудничество между специализираните правоприлагащи органи в двете страни за работа с деца с незаконно поведение (просещи, скитничество, джебчийство), които пътуват в чужбина със своите родители; обмен на практики при доказване на престъпленията, извършени от непълнолетни, и нелегалната дейност на възрастни, принуждаващи деца да извършват подобни престъпления в чужбина (трафик, трудова експлоатация, липса на надзор); увеличаване на административния капацитет и професионални умения на полицейските служители за работа с деца; разработване на интернет страница за безопасност на децата с приложения за "Безопасен интернет" и "Родителски контрол"; разработване на информационна технология (хардуер, софтуер и организационно) за ползване от специализираните структури на МВР, работещи с деца-жертви на престъпления; актуализация и разширяване на Националната програма "Работа на полицията в училище"; практическо прилагане на програмата "Работа на полицията в училище". Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция", Прокуратура и Министерството на правосъдието; от швейцарска страна: експерти по предмета на проекта, по възможност могат да бъдат включени и компетентни власти. Продължителност: 2 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 625 000 швейцарски франка (85%); българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер 110290 швейцарски франка (15%).

Изграждане на капацитет на полицейските служители. Проектът си поставя две цели: първата е да предостави обучение за полицейските служители относно човешките права в Европа. Дейностите включват: обучение на преподаватели от полицейските школи, включване на стратегия за опазване на човешките права в учебните програми на полицейските школи, съвместни работни групи; втората цел е специализирано обучение за полицейските служители, натоварени с опазване на обществения ред чрез симулации на реални ситуации. Дейностите включват разработване на симулационна зала с ИТ поддръжка и оборудване на залата. Партньори по проекта: от българска страна: Академия на МВР, Министерството на правосъдието; от швейцарска страна: експерти по предмета на проекта, по възможност могат да бъдат включени и компетентни власти. Бенефициенти: Министерството на вътрешните работи-Академия, Министерството на правосъдието, ГД "Охранителна полиция". Продължителност: 2 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 1 278 000 швейцарски франка (85%); българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер 225 530 швейцарски франка (15%).

Изграждане на капацитет на експертите по съдебна медицина и криминология. Създаване на модерни съоръжения, правилно структурирано обучение и подготовка за практическо прилагане на модерни методи и технически средства за събиране и анализ на веществени доказателства. Укрепване на капацитета на експертните служби към МВР в процеса на събиране и анализ на следи от местопрестъпления с оглед изпълнение на критериите за добра европейска практика в областта на криминалистиката и криминологията. Партньори: Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) и Академията на МВР. Продължителност: 18 месеца. Финансиране: швейцарска финансова помощ 1 000 000 швейцарски франка (85%), българското съфинансиране се осигурява от МВР и е в размер 176470 швейцарски франка (15%).

Опазване на околната среда. По-голямо зачитане на закона по отношение на опазването на околната среда. Проектът ще изгради капацитета на Асоциацията на прокурорите в България като ресурсен център и център за професионално обучение; той ще разшири познанията на прокурорите за разглеждане на дела, свързани с околната среда. Дейностите включват: сравнителен анализ на правната рамка на национално ниво и на ниво ЕС относно ролята на прокуратурата за опазване на околната среда; анализ на нуждите на прокурорите в България от обучение и обмяна на ноу-хау; разработване на стратегия на асоциацията като неформален център за обучение и повишаване на капацитета на прокуратурата; обучение и изграждане на умения у служителите в асоциацията за предоставяне на услуги на членовете на асоциацията; разработване и прилагане на програма за обучение; изграждане на мрежа от прокурори, повишаване на обществената информираност за дейността на прокурорите. Партньор по проекта: Асоциацията на прокурорите в България под егидата на главния прокурор; експерти по темата, по възможност могат да се включат и компетентни власти от швейцарска страна Продължителност: 30 месеца. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 180 000 швейцарски франка (85%). Българското съфинансиране се осигурява от Асоциацията на прокурорите и е в размер 31760 швейцарски франка (15%).

Борба с организираната престъпност, трафика на хора и прането на пари. Проектът цели увеличаване на капацитета на прокуратурата в борбата с организираната престъпност и подпомагане на реформата в съдебната система. Той ще се осъществява чрез: проучване на добри практики от Швейцария и други страни членки и въвеждане на най-високите европейски стандарти за борба с организираната престъпност; създаване на национален механизъм за координация между компетентните власти-Министерство на финансите, МВР и Националната комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ДАНС и др.; обучение за специализираните екипи от прокурори, следователи и полицаи за борба с организираната престъпност и трафика на хора; създаване на специализирано звено в прокуратурата за проследяване, изземване и конфискация на приходи от престъпления и преследване на прането на пари в чужбина. Основни дейности: преглед, анализ и проучване на правната среда в ЕС и изработване на каталог с препоръки и съвети за прокурорите; обучителни семинари и обучителни посещения; участие на чужди експерти, специалисти в областта на борбата с организираната престъпност, прането на пари и трафика на хора. Партньори по проекта: Българска прокуратура и Върховна касационна прокуратура от българска страна; експерти по темата, по възможност могат да се включат и компетентни власти от швейцарска страна. Продължителност: 3 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ 820 000 швейцарски франка (85 %); българското съфинансиране се осигурява от прокуратурата: 144 700 швейцарски франка (15 %).

Дейности, предложени от България или Швейцария на по-късен етап:

Концептуална рамка за идентифициране и избор на проекти ще бъде предложена от швейцарския Междинен орган. Дейностите, предложени от България или Швейцария, трябва да попадат в обхвата на тази концептуална рамка. Концептуалната рамка може да адресира, inter alia:

- Превенция и борба с трафика на хора;

- Подкрепящи мерки за ГД "Гранична полиция".

4. Комитет за стратегическо управление

Създава се Комитет за стратегическо управление, който се състои от представители на МВР, МП, прокуратурата, НКЗ, SDC, швейцарския Междинен орган и при възможност представители на гражданското общество. Комитетът провежда заседания два пъти годишно.

Водещата роля в Комитета ще играе швейцарския Междинен орган, който също така поема поста на член-секретар на Комитета за стратегическо управление.

B.2. Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

За този фонд важат общите условия от раздел A.1 от това приложение, освен ако в раздел В.2 не е предвидено друго.

1. Дефиниция и цел

Създава се Фонд за реформи, чиято цел е да стимулира приноса на гражданското общество като важен елемент от процеса на развитие и участие. Приоритет ще имат дейности на гражданското общество/НПО, които пряко допринасят за предоставянето на социални услуги, както и за разрешаване на проблеми с околната среда и които водят до укрепване на организационния капацитет.

В добре обосновани случаи страните могат да се споразумеят за включване на дейности, които не попадат в посочения приоритет.

2. Швейцарски Междинен орган

SDC обявява покана за набиране на предложения за управление на фонда. Швейцарският Междинен орган трябва да притежава: познания и опит в областта на опазването на околната среда и социалните услуги; квалификация да оказва подкрепа на НПО в тяхното развитие и капацитет за доверено управление на фондове. Поради специфичните изисквания за пренос на знания швейцарският Междинен орган трябва да познава швейцарските институции, които работят в тематична област гражданско общество.

3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри


Перо Индикативни
  финансови
  параметри на
  швейцарската
  помощ в
  швейцарски
  франка
Дейности, предвидени в 4,200,000
рамковото споразумение  
Дейности, идентифицирани 3,000,000
чрез покана за набиране на  
предложения (целеви грант)  
Управление на тематичния 800,000
фонд, финансиране на  
подготовка на проекти и резерв  
Общо 8,000,000


Дейности, предвидени в това рамково споразумение

В това рамково споразумение са предвидени дейности, които допринасят за по-устойчиво развитие в области с висока екологична стойност, които оползотворяват силната ангажираност на швейцарските екологични организации за обмен на знания и укрепване на българските партньори в областта на интегрираното управление на природните ресурси и които могат да мобилизират значително съфинансиране и отговарят на българските и швейцарските приоритети.

Изискваната информация за съдържанието на проектите, партньорите по проектите и бенефициентите, продължителността и финансирането е индикативна. Подробното проектно планиране може да доведе до адаптиране на проектни елементи или до прекратяване на цели проекти.

