Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.)

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.

Проект: 053-04-9/04.03.2020 г.

§ 1. В чл. 62 се създава ал. 12:

"(12) Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове."

§ 2. В чл. 125, ал. 4 накрая се добавя "на хартиен носител и по електронен път".

§ 3. В чл. 128а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо след думите "се извършва" се добавя "при необходимост";

б) в изречение второ след думите "да предоставят" се добавя "безвъзмездно" и накрая се добавя "на хартиен носител и по електронен път".

2. В ал. 2 след думата "изпраща" се добавя "при необходимост".

3. В ал. 3 след думите "го изпраща" се добавя "при необходимост".

§ 4. В чл. 140а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите "по ал. 1" се добавя "на хартиен носител и по електронен път с приложено копие (извадка) от действащ подробен устройствен план", думата "експлоатационните" се заменя с "посочените в заявлението експлоатационни", а след думите "дружества за" се добавя "безвъзмездно".

2. В ал. 3 след думата "служебно" се добавя "и безвъзмездно на хартиен носител и по електронен път".

3. В ал. 7 думите "Във визата за проектиране по ал. 6 освен данните по чл. 140 се включват" се заменят с "Визата за проектиране по ал. 6 съдържа данните по чл. 140 и към нея се прилагат".

§ 5. В чл. 151 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 16:

"16. поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост."

2. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:

"(4) Дейностите по ал. 1, т. 16 се извършват въз основа на:

1. становище на инженер-конструктор;

2. становище на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършването им;

3. положителна експертна оценка за съответствие с изискванията за пределно допустимите нива на електромагнитни полета от Националния център по обществено здраве и анализи;

4. документ, удостоверяващ одобрението им от Комисията за регулиране на съобщенията - в случаите на подмяна или допълване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват.

(5) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да уведоми собственика, съответно съсобствениците на имота или собствениците в сгради в режим на етажна собственост чрез управителя на етажната собственост, в които е изградена приемно-предавателната станция, преди започване на дейности по ал. 1, т. 16, свързани с подмяна и/или дооборудване на елементи и оборудване с елементи и оборудване от друг вид технология, от електронна съобщителна мрежа от друг вид или за друг честотен обхват.

(6) В случаите по ал. 1, т. 16 операторът на електронната съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика, съответно на съсобствениците на имота или на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

(7) В 14-дневен срок след приключване на дейностите по ал. 1, т. 16 операторът на електронната съобщителна мрежа възлага извършването на необходимите измервания за съответствие с пределно допустимите нива на електромагнитни полета. Измерванията се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или които отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

(8) В 14-дневен срок след получаването на протокола за измерването по ал. 7 операторът подава заявление за регистрация пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане.

(9) В 14-дневен срок след регистрацията по ал. 8 операторът на електронна съобщителна мрежа подава заявление за регистрация пред Комисията за регулиране на съобщенията и уведомява кмета на съответната община, като прилага документите по ал. 4, 5, 7 и 8."

§ 6. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 след думите "чл. 151, ал. 1" се добавя "т. 1 - 15".

2. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Кметът на общината издава заповед за премахване на:

1. строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят;

2. елементи и оборудване на приемно-предавателни станции по чл. 151, ал. 1, т. 16, които са монтирани в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9."

§ 7. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 8:

"8. на оператор на електронна съобщителна мрежа, извършил дейности по чл. 151, ал. 1, т. 16 в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9 - в размер от 1000 до 10 000 лв."

2. В ал. 3 след думите "При неизпълнение" се добавя "в срок", след думата "задълженията" се добавя "или при предоставяне на непълни или неточни данни", а думите "на 1000 лв." се заменят с "от 1000 до 2000 лв.".

3. Създава се нова ал. 4:

"(4) Кметът на общината, съответно областният управител, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или председателят на Държавна агенция "Разузнаване" налага имуществена санкция в размер на 2000 лв. на съответното експлоатационно дружество, поискало заплащане за предоставяне на изходни данни, становища, възражения, предписания или друга информация в случаите по чл. 125, ал. 4, чл. 128а и по чл. 140а, ал. 3."

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

Заключителни разпоредби

§ 8. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г. и бр. 28 и 51 от 2020 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 33 се създават ал. 5, 6 и 7:

"(5) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на мобилни мрежи. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Комисията.

(6) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да подаде заявление за регистрация пред Комисията в 14-дневен срок след регистрацията пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане.

(7) Комисията уведомява служебно кметовете на съответните общини и районните здравни инспекции за регистрацията по ал. 6."

2. Създава се чл. 334д:

"Чл. 334д. За нарушение по чл. 33, ал. 6 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв."

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.