Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г.

В сила от 07.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер 2 800 000 лв. за изпълнение на следните национални научни програми:

1. Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ) - 1 300 000 лв.;

2. Национална научна програма "Върхови изследвания и хора за развитието на европейска наука" (ВИХРЕН) - 1 500 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с т. 1, букви "и" и "к" от Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".