Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ДВ, БР. 40 ОТ 2009 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ДВ, БР. 40 ОТ 2009 Г.)

В сила от 09.10.2020 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6б:

"§ 6б. Срокът за регистрация на новите комплектувани превозни средства с емисии Евро 6X, Евро 6Y, Евро 6ZB, Евро 6ZC, Евро 6ZE, Евро 6ZF, Евро 6ZH, Евро 6ZI, Евро 6ZK, Евро 6ZL, Евро ZX, Евро ZY и Евро ZZ съгласно таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на Регламент (ЕО) № 692/2008 и с емисии Евро 6AB, Евро 6BB, Евро 6AC, Евро 6BC, Евро 6AD, Евро 6AG, Евро 6BG, Евро 6CG, Евро 6AH, Евро 6AI и Евро 6AJ съгласно таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на Регламент (ЕС) 2017/1151, за които по реда на чл. 52 е разрешена продажбата и регистрацията като превозни средства, излезли от серийно производство, се удължава до 31.12.2020 г."

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".