Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 62 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г.

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблицата в ал. 1:

а) създават се нови редове 8 и 9:

"

8.

Колумбия

Bolsa de Valores de Colombia

9.

Коста Рика

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

 

"

б ) досегашните редове 8 - 13 стават съответно редове 10 - 15;

в) досегашният ред 14 става ред 16 и се изменя така:

"

16.

Съединени щати

New York Stock Exchange

 

 

NASDAQ

 

 

BOX Exchange

 

 

Cboe BYX Exchange

 

 

Cboe BZX Exchange

 

 

Cboe C2 Exchange

 

 

Cboe EDGA Exchange

 

 

Cboe EDGX Exchange

 

 

Cboe Exchange

 

 

The Investors Exchange

 

 

Long-Term Stock Exchange

 

 

Miami International Securities Exchange

 

 

MIAX Emerald

 

 

MIAX PEARL

 

 

MEMX

 

 

Nasdaq BX

 

 

Nasdaq GEMX

 

 

Nasdaq ISE

 

 

Nasdaq MRX

 

 

Nasdaq PHLX

 

 

NYSE Arca

 

 

NYSE Chicago

 

 

NYSE MKT

 

 

NYSE National

 

"

г) досегашните редове 15- 23 стават съответно редове 17- 25.

2. В таблицата в ал. 2:

а) създават се нови редове 8 и 9:

"

8.

Колумбия

Bolsa de Valores de Colombia

COLCAP

9.

Коста Рика

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

Indice Accionario Costa Rica (IACR)

 

"

б) досегашният ред 8 става ред 10;

в) досегашният ред 9 става ред 11 и се изменя така:

"

11.

Мексико

Bolsa Mexicana de Valores

S&P BMV IPC

 

"

г) досегашните редове 10 - 17 стават съответно редове 12 - 19;

д) досегашният ред 18 става ред 20 и се изменя така:

"

20.

Турция

Borsa Istanbul

BIST 100

 

"

е) досегашните редове 19 - 23 стават редове 21 - 25.


Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 54 от 2014 г.; изм., бр. 38 от 2016 г., бр. 6 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 3 думите "в 7-дневен срок от получаване на решението по ал. 1" се заличават и в края се добавя "най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на изпита, съответно преди първата дата на изпита - когато изпитът се провежда на части".

2. В чл. 14:

а) в ал. 1 се създава изречение второ: "Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, одобрен от комисията, в 7-дневен срок от получаване на решението по чл. 13, ал. 1, чл. 13г, ал. 1 или чл. 18, ал. 1.";

б) ал. 2 се изменя така:

"(2) Лицата с призната от комисията правоспособност заплащат такса за издаване на сертификат съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, и представят документ, удостоверяващ внасянето ѝ, при получаването на сертификата."

3. В чл. 15 се създава ал. 4:

"(4) При подаване на заявлението лицето заплаща такса за признаване на придобита правоспособност съгласно тарифата - приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН."

4. В чл. 20 думите "по чл. 15" се заменят с "по чл. 15, ал. 1 - 3".

5. В раздел V от приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 се създава т. 11:

"11. Информация относно размера на претенциите по чл. 90, ал. 10 и 11 от Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, както и информацията по чл. 90, ал. 14 от същата наредба."

§ 3. В чл. 5 от Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г., бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 41 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2020 г.) се създават т. 16 - 23:

"16. (В сила от 01.01.2021 г.) London Stock Exchange LSE (Обединено кралство);

17. Tel Aviv Stock Exchange TASE (Израел);

18. Bolsa de Valores de Colombia BVC (Колумбия);

19. Bolsa de Derivados De Mexico MexDer (Мексико);

20. New Zealand Exchange NZX (Нова Зеландия);

21. Borsa Istanbul Futures & Options Market VIOP (Турция);

22. Santiago Stock Exchange (Чили);

23. Korea Exchange KRX (Южна Корея)."

§ 4. Параграф 3 относно т. 16 влиза в сила от 1.01.2021 г.

§ 5. Наредбата е приета с Решение № 213-Н от 3.09.2020 г. на Комисията за финансов надзор.