Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ЗА 2019 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ЗА 2019 Г.

В сила от 07.05.2019 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 7 500 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. за Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София, за собствения принос на УНСС по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOPOO1-3.003-0005 "Нов учебен корпус на УНСС в гр. София" и за други съпътстващи разходи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на ректора на Университета за национално и световно стопанство - София.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".