Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 27 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 100 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 519 ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВ ПЯСЪК В КАОЛИНОВАТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ (ДВ, БР. 91 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Iз-3025 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ЗОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА (ДВ, БР. 138 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 520 ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ИКАНТАЛЪКА 2", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече