Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 7.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-158 от 24 ноември 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагането на Закона за народната просвета, по мотивирано предложение на финансиращия орган № 80-139 от 31.05.2010 г. въз основа на направен сравнителен анализ на функциите и дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от системата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) с функциите и дейностите на дирекциите в министерството, становище от Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради необходимостта от оптимизиране структурите на МОМН, преустановяване на дублиране на функции и потребността от по-ефективно координиране на дейностите, както и поради необходимостта от финансови икономии, предвид намаления бюджет на МОМН, преобразувам Център за отдих и обучение със седалище гр. София, район „Слатина“, и официален адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, в Учебен център със седалище гр. София, район „Слатина“, и официален адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.

1. Определям предмет на дейност на Учебния център – осигуряване на условия за дейностите по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади и за провеждане на конгреси, конференции и семинари.

2. Определям численост на персонала в обслужващото звено – 10 щатни бройки.

3. Директорът на Учебния център да представи Правилник за устройството и дейността му за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката в едномесечен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

5. Имуществото на Центъра за отдих и обучение да се управлява от Учебния център.

6. Задължителната документация на преобразуваното обслужващо звено да се съхранява в Учебния център.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов

9745

ЗАПОВЕД № РД-14-159 от 24 ноември 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагането на Закона за народната просвета, по мотивирано предложение на финансиращия орган № 80-139 от 31.05.2010 г. въз основа на направен сравнителен анализ на функциите и дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от системата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) с функциите и дейностите на дирекциите в министерството, становище от Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради необходимостта от оптимизиране структурите на МОМН, преустановяване на дублиране на функции и потребността от по-ефективно координиране на дейностите, както и поради необходимостта от финансови икономии, предвид намаления бюджет на МОМН, преобразувам Център за контрол и оценка на качеството на образованието със седалище гр. София, район „Слатина“, и официален адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, в Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование със седалище гр. София, район „Слатина“, и официален адрес: бул. Цариградско шосе 125, бл. 5.

1. Определям предмет на дейност на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование – разработване на системи за контрол на качеството на обучението в системата на средното образование; разработване на модели и механизми за вътрешно и външно оценяване; анализиране на показателите, характеризиращи качеството на средното образование; оценяване на системите за поддържане на качеството на средното образование; участие в международни изследвания и проекти, свързани със средното образование.

2. Определям численост на персонала в обслужващото звено – 25 щатни бройки.

3. Директорът на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование да представи Правилник за устройството и дейността му за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката в едномесечен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

5. Имуществото на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието да се управлява от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

6. Задължителната документация на преобразуваното обслужващо звено да се съхранява в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов

9746

 

ЗАПОВЕД № РД-14-160 от 24 ноември 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагането на Закона за народната просвета, по мотивирано предложение на финансиращия орган № 80-139 от 31.05.2010 г. въз основа на направен сравнителен анализ на функциите и дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от системата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) с функциите и дейностите на дирекциите в министерството, становище от Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради необходимостта от оптимизиране структурите на МОМН, преустановяване на дублиране на функции и потребността от по-ефективно координиране на дейностите, както и поради необходимостта от финансови икономии, предвид намаления бюджет на МОМН, закривам Дом на детската книга с музей „X.X.“ със седалище гр. София, район „Средец“, и официален адрес: бул. Васил Левски 60.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Недвижимият имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 7, в гр. София, район „Средец“, бул. Васил Левски 60, ет. 2, и движимите вещи в него се предоставят за управление на Министерството на образованието, младежта и науката.

3. Недвижимият имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 3, в гр. София, район „Средец“, бул. Васил. Левски 60, ет. 1, и движимите вещи в него се предоставят за управление на Министерството на образованието, младежта и науката.

4. Задължителната документация на закритото обслужващо звено да се съхранява в Националния дворец на децата – гр. София.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов

9747

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ № 759 от 12 октомври 2010 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Дюлево“, разположена на територията на община Момчилград, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 34 от 29 септември 2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Андезит“ – ООД, Бургас, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 812161713, със седалище и адрес на управление – Бургас, ж.к. Победа, ул. Чаталджа 3, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Дюлево“, разположена на територията на община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.

2. Размерът на площта е 0,53 кв.км.

3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки № 1 – 4 в координатна система 1970 г.:

X [m]

Y[m]

1

4525390

9414910

2

4524830

9414910

3

4525130

9413950

4

4525675

9413950

 

4. Условията за осъществяване на дейностите по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила след изтичане на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на обжалване и поражда правни последици при сключване на договор за проучване с титуляря.

7. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Караджова

9683

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 763 от 12 октомври 2010 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Изгорялото“, разположена в землищата на с. Чавдарци, община Ловеч, с. Кърпачево и с. Крушуна, община Летница, област Ловеч

На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 41, ал. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 34 от 29 септември 2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Пътни строежи – Пълдин“ – АД, Пловдив – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 115261441, със седалище и адрес на управление – Пловдив 4000, ул. Христо Г. Данов 22, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Изгорялото“, разположена в землищата на с. Чавдарци, община Ловеч, с. Кърпачево и с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.

2. Размерът на площта е 0,94 кв. км.

3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 – 6 в координатна система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1

4701960

8643750

2

4702110

8643750

3

4702110

8644500

4

4701400

8644500

5

4701400

8643000

6

4701940

8643000

 

4. Условията за осъществяване на дейностите по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила след изтичане на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на обжалване и поражда правни последици при сключване на договор за проучване с титуляря.

7. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Караджова

9684

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 774 от 5 ноември 2010 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Девенци – река Искър“, разположена на територията на община Червен бряг, област Плевен

На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 41, ал. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 38 от 27 октомври 2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, Плевен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200602934, със седалище и адрес на управление – Плевен, ул. Стара планина 5, ет. 1, ап. 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 Закона за подземните богатства, в площта „Девенци – река Искър“, разположена на територията на община Червен бряг, област Плевен, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,99 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки от № 1 – 45 съгласно приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване:

X [m]

Y [m]

1

4711466.10

8571884.00

2

4711330.40

8572089.40

3

4711099.68

8572004.17

4

4711054.40

8572130.30

5

4711001.90

8572269.70

6

4710888.50

8572346.60

7

4710772.10

8572410.30

8

4710650.10

8572410.00

9

4710545.20

8572368.50

10

4710451.20

8572218.00

11

4710501.90

8572105.30

12

4710503.40

8571874.50

13

4710421.03

8571736.05

14

4710255.00

8571643.90

15

4710167.80

8571595.50

16

4710147.32

8571217.74

17

4709962.70

8571213.60

18

4709864.40

8571133.80

19

4709826.80

8570937.80

20

4709859.60

8570777.30

21

4709857.10

8570519.40

22

4709902.70

8570233.30

23

4710141.60

8570096.20

24

4710326.20

8570149.50

25

4710404.10

8570226.10

26

4710442.30

8570291.70

27

4710443.50

8570399.10

28

4710389.00

8570511.90

29

4710313.00

8570565.50

30

4710197.20

8570671.10

31

4710167.90

8570712.00

32

4710130.90

8570816.00

33

4710136.19

8570971.59

34

4710239.90

8571130.10

35

4710288.40

8571220.90

36

4710323.00

8571295.50

37

4710355.70

8571455.40

38

4710466.30

8571585.70

39

4710658.00

8571618.40

40

4710732.60

8571582.60

41

4710887.48

8571620.27

42

4710895.20

8571840.50

43

4710936.40

8571877.50

44

4711058.50

8571903.20

45

4711385.13

8571777.09

 

4. Условията за осъществяване на дейностите по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила след изтичане на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на обжалване и поражда правни последици при сключване на договор за проучване с титуляря.

7. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Караджова

9685

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 1007 от 26 октомври 2010 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 49 от заседание, проведено на 18.10.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 2109 от 17.09.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за стоков контрол № 10/0179 от 23.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, Плевен, удостоверяващи, че предлагания за продажба аксесоар за коса – детска диадема, в различни цветове, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с остри зъбци, от външната си страна има пластмасова украса – многоцветни халки, 2 бр. цветчета и една калинка, страна на произход: Китай, не съответства на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1, т. 8.12, поради това, че представлява потенциална опасност за здравето на децата, тъй като съдържа остри върхове и съществува риск от нараняване, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на аксесоар за коса – детска диадема, в различни цветове, изработена от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с остри зъбци, от външната си страна има пластмасова украса – многоцветни халки, 2 бр. цветчета и една калинка, страна на произход: Китай, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров

9731

 

ЗАПОВЕД № 1012 от 27 октомври 2010 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 50 от заседание, проведено на 25.10.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК и протокол от изпитване № 19596 от 15.10.2010 г. на „Глобал тест“ – София, установяващ, че детски джапанки „SUPER“, от изкуствени материали, розов и син цвят (със снимков материал, публикуван на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg), не отговарят на изискванията за безопасност по отношение наличие на фталати – при допустимо максимално съдържание от 0,1 % е установено 2,35 %, поради което представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки – джапанки „SUPER“, от изкуствени материали, розов и син цвят, страна на произход Китай (със снимков материал, публикуван на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg), като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите до 3-годишна възраст.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров

9732

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 723-ИП от 18 ноември 2010 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение второ във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти Комисията за финансов надзор отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Капитал Финанс“ – ООД (с ново наименование „Капитал Финанс 2004“ – ООД), със седалище и адрес на управление София, п.к. 1142, бул. Евлоги Георгиев 57, вх. Б, ет. 1, ап. 23, издаден въз основа на Решение № 83-ИП на Комисията за финансов надзор от 1.02.2006 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Председател: Ст. Мавродиев

9689

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-16-11 от 24 ноември 2010 г.

На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вх. № 09-111/22.ХІ.2010 г., от кмета на община Белица откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на землищата на с. Бабяк, с. Горно Краище, с. Дагоново, с. Краище и с. Лютово, община Белица, област Благоевград, разположена извън строителните граници на съответните населени места, както следва:

1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са: „Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-5 от 31.01.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 483 от 25.06.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, общината и кметствата.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на районите в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

9721

 

ОБЩИНА БАНСКО

РЕШЕНИЕ № 779 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3, т. 2 и чл. 35 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 753 и Решение № 754 от протокол № 36 от 30.09.2010 г. Общинският съвет – гр. Банско, реши:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на комплекс от три сгради на територията на НП „Пирин“, над гр. Банско, състоящ се от: сграда на „Финална къща“, изградена в местността Икрище в Национален парк „Пирин“, над гр. Банско, заедно с правото на строеж върху терена със застроена площ 73,11 кв.м, на два етажа с разгъната застроена площ 162,27 кв.м; сграда „Чайна“, изградена в местността Шилигарника в Национален парк „Пирин“, над гр. Банско, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена със застроена площ 222,61 кв.м, два надземни етажа и разгъната застроена площ 405,87 кв.м и обществена тоалетна, изградена в местността Икрище на територията на Национален парк „Пирин“, над гр. Банско, заедно с право на строеж върху терена на сградата 44,80 кв.м, на един етаж, с разгърната застроена площ 44,80 кв.м.

2. Конкурсът да се проведе при минимална конкурсна цена в размер 754 610 лв. без ДДС. Цената се заплаща в деня на подписване на договора по реда, определен в конкурсната документация.

3. Конкурсната документация се закупува от Община Банско, с адрес гр. Банско, пл. Н. Й. Вапцаров 1, всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. в срок до 10-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена 1500 лв. с включен ДДС, платими на касата на общината.

4. До участие в конкурса се допускат консорциуми, специално учредени за участие в конкурса, съгласно българското законодателство. Консорциумът следва да е учреден до крайния срок за закупуване на конкурсната документация – сертификат за регистрация се издава на името на консорциума.

5. Регистрираните като консорциуми граждански дружества – участници в конкурсната процедура, нямат право да променят структурата на консорциума до датата на сключване на приватизационния договор.

6. В случай че за участник, спечелил конкурса, бъде определен консорциум – гражданско дружество, учредителите му нямат право да променят структурата на консорциума за срок 25 години считано от датата на подписване на приватизационния договор без предварителното писмено съгласие на продавача.

7. Община Банско си запазва правото да изисква предаването на гаранции за запазване на структурата на консорциума и изпълнението на задълженията по приватизационния договор в случай, че такъв консорциум бъде определен за участник, спечелил конкурса.

8. Условие за закупуване на конкурсна документация е представянето на следните документи:

8.1. По отношение на физическите лица:

8.1.1. документ за самоличност;

8.1.2. нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че се закупува документация от името на друго физическо лице.

