Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

  • НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪД Виж повече
  • НАРЕДБА № 34 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК, СВЪРЗАН С АКТИВИТЕ НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА КЪМ ТЕЗИ СДЕЛКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 12 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 14 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече