Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 14.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г.)

Обн. ДВ. бр.72 от 14 Август 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 13, ал. 2 след думите "генералните дирекции" съюзът "и" се заменя със запетая и след думата "дирекциите" се добавя "и финансовите контрольори".


§ 2. В глава трета се създава раздел VIа с чл. 18а:

"Раздел VIа

Финансови контрольори

Чл. 18а. (1) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(2) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове на министъра в съответствие с указанията и методическите насоки на министъра на финансите."

§ 3. В чл. 21 т. 7 се отменя.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. След ред "Инспекторат" се създава ред:

"Финансови контрольори 3".

2. На ред "Обща администрация" числото "212" се заменя с "209".

3. На ред "дирекция "Бюджет и финанси" числото "38" се заменя с "35".

4. На ред "дирекция "ООН и сътрудничество за развитие" числото "30" се заменя с "29".

5. На ред "дирекция "Двустранно европейско сътрудничество" числото "19" се заменя с "18".

6. На ред "дирекция "Югоизточна Европа" числото "22" се заменя с "25".

7. На ред "дирекция "Външнополитическо планиране, информация и координация" числото "15" се заменя с "14".

Заключителни разпоредби

§ 5. Министърът на външните работи извършва съответните промени в длъжностното разписание на министерството в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.