Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 01.07.2012 г.
Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.66 от 24 Юли 2020г., доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г., изм. ДВ. бр.37 от 17 Май 2022г., доп. ДВ. бр.55 от 15 Юли 2022г., доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г., изм. ДВ. бр.81 от 26 Септември 2023г., изм. ДВ. бр.87 от 17 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.30 от 5 Април 2024г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.


Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.

(2) Наредбата се прилага при:

1. възникване, изменение и прекратяване на служебното и трудовото правоотношение;

2. разработването на вътрешните правила за заплатите и свързаните с тях други вътрешни актове;

3. определяне и изменение на заплатите на служителите.


Глава втора.
БРУТНА ЗАПЛАТА

Чл. 3. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон.

(3) Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Всяко ниво на основните месечни заплати за длъжност включва четири степени, всяка от които има минимален и максимален размер на основната месечна заплата на служителите, заемащи длъжности в съответното ниво.


Чл. 4. За заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба, определени в Класификатора на дипломатическите длъжности, размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива са посочени в приложение № 2.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) При определяне на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в структури, които изпълняват функции по изготвяне, координация, управление, изпълнение, мониторинг, оценка, видимост и комуникация, контрол и одит на фондове/програми/инструменти на Европейския съюз, "Българо-швейцарската програма за сътрудничество", програмата "Еразъм +" и съпътстващите я програми, дейности и инициативи, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм или други европейски програми, в допълнение към средствата по ал. 1 се вземат предвид и средствата за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, чийто източник са техническите помощи на съответните фондове/програми/инструменти или средствата, предвидени за управлението и изпълнението на проектите, финансирани по съответните фондове/програми/инструменти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Средствата за индивидуалните брутни месечни заплати/брутните трудови възнаграждения, съответно допустимата за възстановяване част от тях, на служителите по ал. 2, включително разходите за задължителни социални и здравни осигуровки за сметка на осигурителя, дължими във връзка с тези заплати/възнаграждения, в случаите, когато се изплащат за сметка на съответните фондове/програми/инструменти по ал. 2, може да се осигуряват първоначално от бюджета на съответния разпоредител с бюджет, като впоследствие периодично и след верифициране се възстановяват от техническите помощи по съответните фондове/програми/инструменти или от средствата, предвидени за управлението и/или изпълнението на проектите, финансирани от съответните фондове/програми/инструменти.

(4) Във вътрешните правила за заплатите на административните структури се определят източниците за финансиране на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в случаите по ал. 2.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите за основни заплати на държавните служители и на служителите по чл. 107а от Кодекса на труда и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет.

(2) Когато индивидуалните брутни месечни заплати на служителите или част от тях и съответно дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя се осигуряват по реда на чл. 5, ал. 2, те не се включват в разходите по ал. 1.

(3) Икономията на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда, предвиден в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Глава трета.
ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА

Раздел I.
Определяне на индивидуалната основна месечна заплата

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 02.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време в специализираната администрация на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" и на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" може да надвишават с до 20 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4 на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното длъжностно ниво по приложение № 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, на пълно работно време не може да са по-ниски от основната заплата, получавана от държавния служител преди командироването му.

(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжностите в областта на информационните технологии по чл. 7а, ал. 1 - 10 и чл. 9, ал. 7 и 8 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г. и бр. 9 и 44 от 2017 г.), както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива длъжности, може да надвишават с до 80 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1 след съгласуване с председателя на Съвета за административната реформа.

(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжности в областта на летателната експлоатация, лицензиране на авиационния персонал и летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства по чл. 7, ал. 6 - 8 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива длъжности, може да надвишават с до 60 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*)) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите и на директора на дирекцията може да надвишават с до 30 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2013 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 93 от 2020 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на непълно работно време се определят пропорционално на законоустановеното работно време.


Чл. 8. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) (1) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които не постъпват за първи път в съответната административна структура, се определят, както следва:

1. при заемане на длъжност в същото длъжностно ниво - в рамките на достигнатата степен при предходното заемане на длъжността или по-висока степен, определена по реда на чл. 9, ако е по-благоприятно;

2. при заемане на длъжност в по-ниско длъжностно ниво - в рамките на степен, не по-ниска от същата степен, достигната за по-високата предходно заемана длъжност;

3. при заемане на длъжност в по-високо длъжностно ниво - в рамките на степен, определена по реда на чл. 17, ал. 1, като се взема предвид индивидуалната основна месечна заплата на служителя при предходното правоотношение.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и в случаите на преназначаване в същата администрация по чл. 82 и временно преназначаване в същата администрация по чл. 82а от Закона за държавния служител.

(3) Алинея 1 не се прилага за служителите, които заемат предишната си длъжност по реда на § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител. Индивидуалните основни месечни заплати на тези служители се определят до достигнатия размер на основните месечни заплати на служителите в същото длъжностно ниво в административната структура. В случай че така определеният размер на индивидуалната основна месечна заплата надхвърли максималния размер на достигнатата степен при предходното заемане на длъжността, на служителя се определя и по-висока степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от определената му индивидуална основна месечна заплата.


Чл. 10. Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4 се определят от органа по назначаването.


Раздел II.
Увеличение на индивидуалната основна месечна заплата

Чл. 11. (1) Индивидуалната основна месечна заплата може да се увеличава в следните случаи:

1. когато служителят получи годишна оценка на изпълнението на длъжността не по-ниска от "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията";

2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) при завръщане от отпуск за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете по чл. 163, 164, 164а и 164б от Кодекса на труда;

3. след изтичане на срока за изпитване;

4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;

5. при завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител;

6. при преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата.

(2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват в рамките на разходите по чл. 5 при спазване изискванията на чл. 7.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Ако след увеличаване на индивидуалната основна месечна заплата на основанията по ал. 1, т. 1 - 5 размерът ѝ надхвърли максималния размер за определената по реда на чл. 9 степен за съответното длъжностно ниво, на служителя се определя и по-висока степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от увеличената му индивидуална основна месечна заплата, с изключение на служителите, чиито заплати са определени в степен 4 на съответното длъжностно ниво.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалната основна месечна заплата на служителя може да се увеличава въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо изпълнение".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Максимално допустимото увеличение по ал. 1 е, както следва:

1. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" - до 2 на сто;

2. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението отговаря напълно на изискванията" - до 10 на сто;

3. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението надвишава изискванията" - до 15 на сто;

4. при годишна оценка на изпълнението "Изключително изпълнение" - до 20 на сто.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2024 г.) Когато индивидуалната основна месечна заплата на служител е определена в степен 4 на съответното длъжностно ниво, след увеличаването ѝ в рамките на максимално допустимите увеличения по чл. 12, ал. 2 размерът ѝ може да надвишава с не повече от 15 на сто максималния размер на тази степен за съответното ниво. След увеличението по чл. 12, ал. 2 размерът на основната месечна заплата на заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба може да надвишава с не повече от 15 на сто максималния размер за съответното длъжностно ниво по приложение № 2 към чл. 4.

(4) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4 може да се увеличават въз основа на последните годишни оценки на изпълнението на длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо изпълнение", като при определяне размерите на увеличенията се прилага ал. 2.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12 се извършват за всички служители в административната структура, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Увеличенията по ал. 1 се определят при спазване на следните правила:

1. на служителите в едно административно звено с по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя по-високо процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата;

2. на служителите в едно административно звено с еднакви годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя еднакво процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Ръководителят на администрацията определя на административните звена лимити за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12, изчислени с еднакъв процент от сумата на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от съответното звено, определени преди увеличението.

(4) Алинея 3 не се прилага за служители, които по изискванията на закон не са включени в структурни звена.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Във вътрешните правила за заплатите се конкретизират правилата за увеличенията по чл. 12 съобразно особеностите в структурата и дейността на администрацията.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 може да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация, ако по време на ползването на отпуска по чл. 163, 164, 164а и 164б от Кодекса на труда индивидуалните основни месечни заплати в администрацията са били увеличавани на основание чл. 11, ал. 1, т. 1. В този случай увеличението може да се извърши при завръщането от отпуск, както и през следващата година, ако служителят не е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността за годината на завръщането поради ползването на отпуска.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 3 може да се увеличават до 10 на сто с изключение на случаите, когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя вече е увеличаван въз основа на последната получена годишна оценка на изпълнението на длъжността.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5 може да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) В Министерството на външните работи размерите на индивидуалните основни месечни заплати при завръщане от командировка по Закона за дипломатическата служба с продължителност повече от една година може да се увеличават в рамките на минималния и максималния размер на основните месечни заплати за съответното длъжностно ниво.


