Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Създава Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" като специализиран орган към Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата.

(2) Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" е юридическо лице на бюджетна издръжка и нейният председател е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

Чл. 2. Приема Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" съгласно приложение № 1.

Чл. 3. Приема Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г. и бр. 2, 70 и 91 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 19а се създава т. 30:

"30. предоставя данни от и достъп до информационните системи на Агенция "Пътна инфраструктура" за събития по републиканската пътна мрежа и интелигентните транспортни системи."

2. В приложението към чл. 4, ал. 2:

а) числото "2432" се заменя с "2417";

б) на ред "Централна администрация" числото "364" се заменя с "355";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "222" се заменя с "213";

г) на ред "дирекция "Пътни такси и разрешителни" числото "19" се заменя с "13";

д) на ред "дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа" числото "15" се заменя с "12";

е) на ред "Специализирани звена" числото "2065" се заменя с "2059";

ж) на ред "Институт по пътища и мостове" числото "74" се заменя с "68".

§ 2. В Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм., бр. 39 от 2018 г.) в приложението към чл. 2, ал. 3 на ред "1. Агенция "Пътна инфраструктура" числото "1511" се заменя с "2417".

§ 3. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 6, 77 и 105 от 2013 г., бр. 34 от 2014 г., бр. 33 и 92 от 2015 г. и бр. 86 от 2016 г.) в приложението към чл. 8, ал. 3 на ред "Национална многопрофилна болница "Цар Борис III" числото "316" се заменя с "312".

§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6, 64 и 77 от 2013 г., бр. 33 и 92 от 2015 г., бр. 86 от 2016 г. и бр. 70 от 2018 г.), в чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думите "Агенция "Пътна инфраструктура" се добавя "и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

2. Точка 13 се изменя така:

"13. събира, анализира и обобщава информация, свързана с безопасността на движението, и я предоставя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата";".

3. Създава се т. 14:

"14. съгласувано с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" предлага мерки и решения за повишаване на пътната безопасност."

§ 5. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г. и бр. 70 и 97 от 2018 г.), в чл. 104, ал. 1 числото "49 838" се заменя с "49 818".

§ 6. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011 г. - бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г., бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г. и бр. 41 от 2018 г.), в чл. 2, ал. 4 се създава нова т. 5:

"5. председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата";".

§ 7. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1 и 3 от 2019 г.), в чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя "и осъществява административен контрол в администрацията на Министерския съвет и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Главният инспекторат:

1. осъществява функциите по чл. 46а, ал. 2 от Закона за администрацията;

2. разглежда постъпили сигнали за корупция срещу служители от администрацията на Министерския съвет, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;

3. извършва проверки на сигнали срещу министри, областни управители, председатели на държавни агенции, председатели на държавни комисии към Министерския съвет, ръководители на административни структури по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет, за нарушения по чл. 302, 303 и 305 от Административнопроцесуалния кодекс;

4. координира и подпомага организирането на дейността по провеждане на държавната антикорупционна политика;

5. осигурява експертното и техническото подпомагане на работата на Националния съвет по антикорупционни политики;

6. извършва проверки на сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на Министерския съвет;

7. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

8. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени със заповед на министър-председателя."

3. Създава се нова ал. 3:

"(3) Дейността на Главния инспекторат е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;

2. превенция и ограничаване на корупцията;

3. подобряване работата на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет."

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "с годишен план, утвърден от" се заменят със "със стратегически и годишни планове, утвърдени от".

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

6. Създава се ал. 7:

"(7) Главният инспекторат представя на министър-председателя ежегодно до 30 април обобщен доклад за извършените проверки от инспекторатите, изготвен въз основа на докладите по чл. 46, ал. 9 от Закона за администрацията."

§ 8. Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2004 г., бр. 89 и 96 от 2005 г., бр. 43, 53 и 71 от 2008 г., бр. 79 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 72 от 2018 г.) се отменя.

§ 9. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" да внесе в Министерския съвет:

1. проекти на нормативни актове, произтичащи от създаването на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата";

2. след обсъждане с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата - изменение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г. и план за действие към нея до 2020 г.

(2) Промените в документите по ал. 1 да се извършат в съответствие с принципите на подхода "Безопасна система", включващ безопасна пътна инфраструктура, безопасни моторни превозни средства, безопасно движение на водачите, ефективно правоприлагане и ефективност на долекарската и лекарската помощ в случай на пътнотранспортни произшествия.

§ 10. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.

Приложение № 1 към чл. 2


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"


(Отделен като самостоятелен акт)

Приложение № 2 към чл. 3


ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ФИНАНСИРАНЕТО, ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


(Отделен като самостоятелен акт)