Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

РЕШЕНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г.)

 

РЕШЕНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г.)

В сила от 21.07.2021 г.
Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


1. Четиридесет и шестото Народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 34 от 2018 г.; доп., бр. 95 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2021 г.) до приемането на свой правилник, освен ако реши друго.

2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

-------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 21 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.