Обвързване на опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони: Проектът си поставя за цел да обвърже опазването на биоразнообразието и устойчивото осигуряване на поминък, като прибягва както до пазарни механизми, така и до обществени програми за повишаване на информираността и приемане на усилията за опазване на природата. Проектът ще подпомага следните мерки:1) усъвършенстване и демонстриране на ефективно управление на защитени зони и разработване на механизми за предоставяне на стимули за услуги в областта на опазването на природата; 2) разработване на устойчиви модели за осигуряване на приходи чрез екологични продукти и услуги, както и 3) повишаване на привлекателността на селските райони както за местните жители, така и за туристи. Партньорите по проекта включват: от българска страна: БФБ - Българска фондация за биоразнообразие, BIOSELENA-Фондация за органично земеделие, БСЗП - Българско сдружение за защита на птиците; от швейцарска страна: Agridea - Швейцарска асоциация за развитие на земеделието и селските райони, SVS-Birdlife Suisse - Швейцарска асоциация за защита на птиците, Pro Natura - Швейцарска лига за опазване на природата (Приятели на земята, Швейцария), Redd-Reseau Echanges Developpement Durable (Мрежа за устойчиво развитие), Фондация SAVE Швейцария (Проектно бюро). Бенефициенти: Населението на селските райони, екологични НПО. Продължителност: 4 - 5 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: прибл. 4.2 млн. швейцарски франка. Съфинансиране в размер мин. 10 % собствен принос от партньорите по проекта.

Дейности, идентифицирани чрез покана за набиране на предложение:

Целеви грант за финансиране на малки дейности на граждански организации/НПО. Приоритет ще имат дейности в областта на опазването на околната среда и социалните въпроси (например отглеждане на деца, грижа за възрастни хора и наркомани). Дейностите, които ще имат предимство, трябва да имат потенциал за укрепване на българските НПО и да стимулират активно участие в процеса на формулиране на политики, като дават глас на гражданското общество, от една страна, и като доставчици на услуги, от друга. Изборът на дейностите ще се осъществява чрез покана за набиране на предложения. Финансирането на дейностите варира от 10 000 швейцарски франка до 250 000 швейцарски франка. Ще се създаде Комисия за избор, в която участват представители на гражданското общество, НКЗ и SDC. Партньори по проекта от българска страна: регистрирани в България организации с идеална цел, които не са обвързани с правителството или други публични власти, както и политически партии или търговски организации, независими организации със специален правен статут (Национални организации на Червения кръст и др.). Партньори по проекта от швейцарска страна: НПО, които сътрудничат с българските партньори. Продължителност: 4 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: прибл. 3.0 млн. швейцарски франка; България може да осигури съфинансиране за Целевия грант в размер 15%. НПО осигуряват собствен принос от 10 % от стойността на дейността.

4. Комитет за стратегическо управление

Създава се Комитет за стратегическо управление, който се състои от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика, представители на гражданското общество, НКЗ, SDC и швейцарския Междинен орган. Комитетът провежда заседания два пъти годишно.

Водещата роля в Комитета ще играе швейцарският Междинен орган, който също така поема поста секретар на Комитета за стратегическо управление.

B.3. Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи

За този фонд важат общите условия от раздел A.1 от това приложение, освен ако в раздел В.3 не е предвидено друго.

1. Дефиниция и цел

Създава се фонд, чиято цел е да подпомага социалното включване на ромите и другите уязвими групи.

2. Швейцарски Междинен орган

SDC отговаря за управлението, стратегическото управление и надзор на фонда. SDC може да делегира някои функции на швейцарски Междинен орган, който ще бъде избран чрез покана за набиране на предложения. Швейцарският Междинен орган трябва да притежава: познания и опит в областта на разработването на политики, концепции и стратегии за ромите и други малцинства и уязвими групи; квалификация да извършва оценка, надзор и стратегическо управление на дейности, насочени към ромите и други малцинствени и уязвими групи, и капацитет за доверено управление на фондове.

3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри

Перо Индикативни
  финансови
  параметри на
  швейцарската
  помощ в
  швейцарски
  франка
Подкрепа за социалното 6,300,000
включване на ромите и други  
уязвими групи  
Услуги за предоставяне на 1,900,000
грижи по домовете  
Управление на тематичния 700,000
фонд, финансиране на  
подготовка на проекти и резерв  
Общо 8,900,000


Дейности, предвидени в това рамково споразумение

Подкрепа за социалното включване на ромите и други уязвими групи

Ще бъдат следвани две стратегически линии:

Линия 1: Подобряване на условията на живот чрез: по-добър достъп до услуги и по-добър достъп до права.

Линия 2: Овластяване и информираност чрез утвърждаване на културната интеграция и идентичност на ромите (целева група роми), по-голяма толерантност (целеви групи-ромите и мнозинствената група) и по-голямо участие на ромите във вземането на решения/институциите, които формулират и приемат политики (целеви групи-ромите и мнозинствената група).

За линия 1: Приоритет ще има подпомагането на интегрирани услуги и дейности в областта на детското и женското здравеопазване, както и образование за деца, в т.ч. повишаване на капацитета на родителите. Програмата комбинира дейности, свързани със здравето (здравна информираност и достъп до медицински услуги в общностите) и образованието (предучилищно и извънкласно), изпълнявани по интегриран начин, т.е. дейностите трябва да бъдат координирани и последователни, да се прилагат на една и съща територия и да се управляват от индердисциплинарен екип.

В изпълнението на програмата трябва да участват местни заинтересовани страни, в т.ч. държавни и неправителствени институции, като мобилни медицински кабинети, здравни медиатори, местни здравни институции като личните лекари и медицинските центрове, училища, детски градини, читалища, НПО и други здравни и образователни органи. Услугите трябва да се предоставят равнопоставено, като се търси интегриран подход на политиките, който е от полза особено за ромските деца и жени.

Фокус ще бъде поставен върху дейности с пряко въздействие на нива отделен човек/домакинство. Географският фокус е върху региони със: висок процент ромско население; висок процент на деца, отпаднали от училище; високи нива на безработица и опасно състояние на жилищния фонд. Предвижда се изпълнението на пилотни/моделни проекти, след което ще бъдат приложени още два или три по-големи проекта. Изборът на проекти ще се осъществява на базата на оценка на ситуацията на място или чрез покана за набиране на предложения в конкретен приоритетен регион.

Критериите за избор ще включват социално-икономически показатели на целевата област, качество и релевантност на проектните предложения, съгласуваност на партньорствата и капацитет на членовете, финансов и нефинансов принос. Програмата се изпълнява от SDC в сътрудничество с българските държавни и неправителствени институции, в т.ч. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет с подкрепата на децентрализираните дирекции по образование и здравеопазване, мрежата от здравни медиатори, български НПО, които работят в областта на образованието и здравеопазването, и читалищата.

За предпочитане е оперативното управление на програмата да се осъществява от Звено за управление на проекти (ЗУП) към едно от партниращите министерства или когато това е по-подходящо, от консорциум от НПО, избран от SDC. Мястото на ЗУП ще бъде определено от SDC на базата на предложения от българските партньори. ЗУП е отделно звено с персонал, който е специално нает с участието на SDC, и персонал на SDC с конкретни задачи по изпълнението на програмата. Звеното ще бъде натоварено с прякото управление на програмата, ще отговаря за изготвянето на технически задания, сключване на договори с консултанти и др. изпълняващи организации, провеждане на процедури за избор на проекти, мониторинг на програмните дейности, цялостно управление на средствата, в т.ч. извършване на плащания.

Стратегическото управление на програмата се осъществява от Комитета за стратегическо управление на Фонда за реформи, свързан с включването на ромите и другите уязвими групи (виж раздел 4 по-долу).

Партньори по проекта: Предвижда се да бъдат създадени местни партньорства по всеки проект. Партньорствата могат да включват общински или областни структури на държавните институции в областта на образованието и здравеопазването, местни доставчици на социални, здравни и образователни услуги, местни организации като читалища или НПО, местни и регионални власти и други. Всяко партньорство изпълнява проект с конкретен географски фокус. Бенефициенти: роми, други малцинства, уязвими групи от немалцинствени общности. Фази: Проектите могат да започнат с пилотна фаза, последвана от фаза на ускоряване. Продължителност: Пилотна фаза 2 години, следваща фаза 3-5 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ 5 800 000 швейцарски франка. Съфинансиране ще бъде осигурено от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, както и от местните партньори: за НПО в размер 10 %, за останалите партньори - 15%. Контрол и мониторинг: Оперативният мониторинг на програмата ще се осъществява от ЗУП с подкрепата на редовни дейности за оценка и контрол от страна на SDC.

За линия 2: Приоритет ще има подпомагането на примери за подражание и лидерство от ромската общност (лидери, успешни професионалисти, подкрепа за достъп до висше образование и др.), както и медийни кампании. Партньори по проекта: българо-швейцарски партньорства. Продължителност: 4 - 5 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ 500 000 швейцарски франка; съфинансиране се осигурява от партньорите по проекта: за НПО в размер 10 %, за всички останали партньори-15%.