Чл. 17. (1) Размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служител, преназначен на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата, може да се увеличава в рамките на степен на по-високото ниво, определена по реда на чл. 9, или в рамките на най-ниската степен на по-високото ниво, чийто максимален размер на основната месечна заплата е по-висок от индивидуалната основна месечна заплата на служителя, ако е по-благоприятно за него.

(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, преназначени на друга длъжност в по-високо длъжностно ниво, може да се увеличават в рамките на минималния и максималния размер на основните месечни заплати за по-високото ниво.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват със заповед на ръководителя на административната структура, издадена в тримесечен срок след настъпване на обстоятелство/а, даващо/и възможност за извършване на увеличението, като в случаите по чл. 11, ал. 3 в заповедта се посочва и новата степен на основната месечна заплата в съответното ниво, а в случаите по чл. 17, ал. 1 - новите ниво и степен на основната месечна заплата.


Глава четвърта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 19. Допълнителните възнаграждения са:

1. допълнително възнаграждение за нощен труд;

2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;

3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници;

4. допълнително възнаграждение за времето на разположение;

5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) допълнително възнаграждение по чл. 21, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда за изпълнение и/или управление на проекти или програми.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 ч. се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.


Чл. 21. (1) За положения извънреден труд се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата, в размер, както следва:

1. за работа през работните дни - 50 на сто;

2. за работа през почивните дни - 75 на сто;

3. за работа през дните на официални празници - 100 на сто;

4. за работа при сумирано изчисляване на работното време - 50 на сто.

(2) За работа на служители с ненормиран работен ден над редовното работно време в работни дни не се заплаща допълнително възнаграждение.


Чл. 22. (1) За работа в дни на официални празници, включени в месечния график, за отработеното време на този ден служителят получава допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата.

(2) За работа в дни на официални празници извън месечния график освен допълнителното възнаграждение за извънреден труд по чл. 21, ал. 1, т. 3 служителят получава и допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата за отработеното време.


Чл. 23. За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, както и за дейности по управление и изпълнение на проекти и програми.

(2) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати може да се изплаща четири пъти годишно - през април, юли и октомври за текущата година и през януари - за предходната година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет.

(4) Когато средствата за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя се осигуряват по реда на чл. 5, ал. 2, те не се включват в разходите по ал. 3.

(5) Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което отделен служител може да получи за една година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.


Чл. 25. (1) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се определят въз основа на оценка на структурните звена в административната структура и/или на отделните служители.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Определянето на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на служители, които по изискванията на закон не са включени в структурни звена, и на служители, изпълняващи дейности по управление и изпълнение на проекти и програми, се извършва само въз основа на индивидуална оценка. Индивидуалната оценка на служителите, изпълняващи дейности по управление и изпълнение на проекти и програми, се определя въз основа на одобрение/неодобрение на извършената работа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Допълнителните възнаграждения на държавни служители, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, се определят и изплащат от изпращащата администрация въз основа на индивидуална оценка.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Оценяването на резултатите на административните звена се извършва от ръководителя на административната структура въз основа на:

1. изпълнението на целите на звеното, включително на програмите или проектите, за които отговаря;

2. използваните ресурси;

3. други обстоятелства, повлияли върху дейността на звеното през периода.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Във вътрешните правила за заплатите на административните структури се определят:

1. административните звена и/или служителите, които ще бъдат оценявани, включително служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител;

2. длъжностните лица, които ще определят оценките;

3. за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, длъжностното лице, което определя оценката, е ръководителят в приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования;

4. степените на оценката, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител;

5. конкретните показатели, критерии, алгоритми и изисквания за определяне на оценките съобразно спецификата на дейността на съответната административна структура;

6. източниците за финансиране на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, определената индивидуална оценка следва да бъде съобразена със скалата за оценяване на съответната изпращаща администрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Служители, които в рамките на длъжностната си характеристика участват в управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, без това да е основна цел на длъжността, която заемат, освен допълнително възнаграждение за постигнати резултати въз основа на оценяването на резултатите на административните звена по ал. 4 получават и допълнително възнаграждение за постигнати резултати въз основа на индивидуална оценка за извършените дейности по разработване, управление и изпълнение на проекти и програми.

(8) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Размерите на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати за дейностите по управление и изпълнение на проекти и програми по ал. 2 и 7 се определят в рамките на разходите за организация и управление на съответния проект и/или програма.

(9) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Служителите, заемащи длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати по ал. 2 само ако за това е осигурен ресурс в рамките на съответните фондове/програми/инструменти по чл. 5, ал. 2 или от средствата, предвидени за управлението и/или изпълнението на проектите, финансирани по съответните фондове/програми/инструменти.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Допълнителното възнаграждение по чл. 19, т. 6 се определя за изпълнението и/или управлението извън установеното работно време и длъжностната характеристика на служителя на:

1. проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по които съответната администрация е бенефициент или партньор, при условията на чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по които съответната администрация е бенефициент или партньор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) В случаите по ал. 1 размерът на допълнителното възнаграждение по чл. 19, т. 6 е равен на възнаграждението на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейностите по длъжностната характеристика.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Допълнителното възнаграждение по чл. 19, т. 6 за изпълнението и/или управлението на проекти и програми, по които съответната администрация е изпълнител, се определя от органа по назначаването/работодателя в рамките на средствата по проекта или програмата.


Чл. 26. (1) За времето на платения годишен отпуск служителят получава възнаграждение, изчислено от основната месечна заплата, определена към момента на започване ползването на отпуска, и броя на работните дни през месеца.

(2) В случаите, когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното възнаграждение за всеки ден от отпуска през съответния месец се определя от основната месечна заплата по ал. 1 и броя на работните дни на съответния месец.

(3) Когато с нормативен акт на Министерския съвет от определена дата се увеличават основните месечни заплати на служителите и това увеличение не е включено в размера на основната месечна заплата, определена към момента на започване ползването на отпуска, среднодневното възнаграждение по ал. 1 и 2 се преизчислява и разликата се доплаща.

(4) При прекратяване на правоотношението среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя от размера на основната месечна заплата, определена на служителя към датата на прекратяване на правоотношението, и средномесечния брой на работните дни за съответната година.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Ниво на основните месечни заплати за длъжност" обхваща групи от длъжности с посочени длъжностни нива от КДА, за които се прилагат едни и същи по стойности степени на основните месечни заплати, като всяко ниво на основните месечни заплати има отделен пореден номер.

2. "Степен на основните месечни заплати за длъжност" е интервал на основните месечни заплати с определена минимална и максимална стойност, приложим към длъжности от посочени длъжностни нива от КДА.

3. "Ръководител на административната структура" е органът по назначаването по Закона за държавния служител/работодателят по Кодекса на труда или упълномощено от него длъжностно лице.

4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) "Последна годишна оценка на изпълнението на длъжността" е оценката от последното годишно оценяване в администрацията.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата ръководителят на административната структура:

1. утвърждава нови вътрешни правила за заплатите, като в случаите по чл. 5, ал. 2 определя и източниците за финансиране на индивидуалните брутни месечни заплати;

2. определя индивидуални основни месечни заплати на служителите, така че те, намалени с дължимия данък и със задължителните осигурителни вноски за сметка на осигурените лица, ако са били дължими, да не са по-ниски от получаваните до момента брутни месечни заплати, намалени с дължимите данъци и с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими;

3. включва в брутните заплати по т. 2:

а) основните месечни заплати или основните месечни възнаграждения;

б) допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащите се основни месечни заплати или основни месечни възнаграждения и са в зависимост единствено от отработеното време;

4. може да коригира еднократно в рамките на разходите по чл. 5 и при спазване изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2 изчислените по реда на т. 2 и 3 индивидуални основни месечни заплати;

5. определя нивото и най-ниската степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от достигнатата индивидуална основна месечна заплата, изчислена по реда на т. 2, 3 и 4.

(2) Степените на основните месечни заплати на служителите, които имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години - степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години - степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

(3) Алинея 2 се прилага само когато е по-благоприятна за служителя.

(4) Когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя, определена по реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, е по-ниска от минималната основна месечна заплата за степента, определена по реда на ал. 2, на служителя се определя по-ниска степен, за която определената индивидуална месечна заплата на служителя е по-висока от минималната месечна основна заплата за степента.

(5) Когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя, определен по реда на ал. 1, т. 2 и 3, е по-висок от максималната основна месечна заплата за шеста степен на съответното ниво на основната месечна заплата, на служителя се определя шеста степен, като размерът на индивидуалната месечна заплата на служителя, определен по реда на ал. 1, т. 2 и 3, се запазва.

(6) За служителите, които се намират в законоустановен отпуск, командировка или специализация, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на завръщането им на работа, ако преди това не могат да бъдат изпълнени ал. 1 - 5.

(7) Алинея 6 се прилага съответно и по отношение на възстановените служители.


§ 3. През 2012 г. увеличения на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността може да се извършват само в рамките на същата степен на съответното ниво на основната месечна заплата за длъжността в срок три месеца след влизането в сила на наредбата.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г.) (1) В срок до 4 септември 2020 г. ръководителят на административната структура определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:

1. Министерство на туризма - дирекции "Управление на морските плажове" и "Туристическа политика";

2. Министерство на културата - Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";

3. Национален осигурителен институт - за служителите, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване, и служители с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;

4. Национална здравноосигурителна каса - за служителите, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;

5. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;

6. Държавна агенция за закрила на детето;

7. Държавна агенция за бежанците;

8. Национален статистически институт - за служителите в териториалните статистически бюра, провеждащи изследвания по метода "Лице в лице" и участващи във всички етапи на преброяването на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2021 г.;

9. Агенция за социално подпомагане;

10. Агенция по заетостта;

11. Агенция за хората с увреждания;

12. Агенция "Митници" - териториални дирекции и Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване";

13. Национална агенция за приходите - териториални дирекции и Главна дирекция "Фискален контрол";

14. Българска агенция по безопасност на храните;

15. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;

16. Комисия за защита на потребителите;

17. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

18. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

19. Изпълнителна агенция по лекарствата;

20. Изпълнителна агенция "Медицински надзор";

21. Изпълнителна агенция по околна среда;

22. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

23. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието;

24. Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието;

25. Дирекция за национален строителен контрол;

26. Български институт по метрология;

27. Национален институт за помирение и арбитраж;

28. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;

29. Фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика;

30. Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;

31. регионални здравни инспекции;

32. регионални инспекции по околна среда и води;

33. регионални управления на образованието;

34. басейнови дирекции.

(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г.) В срок до 31 октомври 2020 г. ръководителите на административните структури определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:

1. Министерството на външните работи - за служителите от дипломатическата служба, дългосрочно командировани в задгранични представителства на Република България;

2. Националния институт за недвижимо културно наследство.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г.) Определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат в сила от 1 август 2020 г.

(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) За служителите в административните структури по ал. 1, т. 1, 2, 12 и 13 и служителите по ал. 1, т. 3, 4 и 8 през 2021 г. може да бъде определено по-ниско процентно увеличение на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12 в сравнение с останалите служители в същата администрация.

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) В случаите на еднократно определяне въз основа на нормативен акт на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служители, които не постъпват за първи път в съответната административна структура, при достигане на максималния размер в съответната степен заплатата на служителя преминава в следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата.

§ 3в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2022 г., в сила от 15.07.2022 г.) (1) В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на младежта и спорта еднократно определя нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в рамките на разходите за персонал по бюджета на Министерството на младежта и спорта, когато индивидуалната основна месечна работна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от достигнатия максимален размер на възнаграждения за длъжността в министерството.

(2) Еднократното определяне на нови размери на индивидуалните основни месечни заплати по ал. 1 се извършва въз основа на критерии, посочени във вътрешните правила за заплатите на Министерството на младежта и спорта и принципите на кариерното развитие.

§ 3г. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2022 г., в сила от 22.07.2022 г.) (1) В срок до един месец от влизането в сила на постановлението ръководителят на административната структура определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати за служителите в следните администрации и административни структури:

1. Българската агенция по безопасност на храните;

2. Изпълнителната агенция по горите;

3. Националната служба за съвети в земеделието;

4. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

5. Изпълнителната агенция по лозата и виното;

6. Изпълнителна агенция "Борба с градушките";

7. областни дирекции "Земеделие" - 28 броя;

8. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;

9. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

10. Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

(2) Определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат в сила от 1 юли 2022 г.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2012 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 2. Навсякъде в наредбата думите "първостепенните разпоредители с бюджетни кредити", "разпоредител с бюджетни кредити" и "разпоредителите с бюджетни кредити" се заменят съответно с "първостепенните разпоредители с бюджет", "разпоредител с бюджет" и "разпоредителите с бюджет".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 18 АПРИЛ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.04.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2016 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2016 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 9, 10, 17 и 26, които влизат в сила от 25 май 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,77 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 26 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 31 МАЙ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

Преходни и Заключителни разпоредби
П

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2017 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 14 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 17. (1) Преди увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12 през 2019 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на отделни служители в рамките на разходите за персонал по бюджета на административната структура за 2019 г. в следните случаи:

1. когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер, определен към 31 декември 2018 г., на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в административната структура;

2. когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в администрациите от същия вид, ако в административната структура няма служители на същата длъжност, по последните актуални данни за съответната длъжност.

(2) Новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя до средния размер на заплатата за длъжността съгласно ал. 1, т. 1 и 2 и не може да надвишава с повече от 20 на сто предишния размер на индивидуалната основна месечна заплата на служителя.

(3) При определянето на размера на заплатата в случаите по ал. 1 се отчитат кариерното развитие и годишните оценки на изпълнението от длъжността на съответните служители за периода 2012 - 2017 г. В случаите по ал. 1, т. 2 необходимите данни се предоставят в едноседмичен срок на ръководителя на административната структура:

1. за централните, областните и общинските администрации - от секретариата на Съвета за административната реформа;

2. за специализираните териториални администрации - от ръководителя на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

(4) За Министерството на външните работи в случаите по ал. 1, т. 1 средният размер се определя, като не се взимат предвид индивидуалните основни месечни заплати на служителите в задграничните представителства.

(5) Новият размер на индивидуалните основни месечни заплати, определени по реда на този параграф, се прилага от 1 януари 2019 г.

(6) Общи указания за прилагането на ал. 1 и 3 се дават от председателя на Съвета за административната реформа.


§ 18. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителят на административната структура:

1. актуализира вътрешните правила за заплатите в съответствие с измененията и допълненията в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;

2. определя нови степени на основните месечни заплати, както следва:

а) степен 1 - на служителите, чиито основни месечни заплати са определени в досегашните степени 1 и 2;

б) степен 2 - на служителите, чиито основни месечни заплати са определени в досегашната степен 3;

в) степен 3 - на служителите, чиито основни месечни заплати са определени в досегашната степен 4;

г) степен 4 - на служителите, чиито основни месечни заплати са определени в досегашните степени 5 и 6.

§ 19. (1) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати на основание чл. 12 въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2018 г. влизат в сила от 1 януари 2019 г.

(2) През 2019 г. размерът на увеличението на индивидуалните основни месечни заплати на служителите с годишна оценка на изпълнението за 2018 г. "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" е 3 на сто.

§ 20. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2019 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 11 - 13 и § 3, т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)


§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г. и бр. 1, 5 и 93 от 2019 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата "560", "565", "570", "575", "580", "585", "590", "600" и "605" се заменят с "610".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 28 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г.)


§ 9. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2019 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г.), и съгласно чл. 64 от Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2020 г.) влизат в сила от 1 януари 2020 г.

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2020 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 4, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 31 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2020 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 август 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2020 Г.)


§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на финансите:

1. Утвърждава ново длъжностно разписание на Министерството на финансите.

2. Преназначава служителите, заемащи длъжности "главен юрисконсулт", "старши юрисконсулт" и "юрисконсулт" в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите, на длъжности съответно "главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс", "старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс" и "юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс".

3. Определя нов размер на основните заплати на служителите в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите и на директора на дирекцията в съответствие с чл. 7, ал. 8 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66 и 78 от 2020 г.).

§ 5. Параграф 3, т. 2 влиза в сила от 1 август 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)


§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66, 78 и 93 от 2020 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата "610", "615", "620" и "630" се заменят с "650".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 10 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2021 Г.)


§ 4. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на постановлението ръководителите на: Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и Съвета за електронни медии, могат еднократно да определят нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на отделни служители в рамките на разходите за персонал по бюджета на съответната административна структура за 2021 г., когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в съответното административно звено или в административната структура, определен към момента на влизането в сила на постановлението.

(2) Новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя до средния размер на заплатата за длъжността съгласно ал. 1 и не може да надвишава с повече от 25 на сто предишния размер на индивидуалната основна месечна заплата на служителя.

(3) При определянето на размера на заплатата в случаите по ал. 1 се отчитат кариерното развитие и годишните оценки на изпълнението на длъжността на съответните служители за последните три години, ако има поставени такива.

§ 5. Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от наредбата се прилага и при увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2020 г., включително когато увеличенията са извършени и на служителите е определен максималният размер на индивидуалната основна месечна заплата за степен 4 на съответното ниво или максималният размер за съответното длъжностно ниво по приложение № 2 към чл. 4 на наредбата.

§ 6. Параграф 3б се прилага съответно и за администрациите по § 3а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата, като ръководителите на тези администрации в едномесечен срок от влизането в сила на настоящото постановление определят, ако е приложимо, нов размер на индивидуалните основни месечни заплати в следващата по-висока степен на същото ниво.

§ 7. През 2021 г. необходимите средства за основни заплати, които се резервират по чл. 9, ал. 4 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), са в размер не по-малък от 70 на сто от средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, изчислена преди влизането в сила на настоящото постановление.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 24 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 април 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 12 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2022 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 19 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2022 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2022 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г. (*))


§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2022 г. с изключение на § 1, т. 3, буква "б", т. 22, буква "а", подбуква "бб", буква "ж", подбуква "бб" и буква "м", подбуква "бб", които влизат в сила от 1 януари 2023 г.


(Бел. ред. Сиела Норма - Във връзка с отмяна на Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози промените, предвидени с преходните и заключителните разпоредби на постановлението, не пораждат действие.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2023 Г.)


§ 9. (1) В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25, 37, 55, 57, 60, 62 и 70 от 2022 г. и бр. 1 от 2023 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението и в рамките на разходите за персонал по бюджета на съответната административна структура за 2023 г. може еднократно да бъде определен нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от Ръководни нива 1 и 2 по Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г., бр. 1, 2 и 93 от 2019 г., бр. 93, 99, 101 и 105 от 2020 г., бр. 21 и 67 от 2021 г. и бр. 21, 60, 62 и 70 от 2022 г.), в случай че те са по-ниски от достигнатите максимални размери на възнагражденията на служители от по-ниски длъжностни нива в същата администрация.

(3) Индивидуалната основна месечна заплата на служителите по ал. 2 се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата по приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., като може да премине в следващата по-висока степен за съответното длъжностно ниво.

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2024 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителните мерки по чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2, чл. 36а, чл. 41, чл. 41а, чл. 46, чл. 50, чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, чл. 55, чл. 55а, чл. 55в, чл. 55г и чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и за наетите лица по Програма "Старт на кариерата" и за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво съгласно НКПД 2011 г. е определено като завършена степен на висше образование по Национална програма "Помощ за пенсиониране", Национална програма "Мелпомена" и Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, се определя от 1 януари 2024 г. в размер 933 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 5,58 лв. часова работна заплата.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 3 АПРИЛ 2024 Г. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИСПРОПОРЦИИ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2024 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. Новите размери на ИОМЗ на служителите по чл. 1 се определят в срок до 30 дни от влизане в сила на съответните постановления по § 4 считано от 1 януари 2024 г. с изключение на Националния статистически институт, за чиито служители новите размери на ИОМЗ се определят считано от 1 март 2024 г.