8.2. По отношение на юридическите лица:

8.2.1. документ за самоличност на представляващия дружеството или на упълномощено от него лице;

8.2.2. оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на юридическото лице;

8.2.3. нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да бъде установена от документа за регистрация;

8.2.4. документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

8.3. По отношение на консорциуми:

8.3.1. документ за самоличност на представляващия консорциума или на упълномощеното от него лице;

8.3.2. оригинал или нотариално заверено копие от договора за учредяване на консорциума или оригинал или нотариално заверено копие на удостоверението за актуално състояние на консорциум – юридическо лице;

8.3.3. нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето не може да се установи от договора за учредяване на консорциума.

9. При получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.

10. В срока по т. 3 от решението лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до Община Банско за даване на разяснения по процедурата по провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в тридневен срок и се предоставят на всички лица, закупили конкурсна документация.

11. Депозитът за участие в конкурса е парична вноска в размер 377 305 лв. Внася се по сметка на Община Банско: IBAN – BG36FINV915033BGN0M1YP, BIC – FINVBGSF, при Първа инвестиционна банка. Краен срок за внасяне на депозита е 16 ч. на 20-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“.

12. Лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация, имат право да подадат оферта за участие в конкурса. Съдържанието на офертата трябва да отговаря на изискванията, предвидени в правилата за провеждане на конкурса, които са неразделна част от конкурсната документация. Краен срок за внасяне на офертата – 12 ч. на 25-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Община Банско, с адрес гр. Банско, пл. Н. Й. Вапцаров 1, ет. 2, стая 210 (деловодство).

13. Утвърждава конкурсната документация за провеждане на конкурса.

Председател: Вл. Колчагов

9437

 

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 575 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белово, одобрява ПУП – парцеларен план за обект „Газоснабдяване на община Белово“, с подобекти: „Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия“ и „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия – клон 1“.

Председател: К. Варев

9448

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД № ОА-РР-879 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с преписка с вх. № 30-00-104 от 8.09.2010 г. на Областна администрация – Благоевград, от „Рила Газ“ – ЕАД, София, одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план, Вариант 1А, приет от Областния експертен съвет по устройство на територията към Областния управител на област с административен център Благоевград с протокол от 21.09.2010 г., за обект: „Газификация на град Сандански“. Подобект „Разпределителен газопровод (отклонение) от газоизмервателна станция (ГИС Сандански) на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, до АГРС – Сандански“, на територията на общините Струмяни и Сандански, област Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: В. Смиленов

9285

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 141 от 8 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за „Изменение на Общ устройствен план“ на община Видин – смяна на устройствената зона от „Земеделски земи“ в зона за „Обществено обслужване“ за имот № 045008 по картата за възстановена собственост в землището на с. Покрайна, община Видин, местност Край село.

Председател: Св. Славчев

9286

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 39-4 от 26 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 НТК Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Намалява началната тръжна цена, приета с Решение № 36-15 от 30.VII.2010 г. на Общинския съвет – гр. Добрич (ДВ, бр. 69 от 2010 г.), за приватизация на обект, частна общинска собственост: бивше парокотелно с идентификатор 72624.622.4289.1.82 в сграда по бул. Добричка епопея 10, с 25 на сто от началната тръжна цена, от 40 725 лв. на 30 543,75 лв.

2. Продажбата на обекта да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

3.1. Наименование на обекта на търга: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 с предназначение – инфраструктурен обект в сграда, състоящ се от две помещения с обща площ – 81,60 кв. м, Кич – 0,01232 от общите части на сградата, и право на строеж – 11,70 кв. м, попадащ в сграда 72624.622.4289.1 в поземлен имот 72624.622.4289 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-756 от 18.06.2008 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич, местонахождение: гр. Добрич, бул. Добричка епопея 10, 72624.622.4289.1.82, кв. 33, УПИ (парцел) VIII, зона I, по плана на ЦГЧ – гр. Добрич, АОС № 4069 от 2.07.2008 г., вписан под вх. рег. № 10238, акт № 120, том VI, дело № 5008/2008 в Службата по вписванията – гр. Добрич, скица № С-188 от 31.03.2010 г. с виза от главен архитект на Община гр. Добрич, с разрешение за проектиране на преустройство на парокотелно в склад и схема № 7951 от 18.06.2008 г. от СГКК – гр. Добрич, заверена на 4.05.2010 г.

3.2. Приема нова начална тръжна цена без ДДС: 30 543,75 лв.

3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.

3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на търга продажна цена еднократно да се изплати до деня (или в деня) на сключване на договора.

3.2.3. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община гр. Добрич – Специална сметка за приходи от приватизация: IBAN – BG 62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич.

3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.

3.3. Стъпка на наддаване: 1500 лв.

3.4. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена, който да се внесе по набирателната сметка на Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130 33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.

3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената й – тръжната документация се закупува в Община гр. Добрич, ул. България 12, Център за услуги и информация на общината, ет. 1, трето работно място „Общинска собственост“, след заплащане на 77 лв. (без ДДС) в Център за услуги и информация на общината, ет. 1, работно място „Каса“.

3.6. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

3.7. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 17 ч. на 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в сградата на общината, ул. България 12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно място „Деловодство“.

3.8. Срок за извършване на огледи на обекта на търга – всеки работен ден до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната документация.

3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в малката заседателна зала.

3.10. Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проектодоговора за продажба като част от нея.

3.11. Назначава членове в комисията, която да организира и проведе търга.

3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на решението, но със следните срокове:

3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.12.2. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 17 ч. на 30-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в сградата на общината, ул. България 12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно място „Деловодство“;

3.12.3. срок за извършване на оглед на обекта на търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната документация;

3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в малката заседателна зала.

4. Възлага на кмета на общината да назначи комисия за провеждане на търга, като определи за председател на същата – общински съветник, и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решението.

Председател: Ив. Мандев

9696

 

ОБЩИНА ДУПНИЦА

РЕШЕНИЕ № 120 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и решение № II, т. 4 от протокол № 17 от 30.09.2010 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Дупница, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект извън границите на урбанизираната територия, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 68789.0.13 по кадастралната карта на гр. Дупница и поземлени имоти с идентификатори 56349.200.117; 56349.200.118 и 56349.6.159 по кадастралната карта на с. Пиперево, община Дупница, с цел изграждане на строеж: „Външно ел. захранване – кабелна линия 20 kV към БКТП 20/0,4/0,231 kV, с цел присъединяване на обект: „Автобаза със складови, административни и търговски помещения“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68789.552.32, м. Лъката, по кадастралната карта на гр. Дупница, с дължина на трасето 158 л. м.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването чрез Община Дупница пред Административния съд – Кюстендил.

Председател: Я. Тодоров

9397

 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

РЕШЕНИЕ № 135 от 2 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 8 от 18.08.2010 г., Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:

Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на имот № 640435, землище гр. Етрополе, м. Негарщица, с който имотът се отрежда „За пречиствателна станция за замърсени води от рудник „Елаците“ и за него се определя чисто производствена (Пч) устройствена зона.

На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе пред Административния съд – София област.

Председател: Ц. Глогов

9414

 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 719 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за складова база за промишлени стоки за имот 047161, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9450

 

РЕШЕНИЕ № 720 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 15 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 010004, местност Под гробищата, с. Опицвет, ЕКАТТЕ 53607, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9451

 

РЕШЕНИЕ № 721 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 632024, гр. Костинброд, местност Могилите, ЕКАТТЕ 38978.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9452

 

РЕШЕНИЕ № 723 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 17 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 504280, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9453

 

РЕШЕНИЕ № 724 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 12 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 018020, местност Долно ливаге, с. Петърч, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9454

РЕШЕНИЕ № 725 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 17 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 4, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 504270, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9455

 

РЕШЕНИЕ № 726 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за склад за селскостопанска продукция за имот 063048, с. Петърч, местност Крушите, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9456

 

РЕШЕНИЕ № 727 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ и протокол № 17 от 15.09.2010 г. на ОЕСУТ, т. 14, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект за ПП (парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура за електрозахранване до поземлен имот ПИ 030058, преминаващ през поземлени имоти 93001 и 111019 – общински, 000094 – полски път, 000056 – местен път, с. Опицвет, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9457

 

РЕШЕНИЕ № 728 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 15 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 12, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 030007, местност Беледие хан, с. Градец, ЕКАТТЕ 17449, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9458

 

РЕШЕНИЕ № 729 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 20 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект на ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имоти 000389, 000392, 000394, 000398, 000466, 000470, 000473, 000476, 000482, 000480, 000481, 000525, 000574, 000571, 000576, 026003, 027005, 027006, 099019, с. Опицвет, местност Пустиняко, ЕКАТТЕ 53607, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9459

 

РЕШЕНИЕ № 732 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 19 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 067050, с. Петърч, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9460

 

РЕШЕНИЕ № 733 от 11 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 36, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за склад за селскостопанска продукция за имот 063036, с. Петърч, местност Крушите, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на чл. 215 ЗУТ.

Председател: З. Йорданова

9461

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД № 1193 от 18 ноември 2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 176 от протокол № 11 от 28.10.2010 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали, нареждам:

1. Да се закрие считано от 01.10.2010 г. ПДГ – с. Пепелище, към ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Македонци, община Кърджали, при следните условия:

1.1. Задължителната документация на ПДГ – с. Пепелище, да се предаде за съхранение на директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Глухар, община Кърджали.

1.2. Движимото имущество на закритото ПДГ – с. Пепелище, да се предостави за ползване и управление на кметство Опълченци, община Кърджали.

1.3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Да се преобразува считано от 01.11.2010 г. ЦДГ – с. Висока поляна, към ГДГ „Щастие“ – с. Чифлик, в ПДГ – с. Висока поляна, към ГДГ „Щастие“ – с. Чифлик, община Кърджали.

2.1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 и чл. 119 КТ.

Кмет: Х. Азис

9516

 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

РЕШЕНИЕ № 252 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) на ПИ № 082016, местност Санър Кая, в землището на с. Васково, община Любимец, област Хасково, като се отпреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична централа.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9697

 

РЕШЕНИЕ № 253 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 170033, местност Хасаря, в землището на с. Оряхово, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за фотоволтаична система за производство на електроенергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9698

 

РЕШЕНИЕ № 254 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) ) – план за застрояване на ПИ № 000467, местност Коджа орман, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9699

 

РЕШЕНИЕ № 255 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000453, местност Санър Кая, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9700

 

РЕШЕНИЕ № 256 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000215, местност Санър Кая, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9701

РЕШЕНИЕ № 257 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец и Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000213, местност Санър Кая, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд- – Хасково.

Председател: А. Голев

9702

 

РЕШЕНИЕ № 258 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000475, местност Коджа орман, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9703

 

РЕШЕНИЕ № 259 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000477, местност Коджа орман, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9704

 

РЕШЕНИЕ № 260 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000458, местност Габрова язма, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9705

 

РЕШЕНИЕ № 261 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000218, ЕКАТТЕ 10286, местност Санър Кая, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9706

 

РЕШЕНИЕ № 262 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000488, местност Габрова язма, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на поземления имот да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9707

 

РЕШЕНИЕ № 263 от 17 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна от зам.-кмета на Община Любимец Общинският съвет – гр. Любимец, реши:

Одобрява ПУП (ПЗ) – план за застрояване на ПИ № 000480, местност Габрова язма, в землището на с. Васково, община Любимец, като се отреди предназначението на имота да е за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Любимец до Административния съд – Хасково.

Председател: А. Голев

9708

 

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 538 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, външно ел. захранване на обект: „База за отдих и туризъм“ в ПИ 000893 в землището на с. Скобелево, община Павел баня.

Трасето на електрическия кабел започва от стоманобетонов стълб № 145 към въздушна мрежа НН – с. Скобелево, захранен от ТП – 2, извод „Г“; продължава по улична отсечка на север до ПИ 445 и през него по съществуващ полски път продължава по полски пътища ПИ 270 и ПИ 260 до имота. Общата дължина на трасето на електрическия кабел е 472 м, а площта на сервитута – 1607 кв. м.

Председател: Хр. Петрова

9415

 

РЕШЕНИЕ № 539 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на „Подземен водопровод за напояване от ПИ 076001 до ПИ 000057 в землището на с. Търничени, община Павел баня“.

Диаметърът на водопровода е 90. Общата дължина на трасето на водопровода е 3799,66 м, а площта на сервитута е 22 797,96 кв.м.

Председател: Хр. Петрова

9416

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД № 2209 от 22 октомври 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и Решение № 111 от 24.06.2010 г., взето с протокол № 8 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, нареждам:

1. Да се открие Целодневна детска градина – с. Мокрище, с адрес община Пазарджик, с. Мокрище, ул. Трета 2, считано от 22.10.2010 г.

2. Утвърждавам численост на персонала 4 бр. – 2 бр. педагогически и 2 бр. непедагогически.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Образование и култура“.

