Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г.

В сила от 07.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. в размер 2 000 000 лв. за финансиране на дейности за извършване на неотложни ремонти на сградата на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат:

1. разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища", по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.;

2. показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. (1) Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".