Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ДВ, БР. 117 ОТ 1997 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ДВ, БР. 117 ОТ 1997 Г.)

В сила от 11.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.111 от 31 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г.

Проект: 054-01-65/10.07.2020 г.

§ 1. В чл. 58, ал. 4 думите "и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване" се заличават.

§ 2. В чл. 61р, ал. 5 думите "30 януари" се заменят с "31 януари".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

(2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин, определен от общинския съвет.

§ 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г. и бр. 51 и 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 91:

а) в ал. 3 думите "Спешна медицинска помощ" се заменят с "Центрове за спешна медицинска помощ";

б) създава се нова ал. 4:

"(4) Специален режим на движение може да ползват и предназначените за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния моторни превозни средства на лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения за болнична помощ, които са получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Моторните превозни средства се обозначават с опознавателни знаци и постоянно монтирани устройства върху превозното средство или на специална стойка, излъчващи синя или червена проблясваща светлина, добре забележима от всички страни. Министърът на здравеопазването със заповед определя моторните превозни средства със специален режим на движение, както и изискванията за тях.";

в) досегашната ал. 4 става ал. 5.

2. (В сила от 12.11.2020 г.) В чл. 144, ал. 2 след думите "350 cm3" се добавя "включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена" и се създава изречение второ: "Изречение първо не се прилага за излезлите от употреба превозни средства."

3. В чл. 173 думата "спешната" се заменя с "центровете за спешна".

4. В § 6, т. 40 от допълнителните разпоредби думата "Спешна" се заменя с "Център за спешна".

§ 5. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г. и бр. 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24е, ал. 5 думите "чл. 4" се заменят с "чл. 6", а думите "ал. 5" се заменят с "ал. 4".

2. В чл. 106а:

а) алинея 4 се отменя;

б) създава се нова ал. 6:

"(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 собственикът или водачът на моторното превозно средство в срок до 12 часа от прилагане на принудителната административна мярка придвижва моторното превозно средство до място за домуване."

§ 6. (В сила от 01.08.2020 г. до 30.06.2022 г., изм. относно срока на прилагане - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 14 и 18 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 66, ал. 2:

а) в т. 3 думите "бира, вино и" се заличават;

б) създават се т. 6 и 7:

"6. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;

7. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения."

2. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) точки 98 и 99 се отменят;

б) създава се т. 101:

"101. "Случаен автобусен превоз по чл. 66, ал. 2, т. 6" е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози."

§ 7. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60 и 64 от 2020 г.) в чл. 25, изречение първо думите "поради обявеното извънредно положение" се заменят с "до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID-19", а в изречение второ думите "извънредното положение" се заменят с "пътуването".

§ 8. В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването издава заповедта по чл. 91, ал. 4, изречение трето от Закона за движението по пътищата.

§ 9. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи привежда в съответствие с него наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Параграф 6 се прилага от 1 август 2020 г. до 30 юни 2022 г.

§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. параграф 4, т. 2, която влиза в сила три месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 6, който влиза в сила от 1 август 2020 г.

-------------------------

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)


§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2022 Г.)


§ 33. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г., с изключение на:

1. параграф 17, § 25, т. 9 относно § 15д, ал. 1, т. 2, ал. 2, 3 и 6 и § 28, т. 2, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 28, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.;

3. параграф 32, който влиза в сила от 10 юли 2022 г.

Промени настройката на бисквитките