Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

  • УКАЗ № 132 ОТ 07.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
  • УКАЗ № 131 ОТ 06.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ХРИСТО ГЕНАДИЕВ ГРИГОРОВ С ОРДЕН "ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 9 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 13 "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече