Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, т. 11 от раздел IV и т. 10 от раздел V от Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), представяне и публично оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието на 19 юни 2020 г. (ДВ, бр. 56 от 2020 г.),


РЕШИ:


Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и представяне на документите

1. Предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание в 5-дневен срок от приемането на тези правила.

2. В предложенията се съдържат писмени мотиви, с които се аргументира добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат:

а) писмено съгласие на кандидата по образец - приложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 12, ал. 1 от Закона за енергетиката, че кандидатът е дееспособен български гражданин - приложение № 2 към решението;

в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец - приложение № 3 към решението;

г) подробна автобиография;

д) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";

е) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква "д" във връзка с § 1, т. 59 или 59а от Закона за енергетиката.

3. Обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 5 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложенията и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени.

5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по енергетика, или по електронен път на e-mail: komisia_energetika@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по енергетика.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява представените документи и дали съответният кандидат отговаря на изискванията за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

2. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите - до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Лично представяне на кандидатите и на тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган - до 10 минути на кандидат.

5. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите по азбучен ред на собствените имена на кандидатите - до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря - до 10 минути.

6. Председателят на Комисията по енергетика в резюме представя становищата и задава въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор - до две минути всяко.

7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси - до 5 минути.

8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, към който се прилага списък на участвалите в изслушването кандидати, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране за всеки от кандидатите.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати.

V. Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя - до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването на кандидатурите е поотделно и явно чрез компютъризираната система за гласуване по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове "за".

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове "за".

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

9. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

10. Ако няма кандидат за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният председател на Комисията за енергийно и водно регулиране подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката по образец съгласно приложение № 4 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Приложение № 1


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………,

ЕГН ………………………………………………………………………………………….,

л.к. № …………………………………………….…………………………………………., изд. на ……………………………………………………………………………………….

от МВР …………………………………………………………………………..………….,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избора.

 

                                                                                                    Декларатор: ...........................


Приложение № 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………,

ЕГН ……………………………………………………………………….………………….,

л.к. № ………………………………………………………………………………………..,

изд. на …………………………………………………………………….………………….

от МВР ……………………………………………………………………………………….,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм дееспособен български гражданин.

 

                                                                                                   Декларатор: .........................


Приложение № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………….……………,

ЕГН ……………………………………………………………………………….………….,

л.к. № …………………………………………………………………………….…………..,

изд. на …………………………………………………………………………….…………..

от МВР ……………………………………………………………………………………….,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

 

                                                                                                  Декларатор: ........................


Приложение № 4


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………,

ЕГН …………………………………………………………………………….……………,

л.к. № ………………………………………………………………………….…………….,

изд. на ………………………………………………………………………….…………….

от МВР ……………………………………………………………………………………….,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не са налице основанията за несъвместимост по чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... г.                                                            Декларатор: ...........................


Приложение № 5


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………,

ЕГН ………………………………………………………………………………….………,

л.к. № ……………………………………………………………………………….…….…,

изд. на ……………………………………………………………………………….……….

от МВР ………………………………………………………………………………………,

в качеството ми на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ..../..../.... г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

………………………………………………………………………………………………..

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ...................... г.                                                                   Декларатор: ..........................