Услуги за предоставяне на грижи по домовете

Проектът си поставя за цел въвеждането в България на услуги за предоставяне на грижи по домовете като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с хронични заболявания и увреждания при отчитане на специалните нужди на представителите на ромската общност и други уязвими групи. Проектът предвижда създаването на Центрове за грижи по домовете в три до пет общини в области с ниски социално-икономически показатели и висок процент на ромско население. Той ще доведе до подобряване и опазване на здравето, икономическото и социалното благосъстояние на възрастните, хронично болните и хората с увреждания чрез директно предоставяне на услуги в техните домове, като по този начин им се осигури възможност за независим живот и социално включване. На следващ етап проектът ще допринесе за изготвянето на препоръки за законодателни промени, които да гарантират институционалната и финансовата устойчивост на домашните грижи, като се предвиди включването на тези грижи в осигурителните пакети на НЗОК и/или доброволните здравни фондове.

Партньори по проекта: от българска страна: Министерството на здравеопазването (по възможност водещ партньор), Министерството на труда и социалната политика, Български Червен кръст. От швейцарска страна: експерти по темата и институции със специфично ноу-хау и опит. Продължителност: 3 - 4 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ 1 900 000 швейцарски франка; съфинансиране се осигурява от партньорите: за НПО в размер 10 %, за всички останали партньори - 15%.

4. Комитет за стратегическо управление

Създава се Комитет за стратегическо управление, който може да включва представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), представители на гражданското общество, НКЗ, SDC и при необходимост на швейцарския Междинен орган. Комитетът провежда заседания поне два пъти годишно.

Водещата роля в Комитета ще играе SDC, който може да делегира тази функция на швейцарския Междинен орган, който също така може да поеме поста секретар на Комитета за стратегическо управление.

B.4. Фонд за стипендии

За този фонд важат общите условия от раздел A.1 от това приложение, освен ако в раздел В.4 не е предвидено друго.

1. Дефиниция и цел

Създава се Фонд за стипендии, който дава възможност на български студенти и изследователи от институции на висшето образование да станат част от програмата за научен обмен между Швейцария и новите страни-членки на ЕС.

Програмата за научен обмен (Sciex-NMSch) има за цел намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС чрез засилване на научния капацитет на изследователи от новите страни-членки на ЕС, и подпомагане на устойчиви изследователски партньорства между новите страни членки и Швейцария.

Основна цел на програмата е създаването на научни партньорства, които i) развиват индивидуалния изследователски капацитет (човешки капитал), ii) стимулират напредъка в науката и иновациите (научни перспективи); и iii) изграждат или разширяват мрежите на изследователи чрез предоставяне на изследователски стипендии и възможност за краткосрочни посещения на място.

2. Швейцарски Междинен орган и Координиращ орган за Фонда за стипендии

От швейцарска страна SDC възложи мандат на Конференцията на ректорите на швейцарските университети (CRUS) да поеме функциите на швейцарски Междинен орган за управление на Фонда за стипендии в осем от новите страни членки и този мандат ще бъде разширен и за управление на Фонда за България.

От българска страна дейностите по координация в рамките на Фонда за стипендии ще бъдат осъществявани от Координиращ орган към Министерството на образованието, младежта и науката. Дейностите на Координиращия орган се приемат за българско съфинансиране.

Финансирането, предоставено по линия на швейцарската финансова помощ, се превежда директно на бенефициентите от CRUS и швейцарските институции домакин.

3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри


Перо Индикативни
  финансови
  параметри на
  швейцарската
  помощ в
  швейцарски
  франка
Стипендии 1,800,000
Управление на тематичния 200,000
фонд, финансиране на  
подготовка на проекти и резерв  
Общо 2,000,000


4. Споразумение за Фонд за стипендии

Споразумението за Фонд за стипендии се изготвя от SDC. То се подписва от НКЗ от българска страна и от SDC от швейцарска страна.

Отделен меморандум за разбирателство трябва да бъде сключен между българския Координиращ орган и CRUS. Меморандумът урежда формите на сътрудничество, механизма и критериите за оценка на кандидатите, план за откриване на процедури за набиране на кандидати и срокове, отчетност и мониторинг, както и дейности за предоставяне на информация и публичност.

5. Комитет за стратегическо управление

Комитетът за стратегическо управление на програмата SciexNMSch отговаря за вземането на оперативни решения по програмата. В него също така се обсъждат и одобряват предложените стипендии.

Комитетът за стратегическо управление е съставен от представители на изследователската общност на Швейцария, т.е. делегирани представители на следните организации: CRUS (1 член-председател на Комитета); Държавен секретариат за образования и изследвания (1 член ESKAS); Национална научна фондация на Швейцария (1 член, който отговаря за кариерното развитие, 1 за международното сътрудничество); швейцарски кантонални университети и швейцарски федерални институти за технологии (1 член, избран от CRUS); швейцарски университети за приложни науки (1 член, избран от KFH); ETH-Domain (1 член, избран от ETH-Rat); мост към изследователските институции извън университетите (1 член, избран от SER), както и SDC (1 член).

Българската страна има право на до двама наблюдатели.

B.5. Фонд за изследвания

За този фонд важат Общите условия от раздел A.1 от това приложение, освен ако в раздел В.5 не е предвидено друго.

1. Дефиниция и цел на Фонда за изследвания

Създава се Фонд за изследвания, чиято цел е да подпомага съвместни българо-швейцарски изследвания.

2. Швейцарски Междинен орган и Координиращ орган за Фонда за изследвания

SDC пряко назначава (българския фонд "Научни изследвания на Министерството на образованието и Националната научна фондация на Швейцария") за швейцарски Междинен орган. Швейцарският Междинен орган трябва да притежава знания и опит в областта на научните изследвания и капацитет за доверено управление на фондове.

3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри


Перо Индикативни
  финансови
  параметри на
  швейцарската
  помощ в
  швейцарски
  франка
Съвместни изследователски 3,300,000
проекти  
Управление на тематичния 700,000
фонд, финансиране на  
подготовка на проекти и резерв  
Общо 4,000,000


Съвместни изследователски проекти (СИП): Съвместните изследователски проекти (СИП) се изпълняват от български и швейцарски изследователски институции. СИП дават възможност на българските и швейцарските учени да участват в съвместни изследователски дейности. Приоритет ще имат следните области на изследователски интерес: социални и природни науки. Изследователски проекти с бюджет до 400 000 швейцарски франка ще се набират чрез открита покана за проектни предложения. Бенефициенти: Изследователи и академични институции от България и Швейцария. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 4 млн. швейцарски франка; българско съфинансиране се осигурява от Министерството на образованието, младежта и науката за участващите публични изследователски и академични институции: 15%.

4. Комисия за избор

Ще бъде създадена съвместна Комисия за избор на кандидати със съпредседатели от българска и швейцарска страна. Швейцарският Междинен орган може да поеме поста на член секретар на Комисията за избор.

B.6. Фонд за партньорства и експертна помощ

За този фонд важат общите условия от раздел A.1 от това приложение, освен ако в раздел В.6 не е предвидено друго.

1. Дефиниция и цел

Създава се Фонд за партньорства и експертна помощ, който има две цели:

- Стимулиране на нови и/или укрепване на съществуващи институционални партньорства между партньори от България и Швейцария с оглед на принос за разрешаване на конкретни проблеми на развитието, укрепване на капацитета и структурите на българските институционални партньори; възможност за мобилизиране на добавена стойност от Швейцария; принос за укрепването на партньорствата.

- Мобилизиране на швейцарска експертиза.

Институционални партньорства. Приоритет ще имат институционални партньорства между български и швейцарски неправителствени организации, териториални структури и социални партньори, които се занимават с проблемите на развитието.

Мобилизиране на експертиза. Експертизата се мобилизира предимно чрез краткосрочни консултантски мисии на швейцарски експерти. Тези консултации се предоставят на неправителствени организации и публични институции.

2. Швейцарски Междинен орган

SDC обявява покана за набиране на предложения за управление на фонда. Швейцарският Междинен орган трябва да притежава: квалификация да оказва подкрепа на НПО за развитието на българо-швейцарските партньорства; ноу-хау за мобилизиране на краткосрочни консултации от швейцарски експерти и капацитет за доверено управление на фондове.

3. Състав на портфолиото от дейности и индикативни финансови параметри

Перо Индикативни
  финансови
  параметри на
  швейцарската
  помощ в
  швейцарски
  франка
Дейности, предвидени в 600,000
това рамково споразумение  
Дейности, идентифицирани 2,200,000
чрез покана за набиране на  
предложения (целеви грант)  
Краткосрочни консултантски 600,000
мисии  
Управление на тематичния 600,000
фонд, финансиране на  
подготовка на проекти и резерв  
Общо 4,000,000


Финансовите параметри са индикативни. НКЗ и SDC могат да вземат съвместно решение за пренасочване на средства по пера.

Дейности, предвидени в това рамково споразумение

Изискваната информация за съдържанието на проектите, партньорите по проектите и бенефициентите, продължителността и финансирането е индикативна. Подробното проектно планиране може да доведе до адаптиране на проектни елементи или до прекратяване на цели дейности.

Стимулиране на социалния диалог и подобряване на условията на труд за работещите: Институционалното партньорство има за цел да подобри условията на труд за работещите чрез 1) стимулиране на социално-отговорно поведение на бизнес организациите във връзка със Стратегията за корпоративна социална отговорност 2009-2013г.; 2) разработване на информационна система за колективни трудови договори и съответните данни за заплати и изпълнение на колективните трудови договори; 3) създаване на паритарни фондове със специален фокус върху професионално обучение, здравословни и безопасни условия на труд, прилагане на колективните трудови договори. Партньорите по проекта включват: от българска страна: Министерството на труда и социалната политика, Националния институт за помирение и арбитраж, регионални и национални профсъюзни организации, организации на работодатели и др. От швейцарска страна: Швейцарска трудова помощ (SLA), др. Продължителност: 3 до 4 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 600 000 швейцарски франка; съфинансиране се осигурява от партньорите по проекта: за НПО - 10 %, за всички останали партньори - 15 %.

Дейности, идентифицирани чрез покана за набиране на предложения

Целеви грант за финансиране на съвместни дейности на институционални партньорства. Целевият грант има за цел да стимулира и разшири институционалните партньорства между партньори от България и Швейцария. Финансирането за изпълнение на дейности варира от 10000 швейцарски франка до 100000 швейцарски франка. Изключения се правят за максимум 3 дейности над 250 000 швейцарски франка. Дейностите се идентифицират чрез постоянно отворени покани за набиране на предложения. Създава се Комисия за избора на проекти, която може да включва представители на сдружения на български общини, гражданското общество, НКЗ и SDC. Партньори от българска страна: неправителствени организации, регистрирани в България, мрежи, асоциации, федерации, аналитични центрове, образователни институции; териториални структури, като региони, градове и общини; социални партньори, т.е. национално признати и представителни профсъюзи и работодателски организации. Партньори от швейцарска страна: Институционален партньор, който сътрудничи с българските си партньори. Продължителност: 4 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 2.2 млн. швейцарски франка; съфинансиране се осигурява от институционалните партньори: за НПО - 10%, за всички останали партньори-15%.

Целеви грант за финансиране на краткосрочни консултантски мисии на швейцарски експерти. Целевият грант цели да мобилизира експертиза от висококачествени швейцарски експерти. Заявките за финансиране на експерти могат да бъдат подавани по всяко време за даден времеви период-постоянно отворена покана. Финансирането на дейности варира от няколко хиляди швейцарски франка до 35 000 швейцарски франка. В добре обосновани случаи горният праг може да бъде леко увеличен. НКЗ и SDC одобряват съвместно предложения, направени от швейцарския Междинен орган.

Допустими кандидати за експертна помощ са правителствени институции и неправителствени организации, регистрирани в България. Продължителност: 4 години. Финансиране: швейцарска финансова помощ: 600 000 швейцарски франка. Българското съфинансиране (например транспорт в страната, превод) се осигурява от бенефициента на експертната помощ.

4. Комитет за стратегическо управление

Създава се Комитет за стратегическо управление, който е съставен от представители на сдружения на български общини, представители на гражданското общество, НКЗ, SDC и Междинния орган. Комитетът провежда заседания два пъти годишно. Водещата роля в Комитета ще играе швейцарският Междинен орган, който също така поема поста секретар на Комитета за стратегическо управление.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5


ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ НА ПОМОЩТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И ФОНДА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ


Приложение 5 е неразделна част от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Всички изменения на това приложение трябва да бъдат в писмен вид и въз основа на взаимно съгласие между компетентните власти, посочени в член 9 от основната част на рамковото споразумение.

Приложение 5 определя правилата и процедурите за помощта за подготовка на проекти и Фонда за техническа помощ.

В приложение 1 се определя концептуалната рамка на Българо-швейцарската програма. Предвидени са правилата и процедурите: в приложение 2 за цялостното изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество; в приложение 3 за проекти и програми; в приложение 4 за тематични фондове.

А. Помощ за подготовка на проекти

1. Дефиниция и цел

Помощта за подготовка на проекти предоставя финансова подкрепа за изготвянето на готови проектни предложения (например проучвания за приложимост, оценки на въздействието върху околната среда и др.).

2. Заявки и процедури по одобрение

Заявката за финансова подкрепа за подготовка на проекти трябва да бъде част от резюмето на проекта (виж приложение 3, точка 1.2).

SECO извършва оценка на това, дали исканата помощ за изготвяне на проект отговаря на изискванията за финансова подкрепа.

Решението за отпускане на финансова подкрепа за изготвяне на проект е част от окончателното решение на Швейцария относно описанието на проекта.

3. Управление на помощта за подготовка на проекти

Помощта за подготовка на проекти се управлява от НКЗ.

4. Споразумение за помощ за подготовка на проекти

Споразумението за помощ за подготовка на проекти се изготвя и подписва от НКЗ от българска страна и от SECO от швейцарска страна. Съдържанието на споразумението за предпроектна помощ трябва да включва inter alia:

- Цели на помощта за подготовка на проекти.

- Роли и отговорности.

- Подробен списък с допустими разходи за финансиране.

- Съфинансиране.

- Процедури за одит, мониторинг и отчетност.

5. Съфинансиране

За финансовите средства, предоставени от помощта за подготовка на проекти, се изисква минимално съфинансиране от страна на получателя или трета страна от 15%. Ставката на съфинансиране ще бъде определяна за всеки конкретен случай.

В. Фонд за техническа помощ

1. Дефиниция и цел

Фондът за техническа помощ се създава, за да бъдат покрити някои допълнителни разходи на България за ефективното и ефикасното управление на финансовата помощ.

2. Допустими разходи

Разходи, направени от българските власти за управление, изпълнение, мониторинг и контрол на финансовата помощ като цяло, не са допустими за финансиране. Някои разходи обаче, направени от българските власти за изпълнение на задачи, които са допълнителни и изключително свързани с финансовата помощ, са допустими за финансиране, ако попадат в една от следните категории:

а) Разходи за годишни срещи, заседания на мониторингови комитети и комисии за избор на проекти по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

b) Обучение на потенциални изпълнителни агенции с цел те да бъдат подготвени за изпълнение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

c) Разходи за наемане на консултанти за разработване на процедури и насоки за използване на швейцарската финансова помощ.

d) Разходи за наемане на консултанти и експерти за идентифициране и/или преглед на проектни предложения, изпратени до НКЗ, и подготовка на финансови заявки до Швейцария.

e) Разходи за наемане на консултанти и експерти за мониторинг, одитиране или преглед на подкрепящи мерки, финансирани от финансовата помощ и от цялостната Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

f) Разходи за одити и проверки на място на действия, свързани с финансовата помощ, когато те се отнасят до посочените дейности и които не попадат в обичайните задължения на България.

g) Мерки за публичност, свързани с финансовата помощ.

h) Разходи за участие в срещи с швейцарските власти, които се провеждат извън България.

i) Разходи за превод за НКЗ и междинните органи на ниво управление на швейцарската финансова помощ.

j) Разходи за допълнително оборудване, в т.ч. софтуер, по специална поръчка за изпълнение на финансовата помощ.

Разходи, направени от българските власти за управление, изпълнение, мониторинг и контрол на финансовата помощ, са допустими, ако:

- Не са налице други източници на финансиране.

- Е налице подробна оценка на изискванията за персонал и тя е договорена между страните.

- Финансирането на този персонал е от съществено значение за ефективното изпълнение на швейцарската финансова помощ.

- Размерът на финансирането за този персонал не надвишава българското съфинансиране на Фонда за техническа помощ.

3. Управление на Фонда за техническа помощ

Фондът за техническа помощ се управлява от НКЗ.

4. Споразумение за Фонда за техническа помощ

Споразумението за Фонда за техническа помощ се изготвя и подписва от НКЗ от българска страна и от SDC/SECO от швейцарска страна. Споразумението за Фонда за техническа помощ трябва да съдържа inter alia:

- Целите на Фонда за техническа помощ.

- Подробен списък на допустими разходи за финансиране.

- Организационна структура, роли и отговорности.

- Процедури.

- Бюджет и финансов план.

- Процедури за одит.

- Мониторинг и стратегическо управление.

- Отчетност.


Промени настройката на бисквитките