§ 6. След определяне на новите размери на ИОМЗ съгласно чл. 2 увеличението на основните възнаграждения в разпоредителите с бюджет по чл. 74, ал. 1 от Постановление № 13 от 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. може да се извърши извън срока на чл. 18 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 29 АПРИЛ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2024 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Разпоредбите на чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2019 г., се прилагат при увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2023 г. считано от 1 януари 2024 г. и в рамките на разходите за персонал по бюджета за 2024 г. на съответната административна структура, включително когато увеличенията са извършени и индивидуалните основни месечни заплати са били ограничени до максималния размер за степен 4 на съответното ниво.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. от ДВ, бр. 103 от 2016 г. е отм. с ПМС № 22/2017 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. от ДВ, бр. 11 от 2017 г. е отм. с ПМС № 141/2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2024 г.)


Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени

 

Нива на основните месечни заплати

Длъжностни нива по КДА

Наименование на длъжностните нива по КДА

Основни месечни заплати по нива и степени в левове

1

2

3

4

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

Ръководно ниво 1

1500

3500

1600

4600

1700

4900

1800

6850

2

2

Ръководно ниво 2

1300

3300

1400

4300

1500

4700

1600

6000

3

3

Ръководно ниво 3А

1100

3200

1200

4100

1300

4450

1400

5650

4

3

Ръководно ниво 3Б

1000

3100

1100

4000

1200

4300

1300

5550

5

3

Ръководно ниво 3В

933

3000

1000

3850

1100

4200

1200

5450

6

4

Ръководно ниво 4А

933

2900

933

3700

1000

4100

1100

5350

7

4

Ръководно ниво 4Б

933

2800

933

3600

950

4000

1050

5150

8

5

Ръководно ниво 5А

933

2700

933

3500

933

3850

1000

5000

9

5

Ръководно ниво 5Б

933

2600

933

3400

933

3700

980

4900

10

5

Експертно ниво 1А

933

2500

933

3250

933

3600

970

4750

11

5

Експертно ниво 1Б

933

2400

933

3100

933

3500

960

4600

12

6

Ръководно ниво 6А

933

2300

933

3000

933

3400

950

4450

13

6

Ръководно ниво 6Б

933

2200

933

2900

933

3250

933

4300

14

6

Експертно ниво 2

933

2100

933

2800

933

3200

933

4150

15

7

Ръководно ниво 7А

933

2050

933

2750

933

3100

933

4050

16

7

Ръководно ниво 7Б

933

2000

933

2700

933

3050

933

3950

17

7

Експертно ниво 3

933

1950

933

2650

933

3000

933

3900

18

8

Ръководно ниво 8

933

1900

933

2600

933

2950

933

3800

19

8

Експертно ниво 4

933

1850

933

2500

933

2900

933

3750

20

9

Експертно ниво 5

933

1800

933

2450

933

2800

933

3700

21

10

Експертно ниво 6

933

1700

933

2350

933

2700

933

3600

22

11

Експертно ниво 7

933

1600

933

2200

933

2600

933

3450

23

11

Ниво

специалист 1

933

1550

933

1650

933

2200

933

3000

24

12

Ниво

стажант

933

1450

933

1550

933

2000

933

2800

25

12

Ниво

специалист 2

933

1350

933

1450

933

1900

933

2700

26

13

Ниво

специалист 3

933

1250

933

1350

933

1800

933

2600

27

13

Ниво

сътрудник

933

1150

933

1250

933

1700

933

2450

28

14

Ниво

изпълнител

933

1150

933

1250

933

1600

933

2400Приложение № 2 към чл. 4


(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности - приложение към чл. 42 от Закона за дипломатическата служба


Длъжностни нива по КДД

Наименование на длъжностните нива по КДД

Основни месечни заплати

минимална

максимална

А1

Ръководна длъжност А1

1500

5400

А2

Ръководни длъжности А2

1350

5000

А3

Ръководни длъжности А3

1250

4800

А4

Ръководни длъжности А4

1150

4200

Б1

Координационни длъжности Б1

1080

4000

Б2

Координационни длъжности Б2

1030

3850

Б3

Координационни длъжности Б3

1000

3800

В1

Експертни длъжности В1

950

3700

В2

Експертни длъжности В2

933

3500

В3

Експертни длъжности В3

933

3300

В4

Експертни длъжности В4

933

3200

В5

Експертни длъжности В5

933

3100

В6

Експертни длъжности В6

933

3000

Промени настройката на бисквитките