Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 11.I

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-3 ОТ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-4 ОТ 2015 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 546 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ДВ, БР. 92 ОТ 2007 Г.) Виж повече