Кмет: Т. Попов

9417

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 391(п) от 14 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 17, ал. 1, чл. 128, ал. 7, чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР и § 6 ПРЗЗКИР, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с протокол № 16 от 05. 09. 2007 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, Решение № 2, взето с протокол № 1 от 19.01.2006 г. на общинския съвет, Решение № 447, взето с протокол № 22 от 30. 11. 2006 г. на общинския съвет, Решение № 171, взето с протокол № 8 от 17.05.2007 г. на общинския съвет, протокол № 44 от 04. 12. 2009 г., т. 1, допълнен с протокол № 22 от 02.06.2010 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПУР – план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони и схеми: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване, газоснабдяване, вертикално планиране, транспортно-комуникационна, санитарно-хигиенна и екологична обстановка, озеленяване и отдих, екологична оценка и правилата и нормативите за прилагане на „Жилищен парк Марица-север“ – Пловдив, в граници: север – Пазарджишко шосе и бул. България, изток – жп линия Пловдив – Филипово, юг – северния бряг на р. Марица, запад – р. Марица и землищна граница на община Пловдив, по червените и сините линии, надписи със син и червен цвят и корекции със зелен и кафяв цвят за част регулация и корекции със зелен цвят за част устройствени зони и корекции на схеми.

Проектът е изложен за запознаване в район „Северен“ на Община Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ, изречение последно, чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

За председател: А. Петров

9357

 

РЕШЕНИЕ № 419 от 4 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 14, чл. 17, ал. 1, чл. 18, 25, чл. 128, ал. 7, чл. 103, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 2, ал. 3, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 23 и 24 ЗОЗЗ, чл. 3, ал. 3 ППЗОЗЗ, чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР и § 6 ПРЗЗКИР, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на общинския съвет, Решение № 25, взето с протокол № 2 от 23.01.2003 г. на общински съвет, протокол № 22 от 10.06.2009 г. и протокол № 35, т. 1, от 1.09.2010 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, Решение № 311 от 18.05.2010 г. на Министерския съвет на Република България и Решение № КЗЗ-8, т. 18, от 30.07.2010 г. на Комисията за земеделските земи към МЗХ – София, Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Остромила – Беломорски, Пловдив, в граници: север – жп линия – трасе на бъдещия Sban, изток – западна граница на ПИ 101021, 101024, 101025 по КВС – землище Пловдив–юг, и землищна граница с община „Родопи“, юг – южната регулационна линия на новопроектирана улица от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151, 150, 149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126, 123 до о.т. 129, запад – новопроектирана улица от о.т. 129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната граница на ПИ 106075 и новопроектирана улица от о.т. 52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените и сините линии, надписи със син и червен цвят и корекции със зелен цвят за част регулация, червени задължителни и ограничителни линии и матрици със син цвят и корекции с кафяв и зелен цвят за част застрояване и корекции със зелен цвят в правилата и нормативите за прилагане.

Проектът е изложен за запознаване в район „Южен“ на Община Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4, изречение последно ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

За председател: А. Петров

9709

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 864 от 19 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „За външни В и К връзки“ за ПИ 57491.16.375 в м. Кротиря, землище на гр. Поморие, с трасе и сервитут на канализацията и водопровода, преминаващи през ПИ 57491.16.561, 57491.16.562 – полски път, собственост на община Поморие, 57491.16.230, 57491.16.431, 57491.16.350, 57491.16.375 – частна собственост, който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател: Я. Славов

9358

РЕШЕНИЕ № 865 от 19 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за кабелно захранване 20 kV на трафопост в УПИ І, ІІ, ІІІ-99 (ПИ 00833.9.394, 00833.9.395 и 00833.9.396) в м. Герена, землище на гр. Ахелой, с трасе и сервитут на кабела, преминаващи:

в землището на гр. Каблешково през ПИ: 5147 – нива, частна собственост, 795, 794 – полски път, собственост на Община Поморие, 227 – пасище, мера – собственост на община Поморие;

в землището на гр. Ахелой през ПИ: 00833.11.342, 00833.11.364, 00833.9.362, 00833.9.365 – полски път, собственост на Община Поморие, 00833.11.368 – път ІІІ клас, държавна собственост, 00833.9.156, 00833.9.121, 00833.9.117, 00833.9.119 – пасище, мера – частна собственост, 00833.9.33 – канал, собственост на МЗХ – ХМС, който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател: Я. Славов

9359

 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ЗАПОВЕД № 473 от 15 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 ЗОС, Решение № 106 от 12.11.2010 г. на ОЕСУТ – Правец, и Решение № 105 от 04.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Правец, нареждам:

1. Отчуждавам УПИ XVIII-457, отреден „За обществено обслужващи дейности“, в кв. 3 по действащия регулационен план на гр. Правец с площ на имота 1077 кв. м, при съседи: улица; УПИ XIX 0457 – „Обществено обслужващи дейности“; УПИ XXI 456 в кв. 3 от плана на гр. Правец, който имот попада в реализацията на обект: „Облагородяване на културно-историческо наследство в община Правец – парково пространство в гр. Правец“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение № 170 от 17.12.2008 г. на ОбС – Правец, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин.

2. Имотът е собственост на: X.X.X. – собственик на 1030/1077 идеални части (съгласно нот. акт № 1, том I, рег. № 1728 по дело № 176/2002 г.), и X.X.X. – собственик на 47/1077 идеални части (съгласно нот. акт № 117, том I, дело № 242/1971 г., нот. акт № 165, том I, дело № 355/1980 г.).

3. Определям сумата на паричното обезщетение в размер 16 155 лв.

4. Паричното обезщетение да се внесе по сметка на правоимащите в СИБанк, офис Правец.

5. Изплащането на паричното обезщетение ще започне в 7-дневен срок от влизане в сила на тази заповед.

На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област.

Кмет: Н. Нитов

9462

 

ОБЩИНА РАЗЛОГ

РЕШЕНИЕ № 165 от 28 октомври 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на път, водопровод и електрозахранване 20 kV“ към площадка за „Регионално депо – гр. Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“ в обхвата на УПИ I, местност Кривосер, землище на с. Баня, община Разлог. Трасето минава през имоти с № 000025, 000042, 000056, 000058, 000066, 000067, 000126, 000130, 000194, 000198, 000209, 000211, 000213, 000216, 000234, 000380, 000385, 000704, 000709, 000710, 000766, 242002, 000076, 000077, 000079 в местностите Ибидимци, Кривосер, Глазне, Подбърде, Косевица, Силевица и Бенто в землището на с. Баня, община Разлог. Планът е изложен в стая № 306 на общината.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез общината до Административния съд – Благоевград.

Председател: Р. Тумбев

9734

 

ЗАПОВЕД № РД-15-735 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС и с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108001 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 3300 дка, с начин на трайно ползване: нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108002; имот № 000085; имот № 000056, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 7007 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 778,55 лв.

2.2. X.X.X. – 778,55 лв.

2.3. X.X.X. – 778,55 лв.

2.4. X.X.X. – 2335,70 лв.

2.5. X.X.X. – 778,55 лв.

2.6. X.X.X. – 778,55 лв.

2.7. X.X.X. – 778,55 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9569

 

ЗАПОВЕД № РД-15-736 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108002 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 2,499 дка, с начин на трайно ползване: нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X., при граници: имот № 108003; имот № 000056; имот № 108001; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 5305 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 5305 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9570

 

ЗАПОВЕД № РД-15-737 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108003 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,200 дка, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108004; имот № 000056; имот № 108002; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 2547 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 849 лв.

2.2. X.X.X. – 849 лв.

2.3. X.X.X. – 283 лв.

2.4. X.X.X. – 283 лв.

2.5. X.X.X. – 283 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9571

 

ЗАПОВЕД № РД-15-738 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108004 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 2,000 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.-X.; X.X.X.-X., при граници: имот № 108005; имот № 000056; имот № 108003; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 4245 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, както следва:

2.1. X.X.X. – 1415 лв.

2.2. X.X.X. – 707,50 лв.

2.3. X.X.X. – 707,50 лв.

2.4. X.X.X.-X. – 707,50 лв.

2.5. X.X.X.-X. – 707,50 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9572

 

ЗАПОВЕД № РД-15-739 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108005 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на църква „Свети Вмч. Георги“, при граници: имот № 108006; имот № 000056; имот № 108004; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 2123 лв.

2. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9573

 

ЗАПОВЕД № РД-15-740 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108006 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,500 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108015; имот № 000056; имот № 108005; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 3184 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 530,66 лв.

2.2. X.X.X. – 530,67 лв.

2.3. X.X.X. – 530,67 лв.

2.4. X.X.X. – 1592 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9574

 

ЗАПОВЕД № РД-15-741 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108007 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 500 кв. м, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108008; имот № 108009; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 1060 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 176,71 лв.

2.2. X.X.X. – 176,71 лв.

2.3. X.X.X. – 117,78 лв.

2.4. X.X.X. – 117,80 лв.

2.5. X.X.X. – 117,80 лв.

2.6. X.X.X. – 176,60 лв.

2.7. X.X.X. – 176,60 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9575

ЗАПОВЕД № РД-15-742 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108008 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 10809; имот № 108007; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 2123 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 530,75 лв.

2.2. X.X.X. – 176,90 лв.

2.3. X.X.X. – 176,90 лв.

2.4. X.X.X. – 176,90 лв.

2.5. X.X.X. – 530,75 лв.

2.6. X.X.X. – 530,75 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9576

 

ЗАПОВЕД № РД-15-743 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108009 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 2,000 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108010; имот № 000085; имот № 108008; имот № 108007, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 4245 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 1061,25 лв.

2.2. X.X.X. – 353,75лв.

2.3. X.X.X. – 353,75 лв.

2.4. X.X.X. – 353,75 лв.

2.5. X.X.X. – 1061,25 лв.

2.6. X.X.X. – 353,75 лв.

2.7. X.X.X. – 353,75 лв.

2.8. X.X.X. – 353,75 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9577

 

ЗАПОВЕД № РД-15-744 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗР ЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108010 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,500 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108011; имот № 000085; имот № 108009; № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 3184 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 1592 лв.

2.2. X.X.X. – 796 лв.

2.3. X.X.X. – 796 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9578

ЗАПОВЕД № РД-15-745 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108011 в м. Кривосер, землището на с. Баня с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108012; имот № 000085; имот № 108010; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 2123 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 707,67 лв.

2.2. X.X.X. – 707,67 лв.

2.3. X.X.X. – 707,66 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9579

 

ЗАПОВЕД № РД-15-746 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108012 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1,200 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108013; имот № 000085; имот № 108011; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 2547 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 1273,50 лв.

2.2. X.X.X. – 1273,50 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9580

 

ЗАПОВЕД № РД-15-747 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108013 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 810 кв.м, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X., при граници: имот № 108014; имот № 000085; имот № 108012; имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 1719 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 859,50 лв.

2.2. X.X.X. – 859,50 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9581

 

ЗАПОВЕД № РД-15-748 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108015 в м. Кривосер, землището на с. Баня, с ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 5,505 дка, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., X.X.X., при граници: имот № 000676; имот № 108016; имот № 000085; имот № 108014; имот № 000085; имот № 108006; имот № 000056, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 11 692 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 3897,33 лв.

2.2. X.X.X. – 3897,33 лв.

2.3. X.X.X. – 1299,11 лв.

2.4. X.X.X. – 1299,11 лв.

2.5. X.X.X. – 1299,11 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9582

 

ЗАПОВЕД № РД-15-749 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108030 в м. Кривосер, землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 2 дка, с начин на трайно ползване – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., при граници: имот № 108031, имот № 000055, имот № 000052, имот № 108029, имот №108028, имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 4245 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 1061,26 лв.

2.2. X.X.X. – 265,31 лв.

2.3. X.X.X. – 265,31 лв.

2.4. X.X.X. – 265,31 лв.

2.5. X.X.X. – 265,31 лв.

2.6. X.X.X. – 2122,50 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9583

 

ЗАПОВЕД № РД-15-750 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108031 в м. Кривосер, землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 800 кв.м, с начин на трайно ползване: нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., при граници: имот № 108032, имот № 000055, имот № 108030, имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 1698 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 424,50 лв.

2.2. X.X.X. – 424,50 лв.

2.3. X.X.X. – 424,50 лв.

2.4. X.X.X. – 141,50 лв.

2.5. X.X.X. – 141,50 лв.

2.6. X.X.X. – 141,50 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9584

 

ЗАПОВЕД № РД-15-751 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108032 в м. Кривосер, землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 1 дка, с начин на трайно ползване: нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., при граници: имот № 108004, имот № 000056, имот № 108002, имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 2122 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 707,33 лв.

2.2. X.X.X. – 707,33 лв.

2.3. X.X.X. – 235,78 лв.

2.4. X.X.X. – 235,78 лв.

2.5. X.X.X. – 235,78 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9585

 

ЗАПОВЕД № РД-15-752 от 22 ноември 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, § 68, т. 1 и 2 ПЗРЗДС с оглед изграждането на обект – публична общинска собственост, представляващ „Регионално депо – Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ, одобрен с Решение № 97 по протокол № 5 от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – гр. Разлог (ДВ, бр. 60 от 2010 г.), отчуждавам имот № 108033 в м. Кривосер, землището на с. Баня, ЕКАТТЕ 02693, община Разлог, с площ 500 кв.м, с начин на трайно ползване нива – девета категория, собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X., X.X.X., при граници: имот № 000044, имот № 000055, имот № 108032, имот № 000085, и определям:

1. Сумата на паричното обезщетение в размер 1061 лв.

2. Размер на обезщетението на основание чл. 5, ал. 1 ЗН, както следва:

2.1. X.X.X. – 530,50 лв.

2.2. X.X.X. – 530,50 лв.

3. Банка „ДСК“ – АД, клон Разлог, за внасяне на обезщетението по сметка на собствениците на отчуждените имоти.

Изплащането на обезщетението да се извърши след изтичане на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Кмет: Кр. Герчев

9586

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1380 от 24 юни 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 41 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

Одобрява подробния устройствен план – план за застрояване за имот № 134017 в местността Често боре в землището на с. Гуцал, община Самоков, собственост на наследници на X.X.X., при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина и плътност – Жм“, с показатели: плътност на застрояване – до 40 %, коефициент на интензивност – до 1,2, височина на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно приложения проект. Имотът подлежи на първа регулация на основание чл. 16 ЗУТ.

Председател: Л. Янкова

9418

 

РЕШЕНИЕ № 1537 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 035083 в местността Падината, землище с. Рельово, община Самоков, собственост на X.X.X., при обособена устройствена зона – ваканционно селище (Ос), с показатели: плътност на застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; височина на сградите – до 10 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9517

 

РЕШЕНИЕ № 1538 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 46276.3.411 в местността Долна спротива, землище с. Мала Църква, община Самоков, собственост на „Трансмед – А“ – ООД, при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9518

 

РЕШЕНИЕ № 1539 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 020012 в местността Високи рид, землище с. Ковачевци, община Самоков, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X., при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9519

 

РЕШЕНИЕ № 1540 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 126004 в местността Грюневица, землище с. Алино, община Самоков, собственост на „Данзо“ – ЕООД, при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9520

 

РЕШЕНИЕ № 1541 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 162002 в местността Караджовица, землище с. Алино, община Самоков, собственост на „Данзо“ – ЕООД, при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9521

 

РЕШЕНИЕ № 1542 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 271022 в местността Могилите, землище с. Алино, община Самоков, собственост на X.X.X., при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9522

 

РЕШЕНИЕ № 1543 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 274001 в местността Игрището, землище с. Алино, община Самоков, собственост на „Бревас трейд“ – ООД, при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9523

 

РЕШЕНИЕ № 1544 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 23039.7.335 в местността Колхозо, землище с. Доспей, община Самоков, собственост на X.X.X., при обособена устройствена зона – ваканционно селище (Ос), с показатели: плътност на застрояване – до 30 %; коефициент на интензивност – до 1,2; височина на сградите – до 10 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9524

 

РЕШЕНИЕ № 1545 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 46 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 401027 в местността Редако, землище с. Алино, община Самоков, собственост на „Бревас“ – ООД, при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова

9525

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 183 от 23 септември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Околовръстен път гр. Сандански – Северна дъга“.

Трасето на пътя започва с начало м. Смилово при кв. 2 и кв. 149 и преминава през имоти № 015003, № 000220, № 015026, м. Смилово; № 000173, м. Брестето; № 000755, м. Горски разсадник; № 016001, № 000121, № 000566, № 000245, № 015013, № 016009, м. Манастирчето; № 000149 и № 000717, м. Чинар куши, землище гр. Сандански.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Сандански до Административния съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов

9480

 

РЕШЕНИЕ № 232 от 18 ноември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод, ниско напрежение, за захранване на УПИ VIII, кв. 44, по плана на с. Джигурово, община Сандански, минаващ през полски пътища № 092031 и 000321 в местността Реката и пресичащ канал № 000244 и № 000245 в местността Малка бара, всички в землището на с. Джигурово, община Сандански.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Сандански до Административния съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов

9733

 

ОБЩИНА СОПОТ

РЕШЕНИЕ № 262 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Общинският съвет – гр. Сопот:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване на ПИ 130097 – жилищно строителство от КВС на гр. Сопот, местност Малкия друм, ведно с ВиК и ел. схеми за захранването им във връзка с промяна предназначението на земеделската земя.

2. Образува УПИ 130097 – жилищно строителство за ПИ 130097 в местност Малкия друм от землището на гр. Сопот при допустимост на застрояване – преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред Административния съд – Пловдив.

Председател: В. Попов

9288

 

РЕШЕНИЕ № 263 от 21 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Общинският съвет – гр. Сопот:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване на ПИ 122069, 122070 – жилищно строителство от КВС на гр. Сопот, местност Малкия друм, ведно с ВиК и ел. схеми за захранването им във връзка с промяна предназначението на земеделската земя.

2. Образува УПИ 122069, 122070 – жилищно строителство за ПИ 122069, 122070 в местност Малкия друм от землището на гр. Сопот при допустимост на застрояване – преобладаващо застрояване с малка височина до 7 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред Административния съд – Пловдив.

Председател: В. Попов

9289

 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

РЕШЕНИЕ № 474 от 26 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно ел. захранване – кабел 20 kV за поземлен имот ПИ № 033178 в м. Кали дере по КВС на гр. Средец, във връзка с изграждането на фотоволтаична електроцентрала. Трасето на кабела се прокарва през поземлени имоти № 000500 – общински полски път, и № 000056 – общински полски път.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Средец до Административния съд – Бургас.

Председател: Г. Георгиев

9363

 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 41.5 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 083010, местност Чобанов дол, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9463

РЕШЕНИЕ № 41.6 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 056001, местност Моста, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9464

 

РЕШЕНИЕ № 41.7 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 085001, местност Кръста, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразувания УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9465

 

РЕШЕНИЕ № 41.8 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 083004, местност Чобанов дол, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9466

РЕШЕНИЕ № 41.9 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 120006, местност Чобан могила, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9467

 

РЕШЕНИЕ № 41.10 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 120017, местност Чобан могила, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9468

 

РЕШЕНИЕ № 41.11 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 123009, местност Бялата чешма, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ: „За вятърен генератор“ със ситуираното свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9469

РЕШЕНИЕ № 41.12 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 120022, местност Чобан могила, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за промяна предназначението на ПИ за изграждане на вятърен генератор със ситуираното застрояване, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9470

 

РЕШЕНИЕ № 41.13 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 093013, местност Върбата, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразувания УПИ „За вятърен генератор“ със ситуираното свободно застрояване, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9471

 

РЕШЕНИЕ № 41.14 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 073006, местност Заимов гроб, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на ПИ за изграждане на вятърен генератор със ситуираното застрояване, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9472

 

РЕШЕНИЕ № 41.15 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 093024, местност Върбата, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразувания УПИ „За вятърен генератор“ със ситуираното свободно застрояване, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9473

 

РЕШЕНИЕ № 41.16 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 087020, местност Оджа връх, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за промяна предназначението на ПИ за изграждане на вятърен генератор със ситуираното застрояване, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9474

 

РЕШЕНИЕ № 41.17 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № 196006, местност Алан тарла, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането на новообразуваните УПИ І: „За вятърен генератор“ със ситуираното свободно застрояване и „За инфраструктура“, схема за електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9475

 

РЕШЕНИЕ № 41.19 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на кабели 20 kV от вятърни електрогенератори в имоти: 100044, 100048, 100050, 112007, 113023, 115023, 127033, 127035, 136014, 145041, 145039, 146038, 152041 и 156011, землище с. Скала, до подстанция „Скала“, и трасе на кабели 110 kV от подстанция „Скала“ до подстанция „Сунгурларе“, трасето минава през имоти: 146038, 146035, 91, 142, 113023, 113024, 9, 100044, 100048, 8, 87, 136015, 136014, 136010, 7, 136013, 136001, 100033, 100050, 152041, 6, 94, 2, 112007, 115, 127033, 73, 127023, 127035, 145039, 145021, 145041, 35, 115025, 115023, 115024, 156011, 156007, 90005, 90002, 900, 421, 16 и 6, землище с. Скала, община Сунгурларе.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9476

 

РЕШЕНИЕ № 41.20 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на кабели 20 kV от вятърни електрогенератори в имоти: 105011, 107053, 107061, 107063, 110018, 131019, 131021, 131023, 147014, 150014, 155062, 155064 и 155066, землище с. Балабанчево, до подстанция „Скала“, трасето минава през имоти: 110019, 50, 371, 608001, 131022, 373, 131023, 369, 501, 36001, 155066, 107053, 107052, 62, 54, 53001, 155064, 155018, 155062, 155026, 220, 150014, 149018, 226, 147012, 147014, 454, 36, 107062, 107058, 3, 107016, 107063, 105011, 105006, 585001 и 131019, землище с. Балабанчево, община Сунгурларе.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9477

 

РЕШЕНИЕ № 41.21 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабели 20 kV от вятърни електрогенератори в имоти: 146053 и 113023, землище с. Скала, до извод 20 kV „Славянци“ от подстанция „Сунгурларе“, трасето минава през имоти: 146049, 1, 53, 38, 109002, 113020, 113023 и 146053, землище с. Скала, община Сунгурларе.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9478

 

РЕШЕНИЕ № 41.22 от 15 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на кабели 20 kV, до подстанция „Скала“, и 110 kV от подстанция „Скала“ до подстанция „Сунгурларе“, трасетата минават през имоти: 100001, 711, 100002, 100003, 81001 и 710, землище с. Славянци, община Сунгурларе, и през имоти: 588, 583, 559, 582, 38, 581, 43, 44, 554, 553, 221, 224 и 226, землище гр. Сунгурларе.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател: Х. Ахмед

9479

 

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 460 от 12 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява парцеларни и трасировъчни планове за обект „Оптичен кабел – „Мобилтел“ – ЕАД, община Хаджидимово“.

Председател: М. Имамов

9695

 

ОБЩИНА ШАБЛА

РЕШЕНИЕ № 688 от 29 октомври 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докладна записка с вх. № К-195 от 18.10.2010 г. Общинският съвет – гр. Шабла, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на свързващ подземен електропровод от ветрогенераторен парк в землището на с. Пролез до новоизградена ел. подстанция в землището на с. Горичане, община Шабла, засягащ следните имоти: ПИ 58596.1.110 – нива, ПИ 58596.1.114 – нива, ПИ 58596.1.93 – полски път, ПИ 58596.2.11 – полски път, ПИ 58596.31.144 – мера, ПИ 58596.31.142 – път ІV кл., ПИ 58596.8.46 – полски път, ПИ 58596.8.43 – полски път, ПИ 58596.36.110 – полски път, ПИ 58596.36.105 – път ІV кл., ПИ 58596.28.51 – полски път, ПИ 58596.9.42 – полски път, ПИ 58596.10.40 – полски път, ПИ 58596.11.120 – път ІV-90008, ПИ 58596.12.49 – полски път, ПИ 58596.12.46 – полски път, ПИ 58596.12.66 – нива, ПИ 58596.13.181 – нива, ПИ 58596.13.187 – нива, ПИ 58596.13.178 – полски път, ПИ 58596.13.53 – нива, ПИ 58596.28.50 – пасище, ПИ 58596.29.26 – полски път, ПИ 58596.1.94 – полски път, ПИ 58596.1.101 – нива, ПИ 58596.1.96 – полски път, ПИ 58596.17.60 – нива, ПИ 58596.17.57 – нива, ПИ 58596.17.53 – нива, ПИ 58596.17.48 – полски път, ПИ 58596.15.69 – полски път, ПИ 58596.12.51 – полски път, ПИ 58596.15.81 – нива, землище с. Горичане, община Шабла, ПИ 16095.0.20 – път ІV-90008, ПИ 16095.14.63 – полски път.

Решението за одобрение на плана е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: Д. Арнаудов

9439

808. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24/17.11.2003 г. за възлагане на техническото изпълнение на централизирани публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 08.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 от 02.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.) и Решение № 576 от 01.07.2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.) на МС за изменение и допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от 10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г., Решение № 2935-П от 08.12.2004 г., Решение № 3015-П от 22.06.2005 г., Решение № 3177-П от 17.03.2008 г., Решение № 3202-П от 21.04.2009 г., Решение № 3206-П от 23.06.2009 г., Решение № 3212-П от 29.01.2010 г., Решение № 3213-П от 23.02.2010 г., Решение № 3214-П от 01.11.2010 г., Решение № 3215-П от 19.11.2010 г. и протоколно решение № 455 от 25.11.2010 г. на ИС на АП обявява:

1. Начало на двадесет и четвърти централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

Наименование на дружеството

Седалище

ЕИК по Булстат

Идентифи-кационен номер по ДДС

Капитал по последна съдебна регистрация

Номи-нална стой-ност на акция

Капитал по последна съдебна регистрация

Размер на държавното участие в капитала

Акции, предложени за продажба

Обща номинална стойност на акциите, предло-жени за ЦПТ

Вид на дружес-твото към 19.11.2010 г. (по данни от КФН)

Вид на акциите

Минимална продажна цена на една акция

Забележка

бр.

акции

лева

лева

%

брой

%

лева

лева

I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА

1

„ВИНПРОМ – ДУПНИЦА“ АД

ДУПНИЦА

109052405

BG109052405

50000

1,00

50000

0,010

5

0,010

5

непублично

безналични

-

2

„ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ АД

БЛАГОЕВГРАД

101049834

BG101049834

99412

1,00

99412

0,261

259

0,261

259

непублично

безналични

6,96

3

„ДОМОСТРОЕНЕ“ АД

ЯМБОЛ

128006743

BG128006743

88606

1,00

88606

0,002

2

0,002

2

непублично

безналични

-

4

„ЗИИУ „СТАНДАРТ“ (ЗММ – БЛАГОЕВГРАД) АД

БЛАГОЕВГРАД

101013592

BG101013592

97974

1,20

117568,8

0,525

514

0,525

616,8

непублично

безналични

12,36

5

„МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ АД

БУРГАС

812116465

BG812116465

2810551

1,00

2810551

0,346

9734

0,346

9734

непублично

налични

1,00

6

„МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ АД

БЯЛА СЛАТИНА

106036965

BG106036965

15794

3,20

50540,8

0,684

108

0,684

345,6

непублично

безналични

3,20

7

„НОВАЛИС“ (МЕБЕЛ – ЛУКС“) АД

ПАЗАРДЖИК

112004064

BG112004064

1082000

1,00

1082000

0,369

3995

0,369

3995

непублично

безналични

1,00

8

„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ („ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО“) АД

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

104050863

BG104050863

790000

1,00

790000

0,0003

2

0,0003

2

непублично

безналични

17,89

9

„ПЛАСТИМО“ АД

САМОКОВ

122006890

BG122006890

700000

1,00

700000

0,200

1398

0,200

1398

непублично

безналични

6,44

10

„ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД

ПЛОВДИВ

822106213

BG822106213

64893

1,00

64893

0,114

74

0,114

74

непублично

безналични

36,32

11

„ПРОМПРОЕКТ“ АД

СОФИЯ

121085994

BG121085994

50000

1,00

50000

0,002

1

0,002

1

непублично

безналични

-

12

„СВИНЕВЪДСТВО – ПРЕСЛАВЕЦ“ АД

СОФИЯ

126087230

BG126087230

201804

1,00

201804

0,006

13

0,006

13

непублично

безналични

9,92

13

„СКЪТ МИЗИЯ“ АД

МИЗИЯ

000175708

BG000175708

538262

3,00

1614786

0,0002

1

0,0002

3

непублично

безналични

-

14

„СЛИВНИЦА 1968“

СЛИВНИЦА

122013955

BG122013955

109320

1,00

109320

0,046

50

0,046

50

публично

безналични

1,00

15

„ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО БЪЛГАРИЯ“ АД („ХЮНДАЙ ЕЛПРОМ ТРАФО“ АД)

СОФИЯ

831169006

BG831169006

12267740

1,00

12267740

0,006

788

0,006

788

непублично

безналични

4,47

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1% ОТ КАПИТАЛА

16

„БОР – ДП“ АД

САМОКОВ

122023077

BG122023077

18116

3,00

54348

8,109

1469

8,109

4407

непублично

налични

3,00

17

„КАЛИАКРА ХОТЕЛС“ („КАЛИАКРА“) АД

КАВАРНА

834025687

BG834025687

436088

4,00

1744352

10,853

43709

10,023

174836

непублично

налични

4,00

18

„ЛЕСИЛХАРТ“ АД

СИЛИСТРА

118005592

BG118005592

718054

1,00

718054

29,000

208236

29,000

208236

непублично

безналични

2,52

19

„МАРС – МВ“ АД

С. МОМЧИЛОВЦИ

120018266

BG120018266

18284

6,00

109704

4,999

914

4,999

5484

непублично

безналични

11,70

20

„МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ“ АД

ГЕНЕРАЛ

ТОШЕВО

124033636

BG124033636

50596

1,00

50596

10,001

5060

10,001

5060

непублично

безналични

1,00

21

„МОНТАЖИ“ ЕАД

СОФИЯ

831629999

BG831629999

6000000

1,00

6000000

100,000

6000000

100,000

6000000

непублично

налични

11,67

Предложените акции са собственост на „ДКК“ ЕАД, София

22

„МОТОТЕХНИКА – І“ АД

СОФИЯ

831641713

BG831641713

5000

10,00

50000

13,000

650

13,000

6500

непублично

налични

138,94

23

„НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ“ АД

СОФИЯ

041069263

BG041069263

3586114

1,00

3586114

10,855

389276

10,855

389276

непублично

налични

1,00

Предложените акции са собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, София

24

„НИВА“ АД

С. ЛЕВКА, ОБЛАСТ ХАСКОВО

126060849

BG126060849

50000

1,00

50000

10,000

5000

10,000

5000

непублично

налични

1,00

25

„ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ АД

ПЛОВДИВ

115051642

BG115051642

132291

1,00

132291

11,217

14839

11,217

14839

непублично

безналични

1,00

26

„РУСЕНСКО ПИВО“ АД

РУСЕ

117015901

BG117015901

107005

1,00

107005

1,414

1513

1,414

1513

непублично

налични

1,72

27

„СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД

ПЛОВДИВ

115006679

BG115006679

306024

5,00

1530120

46,398

141988

46,398

709940

непублично

налични

11,00

28

„СПАРТАК – ТУРС“ АД

СОФИЯ

101004508

BG101004508

700596

1,00

700596

5,215

36535

5,215

36535

непублично

безналични

1,00

29

„СТРУМАТЕКС“ АД

БЛАГОЕВГРАД

101002222

BG101002222

363707

1,00

363707

4,174

15180

4,174

15180

непублично

безналични

9,09

30

„ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА“ АД

ВАРНА

103611407

BG103611407

15000

100,00

1500000

46,000

6900

46,000

690000

непублично

налични

1000,00

31

„ФУРАЖИ“ АД

СОФИЯ

117049266

BG117049266

19557

3,00

58671

33,246

6502

33,246

19506

непублично

безналични

3,00

 

2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от обявлението, ще се проведе на „приватизационен пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и приложение № 9 – Правила за организация и провеждане на централизирани публични търгове.

3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.

5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.

6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното обявление.

7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.

9686

34. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,18 на сто, считано от 1 декември 2010 г.

9933

77. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 62/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 6 месеца.

9736

78. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 34/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 5 години.

9737

79. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 64/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 5 години.

9738

80. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 63/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 6 месеца.

9739

81. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 132, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 14/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 години.

9740

82. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 140 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 19/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 години.

9741

83. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 33/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 18 месеца.

9742

84. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 40/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.

9743

56. – Териториалната дирекция на НАП – Пловдив, офис Смолян, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление № 14790/2001/068247 от 1.11.2010 г. възлага на „Рожен – Милк“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120548254, със седалище с. Гълъбово, община Баните, област Смолян, следния недвижим имот: Пречиствателна станция № 2, включваща сграда със застроена площ 96 кв. м, ведно с терен – застроен и незастроен, обособен с УПИ II – 2226, кв. 5, с обща площ 2952 кв. м по ПУП, ПЗ, ПР за имот кад. № 2226, в землището на с. Давидково, припадащи се 1,65% ид.ч. от обслужващи улици, при граници: улица, река, УПИ I-2226, кв. 5, УПИ III-2226, кв. 5, АДВ № 32SM000219, намиращ се в м. Бахтерица в землището на с. Давидково, община Баните, област Смолян, за сумата 12 100 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

9672

21. – Икономическият университет – Варна, обявява конкурси за: доцент по 05.02.10 световно стопанство и МИО със срок 3 месеца; асистенти по: 05.02.26 маркетинг (маркетингови изследвания – един; маркетингов мениджмънт – един) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за конкурса: за доценти: в отдел „НИРД“, стая 527, тел.: 052/660-295; за асистенти: в отдел „Човешки ресурси“, стая 129, тел.: 052/660-264.

9690

19. – Община гр. Добрич на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че в периода 30 март 2010 г. – 30 ноември 2010 г. чрез търг с явно наддаване е извършена приватизационна продажба на имот – частна общинска собственост: масивна сграда, парокотелно със застроена площ 388 кв. м, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 72624.620.7.3, попадащ в поземлен имот 72624.620.7 по кадастралната карта на гр. Добрич (одобрена със заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК), ведно с правото на строеж върху застроената площ в размер 388 кв. м, местонахождение: гр. Добрич, ж.к. Дружба, кв. 1, УПИ (парцел) II, по кадастрален и ЗРП на ж.к. Дружба 1, 2 и 4, гр. Добрич, АОС № 3261 от 15.XI.2006 г., вписан под №163, том XIIс, рег. № 16300 от 27.XI.2006 г., нот. дело № 9340 в Службата по вписванията – гр. Добрич. За сградата има издадена скица № 6603 от 4.V.2010 г. от СГКК – гр. Добрич, и скица № С-189 от 06.IV.2010 г. с виза от главния архитект на Община гр. Добрич с разрешение за проектиране на преустройство на парокотелно в гаражи, продаден на „ХМ Томи“ – АД, представлявано от X.X.X., ЕИК 124672616, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Кирил и Методий 38, вх. Б, ап.10, в размер 32 800 лв. без ДДС, изплатени изцяло от купувача.

9673

40. – Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) на имот № 000154 и имот № 000156, местност Ръждавец, землище на с. Липница, община Ботевград, за Трошачно-сортировъчна инсталация. Проектът е изложен в сградата на общината, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – Ботевград.

9748

106. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен ПУП – план за регулация за УПИ ХVІ-6086 от кв. 570 и УПИ V-6086 от кв. 571 и план за застрояване на новообразувания УПИ ХVІ-6086 с отреждане „За производствено- складови дейности“ от кв. 570 – промишлена зона „Дълга лъка“ по плана на гр. Велико Търново. Проектът е изложен в стая № 519 на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9711

28. – Община Драгоман на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изложен в сградата на общинската администрация. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.

9694

2. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път III-822 Самоков – Ихтиман от км 1+950 до км 35+575.49, землища на с. Живково и гр. Ихтиман, община Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Община Ихтиман и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9931

28. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план на външно ел. захранване и водопровод за поземлен имот 107099, преминаващ през поземлени имоти 000030 и 000057 – полски пътища – общинска собственост, 000029 – път І клас, всички в землището на с. Копринка. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая 11, на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9912

29. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 2 и 3 ЗУТ съобщава, че е изработено изменение на план за регулация и застрояване на квартали 386 и 386а – източно разширение по плана на гр. Казанлък, и промяна на план за улична регулация между квартали 386 и 386а. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

9913

6. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени ПУП – парцеларни планове за външно захранване с ел. енергия и вода на ПИ № 000216 и ПИ № 00145, м. Ливадите, з-ще с. Сливница, община Кресна, собственост на „Пастир“ – ЕООД, Кресна, със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. Крива ливада 6, по нотариален акт № 34, том ІІ, рег. № 1711, дело 216/2010 г., вписване в Службата по вписванията – гр. Сандански, вх. рег. № 1443, акт № 183, том 5, дело № 1013/2010 г. както следва: І. Изработен проект за ПУП, допуснат със Заповед № 1547 от 23.11.2010 г. на кмета на община Кресна – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външен ел. провод, кабел НН за захранване с ел. енергия на ПИ № 000145, м. Ливадите, з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с капацитет 500 бр. овце“. Трасето на кабел НН ще преминава подземно през следните поземлени имоти съгласно Заповед № 1524 от 19.11.2010 г. на кмета на община Кресна за право на прокарване по чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000497 – полски път на община Кресна с дължина на правото на прокарване от 100 м и площ с ограничения в ползването 400 м2. 2. ПИ № 000490 – републикански път ІІІ-1082 – „Рибник – Вълково – Кресна“ – 13 м с хоризонтално сондиране, кабелът преминава вляво на пътя. От км 26,470 до км 26,760 кабелът преминава в петата на насипа на пътя до полски път ПИ № 000586. 3. ПИ № 000586 – полски път на община Кресна, с дължина на правото на прокарване от 65 м и площ с ограничения в ползването 260 м2. ІІ. Изработен проект за ПУП, допуснат със Заповед № 1546 от 23.11.2010 г. на кмета на община Кресна – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външен ел. провод кабел НН за захранване с ел. енергия на ПИ № 000216, м. Ливадите, з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце“. Трасето на кабел НН ще преминава подземно през следните поземлени имоти съгласно Заповед № 1524 от 19.11.2010 г. на кмета на община Кресна за право на прокарване по чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000490, представляващ републикански път ІІІ-1082 – „Рибник – Вълково – Кресна“ – 13 м, с хоризонтално сондиране, кабелът преминава вляво на пътя. От км 26,470 до км 26,760 кабелът преминава в петата на насипа на пътя до полски път ПИ № 000586. 2. ПИ № 000586 – полски път на община Кресна с дължина на правото на прокарване от 230 м и площ с ограничения в ползването 920 м2. ІІІ. Изработен проект за ПУП, допуснат със Заповед № 1519 от 18.11.2010 г. на кмета на община Кресна – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно водоснабдяване за ПИ № 000216, м. Ливадите, з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце“. Трасето на външен водопровод ще преминава подземно през следните поземлени имоти съгласно Заповед № 1512 от 16.11.2010 г. на кмета на община Кресна за право на прокарване по чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000586 – полски път на община Кресна с дължина на правото на прокарване 212 м и площ с ограничения в ползването 848 м2. ІV. Изработен проект за ПУП, допуснат със Заповед № 1518 от 18.11.2010 г. на кмета на община Кресна – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно водоснабдяване за ПИ № 000145, м. Ливадите, з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с капацитет 500 бр. овце“. Трасето на външен водопровод ще преминава подземно през следните поземлени имоти съгласно Заповед № 1512 от 16.11.2010 г. за право на прокарване по чл. 193, ал. 4 ЗУТ: 1. ПИ № 000497 – полски път на община Кресна с дължина на правото на прокарване 100 м и площ с ограничения в ползването 400 м2. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението по чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите за ПУП – Пп до общинска администрация гр. Кресна.

9914

27. – Общинската служба по земеделие – гр. Криводол, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ уведомява заявителите за обезщетяване със земеделски земи в община Криводол, област Враца, че е изготвен и одобрен от министъра на земеделието и храните план за обезщетяване, който заедно с обявлението, обнародвано в „Държавен вестник“, ще бъде изложен в Общинската служба по земеделие.

Планът засяга следните райони:

Землище с. Баурене, ЕКАТТЕ 02912, с номера

001024, 001025, 001026, 001027, 001028, 001029, 001030, 039002, 039003, 039004, 039005, 039006, 039007, 039008, 039009, 039010, 039011, 039012, 039013, 039014, 039015, 039016, 039017, 039018, 039019, 039020, 039021, 041007, 041008, 041009, 041010, 041011, 041012, 041013, 041014, 041015, 041016, 041017, 041018, 041019, 041020, 041021, 041022, 041023, 041024, 041025, 041026, 041027, 041028, 041029, 041030, 041031, 041032, 041033, 041034, 092001, 092002, 092003, 092004, 092005, 092006, 092007, 092008, 092009, 092010, 092011, 092012, 092013, 092014, 093001, 093002, 093003, 093004, 094001, 094002, 094003, 094004, 094005, 094006, 094007, 094008, 094009, 094010, 094011, 094012, 094013, 094014, 095001, 095002.

Землище с. Ракево, ЕКАТТЕ 61933, с номера

031017, 031018, 031019, 031020, 031021, 031022, 031023, 031024, 031025, 031026, 031027, 031028, 031029, 031030, 035019, 035039, 038020, 038021, 038022, 038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038028, 038029, 038030, 038031, 038032, 038033, 038034, 038035, 039014, 039015, 048006, 065006, 065008, 065011, 065012, 065025, 065026, 065028, 065029, 065049, 065064, 065065, 065066, 065067, 066055, 066056, 066057, 066058, 066059, 068009, 072027, 072028, 079004, 079006, 079007, 079008, 079009, 079010, 079011, 079012, 079013, 079014, 079015, 079016, 079017, 079018, 079019, 079020, 079021, 079022, 079023, 079024, 079025, 079026, 079027, 079028, 079029, 079030, 079031, 079032, 082020, 093003, 096015, 098021, 098024, 098025, 098026, 099007, 099032, 099036, 101018, 105011, 105012, 118001, 118002, 118003.

Землище с. Краводер, ЕКАТТЕ 39236, с номера

034004, 034005, 034009, 034017, 034018, 034019, 072012, 072015, 072018, 072026, 072029, 072033, 072034, 072035, 072036, 072037, 073002, 073003, 073004, 073005, 073006, 073007, 073008, 073009, 073010, 073011, 073012, 073013, 073014, 073015, 073016, 073017, 073018, 073019, 073020, 073021, 090009, 090010, 090011, 090012, 090013, 090014, 090015, 090016, 090017, 142004, 142007, 142008, 142009, 142010, 142011, 142012, 142013, 142014, 142015, 142016, 142017, 142018, 142019, 142020, 142021.

Землище с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, с номера

020079, 020080, 020081, 034005, 034006, 034007, 034008, 034009, 034010, 034011, 036020, 036021, 036022, 036023, 050073, 050074, 050075, 050076, 050077, 050078.

Землище с. Главаци, ЕКАТТЕ 15014, с номера

010026, 010027, 026038, 026039, 026040, 028043, 028044, 039010, 039011, 039012, 050002, 050003, 050004, 051002, 051003, 051004, 051005, 051006, 051007, 051008, 051009, 051010, 051011, 051012, 051013, 051014, 051015, 051016, 051017, 051018, 051019, 092001, 092002, 092003, 092004, 092005, 092006, 092007, 092008, 092009, 092010, 092011, 093001, 093002, 093003, 093004, 093005, 093006, 093007, 093008, 093009, 093010, 093011, 093012, 094001, 094002, 094003.

Землище с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, с номера

034022, 034023, 034024, 034025, 036034, 036035, 036036, 036037, 055014, 055015, 055016, 055017, 055018, 055019, 055020, 055021, 055022, 055023, 055024, 055025, 055026, 055027, 055027, 055029, 055030, 055031, 055032, 055033, 055034, 055035, 055036, 055037, 055038, 055039, 055040, 055041, 055042, 058045, 058046.

Землище с. Градешница, ЕКАТТЕ 17453, с номера

004007, 004008, 004009, 004010, 004011, 004012, 004013, 004014, 004015, 004016, 004017, 004018, 004019, 020016, 020017, 020018, 020019, 021059, 021060, 021061, 021062, 021063, 031023, 066002, 066003, 066004, 066005, 075018, 075019, 075020, 075021, 075022, 075023, 075024, 075025, 075026, 075027, 075028, 096034, 096035, 096036, 117001, 117002, 117003, 117004, 117005, 118001, 118002, 118003, 118004, 119001, 119002, 119003, 119004, 120001, 120002, 120003, 120004, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 122001, 122002, 124001, 124002, 124003, 124004, 124005, 124006, 124007, 124008, 125001, 125002, 125003, 125004, 125005.

Землище с. Добруша, ЕКАТТЕ 21734, с номера

008020, 008022, 008024, 008025, 008026, 034020, 034021, 034022, 034023, 042001, 043026, 043027, 043028, 043029, 043030, 048023, 064031, 066047, 067016, 074020, 074021, 076007, 077007, 077008, 079029, 079030, 108001, 108002, 108003, 108004, 108005, 108006, 108007, 108008, 108009, 108010, 108011, 108012, 108013, 108014, 108015, 108016, 108017, 108018, 108019, 108020, 108021, 108022, 108023, 109001, 109002, 109003, 109004, 109005, 109006, 109007, 109008, 109009, 109010, 109011, 109012, 109013.

Землище с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, с номера

010019, 010020, 010026, 010027, 015053, 015054, 015055, 015056, 017041, 017042.

Землище с. Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, с номера

017043, 017044, 017060, 017061, 017062, 017063, 017064, 017065, 017066, 017067, 017068, 017069, 017070, 017071, 017072, 017073, 024056, 024057, 041049, 041050, 041051, 041052, 041053, 041054, 041055, 041056, 043012, 043013, 043014, 043015, 043016, 043017, 043018, 043019, 043020, 043021, 072059, 072060, 072061.

Землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, с номера

000106, 158007, 158008, 158009, 158010, 158011, 161007, 161008, 161009, 161010, 161011, 161012, 161013, 161014, 161015, 161016, 161017, 161018, 161019, 161020, 170002, 170003, 170004, 170005, 170006, 170007, 170008, 171002, 171003, 171004, 171005, 171006, 171007, 171008, 171009, 171010, 171011, 171012, 171013, 171014, 171015, 171016, 171017, 171018, 171019, 171020, 171021, 171022, 171023, 171024, 171025, 171026, 171027, 171028, 171029, 171030, 171031, 171032, 171033, 171034, 183024, 183025, 183026, 183027, 183028, 183029, 183030, 183031, 183032, 183033, 183034, 183035, 183036, 183037, 183038, 183039, 183040, 183041, 183042, 183043, 183044, 183045, 183046, 183047, 183048, 183049, 183050, 183051, 183052, 183053, 183054, 183055, 183056, 183057, 183058, 183059, 183060, 183061.

На основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ планът не подлежи за обжалване.

9749

16. – Община Нова Загора на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Пъдарево“ до БКТП (нов) в имот № 000206 КВС на с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, който преминава през поземлени имоти 000206, 000210, 000193, 075001, 076006, 075002 и 075003 в землището на с. Полско Пъдарево, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9915

863. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод за захранване, имот 010001, местност Миндол в землището на с. Лозеница. Трасето преминава през имоти: улица с о.т.1-о.т.12 от уличната мрежа на с. Лозеница, имот № 000106 – полски път, имот № 042016 – пасище, мера, местност Широка поляна в землището на с. Лозеница. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9712

25. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на трасе на подземни електропроводи 20 kV за нуждите на фотоволтаични централи в поземлени имоти с идентификатори 47980.20.230 и 47980.20.231, местност Кору Тунджа, землище с. Мечкарево, община Сливен, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 47980.10.300, 47980.20.227, 47980.20.203, 47980.39.128 и 47980.40.1 в землище с. Мечкарево, община Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

9713

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от „Булгарреклама – Инвест“ – ООД, Варна, чрез представляващата X.X.X. срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР СО „Ален мак“, в частта за имот с идентификатор 10135.2515.975. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2873/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

9666

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от X.X.X. срещу Решение № 1732-13 по протокол № 17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 по протокол № 18 от 13.11.2009 г., и двете на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ в частта относно УПИ ІІІ-550. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм.д. № 2330/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от X.X.X. жалба.

9669

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. на Решение № 4-39 по протокол № 4 от 21.12.2003 г. на Общинския съвет – гр. Бяла, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на зона за вилен и курортен отдих „Чайка“, в частта по отношение на ПИ 4018. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм.д. № 3343/2009 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Бяла, както и за присъединяване към подадената от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. жалби.

9687

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. от Варна срещу Решение № 1732-13 /17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР СО „Ален мак“, в частта за имот 2141, кв. 64. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 2887/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

9729

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от X.X.X. на Решение № 2134-8 от 24.03.2010 г. по протокол № 21 от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с който е одобрен ПУП – ПУР на СО „Боровец-юг“ – Варна, в частта по отношение на ПИ № 34. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2274/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от X.X.X. жалба.

9918

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 2313/2010 по описа на ІІІ отделение, ХХVІ състав, по жаба на „ВМ Къмпани“ – ООД, срещу Решение № 17 от 13.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ – Варна (ДВ, бр. 13 от 2010 г.), в частта относно имот № 2077. Заинтересованите лица имат право да подадат заявление за конституиране като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до Административния съд – гр. Варна, което следва да съдържа: за българските граждани – трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв); три имена, личен номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв); фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице.

9919

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от X.X.X. и X.X.X. на Решение № 2134-8 от 24.03.2010 г. на Общинския съвет – Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Боровец-юг“ – Варна, относно ПИ № 131. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 2273/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от X.X.X. и X.X.X. жалба.

9920

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от „Кабакум – ММ“ – ЕООД, представлявано от Мертгюн Кенан Йълмаз, на Решение № 17 от 13.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ – Варна, в частта по отношение на ПИ № ХІ-3444. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 2642/2010 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от „Кабакум – ММ“ – ЕООД, жалба.

9921

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от X.X.X. на Решение № 1732-13 по протокол № 17 от 13 и 14.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, прието повторно с Решене № 1809-2 по протокол № 18 от 13.11.2009 г. на същия орган, с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“, в частта, засягаща УПИ II-2730, 2731, кв. 22 по плана на СО „Ален мак“. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм.д. № 2769/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваното решение на Общинския съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към подадената от X.X.X. жалба.

9922

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. от Варна срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ в частта за УПИ № ХХХ-3127, кв. 60. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2594/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

9725

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за направено оспорване от X.X.X. против Заповед № Г-35 от 30.03.1993 г. на кмета на община Варна, с която е одобрено изменението на ЗРП на 9-и м.р. на гр. Варна в частта относно УПИ ХVІІІ-15,17, кв. 194 по плана на гр. Варна. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм.д. № 1112/2010 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваната заповед на кмета на община Варна, както и за присъединяване към подадената от X.X.X. жалба.

9726

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. от Варна срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР СО „Ален мак“ в частта за имот 401. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 2318/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в ДВ, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

9727

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. от Варна срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ в частта за имот 1282. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конструирането им като ответници по адм.д. № 2891/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

9728

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. от Варна срещу Решение № 1732-13/17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2 от 13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ в частта за имот 3636, кв. 86. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2881/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

9730

Административният съд – Сливен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 283/2010 по описа на съда с предмет на оспорване Решение № 975 от 12.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, с което се одобрява проектът за подробен устройствен план – план за регулация на с. Ичера, община Сливен, в частта относно регулацията за имоти № 414, 138 и 142 в кв. 25 и имоти № 144 и 137 в кв. 22 по плана на с. Ичера, община Сливен. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление до Административния съд – Сливен, в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат конституирани като ответници в производството. Заявлението до съда следва да съдържа реквизитите, изброени в чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.

9667

Административният съд – София-град, V троен състав, съобщава, че е образувано административно дело № 5843/2010, насрочено за 07.01.2011 г. от 9 ч. по жалба на „Тара мод“ – ЕООД, София, ЕТ „Атон – X.X.“, Димитровград, ЕТ „Пухана – X.X.“, София, „Тайм 2004“ – ЕООД, София, ЕТ „Елбоса – X.X.“, София, ЕТ „Дани – X.X.“, София, ЕТ „Джуджа – X.X.“, София, ЕТ „Кам – Кам – X.X.“, София, ЕТ „Мейдит 2 X.X.“, София, ЕТ „X.X.“, София, ЕТ „X.X.X. – Кармен“, София, ЕТ „Бети – X.X.“, София, и ЕТ „Дипи – X.X.“, София, срещу чл. 9, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 24 от протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 1 по протокол № 29 от 15.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 83 по протокол № 59 от 25.02.2010 г.).

9668

Административният съд – София-град, ІІ отделение, 25 състав, призовава X.X.X., с неизвестен по делото адрес, да се яви в съда на 07.02.2011 г. в 9,30 ч. като заинтересована страна по адм. д. № 4220/2010, образувано по жалба на X.X.X., срещу заповед № РД-18-19 от 29.03.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заинтересуваната страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.

9688

Ловешкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Димитър Талев 144, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.01.2011 г. в 10,30 ч. като въззиваема страна по гр.д. (В) № 253/2010, заведено от Христо Г. Събчев. Страната да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9923

Окръжният съд – Монтана, е образувал гр. д. № 137/2010 за иск с правно основание чл. 240 ЗЗД от X.X.X. срещу ответника X.X.X. с последен известен адрес Монтана, ул. Никола Вапцаров 44, като ответникът в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се запознае с нея и приложенията към нея, които се намират в деловодството на съда, като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

9724

Врачанският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. Лопез, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.01.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 4707/2010, заведено от X.X.X.-X. от Враца, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9671

Горнооряховският районен съд, ХІ състав, призовава Бюлент Чимен-Славчев, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.01.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2586/2010 г., заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 41, ал. 2 ГПК.

9916

Новозагорският районен съд, гражданска колегия, ІV състав, призовава X.X.X., гражданин на Кралство Великобритания, без адресна регистрация в Република България, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.02.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1011/2010 г., заведено от X.X.X., по чл. 123 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9917

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5165/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Атланта комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Лазурен бряг 10А, с предмет на дейност: ресторантьорство, търговия с хранителни стоки и хотелиерство, търговия със строителни материали, инструменти и стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна и/или отдаване под наем, ремонтни и строително-монтажни услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7089

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5146/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Здравец – 50“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, ет. 17, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7090

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5162/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ексито“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин Величков 69, ет. 3, с предмет на дейност: сделки за покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, експлоатация, продажба и даване под наем на машини за напитки, производство и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерски и туроператорски сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки и такива по търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, консултантски услуги, транспортни услуги, автотенекеджийски услуги, ремонтна дейност, преработка и оползотворяване на вторични суровини и производните им, конструиране и изработка на машини и апарати, покупко-продажба, отдаване под наем и ремонт на недвижими имоти, строително-ремонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7091

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5150/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Уилям Донован“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки по предоставяне на строително-монтажни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Уилям Патрик Донован.

7092

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5164/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Стромат“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. Тодор Николов 25, с предмет на дейност: търговия със строителни материали, инструменти и стоки и превоз на същите, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна и/или отдаване под наем, ремонтни и строително-монтажни услуги, външнотърговски сделки, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7093

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5153/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Шик М 68“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Юрий Венелин 8, с предмет на дейност: фризьорски, козметични услуги и обучение, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7094

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5163/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Илиеви груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Кавакли 9, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, експлоатация на заведения за хранене и развлечения, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтни и строително-монтажни дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7095

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5152/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ехоли – Б.К.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Ропотамо 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7096

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5094/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ситово Соларенерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Михаил Герджиков 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, добив и търговия на алтернативна енергия, изграждане на фотоволтаични и вятърни паркове. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Волфганг Петер Хинц.

7097

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по ф. д. № 4996/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Пи Ен Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Карлово 24, ет. 1 , ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, издателски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, логистика, строителство, ремонтни услуги, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, туроператорски, агентски, рекламни и информационни услуги, придобиване, използване и трансфер на права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и всякакви обекти на интелектуалната собственост, продажаба на едро и дребно с разкриване на магазинна мрежа, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, външнотърговски сделки, консултантски услуги, като тези, за които се изисква специално разрешение или са обект на специално регулиране, се извършват след снабдяване с такова или при сътветното спазване на нормативните разпоредби. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7098

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 4890/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Медитеран“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственвик на капитала Васос Андреу.

7099

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5109/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Трудмед“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър Стамболийски 60, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: разкриване на служби по трудова медицина при спазване на специалните изисквания на Наредба № 14 от 7.08.1998 г. на Службите за трудова медицина, обучение на членовете на комитетите по условия на труд (КУТ), неконвенционални методи за профилактика, диагностика и лечение, маркетингови, лизингови, комисионни, туристически сделки, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни или предоставяне на други услуги, издателска и печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7100

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 4901/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Мая 95“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сунгурларе, ул. Аврора 29, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7101

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 4900/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „БТ – ЛМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сунгурларе, ул. Изгрев 51, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки, всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7102

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5160/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Протехника Евент Бургас“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с професионална озвучителна и осветителна техника, както и отдаването й под наем, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

7103

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5159/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Балкан – инвест груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Тутракан 3, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки и услуги, лизинг, търговско представителство и посредничество, внос и износ, комисионни, спедиционни и превозни сделки на територията на страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, туроператорство, турагентство, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, пректиране, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7104

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5107/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Слънчев дом пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Чайка, к/с Бахами, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, вътрешно- и външнотърговски сделки, консигнационни, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, бартер, маркетинг, реекспорт, сделки с интелектуална собственост, таксиметрови услуги, превози в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни и програмни услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7113

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 4421/2007 вписва промени за „Диализа Етропал – Бургас“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Лорис Карекин Мануелян; вписва като съдружник Карен Лорис Мануелян; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

7114

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1526/2005 вписва промени за „Бургстрой – инвест“ – ООД: допълва предмета на дейност с: „организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, счетоводни, данъчни и финансови консултации“; вписва нов дружествен договор.

7115

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 318/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Денис – Якуб Исмаил“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на Джемиле Осман Исмаил и я вписва като едноличен търговец с фирма „Денис – Джемиле Исмаил“ – с. Черноморец.

7116

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 204/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кавадо – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Кавадо“ – ООД, Бургас.

7117

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 185/2004 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Фармация – ВДД“ – ЕООД, с. Равда.

7118

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1086/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Линк – 2002 – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Линк – 2005“ – ЕООД, Бургас.

7119

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 501/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Небесина – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма „Небесина – X.X.“, Бургас.

7120

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IX.2007 г. по ф.д. № 3799/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ай Пи груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 56, вх. 2, ет. 7, с предмет на дейност: консултантски услуги по мениджмънт на дружества, маркетинг и развитие на дистрибуторски и фирмени мрежи, управление на развиващи се компании, външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионни сделки, посредническа дейност, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

7121

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 4418/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Зада“ – ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Иван Вазов 23, хотел „Несебър Палас“, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, външнотърговски и валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 6000 лв. и се управлява и представлява от управителя Хасан Калауи Зада заедно и поотделно.

7122

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 4484/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Никол 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бул. Константин Величков 55, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, изграждане и експлоатация на магазинна мрежа, битови услуги за населението, консултантски, експертни и маркетингови проучвания и услуги, обмяна на валута и заложна дейност – след получаване на съответните лицензии, транспортна дейност – превоз на пътници и товари, изграждане, поддържане, използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и други услуги – след издаване на индивидуални лицензии, всякаква друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7123

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г. по ф.д. № 3887/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Антъни 7777“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Цар Самуил 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7124

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г. по ф.д. № 3888/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Танев строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Поп X.X. 1, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, след получаване на съответния лиценз, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7125

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г. по ф.д. № 3890/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Дженифър Франсис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Мена 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, производство на стоки с цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, комисионна, консигнационна, спедиционна, складова, лизингова и друга дейност на търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, консултантски услуги, експертна дейност в сферата на недвижимите имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество и представителство при покупко-продажба и отдаване на недвижими имоти под наем, управление и поддръжка на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Дженифър Франсис Пиърс.

7126

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ІХ.2007 г. по ф. д. № 03891/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Кредитинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 21, вх. 4, ет. 8, и с предмет на дейност: консултантска дейност, счетоводни и финансови услуги, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни сделки, покупки, проучване, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти, управление и развитие на недвижимо имущество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа, маркетингова и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7127

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1973/2006 вписва промени за „Диализа Етропал Бета“ – ЕООД: заличава като управител Лорис Карекин Мануелян; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.

7128

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05104/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Найс къмюникейшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Левски 43, ет. 5, и с предмет на дейност: връзки с обществеността, медийни консултации, реклама, предоставяне на услуги в сферата на електронните комуникации, издателска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, международна търговия, комисионна, складова, лизингова дейност, спедиторска и консултантска дейност, транспортна дейност, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, проектиране, строителство и обзавеждане на промишлени и жилищни сгради, покупко-продажба на недвижими имоти, всякаква друга разрешена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7129

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05091/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Дорс – Еко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. М, ет. 3, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници, стоки и товари; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; магазинерство и ресторантьорство; туристически, хотелиерски, туроператорски, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и търговия с недвижими имоти; лизинг. Дружеството е с капитала 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7130

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05090/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Колорит РМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 39, вх. Б, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина; валутни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала на X.X.X..

7131

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05095/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Венита“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 44А, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, складова и спедиционна дейност, експорт, импорт и реекспорт, маркетингова, лизингова, туристическа и рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7132

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05114/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Прим инвест груп 06“ – ООД, със седалище и адрес на управление Приморско, ул. Трети март 66, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски услуги и туристическо агентиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ, лизинг, консултантски услуги, строително-монтажни работи. Дружеството е с капитал 6000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7133

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05069/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ракич“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност: рекламно представяне в аналогови и дигитални медии, покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска и турагентска дейност, предоставяне транспортни, хотелиерски, туристически, информационни и други незабранени от закона услуги, сделки с интелектуална собственост, обмяна на валута, ресторантьорство, екстериорно и интериорно строителство, извършване на строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Драган Ракич.

7134

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05081/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ропла“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, ул. Илинден 8, и с предмет на дейност: търговия и доставка на електронни продукти и компоненти и всякакви други стоки, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, рекламни, информационни, програмни, консултантски, проектантски услуги и маркетинг, вътрешен и международен транспорт, складови сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Марк Робърт Плант.

7135

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05076/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Нова стил“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 21, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическо агентиране и други услуги, които по своя предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

7136

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2450/96 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дипам – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Дипам“ – ООД, Бургас.

7137

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1506/2003 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Индивидуална практика за първична стоматологична помощ – д-р X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Групова практика за първична помощ по дентална медицина – РИЧ дентал“ – ООД, Бургас.

7138

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1531/2003 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Индивидуална практика за първична помощ – Дентолукс 2000 – д-р X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Групова практика за първична помощ по дентална медицина – РИЧ дентал“ – ООД, Бургас.

7139

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05077/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Хермес – Рускова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Юрий Венелин 18, вх. Г, ет. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други сделки и услуги, за чието извършване няма изрична нормативна забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7140

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.по ф. д. № 05073/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Василико“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Алекси Нейчев 20, ет. 1, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, внос – износ на всякакъв вид стоки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, сервизни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всички незабранени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7141

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05072/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Перла – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 70, вх. В, ет. 7, ап. 45, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционни, складови, комисионни и превозни сделки, вкл. таксиметрови превози, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, консултантски и счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7142

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05071/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Мадс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Иван Вазов 4, и с предмет на дейност: търговия на дребно и едро в страната и в чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, внос, вътрешно- и външнотърговска дейност (класически тип, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции), търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, производство на стоки с битово и промишлено предназначение, комисионна, спедиционна и превозна дейност, рекламни, информационни и други услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7143

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05068/2007 вписва еднолично дружеството с ограничена отговорност „Блу систъм – 60“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 33, вх. Г, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби (стифадоринг), агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерство, внос и търговия с употребявани автомобили, транспортни услуги, търговия с нефтопродукти, строителство и ремонт на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти в страната и в чужбина, производство и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7144

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05070/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Чифлигарова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 17, вх. 4, ет. 1, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с облекло, чанти, бельо, козметика и аксесоари, консултантски и дистрибуторски услуги, външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови и складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, туроператорски и туристически агентски услуги, предоставяне на допълнителни туристически услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

7145

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 05084/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мелисса инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов 29, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление и развитие на недвижимо имущество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски сделки, консултантски сделки в сферата на инвестициите и др. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Георгиос Пендзикис.

7146

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира промени по ф.д. № 3595/2001 за политическа партия „Рома“, както следва: вписва промяна в наименованието на партията: „Европейска сигурност и интеграция“ (ЕСИ); вписва промяна в адреса на управление: София, ж.к. Люлин, бл. 908, вх. Б, ет. 1; вписва промяна в устава на политическата партия, приета с решение на Шестия извънреден конгрес на партията от 23.06.2010 г., което е неразделна част от настоящото решение; вписва нов Национален съвет в състав от 11 членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Представителство: на основание чл. 10, ал. 3 от устава ПП „Европейска сигурност и интеграция“ се представлява от председателя X.X.X..

9932

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Балкански тенис професионален регистър“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.01.2011 г. в 10 ч. в София, район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. Родопски извор 40, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет и освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението; 2. обсъждане на предложението и вземане на решение за прекратяване дейността на сдружението и обявяването му в ликвидация; 3. назначаване на ликвидатор; 4. определяне на срок за ликвидация на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч. същия ден.

9926

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Ритмика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 19.01.2011 г. в 13 ч. в София на адреса на управление в ж.к. Манастирски ливади, к.с. Жоди, бл. 5, ет. 6, ап. 1, при следния дневен ред: 1. промяна на вида на дейността от частна полза в извършване на общественополезна дейност; 2. приемане на нов устав на сдружението. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление в София, ж.к. Манастирски ливади, к.с. Жоди, бл. 5, ет. 6, ап. 1. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15 ч.

9682

20. – Управителният съвет на сдружение „Гребен клуб Електрон“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на клуба на 21.01.2011 г. в 18 ч. в сградата на ПУ – София, Спортен комплекс „Октомври“, зала № 319, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на клуба за дейността от 2002 до 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета на управителния съвет на клуба за дейността от 2002 до 2010 г.; 2. финансов отчет за дейността на управителния съвет на клуба от 2002 до 2010 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет за дейността на управителния съвет на клуба от 2002 до 2010 г.; 3. финансов разчет за дейността на клуба за 2011 г.; проект за решение – ОС приема финансовия разчет за дейността на клуба за 2011 г.; 4. вземане на решение за промяна на седалището на клуба; проект за решение – ОС приема предложението на управителния съвет на клуба за смяна на седалището от Техникум по микропроцесорна техника, гр. Правец, община Правец, на София, с. Панчарево, ул. Самоковско шосе 83А; 5. освобождаване на членовете на управителния съвет на клуба; проект за решение – ОС освобождава членовете на управителния съвет на клуба; 6. избор на нови членове на управителния съвет на клуба; проект за решение – управителният съвет предлага на общото събрание да бъдат избрани като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; 7. разни. Регистрацията за участие на делегатите ще започне в 18 ч. на 21.01.2011 г. пред залата. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред и условия за провеждане и участие. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на клуба след 2.12.2010 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч. в Техникума по микропроцесорна техника, гр. Правец.

9680

Софийският градски съд с определение от 17.11.2010 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдружение „Театър Сириус“ на 25.01.2011 г. в 16 ч. в София, бул. Цар Борис ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. избор на нов управител на сдружението по смисъла на чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ; 2. определяне на обема на представителната власт; 3. определяне мандат на управителя; 4. други.

9681

12. – Управителният съвет на сдружение „Елисавета Кларк и X.X.“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на 25.01.2011 г. в 17 ч. в София, ул. Мизия 5, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на председателя; 2. приемане на нови членове; 3. избор на управителен съвет и председател; 4. разни.

9716

3. – Управителният съвет на сдружение „Корпоративна социална отговорност – България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.01.2011 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Тракия 35, ет. 5, офис 12, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета на управителния съвет за дейността на УС и на сдружението за периода от регистрацията до момента; проект за решение – ОС на членовете на сдружението приема отчета за дейността на УС и на сдружението за периода от учредяването до момента и освобождава от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на X.X.X. като член на управителния съвет на сдружението и от отговорност за периода на заемане на длъжността; проект за решение – ОС на членовете на сдружението освобождава X.X.X. от длъжност член на управителния съвет на сдружението и от отговорност за периода на заемане на длъжността; 3. избор на X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението; проект за решение – ОС на членовете на сдружението избира X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението; 4. преизбиране на X.X.X. и X.X.X. за членове на управителния съвет на сдружението с нов 3-годишен мандат; проект за решение – ОС на членовете на сдружението преизбира X.X.X. и X.X.X. за членове на управителния съвет на сдружението с нов 3-годишен мандат; 5. разни. Регистрацията на членовете започва в 10 ч. на обявеното за заседанието място. Представителите на членовете – юридически лица, се легитимират с лични карти, писмени пълномощни с нотариална заверка на подписите (ако не са законни представители) за представителство на общото събрание от съответния компетентен орган на юридическото лице и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на събранието. В случай че до обявения час липсва необходимият кворум, заседанието на общото събрание се отлага за 11 ч. и се провежда при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

9714

11. – Управителният съвет на Българския енергиен форум – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на сдружението на 26.01.2011 г. в 16 ч. в сградата на Научно-техническите съюзи, ул. Раковски 108, заседателна зала № 305, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на отчет на контролната комисия за 2010 г.; 3. приемане на бюджет и план за дейността на сдружението през 2011 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се разпуска и се свиква повторно в 17 ч.

9722

128. – Управителният съвет на БФ „Модерен петобой“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно общо събрание на 27.01.2011 г. в 11 ч. в залата на МФВС, ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФМП през 2010 г.; 2. приемане на наредбата за провеждане на държавните първенства за 2011 г.; 3. приемане на проектобюджет на федерацията за 2011 г. и план за дейност на БФМП през 2011 г.; 4. промени в устава на БФМП; 5. разни.

9924

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за здраве и фитнес“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.01.2011 г. в 11 ч. на адрес: София, район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 78, при следния дневен ред: 1. приемане на стратегия за развитие и основни насоки на сдружението; 2. приемане на програма за дейността и оправомощаване на управителния съвет при кандидатстване по програми и проекти; 3. приемане на решение за размера на членския внос; 4. прием на нови членове в сдружението; 5. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9744

17. – Управителният съвет на Национална асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на асоциацията на 05.02.2011 г. в 10,30 ч. в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална асоциация „ХоРеКа“ за 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2010 г.; 4. приемане на бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2011 г.; 5. съвместни участия в предстоящи изложения; 6. предложения за приемане на нови членове; 7. общи и оперативни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч. на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

9717

40. – Съветът на директорите на „Агролукс“ – АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 28.01.2011 г. в 10 ч. в седалището на дружеството във Варна, ул. Братя Миладинови 47, при следния дневен ред: 1. отчитане дейността на дружеството за периода от 2005 до 31.12.2009 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.; 4. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.02.2011 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9676

14. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.01.2011 г. в 18 ч. във Варна, ул. Ангел Кънчев 33А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на бюджета за 2011 г.; 4. избор на нов състав на УС; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9674

10. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква редовно общо събрание на 29 и 30.01.2011 г. в 10 ч. в залата на Окръжния съд – Видин, при следния дневен ред: 1. разглежда отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него; 2. разглежда доклада на контролния съвет; 3. разглежда отчета на дисциплинарния съд; 4. приема бюджета на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избира делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. разни.

9723

10. – Управителният съвет на Хандбален клуб „Локомотив“, Каспичан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 9.02.2011 г. в 18 ч. в залата на Пенсионерски клуб в Каспичан, ул. Мадарски конник 56, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ХК „Локомотив“ за 2005 – 2010 г.; 2. избор на председател, управителен съвет и контролна комисия; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

9925

26. – Управителният съвет на Регионално младежко сдружение „Кърджали за теб“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 26.01.2011 г. в 18,30 ч. в Кърджали, актова зала на СОУ „П.Р. Славейков“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на РМС „Кърджали за теб“ за периода 2009/2010 г.; 2. промени в устава на РМС „Кърджали за теб“; 3. решение за смяна на председателя на РМС „Кърджали за теб“ с друг член на управителния съвет на РМС „Кърджали за теб“; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9675

10. – Управителният съвет на сдружение „Шалом – Кюстендил“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.01.2011 г. в 17 ч. в клуба на ул. Любен Каравелов 3 при следния дневен ред: 1. освобождаване и избор на нови членове на УС; 2. приемане допълнения и изменения на устава; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9678

11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение за социална адаптация“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.01.2011 г. в 10 ч. в Перник, ул. Първи май, бл. 12, ап. 72, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; предложение за решение – ОС приема решение за промени в устава на сдружението; 2. промени в управителния съвет на сдружението; предложение за решение – ОС приема решение за промени в управителния съвет на сдружението; 3. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението – Перник, ул. Първи май, бл. 12, ап. 72, всеки работен ден от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9715

10. – Управителният съвет на СНЦ „Равновесие“, Русе, на основание чл. 21 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.02.2011 г. в 17 ч. в Русе, ул. Поп Богомил 7, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за прекратяване на СНЦ; 2. избор на ликвидатор; 3. приемане на решение за срок на ликвидация; 4. приемане на ГФО за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.; 5. приемане на счетоводен баланс към 11.02.2011 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, един час по-късно, при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

9691

12. – Управителният съвет на сдружение „Шуменско училищно настоятелство“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на настоятелството на 24.01.2011 г. в 16 ч. в залата на ЦДГ № 12 – Шумен, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – ОС приема предложените от УС кандидати за членове на сдружението; 2. попълване на състава на органите за управление на сдружението; проект за решение – ОС приема предложените кандидати за членове на УС на сдружението; 3. обсъждане на предложение от „Индустриален парк Шумен“ – АД, за закупуване на земеделски земи, представляващи имот с № 83510.60.33, собственост на Шуменско училищно настоятелство, при цена 3500 лв. за декар или на обща цена 1 598 681 лв. и приемане на проект за решение; 4. освобождаване от отговорност на УС на сдружението за действията му през отчетния период; проект за решение – ОС освобождава от отговорност УС на сдружението за действията му през отчетния период. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение в седалището на дружеството: Шумен, ул. Добруджа 21, вх. 3, ап. 2. Регистрацията на членовете започва в 15,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9679

25. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация Зелен свят“, с. Аврен, община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно събрание на членовете си на 29.01.2011 г. в 13 ч. в сградата на кметството на с. Аврен, община Крумовград, област Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчет за извършената дейност за отчетния период; 2. финансов отчет за отчетния период; 3. освобождаване на управителния съвет на сдружението; 4. освобождаване на членове на сдружението; 5. избор на нови членове на сдружението; 6. изменение и допълнение на устава на сдружението; 7. избор на нов управителен съвет и председател на управителния свет на сдружението; 8. разни. При липса на необходимия кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

9677

Промени настройката на бисквитките