Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 14.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.)

Обн. ДВ. бр.72 от 14 Август 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 14 се изменя така:

"Чл. 14. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя."

§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите "по чл. 14, ал. 1" се заменят с "по чл. 14", а думите "представяни на електронен носител или по електронен път" и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 3. Член 16 се отменя.

§ 4. В чл. 17 думите "по електронен път" се заличават.

§ 5. В чл. 18, ал. 1 думите "по електронен път" се заличават.

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в изречение първо думите "по електронен път" се заличават;

б) изречение трето се изменя така: "Упълномощителят подписва заявлението и го представя в съответното ТП на НОИ лично или чрез упълномощено за целта лице, или по електронен път с валиден КЕП на упълномощителя в срок до 3 работни дни от упълномощаването."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) При оттегляне на упълномощаването упълномощителят представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно приложение № 13 по реда на ал. 1, изречение трето, не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето."

§ 7. В чл. 20, ал. 6 думите "по чл. 14, ал. 1" се заменят с "по чл. 14", а думите "на хартиен или електронен носител в съответното ТП на НОИ" се заличават.

§ 8. Член 21 се изменя така:

"Чл. 21. При получаване на документите по чл. 14 НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, регистриран по реда на чл. 18, съобщение с достъп до съдържанието на справка за приетите и неприетите документи съгласно приложение № 14."

§ 9. Член 23 се отменя.

§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2:

а) думите "лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ" се заличават;

б) думите "на хартиен носител" се заличават.

2. Създава се ал. 3:

"(3) Заявленията и документите по ал. 1 и 2 се подават от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице, или по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя."

§ 11. Член 25 се изменя така:

"Чл. 25. Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", представят заявление-декларация по образец съгласно приложение № 16 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя."

§ 12. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:

"(2) Заявлението декларация се подава от всяко от лицата по ал. 1 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя."

§ 13. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:

"(2) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя."

§ 14. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28. В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения и помощи, правоимащите лица по чл. 24 - 27 представят ново заявление-декларация и съответните доказателства към него. Документите се представят в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя."

§ 15. Навсякъде в текстовете на наредбата и в приложение № 13 думите "чл. 14, ал. 1" се заменят с "чл. 14".

§ 16. Приложение № 12 се отменя.

§ 17. Приложение № 14 се изменя така:

"Приложение № 14 към чл. 21


(изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 1.06.2017 г.) 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

____________________________________________ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - .......................

 

С П Р А В К А

за приети и неприети документи, представени в НОИ с

вх. № ...................../..................20.... г. по електронен път

 

от .............................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ....................................................,

адрес за кореспонденция ......................................................................................................,

телефон ...................................................................................................................................,

мобилен телефон ...................................................................................................................,

електронен адрес ....................................................................................................................

 

*

от осигурителна каса ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................

(наименование на осигурителната каса)

Код по БУЛСТАТ на осигурителна каса ...........................................................................

.................................................................................................................................................

за ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...................................................

адрес за кореспонденция ....................................................................................................,

телефон .................................................................................................................................,

мобилен телефон .................................................................................................................,

електронен адрес ..................................................................................................................

*Полето се визуализира, когато данните се представят от осигурителна каса.

 

А. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ЗА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ .......... броя:

І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя болнични листа.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове - ....... броя, както следва:

1.1. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер ............................, в отпуск от ....................., в отпуск до ......................, с код за представяне;

1.2. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.................................., с код за корекция;

1.3. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер ...................................., с код за заличаване.

2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове - ............. броя, както следва:

2.1. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ............................., с код за представяне, причина за неприемане ...............................................................................;

2.2. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за корекция, причина за ....................................................;

2.3. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за заличаване, причина за неприемане ............................. .

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата за ....... броя болнични листа.

1. Приети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове - ....... броя, както следва:

1.1. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ........................., с код за представяне;

1.2. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер ......................................., с код за корекция;

1.3. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за заличаване.

2. Неприети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове - ............. броя, както следва:

2.1. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ............................, с код за представяне, причина за неприемане ...............................................................................;

2.2. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за корекция, причина за неприемане ..............................;

2.3. За б. л. № ..................................., на ..............................................................................

....................................................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за заличаване, причина за неприемане .............................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 9 за болнични листове ............. броя.

Причини за неприемане ......................................................................................................

 

Б. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от осигурител за ....... броя заявления-декларации:

І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации - ............. броя, както следва:

1.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне;

                                                                             (вид и основание по КСО)

1.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ................................, с код за корекция;

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване.

                                                                              (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации - ....... броя, както следва:

2.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

2.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..............................., с код за корекция,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

2.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .........................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелства за ................................ броя

заявления-декларации.

1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации - ......................... броя, както следва:

1.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне;

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ................................, с код за корекция;

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................, с код за заличаване.

                                                                              (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации - ..................... броя, както следва:

2.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

2.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..............................., с код за корекция,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .......................................................................................................;

2.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .........................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 10 от осигурител за заявления-декларации .............. броя.

Причини за неприемане ........................................................................................................

 

В. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 от самоосигуряващо се лице ....... броя:

І. За удостоверяване на обстоятелства ....... броя.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата - ....... броя, както следва:

1.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне;

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ................................, с код за корекция;

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване;

                                                                              (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за обстоятелствата - ....... броя, както следва:

2.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

2.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ................................, с код за корекция,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

2.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата ....... броя.

1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата - ....... броя, както следва:

1.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за .........................., с код за представяне,

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ................................, с код за корекция;

                                                                              (вид и основание по КСО)

1.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване.

                                                                              (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата - ....... броя, както следва:

2.1. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ..........................., с код за представяне,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ........................................................................................................;

2.2. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ................................, с код за корекция,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .......................................................................................................;

2.3. На ....................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................,

считано от ...........................................20..... г., за ............................., с код за заличаване,

                                                                              (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .........................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 11 от самоосигуряващо се лице ........... броя.

Причини за неприемане ........................................................................................................

 

Дата: .......................................

 

 

"