Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

УКАЗ № 209 ОТ 06.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

УКАЗ № 209 ОТ 06.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2008 Г. НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДВИЖНИ СПЪТНИКОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ОДОБРЕНИ НА 20-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Обн. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание, приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020 г.

Издаден в София на 6 октомври 2020 г.

Подпечатан с държавния печат.