Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

  • ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 3 АПРИЛ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 Г.) Виж повече
  • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 27 МАРТ 1998 Г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИН Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече