Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Издаден от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, структурата, функциите и организацията на дейността на Съвета по животновъдство, наричан по-нататък "Съвета".

Чл. 2. Съветът се създава като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието, храните и горите, който има структури на областно ниво, за подпомагане на дейността му при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.

Раздел II.
Състав и структура на Съвета

Чл. 3. (1) Съставът на Съвета включва председател, заместник-председател, секретариат и членове и се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Председател е министърът на земеделието, храните и горите, който свиква, ръководи и представлява Съвета.

(3) Заместник-председател е ресорният заместник-министър на земеделието, храните и горите, който подпомага председателя при осъществяване на неговата дейност.

(4) Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие.

(5) Специализираната дирекция в областта на животновъдството, съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, изпълнява функциите на секретариат.

(6) Секретариатът:

1. организира подготовката на заседанията на Съвета съобразно одобрения от председателя дневен ред;

2. уведомява всички членове на Съвета за деня, часа и мястото за провеждане на заседанията;

3. осигурява стенографски запис за заседанията и след изготвянето и представянето му в специализираната дирекция по ал. 5 оформя кратък протокол;

4. съхранява дневния ред и протоколите от заседанията на Съвета.

Чл. 4. Членове на Съвета по животновъдство са:

1. представители на национално представени организации в областта на животновъдството, отговарящи на изискванията по чл. 10;

2. председателите на Областните съвети по животновъдство (ОСЖ);

3. представители на Селскостопанска академия, Тракийски университет - гр. Стара Загора, Аграрен университет - гр. Пловдив, и Лесотехнически университет - гр. София;

4. националният координатор по генетични ресурси в животновъдството.

Чл. 5. Промени в състава на Съвета се правят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на писмени мотивирани предложения от ръководителите на организациите по чл. 4.

Чл. 6. (1) Съветът по животновъдство има структури на областно ниво в съответствие с административно-териториалното делене на страната.

(2) Във всяка административна област има Областен съвет по животновъдство, който разглежда въпроси на местно ниво.

Чл. 7. (1) Областните съвети по животновъдство се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

(2) Председател и заместник-председател са лица, избрани от членовете на съответния ОСЖ, с мандат от две години.

(3) Секретар е служител на съответната Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ), определен от директора на Дирекцията.

(4) Членове на съответния ОСЖ са всички животновъди, извършващи дейност на територията на областта, които са подали до секретаря писмено заявление за членство в Съвета.

Чл. 8. Представител на национално представена организация в областта на животновъдството, избран за председател на ОСЖ, не може да членува в Съвета едновременно и като представител по чл. 4, т. 1.

Чл. 9. (1) За решаване на конкретни въпроси и за определен срок Съветът може да предложи да бъдат създадени временни работни групи.

(2) В състава на работните групи могат да бъдат привличани и външни експерти.

(3) Резултатите от работата на работните групи се докладват пред Съвета за сведение и обсъждане.

Раздел III.
Изисквания за национално представени организации

Чл. 10. (1) Национално представените организации по чл. 4, ал. 1 отговарят на следните изисквания:

1. вписани са като юридически лица за извършване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. извършвали са дейност през последните 2 години, което се удостоверява с годишен финансов отчет за дейността;

3. имат в устройствения си акт цели, дейности и задачи от национално значение, свързани с развитието на сектора за съответния вид селскостопански животни;

4. имат регионални или местни структури с членове в не по-малко от 30 на сто от областите на страната по чл. 6 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, което се удостоверява с декларация с описани структури и съответните координатори;

5. имат членове, отглеждащи минимум 15 на сто от вида животни, спрямо официално публикуваните статистически данни от органа по статистика на Министерството на земеделието, храните и горите.

(2) В случаите, в които сдружения членуват в повече от една организация, отговаряща на изискванията по ал. 1, председателите им заявяват писмено пред министъра на земеделието, храните и горите коя организация желаят да ги представлява.

Чл. 11. (1) Предложенията за включване в състава на Съвета на нова национално представена организация се депозират до секретариата, придружени с документи, доказващи изпълнението на всички изисквания по чл. 10.

(2) Предложенията по ал. 1 се комплектоват от специализираната дирекция по чл. 3, ал. 5 и се представят на министъра на земеделието, храните и горите и на членовете на Съвета.

Раздел IV.
Функции на Съвета

Чл. 12. Съветът осъществява следните функции:

1. дава мнения и предложения по проекти на законови и подзаконови нормативни актове и други административни актове, свързани с животновъдството;

2. участва в разглеждането и прави предложения за решаване на въпроси в направление животновъдство на регионално, национално и международно ниво;

3. насърчава сключването на споразумения между различните неправителствени организации за съвместни инициативи и дейности;

4. дава предложения при разработването на стратегии, програми и анализи за развитие на животновъдството;

5. дава предложения за преодоляване на нелоялната конкуренция в животновъдството във връзка със състоянието на пазара;

6. обсъжда въпроси, касаещи производството, преработката, изкупуването и качеството на продукцията;

7. дава предложения при изготвянето на писмени становища във връзка със състоянието и перспективите за развитие на отрасъл "Земеделие", включени в позицията на Република България пред институциите на Европейския съюз;

8. анализира възможностите за въвеждане на иновации в животновъдното производство и подобряване нивото на научното му обслужване;

9. разглежда въпроси, свързани с ветеринарномедицинското обслужване на селскостопанските животни, развитието и управлението на животновъдството;

10. обсъжда мерки и схеми за подпомагане.

Чл. 13. Областните съвети по животновъдство осъществяват функциите по чл. 12 на областно ниво.

Раздел V.
Организация на дейността на Съвета

Чл. 14. (1) Съветът се свиква по инициатива на председателя, който определя мястото и начина на провеждане на заседанието. Заседанията се провеждат присъствено или чрез видеоконферентна връзка.

(2) Всяко заседание протича при предварително одобрен от председателя дневен ред, който се изпраща на членовете на Съвета.

(3) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, които не са включени в предварително обявения дневен ред, по предложение на член на Съвета, което е депозирано най-малко един ден преди деня на заседанието.

(4) На заседанията председателят информира членовете на Съвета за изпълнението на разгледаните предложения.

Чл. 15. (1) Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.

(2) При липса на кворум по решение на председателя заседанието може да се проведе независимо от броя на присъстващите.

(3) Членовете на Съвета участват в заседанията лично или чрез определения в заповедта по чл. 3, ал. 1 техен заместник.

(4) На заседанията могат да бъдат поканени представители на други министерства и ведомства, общинска администрация, неправителствени и професионални организации и други органи и организации от страната и от чужбина, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Чл. 16. Членове, които не присъстват на повече от три поредни заседания на Съвета, могат да се предложат за изключване от секретариата.

Чл. 17. (1) За всяко заседание на Съвета се води стенографски запис, въз основа на който се изготвя кратък протокол.

(2) Протоколът по ал. 1 съдържа:

1. дата, място и участници в заседанието;

2. основни дискутирани въпроси и направени предложения по приетия дневен ред;

3. подписите на председателстващия и секретаря, изготвил протокола.

(3) Протоколът от заседанието се изготвя до пет дни след представяне на стенографския запис.

(4) Окончателно изготвеният протокол се регистрира в деловодната система и се публикува на интернет страница на МЗХГ.

(5) В случай че на заседанието не може да се осигури стенографски запис, протоколът се води от служител на специализираната дирекция по чл. 3, ал. 5.

Чл. 18. (1) Областните съвети по животновъдство заседават по предварителен дневен ред, който се предлага от председателя или членовете на Съвета.

(2) За всяко заседание на съветите по ал. 1 се води протокол от секретаря, който се публикува на интернет страницата на съответната ОДЗ.

(3) В случай че на заседанията са разгледани въпроси от национален характер, предложенията се изпращат до секретариата на Съвета по животновъдство.

Чл. 19. (1) Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета по животновъдство се осигурява от служителите на специализираната дирекция по чл. 3, ал. 5.

(2) Организационно-техническото обслужване на Областните съвети по животновъдство се осигурява от служителите на съответната ОДЗ.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за животновъдството.

§ 2. Отменя се Правилникът за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство (ДВ, бр. 56 от 2014 г.).

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на настоящия Правилник организациите по чл. 4, т. 1 могат да подадат заявления за включване в състава на Съвета по животновъдство, като представят документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 10.