Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 946 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2019 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 950 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПО Виж повече
  • УКАЗ № 319 ОТ 28.12.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (ДВ, БР. 120 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-Г Виж повече
  • СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2018 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА Виж повече
Промени настройката на бисквитките