Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

  • НАРЕДБА № 119 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ, СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА Виж повече
  • НАРЕДБА № 39 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР" Виж повече
  • НАРЕДБА № 12 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И СЕЙФОВЕ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЛС-04-671 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЛС-И-545 ОТ 14 МАЙ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече