Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 11.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-4 ОТ 2015 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-4 ОТ 2015 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г.)

Издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

§ 1. В чл. 6 думите "Обявлението за конкурса" се заменят със "Заповедта по чл. 3, ал. 1".

§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

§ 3. Член 15 се изменя така:

"Чл. 15. (1) Конкурсът по чл. 2, т. 1 се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура, както следва:

1. писмен тест за изследване на интелектуалните способности;

2. психологично изследване, което включва изследване с личностни въпросници и други психодиагностични методи; индивидуално психологично интервю и полифизиографски тест;

3. структурирано интервю.

(2) Етапите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат от САДЧР по специализирани методики, утвърдени със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.

(3) Структурираното интервю се провежда от конкурсната комисия съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.

(4) Етапите по ал. 1, т. 1 и 3 имат елиминаторен характер.

(5) При провеждане на структурираното интервю се вземат предвид резултатите от полифизиографския тест."

§ 4. В чл. 16, ал. 1 думата "включва" се заменя със "се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурса, както следва:".

§ 5. В чл. 21 думите "психологичното изследване и структурираното интервю" се заменят с "етапите по чл. 15, ал. 1."

§ 6. В чл. 22 думите "теста за проверка на професионалните знания и структурираното интервю" се заменят с "етапите по чл. 16, ал. 1."

§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:

"10. при непреминаване на елиминаторния праг на теста за изследване на интелектуалните способности;

11. неподаване на съгласие за провеждане на полифизиографски тест."

2. В ал. 2 думите "ал. 1, т. 5 и 6" се заменят с "ал. 1, т. 5, 6 и 11".