Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

ИНСТРУКЦИЯ № Із-3025 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

 

ИНСТРУКЦИЯ № Із-3025 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

В сила от 18.01.2011 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност.


Чл. 2. Стратегически зони са обособени части от стратегическите обекти, в които нерегламентираното проникване или извеждането от експлоатация на съществуващите устройства и съоръжения в тях би застрашило или увредило нормалното им функциониране.


Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност извършват анализ на производствената, транспортната, комуникационната, оперативната и административната дейност в обекта, имащи пряко отношение към извършване на стратегическата дейност и функциониране на стратегическия обект.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) След анализа по ал. 1 ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответните стратегически дейности със заповед определят периметри на зони, свързани със стратегическите обекти, които следва да бъдат защитени, за да се гарантира нормалното функциониране на стратегическите дейности в обектите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност създават организация за изграждане на физическа и информационна защита на обектите, като осигуряват и необходимите за целта финансови средства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност в срок до 6 месеца след издаването на заповедта по ал. 2 предоставят на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) или на оправомощени от него длъжностни лица списък на конкретните длъжности, които изискват достъп до определените стратегически зони в стратегическите обекти или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Списъкът по ал. 4 се съгласува с председателя на ДАНС или с оправомощени от него длъжностни лица. При промяна в списъка по ал. 4 ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност изготвят нов актуализиран списък, който незабавно се предоставя за съгласуване на председателя на ДАНС или на оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) След определяне на стратегическите зони ръководителят на съответния стратегически обект и възлагащият или извършващият съответната стратегическа дейност са длъжни да изискат от органите на Министерството на вътрешните работи или служба "Военна полиция" - Министерство на отбраната, в рамките на тяхната компетентност извършването на охранително обследване на обекта или дейността с цел въвеждане на ограничителен режим на достъп и определяне на мерките, гарантиращи неговата физическа и информационна защита.


Чл. 5. (1) Резултатът от проведеното охранително обследване и предложените мерки за защита се съгласуват с ДАНС.

(2) След получаване на положително становище от ДАНС предложените мерки за сигурност на стратегическите зони стават задължителни за изпълнение от страна на съответните ръководители.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Заповедта по чл. 3, ал. 2 се изпраща на ДАНС и на съответните органи по чл. 4, извършили охранителното обследване.

Чл. 7. Достъпът до стратегическите зони и зоните, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, определени по реда на инструкцията, се осъществява след получаване от съответното лице на разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегически обекти.


Чл. 8. При извършването на дейности по изпълнение на тази инструкция, свързани с достъп до класифицирана информация, се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Заключителни разпоредби

§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", приет с ПМС № 23 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм., бр. 7 и 101 от 2009 г.).


§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Iз-3025 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г.)


§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".