Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

  • НАРЕДБА № 11 ОТ 14 ЮЛИ 2021 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 8 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР" Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 12 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ЖП ИНФРАСТРУКТУРА" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ (ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАРИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече