Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2018 Г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2018 Г.

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ЗАКОНИ

За допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 266) 1

За изменение на Закона за обществените библиотеки (№ 269) 2

За изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (№ 270) 2

За изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (№ 271) 2

За изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (№ 272) 2

За изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (№ 273) 2

За противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 8) 7

За изменение на Закона за собствеността (№ 9) 7

За изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (№ 11) 8

За ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония (№ 14) 9

За частната охранителна дейност (№ 17) 10

За изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (№ 21) 12

За изменение на Закона за измерванията (№ 22) 12

За ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева (№ 23) 12

За ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г. (№ 24) 12

За изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (№ 26) 14

За пазарите на финансови инструменти (№ 35) 15

Поправка 16

За Европейската заповед за разследване (№ 36) 16

За изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (№ 37) 17

За изменение и допълнение на Закона за фуражите (№ 38) 17

За изменение на Закона за държавните такси (№ 39) 17

За изменение на Закона за социално подпомагане (№ 40) 17

За изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (№ 41) 17

За допълнение на Закона за обществените поръчки (№ 42) 17

За изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (№ 45) 17

За ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS) (№ 46) 18

За изменение и допълнение на Закона за здравето (№ 48) 18

За изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (№ 49) 18

За ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз (№ 50) 18

За изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (№ 55) 20

За платежните услуги и платежните системи (№ 58) 20

За изменение на Закона за филмовата индустрия (№ 59) 20

За изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (№ 60) 20

За изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (№ 61) 20

За електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (№ 64) 21

За допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 65) 21

За ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (№ 70) 22

За изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия (№ 71) 22

За изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (№ 72) 22

За изменение и допълнение на Закона за митниците (№ 73) 24

За изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (№ 74) 24

За изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (№ 75) 24

За мерките срещу изпирането на пари (№ 78) 27

За изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (№ 79) 28

За изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (№ 80) 28

За ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация (№ 81) 28

За ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (№ 82) 28

За ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева (№ 84) 30

За изменение и допълнение на Кодекса на труда (№ 86) 30

За изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (№ 88) 30

За допълнение на Закона за обществените поръчки (№ 88) 30

За изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой (№ 91) 31

За изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (№ 93) 31

За ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г. (№ 92) 32

За ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж (№ 94) 32

За изменение и допълнение на Закона за туризма (№ 114) 37

За изменение и допълнение на Закона за енергетиката (№ 118) 38

За изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (№ 123) 40

За допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 124) 41

За изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (№ 126) 42

За изменение и допълнение на Кодекса на труда (№ 127) 42

За ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (№ 128) 42

За изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 129) 42

За изменение на Закона за радиото и телевизията (№ 131) 44

За допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (№ 132) 44

За изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (№ 133) 44

За изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (№ 134) 46

За изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (№ 146) 47

За изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (№ 147) 47

За изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (№ 150) 49

За изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (№ 151) 49

За ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд (№ 154) 50

За изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (№ 155) 51

За ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна (№ 160) 53

За ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация (№ 161) 53

За допълнение на Кодекса за социално осигуряване (№ 162) 53

За изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (№ 163) 53

За изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (№ 170) 55

За изменение и допълнение на Закона за водите (№ 171) 55

За изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (№ 172) 55

За изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (№ 180) 56

За изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (№ 181) 57

За ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U) (№ 182) 57

За изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (№ 185) 59

За изменение и допълнение на Кодекса на труда (№ 186) 59

За ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 187) 59

За изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (№ 189) 60

За допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (№ 190) 61

За изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (№ 191) 61

За административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (№ 192) 62

За изменение на Кодекса за социално осигуряване (№ 198) 64

За ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 199) 64

За допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (№ 200) 64

За изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (№ 202) 65

За изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (№ 203) 65

За изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 204) 65

За изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (№ 205) 65

За ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (№ 215) 77

За изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (№ 217) 77

За изменение и допълнение на Закона за пътищата (№ 219) 80

За изменение и допълнение на Закона за енергетиката (№ 222) 83

За изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 223) 84

За изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (№ 225) 86

За физическото възпитание и спорта (№ 226) 86

За изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (№ 227) 87

За ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма (№ 228) 87

За ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон (№ 229) 87

За изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (№ 231) 88

За изменение на Търговския закон (№ 232) 88

За изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (№ 233) 88

За изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (№ 234) 88

За изменение и допълнение на Закона за културното наследство (№ 235) 89

За изменение на Закона за държавната собственост (№ 241) 90

За изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (№ 237) 91

За изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (№ 238) 91

За изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (№ 239) 91

За предприятията на социалната и солидарна икономика (№ 240) 91

За изменение и допълнение на Закона за правната помощ (№ 243) 92

За изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (№ 247) 92

За изменение и допълнение на Валутния закон (№ 246) 93

За ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г. (№ 248) 93

За ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия (№ 249) 93

За изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (№ 256) 94

За киберсигурност (№ 257) 94

За изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (№ 258) 94

За изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 263) 96

За ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране (№ 264) 96

За изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (№ 268) 98

За изменение и допълнение на Закона за висшето образование (№ 269) 98

За изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (№ 270) 98

За изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (№ 271) 98

За изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (№ 272) 98

За изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (№ 280) 100

За изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (№ 281) 101

За ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос (№ 282) 101

За бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (№ 290) 102

За бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (№ 291) 102

За държавния бюджет на Република България за 2019 г. (№ 292) 103

За хората с увреждания (№ 297) 105

За ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (№ 301) 105

За личната помощ (№ 304) 105

За изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (№ 305) 105

За изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (№ 306) 106

За изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (№ 310) 106

За изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (№ 311) 106

За изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (№ 319) 108


РЕШЕНИЯ

За попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 7

За промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека 7

За попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 7

За промяна в състава на Комисията по културата и медиите 7

Във връзка с разискванията по питането на народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление 10

За за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба "Военна информация" за 2016 г. 10

За приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2016 г. 10

По предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България 10

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 12

Във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници 13

За предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание 17

По Годишния доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. 17

За възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г. 18

Във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика 21

За избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 22

За създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България 24

За прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 25

За приемане на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България 26

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 26

За приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание 26

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите за избор на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 28

За прекратяване пълномощията на народен представител 30

За отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията 30

За попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта 31

За промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм 31

Във връзка с разискванията по питане от народните представители Тacкo Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването 31

За изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 34

За удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България 35

За приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността ѝ през 2017 г. 35

За попълване състава на Комисията по образованието и науката 37

За избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране 37

За избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране 37

За избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране 37

За избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране 37

За избиране на заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 37

За избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 37

За избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 37

За избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 37

За изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование 37

За изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование 37

За изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски", Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана "Панайот Волов" и Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Национален военен университет "Васил Левски" 37

За попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 38

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание 39

По Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г. 40

По повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия 40

По Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България 42

По Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г. 42

За попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите 42

За определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 г. 43

Във връзка с разискванията по питане от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания 46

За избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 49

За възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в отделно проектно дружество 50

За приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет" 51

По Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г. 51

За предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса 52

За одобрение на допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана 53

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание 54

За приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание 54

По Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г. 55

По Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г. 55

По Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2017 г. 55

По предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България 56

Във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална здравна карта на Република България 56

За определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г. 57

За промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 57

За промяна в състава на Комисията по отбрана 57

За приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 58

За избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 61

За избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 61

За избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 61

За избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 61

За създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство 61

За приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г. 61

За избор на управител на Националната здравноосигурителна каса 61

За приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС" 62

Във връзка с разискванията по питане от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа 63

За предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ 63

За предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" 70

За предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания "Olympic Insurance Co Ltd" 70

За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. - "Анализ на пазара на пощенските услуги" 74

За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г. 74

По Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г. 74

За приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание 76

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г. 76

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г. 76

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г. 76

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г. 76

За приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2016 г. 76

За приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г. 76

За удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство 77

За промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО 77

За промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 77

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. 78

За приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г. 78

За персонални промени в Министерския съвет на Република България 78

За персонални промени в Министерския съвет на Република България 78

За персонални промени в Министерския съвет на Република България 78

За обявяване на гр. Добрич и на гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава" 79

За приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2017 г. 80

За утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет 82

За избиране на съдия в Конституционния съд на Република България 83

За прекратяване пълномощията на народен представител 84

За промяна в състава на Комисията по енергетика 85

За попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 85

За изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения 85

По Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2017 г. 88

По Годишен доклад за дейността на Служба "Военна информация" през 2017 г. 88

По Доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" през 2017 г. 88

За приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. 88

За попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата 88

За промяна в състава на Комисията по отбрана 88

За попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите 88

За попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека 88

За попълване състава на Комисията по енергетика 88

За попълване състава и ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 88

За промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 88

За попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 88

По предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България 89

За приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.) 90

За приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 90

По Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2017 г. 92

По Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет 92

За персонални промени в Министерския съвет на Република България 97

За изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 101

За прекратяване пълномощията на народен представител 101

За попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика 105

За попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 105

За попълване ръководството на Комисията по външна политика 105

За създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани 106

За структурни промени в Министерския съвет на Република България 107

За персонални промени в Министерския съвет на Република България 107

За избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108

За избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108

За избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108

За избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108

За избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108

За избиране на председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108

За избиране на заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 108ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗИ

А. За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание и за органи на местно самоуправление

На частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, на 20 май 2018 г. (№ 2) 7

На частичен избор за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, на 20 май 2018 г. (№ 3) 7

На частичен избор за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, на 20 май 2018 г. (№ 4) 7

На частичен избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. (№ 15) 11

На частичен избор за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, на 20 май 2018 г. (№ 33) 14

На частичен избор за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, на 20 май 2018 г. (№ 43) 17

На частичен избор за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен, на 20 май 2018 г. (№ 44) 17

На частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, на 20 май 2018 г. (№ 63) 21

На частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г. (№ 69) 24

На частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград, на 20 май 2018 г. (№ 83) 28

На частичен избор за кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив, на 14 октомври 2018 г. (№ 96) 35

На частичен избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, на 14 октомври 2018 г. (№ 148) 49

На частичен избор за кмет на кметство Орлинци, община Средец, област Бургас, на 14 октомври 2018 г. (№ 212) 73

Б. За назначаване и освобождаване от длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни представители на Република България при международни организации

За назначаване на Мария Недялкова Донска - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба (№ 13) 9

За освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия и назначаване на Красимир Димитров Стефанов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка (№ 28) 14

За назначаване на Василий Христов Такев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалска република (№ 29) 14

За освобождаване на Николай Милков Милков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада (№ 34) 15

За назначаване на Валентин Петров Модев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белиз със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати (№ 54) 20

За освобождаване на Валентин Делчев Порязов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция (№ 66) 22

За освобождаване на Емилия Иванова Кралева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина (№ 67) 22

За освобождаване на Мая Крумова Христова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку (№ 110) 36

За назначаване на Николай Христов Янков на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан със седалище в гр. Баку (№ 111) 36

За назначаване на Светлана Сашова Стойчева-Етрополски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада със седалище в гр. Отава (№ 115) 37

За освобождаване на Димитър Иванов Арнаудов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания (№ 121) 40

За назначаване на Момчил Стоянов Райчевски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания със седалище в гр. Тирана (№ 122) 40

За назначаване на Красимир Димитров Стефанов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка (№ 130) 44

За назначаване на Валентин Делчев Порязов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гърция със седалище в гр. Атина (№ 166) 55

За назначаване на Иван Веселинов Павлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм (№ 167) 55

За освобождаване на Бойко Василев Коцев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация (№ 178) 57

За назначаване на Атанас Василев Кръстин за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация със седалище в гр. Москва (№ 179) 57

За освобождаване на Руси Боголюбов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания със седалище Копенхаген (№ 250) 94

За назначаване на Светлан Христов Стоев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания със седалище в Копенхаген (№ 251) 94

За освобождаване на Звездалин Йорданов Лалов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република със седалище в гр. Алжир (№ 252) 94

За назначаване на Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република със седалище в гр. Алжир (№ 253) 94

За освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам (№ 254) 95

За назначаване на Маринела Милчева Петкова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам със седалище в Ханой (№ 255) 95

За освобождаване на Иван Великов Петков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония (№ 261) 97

За назначаване на Ангел Александров Ангелов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония със седалище в Скопие (№ 262) 97

За освобождаване на Ради Драгнев Найденов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия (№ 265) 97

За назначаване на Елена Радкова Шекерлетова за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия със седалище в Берлин (№ 266) 97

За освобождаване на Марин Райков Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република (№ 273) 99

За назначаване на Тодор Христов Стоянов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република със седалище в Рим (№ 274) 99

За освобождаване на Христо Георгиев Георгиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър (№ 275) 99

За назначаване на Любомир Тодоров Тодоров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър със седалище в Никозия (№ 276) 99

За освобождаване на Красимир Неделчев Минчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна (№ 283) 101

За назначаване на Костадин Ташев Коджабашев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна със седалище в Киев (№ 284) 101

За освобождаване на Николай Георгиев Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия (№ 288) 101

За назначаване на Димитър Иванов Абаджиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия със седалище в Рияд (№ 289) 101

За освобождаване на Младен Петров Червеняков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора (№ 293) 105

За назначаване на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора със седалище в Подгорица (№ 294) 105

За освобождаване на Мая Крумова Христова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан (№ 295) 105

За назначаване на Николай Христов Янков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Баку, Република Азербайджан (№ 296) 105

За назначаване на Боян Недялков Белев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ливанската република със седалище в Бейрут (№ 299) 106

За освобождаване на Лъчезар Йорданов Петков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република (№ 302) 106

За назначаване на Йордан Първанов Първанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република със седалище в Прага (№ 303) 106

В. За назначаване и освобождаване от длъжност други държавни служители, определени със закон

За освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите (№ 10) 9

За назначаване на полковник Венцислав Методиев Мутафчийски на длъжността началник на Военномедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България (№ 27) 14

За освобождаване на генерал-лейтенант Ангел Александров Антонов от длъжността началник на Националната служба за охрана (№ 31) 14

За определяне на полковник Росен Тинков Тодоров - заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за охрана (№ 32) 14

За освобождаване на генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност и от военна служба (№ 53) 20

За назначаване на Данчо Димитров Дяков на длъжността началник на Националната служба за охрана (№ 62) 20

За назначаване на Димитър Здравков Георгиев на длъжността председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (№ 95) 32

За назначаване на полковник Васил Генков Лазаров на длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, считано от 6 май 2018 г. (№ 99) 36

За назначаване на капитан I ранг Георги Пенев Пенев на длъжността заместник-командир на Военноморските сили, считано от 6 май 2018 г. (№ 101) 36

За освобождаване на бригаден генерал Иван Тодоров Лалов от длъжността командир на 3-та авиационна база и назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите, считано от 6 май 2018 г. (№ 102) 36

За назначаване на полковник Димитър Христов Петров на длъжността командир на 3-та авиационна база, считано от 6 май 2018 г. (№ 103) 36

За освобождаване на бригаден генерал Светослав Любенов Даскалов от длъжността директор на служба "Военна информация" и от военна служба, считано от 22 май 2018 г. (№ 104) 36

За назначаване на полковник Пламен Иванов Ангелов на длъжността директор на служба "Военна информация", считано от 22 май 2018 г. (№ 105) 36

За освобождаване на генерал-лейтенант Пламен Асенов Атанасов от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба, считано от 30 юни 2018 г. (№ 106) 36

За освобождаване на генерал-майор Димитър Крумов Илиев от длъжността заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, и назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната, считано от 1 август 2018 г. (№ 107) 36

За освобождаване на бригаден генерал Иван Кирилов Ортомаров от длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" на Министерството на отбраната и назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО в Солун, Република Гърция, считано от 1 август 2018 г. (№ 108) 36

За назначаване на полковник Маргарит Тенев Михайлов на длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" на Министерството на отбраната, считано от 1 август 2018 г. (№ 109) 36

За назначаване на полковник Радостин Илиев Илиев на длъжността директор на Щаба на отбраната (№ 136) 48

За назначаване на Ивелина Ганчева Димитрова за член на Съвета за електронни медии (№ 174) 55

За освобождаване на Драгомир Здравков Димитров от длъжността председател на Държавна агенция "Разузнаване", считано от 24 юли 2018 г. (№ 193) 62

За назначаване на Атанас Ангелов Атанасов на длъжността председател на Държавна агенция "Разузнаване" (№ 194) 62

За прекратяване правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи - главен комисар Младен Найденов Маринов, и освобождаването му от длъжност (№ 218) 78

За назначаване на Людмила Кръстева Елкова за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 2 декември 2018 г. (№ 221) 82

За назначаване на Атанас Марков Семов за съдия в Конституционния съд на Република България (№ 244) 91

За освобождаване на флотилен адмирал Димитър Василев Йорданов от длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 8 декември 2018 г. (№ 286) 101

За назначаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев на длъжността Началник на щаба на Съвместното командване на силите, считано от 17 януари 2019 г. (№ 287) 101

За назначаване на Ивайло Стефанов Иванов за главен секретар на Министерството на вътрешните работи (№ 307) 106

За назначаване на полковник Здравко Иванов Пехливанов на длъжността заместник-директор на дирекция "Операции и планиране" в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Кралство Белгия, считано от 1 януари 2019 г. и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 януари 2019 г. (№ 308) 106

Г. За награждаване с ордени и медали

На г-жа Мари-Луиз Колейро Прека - президент на Република Малта, с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 19) 12

На г-н Лино Бианко - извънреден и пълномощен посланик на Република Малта в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 20) 12

На акад. проф. д-р Петър Младенов Червеняков, д.м.н., с орден "Стара планина" първа степен (№ 30) 14

На проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 51) 21

На проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, д.м.н., с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 52) 21

На проф. Николай Николаевич Червенков с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (№ 57) 21

На академик Александър Георгиев Петров с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 76) 27

На г-н Джей Бърджис - бивш заместник-помощник секретар за Европа и Азия в Департамента по търговия на Съединените американски щати, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 77) 28

На проф. д-р Жак Манян с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (№ 119) 40

На г-н Шин Бу-нам - извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 120) 40

На Адела Тодорова Пеева с орден "Стара планина" първа степен (№ 137) 48

На доц. Калина Кирилова Богоева с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 138) 48

На Стефка Евстатиева Ковачева с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 139) 48

На проф. Милко Хинев Коларов с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 140) 48

На Иван Георгиев Иванов с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 141) 48

На Величка Велянова Пейкова с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 142) 48

На Христо Стефанов Мутафчиев с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 143) 48

На д-р Иван Александров Ангелов с орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен (№ 144) 48

На Петър Велчев Велчев с орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен (№ 145) 48

На проф. Михаел Бар-Зоар с орден "Стара планина" първа степен (№ 149) 49

На бригаден генерал Светослав Любенов Даскалов с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 156) 53

На г-н Роналд Лаудер - президент на Световния еврейски конгрес, с орден "Стара планина" първа степен (№ 157) 53

На г-н Робърт Сингер - вицепрезидент и главен изпълнителен директор на Световния еврейски конгрес, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 158) 53

На г-н Шпенд Калаба - извънреден и пълномощен посланик на Република Косово в Република България, с орден "Мадарски конник" втора степен (№ 164) 54

Посмъртно на Панде Сотиров Ефтимов с орден "Стара планина" втора степен (№ 165) 55

На г-н Ставрос Августидис - извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 169) 55

На г-н Зураб Беридзе - извънреден и пълномощен посланик на Грузия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 173) 55

На г-н Микола Балтажи - извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 188) 61

На г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед - извънреден и пълномощен посланик на Република Судан в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 206) 71

На Лйерка Алайбег - извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен (№ 207) 71

На о.з. вицеадмирал Румен Георгиев Николов с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 209) 72

На о.з. генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 210) 72

На о.з. генерал-лейтенант Пламен Асенов Атанасов с орден "За военна заслуга" първа степен (№ 211) 72

На г-н Роланд Хаузер - извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 208) 73

На г-н Кшищоф Краевски - извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 213) 75

На професор д-р Чавдар Крумов Славов, дмн, с орден "Стара планина" първа степен (№ 216) 77

На Веселин Любомиров Николов с орден "Стара планина" първа степен (№ 224) 85

На Владимир Николов Пенев с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (№ 242) 93

На Добрина Василева Харалампиева-Енева с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (№ 278) 99

На Михаил Иванов Белчев с орден "Стара планина" първа степен (№ 298) 105

На Джан Хайджоу - извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен (№ 300) 105

Д. За удостояване офицери с висши военни звания

На полковник Венцислав Методиев Мутафчийски с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 27) 14

На Данчо Димитров Дяков с висше офицерско звание "генерал-майор", считано от 7 март 2018 г. (№ 62) 20

На генерал-лейтенант Андрей Илиев Боцев с висше офицерско звание "генерал", считано от 6 май 2018 г. (№ 98) 36

На полковник Васил Генков Лазаров с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 6 май 2018 г. (№ 99) 36

На полковник Митко Стефанов Григоров с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 6 май 2018 г. (№ 100) 36

На капитан I ранг Георги Пенев Пенев с висше офицерско звание "флотилен адмирал", считано от 6 май 2018 г. (№ 101) 36

На бригаден генерал Иван Тодоров Лалов с висше офицерско звание "генерал-майор", считано от 6 май 2018 г. (№ 102) 36

На полковник Димитър Христов Петров с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 6 май 2018 г. (№ 103) 36

На полковник Пламен Иванов Ангелов с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 22 май 2018 г. (№ 105) 36

На генерал-майор Димитър Крумов Илиев с висше офицерско звание "генерал-лейтенант", считано от 1 август 2018 г. (№ 107) 36

На бригаден генерал Иван Кирилов Ортомаров с висше офицерско звание "генерал-майор", считано от 1 август 2018 г. (№ 108) 36

На полковник Маргарит Тенев Михайлов с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 1 август 2018 г. (№ 109) 36

На полковник Веселин Стоянов Стоев - административен ръководител - военно-апелативен прокурор на Военно-апелативната прокуратура, с висше офицерско звание "бригаден генерал" (№ 113) 37

На полковник Радостин Илиев Илиев с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 15 юни 2018 г. (№ 136) 48

Е. За наименуване на обекти с национално значение и населени места

За наименуване на географски обекти в Антарктика (№ 117) 38

За наименуване на географски обекти в Антарктика (№ 277) 99

Ж. Други

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г., и мотивите към указа (№ 274) 2

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г., и мотивите към указа (№ 25) 12

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то Народно събрание на 9 февруари 2018 г., и мотивите към указа (№ 47) 17

За допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (№ 97) 36

За утвърждаване на длъжности във военните прокуратури, изискващи висши офицерски звания (№ 112) 37

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от 44-то Народно събрание на 18 юли 2018 г., и мотивите към указа (№ 197) 62

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2018 г., и мотивите към указа (№ 201) 64

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение на Закона за държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и мотивите към него (№ 230) 88

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември 2018 г., и мотивите към него (№ 259) 95

За допълнение на Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (№ 285) 101

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г., и мотивите към указа (№ 309) 106КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД


РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:

Номер 3 от 2017 г. (№ 1) 10

Номер 9 от 2017 г. (№ 3) 12

Номер 8 от 2017 г. (№ 2) 13

Номер 14 от 2017 г. (№ 4) 26

Номер 11 от 2017 г. (№ 5) 32

Номер 10 от 2017 г. (№ 6) 32

Номер 7 от 2017 г. (№ 7) 36

Номер 13 от 2017 г. (№ 8) 37

Номер 5 от 2017 г. (№ 9) 42

Номер 4 от 2017 г. (№ 10) 48

Номер 8 от 2018 г. (№ 11) 58

Номер 1 от 2018 г. (№ 12) 65

Номер 3 от 2018 г. (№ 13) 65

Номер 12 от 2017 г. (№ 14) 87

Номер 10 от 2018 г. (№ 15) 95

Номер 4 от 2018 г. (№ 16) 95

Номер 9 от 2018 г. (№ 17) 95


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По конституционно дело:

Номер 14 от 2016 г. (№ 1) 14

Номер 7 от 2018 г. (№ 1) 49

Номер 5 от 2018 г. (№ 2) 95

Определение от 12 ноември 2018 г. 95

Определение от 14 ноември 2018 г. 95МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЯ

329 За изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция 1

330 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г. 1

333 За изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. 2

334 За изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 2

335 За изменение на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, приета с Постановление № 227 на Министерския съвет от 1993 г. 2

336 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 3

Поправка 8

337 За изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление 4

1 За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", приета с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2015 г. 4

2 За одобряване на допълнителен трансфер за Българската академия на науките за 2018 г. 4

3 За одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2018 г. 6

4 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 6

5 За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства 6

6 За изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. 6

7 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г. 8

8 За приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 9

9 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 9

10 За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво 9

11 За приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им 9

12 За изменение и допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления 12

13 За определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката 12

14 За одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. 12

15 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 13

16 За откриване на филиал в структурата на Националната художествена академия - София, в гр. Бургас 13

17 За приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 14

18 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 14

19 За одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, София 14

20 За приемане на Наредба за радиационна защита 16

21 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 16

22 За изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни 16

23 За изменение и допълнение на нормативни актове 17

24 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. 17

25 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност 18

26 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г. 18

27 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 19

28 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2011 г. 19

29 За изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. 19

30 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878) и възстановяването на българската държавност 19

31 За изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. 20

32 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 21

33 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. 22

34 За одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община Хайредин, област Враца 24

35 За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. 24

36 За приемане на Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието 24

37 За изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването 25

38 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 25

39 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. 27

40 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 от 2004 г. 27

41 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", приет с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2014 г. 28

42 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк" - Шумен, приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. 28

43 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 29

44 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 30

45 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2009 г. 30

46 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 30

47 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 31

48 За изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 32

49 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 32

50 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 34

51 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 33

52 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 33

53 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 33

54 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г. 33

55 За предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави от задграничните представителства на Република България 34

56 За приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения 34

57 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 г. 35

58 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 36

59 За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. 36

60 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. 36

61 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 37

62 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 37

63 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 37

64 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 37

65 За изменение и допълнение на нормативни актове 37

66 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии на учениците в частните училища 38

67 За изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. 39

68 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 г. 39

69 За уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 39

70 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. 39

71 За приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 40

72 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. 40

73 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране 41

74 За изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. 41

75 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. 41

76 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. 41

77 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 41

78 За приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори 41

79 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 43

80 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 43

81 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. 43

82 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. 43

83 За приемане на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията 44

84 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г. 43

85 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 44

86 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. 44

87 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. 44

88 За одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" - АД - гр. Враца, и на "Многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Параскев

Стоянов" - АД - гр. Ловеч 44

89 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация", приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. 46

90 За българските неделни училища в чужбина 47

91 За изменение и допълнение на нормативни актове 47

92 За изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. 47

93 За приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи 48

94 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. 49

95 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. 49

96 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 49

97 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 49

98 За изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. 49

99 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 49

100 За създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 50

101 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко", приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г. 53

102 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 53

103 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 53

104 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. 53

105 За отменяне на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г. 53

106 За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост 53

107 За одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г. 54

108 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2015 г. 54

109 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. 54

110 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 г. 54

111 За приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда 54

112 За изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. 54

113 За определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година 54

114 За изменение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. 54

115 За допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 55

116 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 55

117 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция 56

118 За одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 56

119 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 56

120 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 56

121 За приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство 56

122 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. 56

123 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 56

124 За изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. 56

125 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 56

126 За изменение и допълнение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" от резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 56

127 За изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. 57

128 За одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг БДЖ" - ЕАД 57

129 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. 57

130 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България 57

131 За изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. 58

132 За изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. 58

133 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г. 58

134 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. 58

135 За изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. 58

136 За изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 г. 58

137 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 58

138 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г. 58

139 За изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. 59

140 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и за еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 2018 г. 59

141 За закриване на Дома за медикосоциални грижи за деца - Враца 60

142 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество 60

143 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет 60

144 За изменение и допълнение на нормативни актове 60

145 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Министерството на туризма 61

146 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията 61

147 За приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" 61

148 За изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините 62

149 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. 62

150 За приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации 63

151 За приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия 63

152 За изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. 64

153 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 64

154 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 64

155 За изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността 64

156 За закриване на Националния съвет по иновации 64

157 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея 64

158 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет 64

159 За приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление 64

160 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. 65

161 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 66

162 За изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. 66

163 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. 66

164 За изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. 66

165 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. 67

166 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 67

167 За изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет 67

168 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 67

169 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г. 68

170 За определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г. 70

171 За одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и за Българската академия на науките за 2018 г. 70

172 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 70

173 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. 70

174 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 70

175 За приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация 70

176 За приемане на Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги 70

177 За приемане на нормативни актове на Министерския съвет 70

178 За изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата 72

179 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 72

180 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. 72

181 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. 72

182 За допълнение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 - 2020 г. 72

183 За приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи 72

184 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, приет с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2012 г. 72

185 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 73

186 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 73

187 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. 73

188 За изменение и допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г. 73

189 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет 75

190 За допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. 75

191 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 75

192 За допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. 75

193 За допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 77

194 За преобразуване на Факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" във Факултет по науки за образованието и изкуствата 78

195 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища 78

196 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. 78

197 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Обход на гр. Габрово - фаза I 78

198 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество 78

199 За одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. 78

200 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. 78

201 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. 78

202 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Автомагистрала "Хемус", участък от км 78+500 до км 87+800 79

203 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. 79

204 За приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос 80

205 За допълнение на Постановление № 130 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България 79

206 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г. 79

207 За изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики 80

208 За приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия 80

209 За приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 81

210 За изменение и допълнение на Постановление № 15 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 81

211 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Ученически олимпиади и състезания", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 83

212 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 83

213 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Държавна агенция "Технически операции" 83

214 За одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. 83

215 За условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване 84

216 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г. 84

217 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 84

218 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 84

219 За одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. 84

220 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 85

221 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 85

222 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 88

223 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. 88

224 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. 88

225 За допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. 88

226 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. 88

227 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 88

228 За изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г. 90

229 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 90

230 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 91

231 За изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. 91

232 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г. 92

233 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 92

234 За отменяне на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", приет с Постановление № 201

на Министерския съвет от 2003 г. 92

235 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2018 г. 92

236 За одобряване на допълнителни разходи на всички заинтересовани ведомства за 2018 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г. 92

237 За изменение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, София 92

238 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 93

239 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "Развитие на системата на предучилищното образование", "Заедно за всяко дете" и "Без свободен час", одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 94

240 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. 94

241 За изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. 94

242 За приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство 94

243 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. 96

244 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. 96

245 За одобряване на допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 96

246 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 96

247 За приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 96

248 За изменение и допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г. 97

249 За одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа 97

250 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието 97

251 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко", приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г. 97

252 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация", приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. 97

253 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. 98

254 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г. 98

255 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 98

256 За изменение и допълнение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. 98

257 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 99

258 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование 100

259 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 100

260 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 100

261 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2016 г. 100

262 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество 100

263 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 100

264 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 100

265 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 100

266 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 100

267 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "С грижа за всеки ученик", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието 100

268 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 100

269 За структурни промени в системата на здравеопазването 100

270 За одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи 102

271 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 101

272 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 101

273 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 101

274 За приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия 102

275 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство 102

276 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 102

277 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 102

278 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. 102

279 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. 102

280 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г. 102

281 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 102

282 За изменение на Постановление № 221 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 102

283 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 104

284 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. 104

285 За приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние 104

286 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г. 104

287 За приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология 104

288 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет 104

289 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 105

290 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. 104

291 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 104

292 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г. 104

293 За одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. 105

294 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. 105

295 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 105

296 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 105

297 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. 105

298 За изменение на Постановление № 130 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България 105

299 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 г. 105

300 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. 105

301 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 105

302 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 105

303 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 105

304 За изменение на Постановление № 226 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. 105

305 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. 105

306 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 105

307 За изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители 105

308 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус" 105

309 За приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 105

310 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело", приет с Постановление № 225 на Министерския съвет от 2010 г. 105

311 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. 106

312 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. 106

313 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 106

314 За изменение на Постановление № 291 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. 106

315 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. 107

316 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. 107

317 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. 107

318 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 107

319 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 107

320 За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната 107

321 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. 107

322 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. 107

323 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 107

324 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. 107

325 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. 107

326 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. 107

327 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. 107

328 За изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на "Обход на гр. Габрово" - фаза І 107

329 За извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 107

330 За изменение на Постановление № 221 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. 107

331 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 107

332 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 107

333 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. 107

334 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество 107

335 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите 107

336 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46

на Министерския съвет от 2010 г. 107

337 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. 107

338 За изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. 107

339 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 107

340 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. 107

341 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество 107

342 За изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" 107

343 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. 107

344 За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 107

345 За приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища 107

346 За отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г. 108

347 За одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 108

348 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на туризма, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. 108


ПРОГРАМИ

На мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 14


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието 24

Устройствен правилник на Селскостопанската академия 63

За прилагане на Закона за държавните помощи 72

За прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство 94

За прилагане на Закона за филмовата индустрия 102

Устройствен правилник на Българския институт по метрология 104


МЕТОДИКИ

За определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" 61


НАРЕДБИ

За съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства 6

За формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 9

За съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво 9

За изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им 9

За радиационна защита 16

За разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения 34

За вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 40

За критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори 41

За изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията 44

За структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи 48

За възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство 56

За ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации 63

За условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление 64

За реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация 70

За отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги 70

За задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия 80

За организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 81

За условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние 104

За условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища 107


ТАРИФИ

За таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 96


РЕШЕНИЯ

816 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пепелни туфи и туфити, от находище "Айтос", разположено в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, на "Бургаспътстрой" - АД, Бургас 2

820 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (андезити и андезитови туфи), от находище "Банево", община Бургас, област Бургас, на "Благоустройствени строежи" - ЕООД, гр. Бургас 3

821 За изменение и допълнение на Решение № 646 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на плана за управление на Националния парк "Пирин" 2

9 За приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2018 г. 8

72 За удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в "Блок 1-12 Кнежа", разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново 13

85 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кацара", участък "Кацара-2", разположено в землищата на с. Катуница, община Садово, и с. Крумово и с. Ягодово, община "Родопи", област Пловдив, на "Арт принт" - ЕООД, Пловдив 15

98 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък "Север" и участък "Запад", разположено в землищата на с. Юнак и с. Казашка река, община Аврен, област Варна, на "Темос - ГМ" - ЕООД, София 17

105 За признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 18

140 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна 22

141 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна 22

142 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна 22

159 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас 25

160 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас 25

161 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг-север", община Несебър, област Бургас 25

162 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас 25

166 За удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море 26

200 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна 31

201 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич 31

202 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас 31

222 За признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 33

223 За признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 33

225 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Правда", разположено в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра, на "Пътперфект - Т" - ЕАД, гр. Силистра 33

226 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Касибо", разположено в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, на "КРАЛТРЕЙС" - ООД, Враца 33

227 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и участък "Южен", разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на "БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ" - ЕООД, гр. София 33

250 За обявяване на 14 април 2018 г. за Ден на национален траур 34

251 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна 34

252 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ахтопол - север - източна зона", община Царево, област Бургас 34

253 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна 34

254 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас 34

257 За признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 35

258 За признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 35

293 За признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 38

297 За признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 38

308 За признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 40

309 За признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 40

321 За удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на областите Плевен и Враца 41

322 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище "Капу баир", разположено в землищата на с. Партизани и с. Лопушна, община Дългопол, област Варна, и с. Трънак, община Руен, област Бургас, на "Пътища и мостове" - ЕООД, Варна 41

326 За изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България 48

352 За признаване на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" (НС на ТПК) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 47

361 За утвърждаване на Национална здравна карта на Република България 45

Поправка 62

362 За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. 47

379 За признаване на Сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 49

380 За признаване на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 49

384 За прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич 49

413 За прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна 54

414 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас 54

415 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна 54

425 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи - юг", участък "Запад" и участък "Изток", разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на "Маронас" - ООД, Враца 54

426 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лома-1", участъци "Североизток" и "Югозапад", общини Ружинци и Димово, област Видин, на "ПЪТНА КОМПАНИЯ" - ЕАД, София 54

454 За удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-9 Мизия", разположена на територията на област Враца 56

472 За приемане на Списък на иновативните училища в Република България 58

477 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Балабана", участък "Източно гнездо" и участък "Западно гнездо", разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и с. Секулово, община Дулово, област Силистра, на "Каолин" - ЕАД, гр. Сеново 58

478 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Шафкаалан", разположено в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, на "Пътища и мостове" - ЕООД, гр. Варна 58

493 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Ахтопол-север - източна зона", община Царево, област Бургас 60

510 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна 62

528 За признаване на Сдружение "Национална организация "Малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 64

531 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен - Атлиман", община Приморско, област Бургас 65

532 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Созопол - централен", община Созопол, област Бургас 65

533 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна 65

534 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско - север", община Приморско, област Бургас 65

540 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище "Прохорово", участък "Прохорово", разположено на територията на община "Тунджа", област Ямбол, и община Нова Загора, област Сливен, на "Прохорово Майнинг" - АД, гр. София 66

541 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - лигнитни въглища, от находище "Алдомировски въглищен басейн", участък "Радуловци", община Сливница, Софийска област, на "Минна компания" - ЕООД, гр. София 66

548 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас 66

574 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Плаки", разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на "Геотул" - ЕООД, гр. София 68

592 За условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори 71

593 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Поморие-изток", община Поморие, област Бургас 71

594 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Балчик - Централен", община Балчик, област Добрич 71

595 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас 71

596 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас 71

610 За обявяване на 27 август 2018 г. за Ден на национален траур 72

620 За приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2017 г. 73

628 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Каменица", разположено в землището на с. Златна нива, община Каспичан, област Шумен, на "Голдън фийлд" - ООД, гр. Шумен 74

629 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна 74

630 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич 74

645 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг Черноморец", община Созопол, област Бургас 76

646 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас 76

647 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич 76

769 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна 91

770 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - централен", община Созопол, област Бургас 91

774 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев бряг - централен", община Несебър, област Бургас 91

793 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Приморско - север", община Приморско, област Бургас 93

794 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Китен - Атлиман", община Приморско, област Бургас 93

824 За прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич 98

825 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Бургас - централен", община Бургас, област Бургас 98

826 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас 98

829 За приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България 98

845 За приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България 98

880 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна 101

881 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас 101

882 За определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич 101

904 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Скрибин", разположено в землището на с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград, на "МИЛДЕТ ШИШКОВ - ЗСНМ" - ЕООД, с. Крибул 104

946 За определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г. 108

950 За даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-14 Силистар", разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и прехвърлени съгласно Решение № 222 на Министерския съвет от 2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. 108МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


ДОГОВОРИ

За приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония 19


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни 8


СПОРАЗУМЕНИЯ

За партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна 71

Между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за учредяването на Съвместна комисия за сътрудничество 102


ПРОГРАМИ

Между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта за периода 2018 - 2021 г. 10


ПРОТОКОЛИ

Към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно признаването на някои права и свободи, различни от вече включените в Конвенцията и в допълнителния протокол към нея (№ 4) 38

Към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства (№ 13) 38


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства относно взаимното признаване и подмяната на свидетелства за управление на МПС 59


ПРОТОКОЛИ

Между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Румъния за прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за обратно приемане на собствени граждани и чужденци 51


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи 16


НАРЕДБИ

За определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство (№ 8121з-1) 3

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи 3

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-254 от 2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи 3

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 4

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата 6

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол 12

За изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях 13

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи 13

За приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2018/2019 г. (№ 8121з-109) 14

За изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол 15

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 16

За изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 17

За изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства 20

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. 21

За условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112 (№ 8121з-238) 25

За изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение 26

За изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи 26

За реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лице, работещо по трудово правоотношение (№ 8121з-572) 49

За условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-573) 49

За реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (№ 8121з-610) 52

За условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност (№ 8121з-611) 52

За изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 63

За условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално положение (№ 8121з-862) 65

За условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности (№ 8121з-908) 67

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 69

За изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина 72

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи 78

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи 78

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България 95

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи 106

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 106


ИНСТРУКЦИИ

За отменяне на Инструкция № I-185 от 2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство 3

За отменяне на Инструкция № Iз-1063 от 2007 г. за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове 11

За изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи 15

За определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-282) 26

За изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи 36

За изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-748 от 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер 78

За реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (№ 8121з-1276) 91

За изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда 92

За изменение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи 101


МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта на енергетиката 106


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" 85


НАРЕДБИ

За обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (№ Е-РД-04-1) 6

За изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им 79


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ДОГОВОРИ

За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. (№ РД-НС-01-1-1) 15

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. 26

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. 28

За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (№ РД-НС-01-1-1) 34

За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (№ РД-НС-01-2-1) 42

За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (№ РД-НС-01-2-2) 80


СПОРАЗУМЕНИЯ

Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2018 - 2019 г. 20


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция 4

За изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция 73


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 6

За условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (№ 1) 7

За отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 7

За изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия 8

За физиологичните норми за хранене на населението (№ 1) 11

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки 11

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории 11

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания 11

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните 11

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните 11

За условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (№ 2) 13

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции 13

За изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика 25

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията 27

За определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (№ 3) 29

За допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето 29

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Трансфузионна хематология" 35

За условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти (№ 4) 43

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствените продукти за клинично изпитване и на активни вещества 48

За утвърждаване на медицински стандарт "Урология" (№ 5) 51

За допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните 51

За утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска онкология" (№ 6) 52

За утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология" (№ 7) 54

За дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя (№ 8) 56

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди 56

За изменение на Наредба № 4 от 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава 64

За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 65

За изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки 66

За изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика 68

За изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит" 69

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса 76

За утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (№ 10) 79

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози 81

За здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (№ 11) 91

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 95

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 95

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България 96

За здравните изисквания към обществените перални (№ 12) 98

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения 102


РЕШЕНИЯ

За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г. (№ РД-НС-04-10-1) 13


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма 99


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 3

За реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях (№ 7) 4

За отменяне на Наредба № 40 от 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност 4

За отменяне на Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно 4

За отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища 4

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните 5

За изменение и допълнение на Наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора 6

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 17

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 18

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 18

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 18

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им 19

За изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 21

За изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол 24

За условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (№ 1) 25

За критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (№ 2) 29

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол 31

За условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев (№ 3) 32

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми 34

За изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов 37

За изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 42

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти 43

За условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (№ 4) 48

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България 57

За изменение на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане 59

За изменение на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос 59

За изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им 64

За изменение и допълнение на Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения 68

За допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 73

За прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (№ 5) 75

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти 78

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици 81

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 83

За изменение и допълнение на Наредба № 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им 86

За изменение на Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати 86

За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал 87

За изменение на Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал 88

За изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 92

За условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (№ 6) 93

За условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара (№ 7) 99

За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (№ 8) 104


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република 61

За сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Търговския департамент на провинция Хънан, Китайска народна република 94


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии 100


НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи 12

За условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ РД-04-3) 25


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


СПОГОДБИ

Между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан за сътрудничество в областта на културата 52


СПОРАЗУМЕНИЯ

За сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018 - 2020 г. 30

Между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2) 83


ПРОГРАМИ

За сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Армения в областта на културата за периода 2018 - 2020 г. 29


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация 27

За изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура" 50

За реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство (№ 1) 64

За изменение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура" 72

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по културата 81

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 81


МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


СПОРАЗУМЕНИЯ

За сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан 92


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между правителството на Република България и правителството на Непал за сътрудничество за младежко развитие 34

За разбирателство в областта на младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар 52

За разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта 100


НАРЕДБИ

За реда за лицензиране на спортните организации в Република България (№ 6) 42


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за сътрудничество в областта на науката и технологиите 60


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София 97


ПРОГРАМИ

За сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 - 2021 г. 50

За сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 - 2021 г. 84

Между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018 - 2022 г. 94


ПРОТОКОЛИ

За удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон 100


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 9

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката 24

За устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 37

За устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми 54

За наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания" 54

За устройството и дейността на Националния център за информация и документация 59

За дейността на Комисията по академична етика 68


НАРЕДБИ

За придобиване на квалификация по професията "Инструктор" (№ 9) 5

За придобиване на квалификация по професията "Приложен програмист" (№ 1) 9

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала 35

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 36

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) 40

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 48

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 50

За документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (№ 2) 57

За условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България (№ 3) 59

За придобиване на квалификация по професията "Инструктор по ергономия" (№ 4) 70

За придобиване на квалификация по професията "Изпълнител на термални процедури" (№ 5) 71

За придобиване на квалификация по професията "Агроеколог" (№ 6) 72

За придобиване на квалификация по професията "Спедитор-логистик" (№ 7) 72

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование 72

За придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" (№ 8) 75

За придобиване на квалификация по професията "Козметик" (№ 9) 76

За придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор" (№ 10) 77

За придобиване на квалификация по професията "Треньор" (№ 11) 77

За придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" (№ 12) 78

За придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" (№ 13) 78

За придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" (№ 14) 80

За придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес" (№ 15) 80

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка 80

За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 80

За придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" (№ 16) 81

За придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" (№ 17) 82

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 82

За придобиване на квалификация по професията "Хотелиер" (№ 18) 87

За придобиване на квалификация по професията "Системен програмист" (№ 19) 89

За придобиване на квалификация по професията "Оператор в минната промишленост" (№ 20) 90

За придобиване на квалификация по професията "Минен техник" (№ 21) 91

За придобиване на квалификация по професията "Сондьор" (№ 22) 92

За придобиване на квалификация по професията "Оператор на парни и водогрейни съоръжения" (№ 23) 93

За придобиване на квалификация по професията "Килимар" (№ 24) 94

За придобиване на квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина" (№ 25) 96


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


КОНВЕНЦИИ

Изменения на Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст 5


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите 49


НАРЕДБИ

За допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 12

За изменение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите 26

За изменение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата 29

За изменение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини 29

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците 46

За изменение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове 46

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите 62

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 82

За изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) 89


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА


КОНВЕНЦИИ

За Международната хидрографска организация 58


СПОРАЗУМЕНИЯ

За придобиване и взаимно обслужване (US-BU-01) между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Съединените американски щати 9

Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) 32

Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS) 32


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна логистична поддръжка 30

За разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) 53

За разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Мобилен КИС модул (DCM) F от 2-ри свързочен батальон на НАТО в Горна Малина, Република България 95


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Централното военно окръжие 65

За устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 92

За устройството и дейността на Военномедицинската академия 107


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 5

За изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 8

За допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 10

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 10

За условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски" (№ Н-5) 14

За военномедицинска експертиза (№ Н-6) 23

За допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията 25

За осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (№ Н-9) 35

За изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне 36

За условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища (№ Н-11) 41

За изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 49

За изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне 53

За изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства 66

За допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите 66

За изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 66

За изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба 66

За изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества 66

За изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск 66

За отменяне на Наредба № Н-5 от 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи 66

За условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (№ Н-22) 72

За изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници 85

За изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време 85

За изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 89

За изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 96


ИНСТРУКЦИИ

За реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната (№ И-1) 12

За взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (№ И-5) 46


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение на Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана" 21


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации 3

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието 3

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост 18

За изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори 35

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието 36

За издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (№ Н-12) 48

За изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство 52

За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство 64

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс 64

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица 82

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 88


ИНСТРУКЦИИ

За взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при изпълнение на електронното наблюдение (№ 1) 108


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ПРАВИЛНИЦИ

За функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството 79

За отменяне на Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие, Правилника за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове и Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие 102


НАРЕДБИ

За планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (№ РД-02-20-2) 7

Поправка 15

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 25

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация 32

За технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (№ РД-02-20-1) 53

За проектиране на пътища (№ РД-02-20-2) 79

Поправка 90

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии 98

За изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи 99


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА


КОНВЕНЦИИ

Всемирна пощенска конвенция 25

Изменения на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. 90

Изменения на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена 90

Изменения на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена 90

Изменения към Международната конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г. 90

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията 93

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията 93

Изменения към Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. 96

Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. 96

Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. 96

Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. 96

Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти 101

Изменения от 2016 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г. 106


КОДЕКСИ

Изменения на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) 90

Изменения на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW) 90

Поправка 107

Изменения на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW) 90

Изменения на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) 90

Изменения на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) 90

Изменения на Част Б на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) 90

За прилагане на задължителните инструменти на ИМО (ІІІ Code) 97


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари 72


СПОРАЗУМЕНИЯ

За услугите по пощенските плащания 25

За изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 16 октомври 2004 г. 72

Между Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на р. Дунав 100

Между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията, подписано на 12 февруари 2018 г. в Ереван 106


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия в развитието на пристанищната инфраструктура на река Дунав, необходима за съхранение и пренос на втечнен природен газ 26

За разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги 38

За разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуминг за електронни съобщителни услуги 43


ПРОТОКОЛИ

Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз 25

Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз 25

Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция 25

Заключителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания 25

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. 93

Изменения към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията 93

Изменения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията 93

Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. 96

Изменения към Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е поправена от Протокола от 1978 г., отнасящ се към нея 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г. 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията 96

Изменения към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., с измененията и допълненията 96


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" 6

За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" 63

За изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" 97


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари 9

За изменение на Наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели 16

За изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L 24

За изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт 29

За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници 33

За допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари 33

За изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 33

За изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка 34

За изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства 38

За укрепване на превозваните товари (№ 7) 39

За изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата 40

За изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България 48

За отменяне на Наредба № 6 от 1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани 51

За допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България 51

За допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор 51

За допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари 51

За изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение 51

За изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за начална квалификация 51

За допълнение на Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища 51

За изменение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници 53

За изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове 53

За изменение и допълнение на Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане 53

За изменение и допълнение на Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника 53

За изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата 53

За изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета 53

За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях 53

За изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях 53

За изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори 53

За изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България 55

За изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища 59

За изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 81

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи 88

За техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (№ 22) 89

За определяне на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (№ 34) 92

За изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт 97

За изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища 108


ИНСТРУКЦИИ

За информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение (№ ИН-2) 54


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


СПОГОДБИ

Между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция 82

Между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция 90


СПОРАЗУМЕНИЯ

Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република 3


ПЛАНОВЕ

План за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ) 58

Двугодишен застъпващ се работен план (ЗРП) за 2018 - 2019 г., България 58


НАРЕДБИ

За изменение на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания 7

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" 14

За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд" 38

За изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 49

За изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление 56

За изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 66

За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа 73

За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор 74

За изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда 74


МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Саудитската комисия за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия 8

За разбирателство относно двустранно сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Кралство Камбоджа 99


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


ДОГОВОРИ

Изменения на Учредителния договор на Международната финансова корпорация 64


СПОРАЗУМЕНИЯ

За предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 6


ПРОТОКОЛИ

За изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав 77

За изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав 77

Поправка 93


ГАРАНЦИИ

Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г. 54


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 58

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 60


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 7

За изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 11

За условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път (№ 2) 27

За определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (№ Н-3) 44

За изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове 63

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра 72

За изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки 72

За изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 80

За регистрите, водени от Агенция "Митници" (№ Н-9) 94

За условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ (№ Н-10) 100


ИНСТРУКЦИИ

Относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори (№ И-1) 74

За взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници" (№ И-2) 92


ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България 61


ИНСТРУКЦИИ

За водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост (№ 1) 62


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ИНСТРУКЦИИ

Относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи (№ И-4) 44

Поправка 75


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД


РЕШЕНИЯ

За избор за съдии в Конституционния съд на Република България (№ 1) 91


ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


РЕШЕНИЯ

По административно дело:

Номер 5427 от 2016 г. (№ 4517) 8

Номер 5798 от 2017 г. (№ 11779) 22

Номер 4269 от 2016 г. (№ 13989) 27

Номер 14742 от 2017 г. (№ 3549) 29

Номер 13690 от 2016 г. (№ 13701) 36

Номер 12089 от 2015 г. (№ 410) 42

Номер 864 от 2018 г. (№ 6677) 44

Номер 2858 от 2018 г. (№ 7271) 50

Номер 4165 от 2017 г. (№ 411) 51

Номер 10020 от 2016 г. (№ 1455) 52

Номер 3851 от 2018 г. (№ 8966) 57

Номер 5722 от 2017 г. (№ 3173) 70

Номер 927 от 2017 г. (№ 2308) 93

Номер 2751 от 2017 г. (№ 8709) 93

Номер 3879 от 2017 г. (№ 2315) 97

Номер 3879 от 2017 г. (№ 2315) 97

Номер 348 от 2018 г. (№ 9566) 102


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По административно дело:

Номер 9882 от 2018 г. (№ 10565) 70

Номер 10561 от 2018 г. (№ 10782) 95


ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) 12

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация 33

За изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) 33


НАРЕДБИ

За организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (№ 8) 97


ПРАВИЛА

За изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието 91


ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за обучение и квалификация на адвокатите 69

Поправка 72


БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове 54


НАРЕДБИ

За формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно", управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка (№ 1) 11

Поправка 38

За издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (№ 16) 32

За паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки (№ 17) 33

За условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (№ 3) 37

За изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър 37

За изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове 37

За вътрешните експозиции на банките (№ 37) 61

За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките 61

За изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки 73


НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Националния статистически институт на Република България и Статистическата служба на Република Сърбия за сътрудничество в областта на статистиката като основа за водене на преговори 78


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт 61

За изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт 98


НАРЕДБИ

За изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация 82


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Националния статистически институт на Република България и Националния статистически комитет на Република Беларус за сътрудничество в областта на статистиката 64


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса 104


УСЛОВИЯ И РЕД

За изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 31


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение на Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество 17


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


НАРЕДБИ

За за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция "Национална сигурност" предложения и сигнали (№ І-5) 83


ИНСТРУКЦИИ

За организация на взаимодействието между служба "Военна полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност" (№ И-2) 20

За взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" (№ І-4) 68

Поправка 71


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси и Протокола към него 38


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ"


ПРОЦЕДУРИ

За акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 6 от 1 март 2018 г. 19


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия на Китайската народна република 61


АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ


СПОРАЗУМЕНИЯ

Между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати за обмен на техническа информация и сътрудничество по въпросите на ядрената безопасност 43


МЕМОРАНДУМИ

За разбирателство за сътрудничество и обмен на информация по въпросите на ядреното регулиране между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Унгарския държавен орган за атомна енергия 83


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА


СПОРАЗУМЕНИЯ

По индустриална сигурност между правителството на Република България и правителството на Канада 18


КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


НАРЕДБИ

За изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия 52

За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия 52

За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ 98


ПРАВИЛА

За изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия 72


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията 31


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


НАРЕДБИ

За отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни 43


КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО


ПРАВИЛНИЦИ

За устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация 55

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация 89


НАРЕДБИ

За специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 1) 67

За условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 2) 70


ИНСТРУКЦИИ

За реда за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 1) 70

За взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (№ 2) 82


КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 14


КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация 33

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация 56


КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА


ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация 51


РЕШЕНИЯ

За изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (№ 631) 6

За изменение и допълнение на Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети (№ 75) 19

За изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (№ 177) 43

За изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (№ 356) 73

За изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях (№ 397) 85

За изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (№ 418) 90

За изменение и допълнение на Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (№ 494) 101


КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


ПРАВИЛНИЦИ

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите 17

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация 18

За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация 45


НАРЕДБИ

За минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (№ 56) 6

За изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител (№ 57) 10

За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество 10

За изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд 10

За изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване 18

За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки 21

За изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (№ 58) 22

За изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване 31

За функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества (№ 59) 34

За изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд (№ 60) 39

За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване 50

За изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност 50

За изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява 83

За изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (№ 61) 84

За реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване (№ 62) 94

За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди 94

За изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване 94

За изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове (№ 63) 95

За изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства 101

За изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им (№ 64) 102


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЯ

Относно обявяване на Емил Серафимов Тончев за народен представител от Първи изборен район - Благоевградски (№ 5011-НС) 30

Относно обявяване на Станислав Иванов Попов за народен представител в Шести изборен район - Врачански (№ 5137-НС) 78

Относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район - Ловешки (№ 5140-НС) 85

Относно обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район - Плевенски (№ 5148-НС) 101