Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2021 Г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


Отменя лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г.

------------------------

Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 28 юли 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките