Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 11.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-3 ОТ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-3 ОТ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.)

Издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

§ 1. В чл. 4, ал. 3 думата "Съобщението" се заменя със "Съобщение".

§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. да не страдат от психични заболявания;".

2. Създава се т. 3а:

"3а. да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;".

§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:

"(1) Специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3а може да не се прилагат, в случай че кандидатът притежава специфични знания, умения и професионален опит от важно значение за защита на националната сигурност, относими към длъжността, за която кандидатства."

§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите "т. 3" се заменят с "т. 3а".

§ 5. В чл. 16, ал. 5 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 думите "психологично изследване" се заменят с "изследване на интелектуалните способности".

2. В ал. 1 се създава т. 4а:

"4а. психологично изследване;".

3. В ал. 2, изречение второ след думите "начинът на провеждане" се поставя запетая и се добавя "елиминаторния праг".

4. В ал. 5 думите "т. 1 - 3" се заменят с "т. 1 - 4".

§ 7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думите "т. 3" се поставя запетая и се добавя "3а".

2. Създава се т. 6:

"6. при непреминаване на елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал.1, т. 1 - 4 и 6 и ал. 2."

§ 8. В глава четвърта наименованието на раздел VІ се изменя така:

"Раздел VІ

Класиране и допускане до следващите конкурсни етапи".

§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3" се добавя "и ал. 2", а думите "следващия конкурсен етап" се заменят със "следващите конкурсни етапи".

2. В ал. 2 след думите "чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3" се добавя "и ал. 2".

§ 10. В глава четвърта се създава раздел VIа с чл. 27а и 27б:

"Раздел VІа

Изследване на интелектуалните способности

Чл. 27а. (1) Изследване на интелектуалните способности се провежда с кандидатите, допуснати по реда на чл. 27, ал. 1, които отговарят на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 3, 3а и 5 - 7, чрез писмен тест.

(2) Изследванията по ал. 1 се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.

Чл. 27б. Комисията обявява резултатите от етапа "Изследване на интелектуалните способности" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг."

§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 основният текст се изменя така:

"(1) Психологичното изследване се провежда с кандидатите на два етапа:".

2. В ал. 1, т. 1 думите "писмен тест за проверка и оценка на интелектуалните способности" се заличават.

3. В ал. 2 думите "Изследванията по ал. 1" се заменят с "Изследванията по ал. 1, т. 2".

§ 12. В чл. 35, ал. 1 след думите "по чл. 19, ал. 1 и ал. 2" се добавя "при условията на чл. 27, ал. 2".

§ 13. В чл. 38, ал. 2 думите "и им се присъждат съответният ранг и степен" се заменят с "и им се присъжда ранг и степен на ранг".