Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

Приета с решение по т. 2 от протокол № 110 от 18.07.2013 г. на ДКЕВР, отм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция - ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г., в сила от 01.08.2021 г.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


I. Общи положения

1. С настоящата Методика за определяне на цените на електрическата енергия, на доставчик от последна инстанция (Методика) се регламентира начинът за определяне на цените, по който Доставчиците от последна инстанция (ДПИ) закупуват и продават електрическа енергия на крайни клиенти, които не са излезли на свободния пазар, до момента, в който не изберат на пазарен принцип друг доставчик, както и в случаите, когато са били на свободния пазар, но са останали без доставчик на електрическа енергия.

2. Отношенията между клиентите и доставчика от последна инстанция се уреждат в договори при публично известни общи условия, при спазване на Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.

II. Начин на определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция

1. Доставчикът от последна инстанция сключва сделки с електрическа енергия с обществения доставчик. Общественият доставчик формира количествата електрическа енергия за доставчика от последна инстанция на база прогнозните количества електрическа енергия за задължително изкупуване, по чл. 93а от Закона за енергетиката и прогнозните количества по свободно договорени цени.

2. С Решение комисията определя прогнозните количества за задължителното изкупуване на електрическа енергия по чл. 93а от Закона за енергетиката, необходими за осигуряване потреблението на клиентите на доставчик от последна инстанция, както и прогнозните количества енергия, които не подлежат на задължително изкупуване от кондензационни централи в рамките на определената им разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката.

3. Средната покупна цена на електрическата енергия, закупувана от доставчик от последна инстанция, се определя по следната формула:

където:

Цен - цена за енергия, лв./МВтч;

Цод - цена за "дейността обществена доставка", лв./МВтч;

4. Цената за енергия за ДПИ се образува, по следната формула:

където:

Рен - разходи за закупена електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, в хил.лв.

Еен - общо закупена електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, в МВтч.

5. Разходите за закупената енергия се определят по следната формула:

където:

Е1…n - количества закупена електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, включващи количества, подлежащи на задължително изкупуване по чл. 93а и количествата енергия, които не подлежат на задължително изкупуване от кондензационни централи в рамките на определената им разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ.

Ц1…n - цена на електрическата енергия, по която доставчик от последна инстанция закупува количествата електрическа енергия;

П - приходи от цена за задължения към обществото, която се заплаща от клиентите на търговците на свободния пазар, за количествата енергия за вътрешно потребление.

6. В разходите за закупена енергия се включват и разходите за закупуване на балансираща енергия, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

7. Средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от доставчик от последна инстанция, се образува по следната формула:

където:

Цдпи пок. - средна покупна цена на електрическата енергия, закупувана от доставчик от последна инстанция, лв./МВтч;

Н - надценка за дейността "доставчик от последна инстанция", лв./МВтч.

8. Доставчикът от последна инстанция може да предлага различни тарифни структури на своите клиенти.

9. Средната продажна цена на електрическата енергия, доставяна от доставчик от последна инстанция, включва надценка (Н) в размер до 3 на сто от действително извършените разходи за закупуване на електрическа енергия.

10. Доставчикът от последна инстанция изготвя графици за клиенти, които не могат или не искат да подават ежедневни товарови графици.

11. Средната покупна цена по т. 3 се определя не по-късно от пет работни дни преди датата на нейното прилагане.

12. Клиентите на доставчика от последна инстанция заплащат и стойността мрежовите услуги, утвърдени от ДКЕВР, за съответния ценови период.

13. За осъществяване на последващ контрол доставчикът от последна инстанция представя в ДКЕВР начина за изчисляването на цени и тарифи, в съответствие настоящата методика за образуване на цени.


Настоящата методика е приета с решение по т. 2 от Протокол № 110/18.07.2013 г., на ДКЕВР на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката.


Промени настройката на бисквитките