Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

  • ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ИНСТИТУЦИИ, КАКТО И ЗА ТЯХНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ Виж повече