Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 7.XII

  • ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ОТ 1996 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 122 ОТ 2 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 661 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Виж повече
Промени настройката на бисквитките