Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 30.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-03-90 от 6 юли 2021 г.

На основание чл. 266, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

I. Насрочвам конкурс за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при районните съдилища, както следва:

• За Районния съд – гр. Добрич, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – Ботевград, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Велики Преслав, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Габрово, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Девня, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – Димитровград, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Етрополе, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Кула, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Левски, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Омуртаг, 1 свободна длъжност;

• За Районния съд – гр. Пловдив, 1 свободна длъжност.

Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Семейния кодекс, Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Закона за арендата в земеделието, Правилника за вписванията, Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.

Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, на 3.10.2021 г. с начален час 10,00 ч. и продължителност 2 астрономически часа.

В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана на интернет страницата му, най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.

II. Определям следния ред за провеждане на конкурса:

1. Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародването на настоящата заповед в „Държавен вестник“ по образец, публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.

Към заявлението за участие кандидатите прилагат следните документи: нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалност „Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност – ако е издадено преди 1 март 2011 г.; автобиография, подписана от кандидата; копие от лична карта; документ за психично здраве – оригинал; декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от Закона за съдебната власт и документ за платена държавна такса по т. 62р от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, в размер на 50 лв. по банкова сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код: BNBGBGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01.

2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.

3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикуват на интернет страницата му.

4. В 7-дневен срок от обявяване на списъка кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за отстраняване на нередовностите.

5. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 4 се обявява окончателен списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на недопуснатите до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикуват на интернет страницата му.

6. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит, който се одобрява от министъра на правосъдието, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет страницата му.

7. За резултатите от писмения изпит конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 10-дневен срок след провеждането му едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет страницата му.

8. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.

9. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикуват на интернет страницата на министерството 5 дни преди началото на изпита.

10. За резултатите от устния изпит комисията изготвя протокол.

11. В класирането участват само кандидатите, оценени на устния изпит с успех не по-нисък от 4,00.

12. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок се изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощията му по чл. 268, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

13. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието, публикува се на интернет страницата на министерството и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответните районни съдилища и в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата му.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-министър.

Копие от настоящата заповед да се връчи на ресорния заместник-министър, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на председателите на районните съдилища в градовете Добрич, Ботевград, Велики Преслав, Габрово, Девня, Димитровград, Етрополе, Кула, Левски, Омуртаг и Пловдив – за сведение и изпълнение.

Министър: Я. Стоилов

Образец по т. 1 от

Заповед № СД-03-90 от 6.07.2021 г.

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

4309

 

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № 0023-3537 от 21 юли 2021 г.

На основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания във връзка с чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания утвърждавам изменения и допълнения на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея (ДВ, бр. 65 от 2019 г.):

– Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост (приложение № 1);

– Бюджет на проектното предложение (приложение № 2);

– Таблица за оценка на административното съответствие на проектното предложение (приложение № 3).

§ 1. В чл. 2 след думите „хора с множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации, регистрирани по действащото законодателство, които създават ЦЗЗ към специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази по силата на договор или споразумение с тях.“

2. В ал. 3 думата „организациите“ се заменя със „субектите“.

3. В ал. 4 след думите „хора с множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, 3 и 4 навсякъде след думите „хора с множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Хора с множество трайни увреждания са тези хора, които имат две или повече увреждания и отговарят на определението в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания.“

§ 4. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Средствата по тази Методика се предоставят на конкурсен принцип с представяне на проектни предложения, които имат за цел създаването на ЦЗЗ и за поддържането на устойчивост на дейностите в него.“

§ 5. Член 6 се отменя.

§ 6. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. (1) Общият срок за изпълнение на проектните предложения не може да бъде по-кратък от шестдесет месеца. Срокът включва инвестиционен период до четири месеца и слединвестиционен период, осигуряващ защитена заетост за лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.

(2) В слединвестиционния период, който не може да бъде по-кратък от петдесет и шест месеца, кандидатът, който е създал ЦЗЗ с финансиране от АХУ, е длъжен да поддържа устойчивост на дейностите за защитена заетост на наетите лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/ или интелектуални затруднения.“

§ 7. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. Средствата по чл. 5 се използват за инвестиционни и текущи разходи (административни и преки) съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 и 3.“

§ 8. В чл. 10, ал. 1 след думата „кандидати“ се поставя запетая и се добавя „които не отговарят на изискванията на чл. 3 и:“.

§ 9. В чл. 11 навсякъде след думите „хора с множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

§ 10. В чл. 12 след думите „Те могат да бъдат“ се заличават думите „осигуряване на последваща заетост чрез сключване на предварителни договори с работодатели за наемане на хора с множество трайни увреждания“.

§ 11. В чл. 16 след думите„изпълнителния директор на АХУ“ се поставя запетая и се добавя „в която се определят и максималните размери на инвестиционните, административните и преките разходи по чл. 18, ал. 1“.

§ 12. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „структура“ се заличават думите „и размер, предвидени за неговото изпълнение“.

2. В т. 1 след думите „инвестиционни разходи“ се заличават думите „до 35 % от общата стойност на проекта“.

3. В т. 2 след думите „с реализацията на проекта“ се заличават думите „които не трябва да превишават 10 % от общата стойност на проекта“.

4. В т. 3:

а) след думите „трайни увреждания“ се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“ и се заличават думите „и чийто размер не трябва да превишава 55 % от общата стойност на проекта“;

б) точка 3.1 се изменя така:

„3.1. разходи за финансови стимули за наетите хора с увреждания – 50 % от минималната работна заплата за страната за всяко наето лице и дължимите осигуровки за сметка на работодателя;“

в) точка 3.3 се отменя.

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. при увеличаване на минималната работна заплата Агенцията за хората с увреждания дава своето съгласие за пропорционалното увеличаване на разходите за финансови стимули за наетите хора с увреждания по чл. 18, ал. 1, т. 3.1;“.

2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.

§ 14. В чл. 24, т. 6 думите „18 месеца“ се заменят с „56 месеца“.

§ 15. В таблицата на чл. 26, ал. 1, буква „Б“, т. 1 след думите „хора с множество увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

§ 16. В чл. 27 след думите „повече от 55 точки за специфичните показатели“ текстът до края на изречението се заличава.

§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

„6. договор или споразумение със специализираното предприятие или кооперацията на хората с увреждания, или трудово-лечебната база, към което е създаден центърът за защитена заетост – приложимо, когато участниците нямат статут на специализираното предприятие или кооперацията на хора с увреждания, или трудово-лечебната база;“.

2. Досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „на траншове“ текстът до края на изречението се заличава.

2. В ал. 2 думите „При получаване на финансиране за проект по Компонент 1“ се заличават, а т. 1, 2, 3 и 4 стават точки към ал. 1.

3. Алинея 3 се отменя.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 2.

5. В т. 6 на новата ал. 2 след думите „с множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

§ 19. Създава се преходна и заключителна разпоредба:

„Преходна и заключителна разпоредба

Параграф единствен. При изтичане на сроковете за изпълнение на проектните предложения, реализирани съгласно Компонент 1 и Компонент 2 на чл. 7 в редакцията на Методиката от ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г., те се продължават при същите условия по отношение на административните и преките разходи за срок до четиридесет и два месеца. За целта бенефициентът прави искане за продължаване на срока, придружено от финансов разчет за необходимите средства, на база на които той сключва с изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания анекс към договора по чл. 29, ал. 1.“

§ 20. Във Формуляра за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост на приложение № 1 към Методиката се правят следните изменения и допълнения:

1. Заличават се редове втори и трети.

2. В буква „А“ след думите „Обща информация“ се заличава текстът „(На заглавната страница отбележете компонента, за който кандидатствате!)“.

3. В буква „Б“ се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 5.7.1 навсякъде след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“;

б) в т. 5.7.7 навсякъде след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“;

в) в т. 5.7.8 думите „18 месеца“ се заменят с „54 месеца“;

г) в т. 5.7.9 след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“;

д) в т. 5.10, изр. 1 думите „22 месеца“ се заменят с „60 месеца“, а думите „по Компонент 1“ и второто изречение се заличават.

§ 21. В Изискванията при попълване на формуляра на приложение № 1 към Методиката се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „Всички точки задължително се попълват“ се заличава текстът на изречението до края, както и следващото изречение.

2. Навсякъде след думите „множество трайни увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.

3. Точка 11 се изменя така:

„11. Определя се срокът на изпълнение на дейностите по проекта, който не може да бъде по-дълъг от 60 месеца, в които не се включва срокът, необходим за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки.“

§ 22. В приложение № 2 – Бюджет на проектното предложение, се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблицата след „I. Инвестиционни разходи“ се заличават думите „(приложимо за Компонент I.)“.

2. След думите „Общо разходи по раздел I“ се заличават думите „Контролно число – не повече от 35 %“.

3. В т. II след думите „1.2. Разход за“ се заличават думите „Контролно число – не повече от 10 %“, а се добавят едно под друго „Първа година“, „Втора година“ и многоточие.

4. В т. II след думите „2.2. Разходи за възнаграждения на ключови специалисти“ се заличават думите „2.3. Разходи за командировки на ключови специалисти“ и „Контролно число – не повече от 55 %“, а се добавят едно под друго „Първа година“, „Втора година“ и многоточие.

§ 23. Точки 1, 2 и 3 от бележките под таблицата се изменят така:

„1. Инвестиционните разходи по раздел I не могат да надвишават максималния размер, определен в заповедта на изпълнителния директор на АХУ.

2. Административните разходи по раздел II не могат да надвишават максималния размер, определен в заповедта на изпълнителния директор на АХУ.

3. Преките разходи по раздел II не могат да надвишават максималния размер, определен в заповедта на изпълнителния директор на АХУ.“

§ 24. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В Таблицата за оценка на административното съответствие се създава нова т. 4:

„4. Договор или споразумение със специализираното предприятие или кооперацията на хората с увреждания, или трудово-лечебната база, към което е създаден центърът за защитена заетост – приложимо, когато участниците нямат статут на специализираното предприятие или кооперацията на хората с увреждания, или трудово-лечебната база.“

2. Досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните служители и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Изпълнителен директор: М. Коралски

4534

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-51 от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-52650-13.04.2020 г. от СГКК – Велико Търново, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на: с. Вонеща вода, EKATTE 12098, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-603 от 1.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12098.4.170: площ: 428 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.11.187: площ: 122 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.36.44: площ: 60 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.468: площ: 376 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.469: площ: 842 302 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС;

поземлен имот с идентификатор 12098.119.411: площ: 185 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.122.441: площ: 879 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.21: площ: 1400 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.22: площ: 112 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.324.11: площ: 7635 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.154.486: площ: 141 кв. м, изоставена орна земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.154.487: площ: 2991 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.154.488: площ: 3386 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.6: площ: 56 кв. м, изоставена орна земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.7: площ: 2214 кв. м, изоставена орна земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 12098.321.775: площ: 592 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12098.1.3: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2981 кв. м, площ след промяната: 2663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.1.24: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2865 кв. м, площ след промяната: 2465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.1.29: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2532 кв. м, площ след промяната: 2528 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.1.31: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 955 кв. м, площ след промяната: 836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.1.32: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 829 кв. м, площ след промяната: 615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.1.35: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1518 кв. м, площ след промяната: 1443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.4.168: данни преди промяната: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 4818 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 5669 кв. м, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.5.5: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2145 кв. м, площ след промяната: 2119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.5.6: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1325 кв. м, площ след промяната: 1202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.11.1: нива, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2356 кв. м, площ след промяната: 2321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.11.2: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1832 кв. м, площ след промяната: 1792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.11.3: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 723 кв. м, площ след промяната: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.11.5: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 21 118 кв. м, площ след промяната: 20 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.11.11: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1516 кв. м, площ след промяната: 1490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.19.5: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1759 кв. м, площ след промяната: 1723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.19.189: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 6869 кв. м, площ след промяната: 6062 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.36.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3308 кв. м, площ след промяната: 3299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.36.30: нива, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5306 кв. м, площ след промяната: 5085 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.301.6: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 494 384 кв. м, площ след промяната: 493 617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 344 465 кв. м, площ след промяната: 343 747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.65: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9596 кв. м, площ след промяната: 9594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.66: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5799 кв. м, площ след промяната: 5759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.111: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 50 431 кв. м, площ след промяната: 43 688 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.186: данни преди промяната: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 14 532 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 34 228 кв. м, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.213: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2736 кв. м, площ след промяната: 2378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.214: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4136 кв. м, площ след промяната: 4126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.333.2: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5417 кв. м, площ след промяната: 5017 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.87.519: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 10 416 кв. м, площ след промяната: 9243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.89.1: дере, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2790 кв. м, площ след промяната: 2156 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.89.13: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.89.516: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1326 кв. м, площ след промяната: 1271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.90.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2899 кв. м, площ след промяната: 2845 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.90.4: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4557 кв. м, площ след промяната: 4449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.90.18: нива, собственост на X.X. и Цвята Г. Христова, площ преди промяната: 1702 кв. м, площ след промяната: 1634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.90.426: данни преди промяната: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 1088 кв. м, данни след промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 1079 кв. м, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3938 кв. м, площ след промяната: 3886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5800 кв. м, площ след промяната: 5675 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2597 кв. м, площ след промяната: 2575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2599 кв. м, площ след промяната: 2568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1102 кв. м, площ след промяната: 1069 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 998 кв. м, площ след промяната: 975 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.10: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1701 кв. м, площ след промяната: 1613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.11: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след промяната: 1272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.12: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след промяната: 977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.13: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 701 кв. м, площ след промяната: 622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.14: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 498 кв. м, площ след промяната: 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.15: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.16: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 429 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.17: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.18: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 399 кв. м, площ след промяната: 343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.91.19: изоставена орна земя, собственост на Петко, Слави, Йова, Иван и Трифон Кънчеви, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.111.7: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3901 кв. м, площ след промяната: 3768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.111.8: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1590 кв. м, площ след промяната: 1302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.1: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1085 кв. м, площ след промяната: 991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.5: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 822 кв. м, площ след промяната: 816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.21: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2190 кв. м, площ след промяната: 1463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.22: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 179 кв. м, площ след промяната: 77 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.23: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 284 кв. м, площ след промяната: 87 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.24: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.25: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1974 кв. м, площ след промяната: 1829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.112.393: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1784 кв. м, площ след промяната: 1702 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.113.1: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2681 кв. м, площ след промяната: 2413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.113.2: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2799 кв. м, площ след промяната: 2539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.113.3: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1907 кв. м, площ след промяната: 1794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.113.20: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4568 кв. м, площ след промяната: 4338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.113.23: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5346 кв. м, площ след промяната: 5051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.113.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1211 кв. м, площ след промяната: 1165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.9: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.13: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след промяната: 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.14: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1486 кв. м, площ след промяната: 1313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.16: изоставена орна земя, собственост на Деню, Георги, Куна и Кина Г. Трифонови, площ преди промяната: 4573 кв. м, площ след промяната: 4049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.22: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8754 кв. м, площ след промяната: 8049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1015 кв. м, площ след промяната: 1009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.25: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3299 кв. м, площ след промяната: 2660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.52: изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1740 кв. м, площ след промяната: 1670 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.422: данни преди промяната: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 25 510 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ: 46 638 кв. м, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12098.115.469: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 5074 кв. м, площ след промяната: 4810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2928 кв. м, площ след промяната: 2556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.4: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1518 кв. м, площ след промяната: 1350 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.7: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1587 кв. м, площ след промяната: 1392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.8: изоставена орна земя, собственост на Петко, Слави, Йова, Иван и Трифон Кънчеви, площ преди промяната: 1461 кв. м, площ след промяната: 1303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.10: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1467 кв. м, площ след промяната: 1329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.11: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6614 кв. м, площ след промяната: 6341 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.41: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1228 кв. м, площ след промяната: 1215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.43: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2299 кв. м, площ след промяната: 2079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.116.44: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1411 кв. м, площ след промяната: 1189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.120.11: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 575 кв. м, площ след промяната: 570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.120.12: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3136 кв. м, площ след промяната: 2970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.120.13: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 1164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.120.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 303 кв. м, площ след промяната: 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.122.438: данни преди промяната: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Велико Търново, площ: 2318 кв. м, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост, площ: 4030 кв. м,

поземлен имот с идентификатор 12098.122.440: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2493 кв. м, площ след промяната: 1112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.123.441: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 715 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.19: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 325 кв. м, площ след промяната: 220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.20: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 779 кв. м, площ след промяната: 544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.21: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 470 кв. м, площ след промяната: 337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.22: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 408 кв. м, площ след промяната: 301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.23: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 722 кв. м, площ след промяната: 457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.25: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 493 кв. м, площ след промяната: 438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.439: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 638 кв. м, площ след промяната: 577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.443: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 47 466 кв. м, площ след промяната: 46 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.444: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 18 340 кв. м, площ след промяната: 18 175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.124.470: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 39 320 кв. м, площ след промяната: 39 253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 4308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1398 кв. м, площ след промяната: 1229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след промяната: 1005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.40: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1251 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 701 кв. м, площ след промяната: 685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 398 кв. м, площ след промяната: 32 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.45: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1535 кв. м, площ след промяната: 1517 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.46: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 319 кв. м, площ след промяната: 300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 751 кв. м, площ след промяната: 728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.49: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4699 кв. м, площ след промяната: 3610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.125.51: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1675 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1280 кв. м, площ след промяната: 950 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 901 кв. м, площ след промяната: 708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 502 кв. м, площ след промяната: 404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.5: нива, собственост на Петко, Слави, Йова, Иван и Трифон Кънчеви, площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.468: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 7527 кв. м, площ след промяната: 7241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.473: дере, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1136 кв. м, площ след промяната: 1091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.220.475: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2398 кв. м, площ след промяната: 2189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.237.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1280 кв. м, площ след промяната: 1141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.44: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 42 467 кв. м, площ след промяната: 42 157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.70: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след промяната: 1704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.72: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3059 кв. м, площ след промяната: 2850 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.73: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.74: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5751 кв. м, площ след промяната: 5596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.103: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1150 кв. м, площ след промяната: 1081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.104: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1149 кв. м, площ след промяната: 1064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.115: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 32 992 кв. м, площ след промяната: 32 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.117: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.427: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4181 кв. м, площ след промяната: 4154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.463: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 28 432 кв. м, площ след промяната: 26 867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.79.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.79.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1258 кв. м, площ след промяната: 1254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.79.590: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2136 кв. м, площ след промяната: 1984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.79.595: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 766 кв. м, площ след промяната: 746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.79.785: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2808 кв. м, площ след промяната: 2805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.79.788: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1101 кв. м, площ след промяната: 12 268 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.80.8: нива, собственост на X.X.X. (Котев), площ преди промяната: 1099 кв. м, площ след промяната: 834 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.80.10: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 514 кв. м, площ след промяната: 504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.136.12: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 11 407 кв. м, площ след промяната: 10 299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.136.13: гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1026 кв. м, площ след промяната: 947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.136.18: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1181 кв. м, площ след промяната: 873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.136.27: гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4241 кв. м, площ след промяната: 3956 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2651 кв. м, площ след промяната: 2367 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.3: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2353 кв. м, площ след промяната: 2096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.4: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2192 кв. м, площ след промяната: 1951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.18: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 931 кв. м, площ след промяната: 835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.154.10: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3706 кв. м, площ след промяната: 3328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.154.485: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 13 423 кв. м, площ след промяната: 11 953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.324.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 89 826 кв. м, площ след промяната: 84 395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.324.4: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 4498 кв. м, площ след промяната: 4137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.324.5: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6898 кв. м, площ след промяната: 5314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.324.9: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.330.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 144 235 кв. м, площ след промяната: 139 408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.154.9: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 997 кв. м, площ след промяната: 12 723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.155.3: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 144 кв. м, площ след промяната: 13 334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.155.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2185 кв. м, площ след промяната: 2164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.155.5: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9798 кв. м, площ след промяната: 9548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.155.478: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1721 кв. м, площ след промяната: 1689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.159.3: гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7071 кв. м, площ след промяната: 7002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3069 кв. м, площ след промяната: 2323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.2: изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1206 кв. м, площ след промяната: 962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.4: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3351 кв. м, площ след промяната: 2929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.5: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2497 кв. м, площ след промяната: 2214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.55.1: ливада, собственост на „ВИП Вижън“ – ООД, площ преди промяната: 7242 кв. м, площ след промяната: 7023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.55.8: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1011 кв. м, площ след промяната: 971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.55.9: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1142 кв. м, площ след промяната: 1116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.55.486: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2831 кв. м, площ след промяната: 2816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.55.651: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 7338 кв. м, площ след промяната: 7358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.26: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 875 кв. м, площ след промяната: 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.27: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1882 кв. м, площ след промяната: 1851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.28: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 463 кв. м, площ след промяната: 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.29: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 794 кв. м, площ след промяната: 717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.31: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 996 кв. м, площ след промяната: 984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.32: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1033 кв. м, площ след промяната: 969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.59.34: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 559 кв. м, площ след промяната: 523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.5: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 6368 кв. м, площ след промяната: 6060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.6: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1270 кв. м, площ след промяната: 1192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.7: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1182 кв. м, площ след промяната: 1117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.8: друг вид земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 556 кв. м, площ след промяната: 520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.12: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1302 кв. м, площ след промяната: 1170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.14: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 263 кв. м, площ след промяната: 182 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.15: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1759 кв. м, площ след промяната: 1725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.16: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 610 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.27: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след промяната: 1386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.32: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4378 кв. м, площ след промяната: 4249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1315 кв. м, площ след промяната: 1309 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.61.351: данни преди промяната: за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ: 9062 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 12 945 кв. м, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.62.8: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1138 кв. м, площ след промяната: 1004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.1: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 628 кв. м, площ след промяната: 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.2: ливада, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1559 кв. м, площ след промяната: 1410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.10: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1493 кв. м, площ след промяната: 1305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.11: ливада, собственост на „Нова Идея“ – ЕООД, площ преди промяната: 4791 кв. м, площ след промяната: 4786 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.26: ливада, собственост на „Нова Идея“ – ЕООД, площ преди промяната: 3699 кв. м, площ след промяната: 3434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.31: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3800 кв. м, площ след промяната: 3713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.157.664: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2193 кв. м, площ след промяната: 2176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.321.14: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12098.322.3: иглолистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 800 кв. м, площ след промяната: 9167 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 12098.11.186: площ: 7492 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.309.7: площ: 843 988 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДЛС;

поземлен имот с идентификатор 12098.153.19: площ: 2527 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.162.704: площ: 1433 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 12098.229.3: площ: 3203 кв. м, изоставена орна земя, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4462

ЗАПОВЕД № КД-14-52 от 30 юни 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-145115-3.12.2020 г., вх. № 09-144681-2.12.2020 г., вх. № 09-144696-2.12.2020 г. и вх. № 09-144698-2.12.2020 г. от СГКК – Ямбол, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Коневец, EKATTE 38279, община „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-314 от 8.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38279.28.372: площ: 1961 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.373: площ: 53 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.528: площ: 155 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.529: площ: 648 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.530: площ: 243 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.531: площ: 460 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.532: площ: 358 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.533: площ: 385 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.534: площ: 490 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.535: площ: 541 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.536: площ: 273 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.537: площ: 337 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.538: площ: 451 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.539: площ: 210 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.540: площ: 555 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.541: площ: 409 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.542: площ: 129 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38279.28.8: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗХ – ИАГ, площ преди промяната: 133 663 кв. м, площ след промяната: 133 322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.9: нива, ДПФ, площ преди промяната: 121 100 кв. м, площ след промяната: 120 360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.10: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗХ – ИАГ, площ преди промяната: 5808 кв. м, площ след промяната: 4546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.145: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 6282 кв. м, площ след промяната: 6269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.225: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 214 696 кв. м, площ след промяната: 214 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.243: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 44 761 кв. м, площ след промяната: 43 885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.345: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 6758 кв. м, площ след промяната: 3142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.365: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5083 кв. м, площ след промяната: 4999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.366: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X., площ преди промяната: 6200 кв. м, площ след промяната: 6042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.367: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 16 399 кв. м, площ след промяната: 16 045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.28.368: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Ралю и Петко Николови и X.X., площ преди промяната: 20 051 кв. м, площ след промяната: 20 002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.32.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.32.2: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след промяната: 5146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.32.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.32.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4147 кв. м, площ след промяната: 3976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.32.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.32.36: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 11 728 кв. м, площ след промяната: 11 680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.38.1: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 5537 кв. м, площ след промяната: 5509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.38.9: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1090 кв. м, площ след промяната: 1012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.1: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2274 кв. м, площ след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗХ – ИАГ, площ преди промяната: 75 155 кв. м, площ след промяната: 74 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.7: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗХ – ИАГ, площ преди промяната: 7900 кв. м, площ след промяната: 6464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.139: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3429 кв. м, площ след промяната: 3421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.150: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 43 986 кв. м, площ след промяната: 51 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.155: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3072 кв. м, площ след промяната: 3028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.241: за друг обществен обект, комплекс, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 14 195 кв. м, площ след промяната: 13 835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.242: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 93 386 кв. м, площ след промяната: 92 812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.244: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 70 004 кв. м, площ след промяната: 69 543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.477: пасище, ДПФ, площ преди промяната: 79 907 кв. м, площ след промяната: 78 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.481: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X., площ преди промяната: 5624 кв. м, площ след промяната: 5604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.505: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X., площ преди промяната: 6415 кв. м, площ след промяната: 6363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.506: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.507: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X., площ преди промяната: 4053 кв. м, площ след промяната: 3930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.508: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X., площ преди промяната: 5624 кв. м, площ след промяната: 5405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38279.237.509: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6299 кв. м, площ след промяната: 6207 кв. м.

II. С. Крумово, EKATTE 40018, община „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-899 от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 40018.17.43: площ: 3454 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 40018.17.44: площ: 232 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 40018.17.45: площ: 1851 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.14: площ: 418 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 40018.72.29: площ: 655 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 40018.72.30: площ: 3299 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 40018.73.79: площ: 2736 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 40018.73.77: площ: 894 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 40018.73.78: площ: 980 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община „Тунджа“.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 40018.17.41: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 22 409 кв. м, площ след промяната: 19 345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.17.42: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 9746 кв. м, площ след промяната: 22 823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.20.1: нива, собственост на „Агромил“ – ЕООД, X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 14 099 кв. м, площ след промяната: 12 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.3: нива, ДПФ, площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след промяната: 19 676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.4: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 8998 кв. м, площ след промяната: 8459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.5: нива, собственост на „Агромил“ – ЕООД, площ преди промяната: 4077 кв. м, площ след промяната: 4016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.6: нива, ДПФ, площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след промяната: 14 982 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.7: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 499 кв. м, площ след промяната: 12 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 499 кв. м, площ след промяната: 12 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.11: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 18 624 кв. м, площ след промяната: 8081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.12: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 7942 кв. м, площ след промяната: 5301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.23.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 755 кв. м, площ след промяната: 741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.2: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 446 170 кв. м, площ след промяната: 443 854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 649 кв. м, площ след промяната: 9720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 649 кв. м, площ след промяната: 10 122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.14: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 6348 кв. м, площ след промяната: 6191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.15: нива, собственост на „Лаки-97“ – ООД, площ преди промяната: 6347 кв. м, площ след промяната: 6235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.16: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6347 кв. м, площ след промяната: 6244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.17: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 6348 кв. м, площ след промяната: 6215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.34: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 11 539 кв. м, площ след промяната: 7764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.35: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3849 кв. м, площ след промяната: 3810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 1352 кв. м, площ след промяната: 1343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 7766 кв. м, площ след промяната: 3371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.39: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 7877 кв. м, площ след промяната: 19 433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.40: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3966 кв. м, площ след промяната: 156 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.46.41: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 4460 кв. м, площ след промяната: 7709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.1: нива, ДПФ, площ преди промяната: 13 497 кв. м, площ след промяната: 11 910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.2: нива, собственост на „Лаки-97“ – ООД, площ преди промяната: 10 897 кв. м, площ след промяната: 10 567 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.3: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.4: нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 9300 кв. м, площ след промяната: 9085 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8601 кв. м, площ след промяната: 8418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 17 996 кв. м, площ след промяната: 17 706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 999 кв. м, площ след промяната: 11 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.17: нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 30 997 кв. м, площ след промяната: 30 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.18: нива, собственост на „Стоянови Груп“ – ООД, и X.X.X., площ преди промяната: 27 588 кв. м, площ след промяната: 26 588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.19: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 28 296 кв. м, площ след промяната: 27 709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 696 кв. м, площ след промяната: 19 199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.21: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 13 999 кв. м, площ след промяната: 13 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.25: нива, собственост на „Лаки-97“ – ООД, площ преди промяната: 5249 кв. м, площ след промяната: 5098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.26: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 5249 кв. м, площ след промяната: 5096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 574 кв. м, площ след промяната: 11 162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.35: нива, собственост на „Бора“ – ООД, площ преди промяната: 4599 кв. м, площ след промяната: 4346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.36: нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди промяната: 3208 кв. м, площ след промяната: 3029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.37: нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 4099 кв. м, площ след промяната: 3867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.45: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 300 кв. м, площ след промяната: 10 946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.51: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 576 кв. м, площ след промяната: 11 153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.54: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 11 550 кв. м, площ след промяната: 27 221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.55: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 1446 кв. м, площ след промяната: 1262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.72.12: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, и Добри П. Стоянов и Стоян П. Стоянов, площ преди промяната: 11 599 кв. м, площ след промяната: 11 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.73.73: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8671 кв. м, площ след промяната: 13 354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.73.75: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 4938 кв. м, площ след промяната: 361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.73.76: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2483 кв. м, площ след промяната: 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40018.77.12: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2909 кв. м, площ след промяната: 2813 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 40018.46.42: площ: 497 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 40018.71.53: площ: 11 502 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4463

 

ЗАПОВЕД № КД-14-53 от 1 юли 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-43886-19.03.2020 г., вх. № 09-43725-19.03.2020 г. и вх. № 09-43464-19.03.2020 г. от СГКК – Сливен, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Любенец, EKATTE 44505, община Нова Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1500 от 16.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 44505.37.329: площ: 2399 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.330: площ: 3663 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 44505.35.97: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 44 298 кв. м, площ след промяната: 43 711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.36.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 251 кв. м, площ след промяната: 18 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.36.203: за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 5764 кв. м, площ след промяната: 7274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.84: неизползвана ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9452 кв. м, площ след промяната: 9103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.87: отводнителен канал, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 346 кв. м, площ след промяната: 334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.90: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 8790 кв. м, площ след промяната: 8783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.98: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 204 кв. м, площ след промяната: 64 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.156: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 10 500 кв. м, площ след промяната: 10 361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.281: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, чрез „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 73 353 кв. м, площ след промяната: 74 680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.325: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 2521 кв. м, площ след промяната: 2468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.37.327: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 1599 кв. м, площ след промяната: 1507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.40.33: неизползвана ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6315 кв. м, площ след промяната: 6221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.43.71: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 5731 кв. м, площ след промяната: 5402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4955 кв. м, площ след промяната: 4769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4995 кв. м, площ след промяната: 4896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5567 кв. м, площ след промяната: 5536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 998 кв. м, площ след промяната: 12 953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 998 кв. м, площ след промяната: 12 941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 16 198 кв. м, площ след промяната: 16 158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 21 698 кв. м, площ след промяната: 21 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.62: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4499 кв. м, площ след промяната: 4449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.66: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3559 кв. м, площ след промяната: 3509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.73: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 299 кв. м, площ след промяната: 11 270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.74: нива, собственост на ЕТ „Кремък – X.X.“, площ преди промяната: 11 299 кв. м, площ след промяната: 11 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.171: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 3438 кв. м, площ след промяната: 1013 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.44.204: за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 12 040 кв. м, площ след промяната: 18 667 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.45.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след промяната: 19 827 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.45.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 483 кв. м, площ след промяната: 13 320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.45.215: за археологически паметник на културата, собственост на Министерството на културата, площ преди промяната: 699 кв. м, площ след промяната: 608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.45.218: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 4179 кв. м, площ след промяната: 2907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.45.227: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 4112 кв. м, площ след промяната: 4041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.46.1: неизползвана ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8298 кв. м, площ след промяната: 8134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.47.1: неизползвана ливада, собственост на Кметство с. Любенец, площ преди промяната: 1321 кв. м, площ след промяната: 839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.48.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 29 497 кв. м, площ след промяната: 29 330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.48.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 794 кв. м, площ след промяната: 11 619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.48.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 794 кв. м, площ след промяната: 11 737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.48.199: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 2834 кв. м, площ след промяната: 2828 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.48.200: за археологически паметник на културата, собственост на Министерството на културата, площ преди промяната: 992 кв. м, площ след промяната: 918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.48.309: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 2060 кв. м, площ след промяната: 2049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.49.309: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 4460 кв. м, площ след промяната: 4099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.64.230: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 3948 кв. м, площ след промяната: 3937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2551 кв. м, площ след промяната: 2445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1341 кв. м, площ след промяната: 1114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3091 кв. м, площ след промяната: 2737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.10: нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ преди промяната: 18 240 кв. м, площ след промяната: 17 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3483 кв. м, площ след промяната: 3421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3483 кв. м, площ след промяната: 3288 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.65.228: за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 7374 кв. м, площ след промяната: 10 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.1: нива, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 453 кв. м, площ след промяната: 341 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6544 кв. м, площ след промяната: 6122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.3: нива, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 152 кв. м, площ след промяната: 79 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 698 кв. м, площ след промяната: 10 569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4048 кв. м, площ след промяната: 3935 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4044 кв. м, площ след промяната: 3893 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.189: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 4022 кв. м, площ след промяната: 3674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.66.277: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 87 кв. м, площ след промяната: 84 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44505.67.190: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 4086 кв. м, площ след промяната: 4056 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 44505.37.205: площ: 6173 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора.

II. С. Любенова махала, EKATTE 44522, община Нова Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1513 от 16.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 44522.17.295: площ: 1845 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 44522.17.296: площ: 44 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 44522.17.297: площ: 4307 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 44522.17.1: ливада, собственост на Кметство с. Любенова махала, площ преди промяната: 44 666 кв. м, площ след промяната: 43 687 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.17.3: ливада, собственост на Кметство с. Любенова махала, площ преди промяната: 54 316 кв. м, площ след промяната: 47 512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.17.34: за вилна сграда, ДПФ, площ преди промяната: 963 кв. м, площ след промяната: 942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.17.294: за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 140 кв. м, площ след промяната: 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.19.4: за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 103 462 кв. м, площ след промяната: 115 057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.19.5: пасище, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 15 266 кв. м, площ след промяната: 15 175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.29.2: ливада, собственост на Кметство с. Любенова махала, площ преди промяната: 4934 кв. м, площ след промяната: 4442 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.29.21: ливада, собственост на Кметство с. Любенова махала, площ преди промяната: 5259 кв. м, площ след промяната: 4906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.29.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 3234 кв. м, площ след промяната: 3189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.47.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 4645 кв. м, площ след промяната: 4180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.61.1: пасище, собственост на Кметство с. Любенова махала, площ преди промяната: 12 353 кв. м, площ след промяната: 12 099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.61.2: пасище, собственост на Кметство с. Любенова махала, площ преди промяната: 13 027 кв. м, площ след промяната: 12 736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.61.295: за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 1670 кв. м, площ след промяната: 2390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44522.62.384: водно течение, река, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 148 682 кв. м, площ след промяната: 148 476 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 44522.17.37: площ: 8746 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора.

III. С. Пет могили, EKATTE 56068, община Нова Загора, одобрени със Заповед № РД-18-1503 от 16.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 56068.32.601: площ: 15 624 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“;

поземлен имот с идентификатор 56068.32.602: площ: 223 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.429: площ: 9337 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.108: площ: 3836 кв. м, пасище, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.109: площ: 22 738 кв. м, язовир, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.110: площ: 308 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.111: площ: 5658 кв. м, пасище, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.16.89: площ: 4577 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.16.90: площ: 1146 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.427: площ: 4763 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.428: площ: 2429 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 56068.23.3.1: площ: 417 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 56068.23.3.2: площ: 222 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 56068.32.424: насип, насипище, собственост на ТЕЦ „Марица-изток“, площ преди промяната: 151 672 кв. м, площ след промяната: 144 588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.115: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 14 306 кв. м, площ след промяната: 8272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.116: дере, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 10 155 кв. м, площ след промяната: 9541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.118: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 30 955 кв. м, площ след промяната: 28 266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.47: мочурище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 17 906 кв. м, площ след промяната: 7070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.48: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 81 813 кв. м, площ след промяната: 76 782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.13.63: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 4738 кв. м, площ след промяната: 4689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.16.72: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 44 386 кв. м, площ след промяната: 41 472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.16.74: дере, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 10 872 кв. м, площ след промяната: 10 489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.16.88: пасище, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 81 573 кв. м, площ след промяната: 79 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.2: за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ, площ: 1597 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.3: за животновъдна ферма, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 1647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.4: за животновъдна ферма, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ: 1588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.5: за животновъдна ферма, собственост на X.X.X., площ: 1227 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.7: за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 20 568 кв. м, площ след промяната: 20 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.121: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 306 кв. м, площ след промяната: 1673 кв. м;

сграда с идентификатор 56068.23.2.1: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ: 391 кв. м;

сграда с идентификатор 56068.23.4.1: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ: 99 кв. м;

сграда с идентификатор 56068.23.4.2: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 99 кв. м;

сграда с идентификатор 56068.23.4.3: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ: 99 кв. м;

сграда с идентификатор 56068.23.4.4: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ: 99 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 56068.32.161: площ: 7975 кв. м, язовир, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“;

поземлен имот с идентификатор 56068.32.163: площ: 789 кв. м, язовир, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“;

поземлен имот с идентификатор 56068.20.46: площ: 16 674 кв. м, пасище, собственост на Община Нова Загора;

поземлен имот с идентификатор 56068.23.6: площ: 8369 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4464

 

ЗАПОВЕД № КД-14-54 от 1 юли 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-144717-2.12.2020 г., вх. № 09-144714-2.12.2020 г., вх. № 09-144735-2.12.2020г., вх. № 09-144734-2.12.2020 г., вх. № 09-144724-2.12.2020 г., вх. № 09-144729-2.12.2020 г., вх. № 09-144738-2.12.2020 г., вх. № 09-144744-2.12.2020 г., вх. № 09-144748-2.12.2020 г., вх. № 09-144750-2.12.2020 г., вх. № 09-144875-2.12.2020 г. и вх. № 09-144871-2.12.2020 г. от СГКК – Ямбол, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Маломир, EKATTE 46783, община „Тунджа“, одобрени със заповеди № РД-18-313 от 8.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и № 18-3019-16.04.2018 г. на началника на СГКК – Ямбол, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1004: площ: 4683 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1005: площ: 2888 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1006: площ: 202 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1007: площ: 642 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1008: площ: 2607 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1009: площ: 799 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1010: площ: 2836 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.1011: площ: 292 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.612: площ: 4147 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.613: площ: 136 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.614: площ: 577 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.537: площ: 1522 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 46783.27.804: площ: 1324 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.660: площ: 9374 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.661: площ: 200 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.662: площ: 74 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.663: площ: 448 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.664: площ: 667 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.665: площ: 178 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.666: площ: 1046 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.34.669: площ: 1298 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.56.203: площ: 6362 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.105.209: площ: 925 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.105.210: площ: 2633 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.80.635: площ: 4595 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.68.533: площ: 955 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.322: площ: 707 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.323: площ: 480 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.324: площ: 736 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.325: площ: 45 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.326: площ: 188 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.327: площ: 51 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 46783.10.272: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 1788 кв. м, площ след промяната: 1627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.10.273: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3972 кв. м, площ след промяната: 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.10.280: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8821 кв. м, площ след промяната: 8766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.10.281: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3091 кв. м, площ след промяната: 3077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.10.700: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 679 кв. м, площ след промяната: 4510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.11.213: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8173 кв. м, площ след промяната: 7622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.11.214: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7479 кв. м, площ след промяната: 891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.11.215: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 988 кв. м, площ след промяната: 8126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.225: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3431 кв. м, площ след промяната: 3432 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.226: за железопътна гара, спирка, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 5241 кв. м, площ след промяната: 6763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.752: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 32 334 кв. м, площ след промяната: 10 179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.793: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 53 512 кв. м, площ след промяната: 50 540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.14.999: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 22 566 кв. м, площ след промяната: 43 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.127: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 17 935 кв. м, площ след промяната: 17 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.128: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2682 кв. м, площ след промяната: 2637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.133: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 246 620 кв. м, площ след промяната: 245 758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.135: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8716 кв. м, площ след промяната: 8642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.404: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 13 710 кв. м, площ след промяната: 13 466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.16.611: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 583 кв. м, площ след промяната: 21 095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след промяната: 9984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.23: нива, собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 8886 кв. м, площ след промяната: 8881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.34: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 15 183 кв. м, площ след промяната: 13 716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.52: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2177 кв. м, площ след промяната: 2103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.57: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 6711 кв. м, площ след промяната: 2974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.19.121: напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 786 кв. м, площ след промяната: 769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.22.34: пасище, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ стопанисвани от Община „Тунджа“, площ преди промяната: 5981 кв. м, площ след промяната: 4763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.22.53: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 9828 кв. м, площ след промяната: 9802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.22.122: напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8986 кв. м, площ след промяната: 8961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.23.63: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2242 кв. м, площ след промяната: 2220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.23.76: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 28 329 кв. м, площ след промяната: 19 100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.24.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 12 812 кв. м, площ след промяната: 12 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.27.59: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8199 кв. м, площ след промяната: 7872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.27.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2528 кв. м, площ след промяната: 446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.27.108: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3182 кв. м, площ след промяната: 3167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.64: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 12 316 кв. м, площ след промяната: 1268 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.101: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 14 108 кв. м, площ след промяната: 19 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.28.184: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5598 кв. м, площ след промяната: 1084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.29.6: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2689 кв. м, площ след промяната: 2053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.30.408: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 14 011 кв. м, площ след промяната: 13 955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.33.406: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 4067 кв. м, площ след промяната: 4027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.33.542: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 1490 кв. м, площ след промяната: 1483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.34.405: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 13 105 кв. м, площ след промяната: 10 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.35.546: за друг вид застрояване, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 28 802 кв. м, площ след промяната: 28 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.56.194: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 12 569 кв. м, площ след промяната: 5603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.105.120: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 34 362 кв. м, площ след промяната: 32 510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.80.329: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8403 кв. м, площ след промяната: 7101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.80.634: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 61 829 кв. м, площ след промяната: 58 535 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.66.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.66.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4299 кв. м, площ след промяната: 3909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.66.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.66.178: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 4008 кв. м, площ след промяната: 3989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.67.224: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3314 кв. м, площ след промяната: 3051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.68.227: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 6058 кв. м, площ след промяната: 3612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.68.269: депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 15 760 кв. м, площ след промяната: 15 097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.70.480: дере, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 19 886 кв. м, площ след промяната: 19 617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.70.661: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 17 003 кв. м, площ след промяната: 16 806 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.83.321: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 32 613 кв. м, площ след промяната: 34 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.89.761: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 11 443 кв. м, площ след промяната: 11 415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.90.166: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 12 220 кв. м, площ след промяната: 12 201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.90.613: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 29 061 кв. м, площ след промяната: 28 966 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.92.245: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 4615 кв. м, площ след промяната: 4578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.92.614: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2564 кв. м, площ след промяната: 3419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.92.615: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 53 377 кв. м, площ след промяната: 52 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46783.92.757: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 6299 кв. м, площ след промяната: 6285 кв. м.

II. С. Меден кладенец, EKATTE 47562, община „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-312 от 8.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47562.29.25: площ: 9813 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 47562.29.26: площ: 436 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47562.29.2: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 33 898 кв. м, площ след промяната: 32 798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47562.29.6: лозе, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 100 990 кв. м, площ след промяната: 99 424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47562.29.9: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8007 кв. м, площ след промяната: 7776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47562.29.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 10 639 кв. м, площ след промяната: 5344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47562.29.22: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 49 747 кв. м, площ след промяната: 47 690 кв. м.

III. С. Межда, EKATTE 47682, община „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-311 от 8.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47682.46.188: площ: 5494 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.189: площ: 3307 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;

поземлен имот с идентификатор 47682.841.177: площ: 718 кв. м, за местен път, собственост на Община „Тунджа“.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47682.46.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след промяната: 5908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.27: нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ преди промяната: 5205 кв. м, площ след промяната: 4957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.28: нива, собственост на „Лидер Агро“ – ООД, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след промяната: 9485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 16 897 кв. м, площ след промяната: 16 420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.45: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 18 297 кв. м, площ след промяната: 17 575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.56: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.57: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4786 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.58: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4500 кв. м, площ след промяната: 4302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.59: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4100 кв. м, площ след промяната: 4068 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.68: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 14 501 кв. м, площ след промяната: 5797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.70: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 1697 кв. м, площ след промяната: 1691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.71: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 3008 кв. м, площ след промяната: 2991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.72: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 2284 кв. м, площ след промяната: 2272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.74: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 720 кв. м, площ след промяната: 10 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.46.75: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 26 417 кв. м, площ след промяната: 31 917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.57.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1922 кв. м, площ след промяната: 1840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.57.2: нива, собственост на „Лидер Агро“ – ООД, площ преди промяната: 8699 кв. м, площ след промяната: 8623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.57.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 6986 кв. м, площ след промяната: 6949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.57.35: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 9964 кв. м, площ след промяната: 8007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.57.75: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 82 858 кв. м, площ след промяната: 82 408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.841.128: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 79 447 кв. м, площ след промяната: 78 606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47682.841.131: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 15 900 кв. м, площ след промяната: 16 024 кв. м.

IV. С. Ханово, EKATTE 77150, община „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-449 от 2.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77150.24.193: площ: 517 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 77150.24.194: площ: 2119 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 77150.24.195: площ: 17 234 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 77150.24.196: площ: 294 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 77150.15.34: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след промяната: 1758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.15.35: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 24 195 кв. м, площ след промяната: 24 143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.15.185: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 7489 кв. м, площ след промяната: 7443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.15.188: за местен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 25 571 кв. м, площ след промяната: 26 254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.15.201: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 23 036 кв. м, площ след промяната: 22 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.18.14: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 141 724 кв. м, площ след промяната: 136 238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.18.172: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 21 034 кв. м, площ след промяната: 20 713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.20.152: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 1924 кв. м, площ след промяната: 1751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 77150.24.70: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 56 302 кв. м, площ след промяната: 42 118 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4465

 

ЗАПОВЕД № КД-14-55 от 5 юли 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-129981-27.10.2020 г. и вх. № 09-127921-22.10.2020 г. от СГКК – Добрич, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Долина, EKATTE 21957, община Добрич – селска, одобрени със Заповед № РД-18-226 от 17.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 21957.108.50: площ: 13 325 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.51: площ: 1178 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.52: площ: 1462 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.53: площ: 1629 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 21957.109.71: площ: 1333 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.31: площ: 15 875 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.32: площ: 600 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.33: площ: 379 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.34: площ: 102 кв. м, нива, земи чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.35: площ: 942 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.36: площ: 499 кв. м, нива, земи чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.54: площ: 669 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.55: площ: 20215 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.56: площ: 548 кв. м, за местен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.57: площ: 945 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.58: площ: 140 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21957.2.92: площ: 455 кв. м, за стопански двор, ДПФ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 21957.108.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 004 кв. м, площ след промяната: 9532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7009 кв. м, площ след промяната: 6874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след промяната: 4734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.19: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 5593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8003 кв. м, площ след промяната: 7409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.21: нива, собственост на „ЕНПИ – 2“ – ООД, площ преди промяната: 10 300 кв. м, площ след промяната: 9478 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 002 кв. м, площ след промяната: 11 164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.23: нива, собственост на X.X.X. и Община Добричка, площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.24: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на водностопански съоръжения, площ преди промяната: 2021 кв. м, площ след промяната: 2011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.25: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, данни преди промяната: собственост на водностопански съоръжения, площ: 3180 кв. м, данни след промяната: няма данни за собственост, площ: 649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.26: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, данни преди промяната: собственост на водностопански съоръжения, площ: 3167 кв. м, данни след промяната: няма данни за собственост, площ: 1199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 7949 кв. м, площ след промяната: 6141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.31: нива, собственост на Община Добричка и X.X.X., площ преди промяната: 8002 кв. м, площ след промяната: 7897 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6004 кв. м, площ след промяната: 5744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след промяната: 4712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след промяната: 4667 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.108.49: нива, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 95 171 кв. м, площ след промяната: 88 687 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.109.16: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, данни преди промяната: собственост на водностопански съоръжения, площ: 3973 кв. м, данни след промяната: няма данни за собственост, площ: 1078 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.109.46: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3075 кв. м, площ след промяната: 2824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.2: нива, собственост на X.X.X. и Община Добричка, площ преди промяната: 5403 кв. м, площ след промяната: 4794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.3: нива, собственост на Община Добричка и X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.4: нива, собственост на НЧ „Напредък – 1941“, площ преди промяната: 50 008 кв. м, площ след промяната: 49 189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.9: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, данни преди промяната: собственост на водностопански съоръжения, площ: 4010 кв. м, данни след промяната: няма данни за собственост, площ: 489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.17: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4161 кв. м, площ след промяната: 3662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 15 001 кв. м, площ след промяната: 13 612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.22: нива, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 19 001 кв. м, площ след промяната: 16 971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.23: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7004 кв. м, площ след промяната: 6145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 50 004 кв. м, площ след промяната: 49 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.110.26: нива, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 41 541 кв. м, площ след промяната: 37 181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.21: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.22: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1731 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 1483 кв. м, площ след промяната: 1318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.28: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 5135 кв. м, площ след промяната: 4276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 8970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1491 кв. м, площ след промяната: 266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.38: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, площ преди промяната: 8887 кв. м, площ след промяната: 8038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.40: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 4946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 20 003 кв. м, площ след промяната: 15 482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.42: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, площ преди промяната: 11 114 кв. м, площ след промяната: 10 034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.43: нива, собственост на X.X.X.-X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 8137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.44: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 9500 кв. м, площ след промяната: 6558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.46: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4677 кв. м, площ след промяната: 4001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.47: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 001 кв. м, площ след промяната: 12 999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.48: нива, собственост на Айредин Осман Ферад, площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.49: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 8939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.51: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6930 кв. м, площ след промяната: 3355 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.116.206: друг вид нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6504 кв. м, площ след промяната: 6076 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.119.19: друг вид земеделска земя, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 176 358 кв. м, площ след промяната: 176 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.2.91: за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 1668 кв. м, площ след промяната: 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.101.19: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 9561 кв. м, площ след промяната: 8275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.101.62: нива, ДПФ, площ преди промяната: 11 001 кв. м, площ след промяната: 10 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.101.84: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на СИДП ДП ТП – ДГС „Добрич“, площ преди промяната: 12 164 кв. м, площ след промяната: 11 893 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.107.12: пасище, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 103 482 кв. м, площ след промяната: 103 256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.119.20: пасище, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 9687 кв. м, площ след промяната: 9617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.119.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 2019 кв. м, площ след промяната: 2000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.4: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 39 205 кв. м, площ след промяната: 38 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 31 203 кв. м, площ след промяната: 30 503 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 25 501 кв. м, площ след промяната: 24 910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 22 994 кв. м, площ след промяната: 22 467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 20 012 кв. м, площ след промяната: 19 634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.47: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 39 203 кв. м, площ след промяната: 38 426 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.48: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 21 002 кв. м, площ след промяната: 20 530 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.75: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 202 кв. м, площ след промяната: 12 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.76: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 10 060 кв. м, площ след промяната: 9613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.80: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 28 003 кв. м, площ след промяната: 27 190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.81: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 18 102 кв. м, площ след промяната: 16 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.84: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6668 кв. м, площ след промяната: 6514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.85: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6669 кв. м, площ след промяната: 6511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.86: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6669 кв. м, площ след промяната: 6507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.87: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9991 кв. м, площ след промяната: 9775 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.88: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.89: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 002 кв. м, площ след промяната: 9798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.90: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7171 кв. м, площ след промяната: 7009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.91: нива, собственост на „Яйца и птици“ – АД, площ преди промяната: 7171 кв. м, площ след промяната: 7010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.92: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7171 кв. м, площ след промяната: 7012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.93: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 15 025 кв. м, площ след промяната: 14 682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.94: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5984 кв. м, площ след промяната: 5848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.95: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 9042 кв. м, площ след промяната: 8832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.100: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 25 002 кв. м, площ след промяната: 24 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.101: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5006 кв. м, площ след промяната: 4895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.102: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.103: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 094 кв. м, площ след промяната: 10 018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 15 001 кв. м, площ след промяната: 14 293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.27: пасище, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 2385 кв. м, площ след промяната: 1789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.93: нива, ДПФ, площ преди промяната: 25 935 кв. м, площ след промяната: 24 901 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.94: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 25 935 кв. м, площ след промяната: 25 235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.95: нива, собственост на „Яйца и птици – Зора“ – АД, площ преди промяната: 25 934 кв. м, площ след промяната: 25 623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.108: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 56 687 кв. м, площ след промяната: 143 782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.114: широколистна гора, собственост на СИДП ДП ТП – ДГС „Добрич“, площ преди промяната: 12 916 кв. м, площ след промяната: 12 094 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.127: широколистна гора, собственост на СИДП ДП ТП – ДГС „Добрич“, площ преди промяната: 5 217 895 кв. м, площ след промяната: 5 201 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.123.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 16 484 кв. м, площ след промяната: 8728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.123.100: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на СИДП ДП ТП – ДГС „Добрич“, площ преди промяната: 31 332 кв. м, площ след промяната: 22 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.123.101: за местен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 30 641 кв. м, площ след промяната: 42 118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21957.124.2: нива, ДПФ, площ преди промяната: 193 848 кв. м, площ след промяната: 193 767 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 21957.109.29: площ: 1792 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21957.105.4: площ: 5268 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.38: площ: 8369 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 21957.121.99: площ: 31 162 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 21957.122.28: площ: 3433 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка.

II. С. Златия, EKATTE 31067, община Добрич – селска, одобрени със Заповед № РД-18-259 от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 31067.4.108: площ: 640 кв. м, за местен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 31067.4.109: площ: 536 кв. м, за местен път, собственост на Община Добричка;

поземлен имот с идентификатор 31067.16.8: площ: 11 724 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 31067.16.9: площ: 21 168 кв. м, пасище, собственост на Община Добричка.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 31067.1.30: за местен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 15 545 кв. м, площ след промяната: 21 729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.1.31: за местен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 19 111 кв. м, площ след промяната: 20 236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.12.52: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 11 138 кв. м, площ след промяната: 11 086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.12.53: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на СИДП ДП ТП – ДГС „Добрич“, площ преди промяната: 159 049 кв. м, площ след промяната: 157 200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.13.2: друг вид трайно насаждение, общински земи, площ преди промяната: 87 260 кв. м, площ след промяната: 86 396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.13.17: пасище, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 1 176 924 кв. м, площ след промяната: 1 172 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.13.36: за животновъдна ферма, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5911 кв. м, площ след промяната: 5879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.4.131: пасище, собственост на Община Добричка площ преди промяната: 43 712 кв. м, площ след промяната: 42 536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 31067.16.3: пасище, собственост на Община Добричка, площ преди промяната: 107 127 кв. м, площ след промяната: 74 235 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4466

 

ЗАПОВЕД № КД-14-56 от 6 юли 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-52628-13.04.2020 г., вх. № 09-57616-28.04.2020 г., вх. № 09-52672-13.04.2020 г. и вх. № 09-52686-13.04.2020 г. от СГКК – Велико Търново, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Габровци, EKATTE 14235, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-685 от 13.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14235.109.26: площ: 178 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.39: площ: 1463 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.207.7.1: площ: 19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.1: площ: 59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.2: площ: 42 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.3: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.4: площ: 7 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.5: площ: 30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.6: площ: 24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.7: площ: 7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.8: площ: 42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.208.3.9: площ: 24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.210.20.1: площ: 24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.210.21.1: площ: 16 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.210.29.1: площ: 27 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.210.29.2: площ: 6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14235.210.29.3: площ: 32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14235.87.14: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 6360 кв. м, площ след промяната: 4416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.87.16: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5425 кв. м, площ след промяната: 7370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.89.21: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1146 кв. м, площ след промяната: 1014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.89.24: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1769 кв. м, площ след промяната: 1614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.89.25: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2966 кв. м, площ след промяната: 3274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.113.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3686 кв. м, площ след промяната: 3558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.113.3: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3027 кв. м, площ след промяната: 2977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1507 кв. м, площ след промяната: 1486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.4: овощна градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2507 кв. м, площ след промяната: 2353 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.6: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1878 кв. м, площ след промяната: 1874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.33: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4854 кв. м, площ след промяната: 4481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.34: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7498 кв. м, площ след промяната: 7451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.35: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 901 кв. м, площ след промяната: 892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.36: просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 704 кв. м, площ след промяната: 605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.37: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 1180 кв. м, площ след промяната: 868 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.114.38: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 6015 кв. м, площ след промяната: 7003 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.115.28: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 9954 кв. м, площ след промяната: 9929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.116.47: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2840 кв. м, площ след промяната: 2829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.116.48: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1127 кв. м, площ след промяната: 1113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.185.1: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.185.2: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6898 кв. м, площ след промяната: 6879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.186.1: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1229 кв. м, площ след промяната: 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.186.2: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 1690 кв. м, площ след промяната: 1379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.186.3: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 45 311 кв. м, площ след промяната: 43 296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.186.4: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 9240 кв. м, площ след промяната: 11 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.187.2: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3159 кв. м, площ след промяната: 3392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.208.3: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 37 485 кв. м, площ след промяната: 36 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.208.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 113 кв. м, площ след промяната: 104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.6: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4599 кв. м, площ след промяната: 4533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.19: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 5859 кв. м, площ след промяната: 5682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.20: просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 2106 кв. м, площ след промяната: 1771 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.21: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 8907 кв. м, площ след промяната: 8434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.29: друг вид горски имот, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 377 263 кв. м, площ след промяната: 376 844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.210.33: собственост на Община Велико Търново, данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 5180 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 6321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.215.14: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 74 988 кв. м, площ след промяната: 74 926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.215.16: просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 14 482 кв. м, площ след промяната: 14 446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.215.20: просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 1731 кв. м, площ след промяната: 1697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.215.23: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 1797 кв. м, площ след промяната: 1768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.215.33: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 4499 кв. м, площ след промяната: 4209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.215.35: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 15 838 кв. м, площ след промяната: 16 602 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.216.4: просека, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 336 кв. м, площ след промяната: 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.216.5: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 21 820 кв. м, площ след промяната: 21 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.251.4: широколистна гора, собственост на ДАГ – ДЛС, площ преди промяната: 13 031 кв. м, площ след промяната: 12 960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.109.13: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 11 064 кв. м, площ след промяната: 10 846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.109.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 735 кв. м, площ след промяната: 713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.109.15: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1918 кв. м, площ след промяната: 1726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.109.20: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 13 109 кв. м, площ след промяната: 13 071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.109.21: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 12 233 кв. м, площ след промяната: 12 160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14235.109.24: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3608 кв. м, площ след промяната: 4150 кв. м.

II. С. Ново село, EKATTE 52177, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-581 от 27.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52177.87.37: площ: 3383 кв. м, пасище, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.39: площ: 70 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.40: площ: 106 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 52177.32.3: площ: 265 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 52177.155.34: площ: 36 737 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 52177.32.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2137 кв. м, площ след промяната: 2130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.32.221: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 21 999 кв. м, площ след промяната: 21 927 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.70.83: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 7523 кв. м, площ след промяната: 7493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.70.119: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 371 425 кв. м, площ след промяната: 364 488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.70.557: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1732 кв. м, площ след промяната: 1336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.73.114: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 308 780 кв. м, площ след промяната: 308 209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.73.116: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 6103 кв. м, площ след промяната: 6097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.120: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 201 856 кв. м, площ след промяната: 200 166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.126: скали, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5503 кв. м, площ след промяната: 5414 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.141: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 29 784 кв. м, площ след промяната: 39 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.145: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1708 кв. м, площ след промяната: 1690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.807: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 119 474 кв. м, площ след промяната: 117 952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.912: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1724 кв. м, площ след промяната: 1746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.87.913: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 60 741 кв. м, площ след промяната: 60 676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.88.131: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 417 997 кв. м, площ след промяната: 416 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.88.612: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3227 кв. м, площ след промяната: 3128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.88.808: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 6447 кв. м, площ след промяната: 6442 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.162.743: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 68 118 кв. м, площ след промяната: 68 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.32.223: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 11 239 кв. м, площ след промяната: 10 974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.132.231: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2464 кв. м, площ след промяната: 2371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.145.232: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1441 кв. м, площ след промяната: 1343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.151.164: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2426 кв. м, площ след промяната: 2346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.152.163: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1827 кв. м, площ след промяната: 1821 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 52177.155.806: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2903 кв. м, площ след промяната: 2798 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 52177.145.651: площ: 9596 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС;

поземлен имот с идентификатор 52177.154.651: площ: 9764 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС;

поземлен имот с идентификатор 52177.155.651: площ: 16 995 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС.

III. С. Присово, EKATTE 58459, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-715 от 17.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58459.10.58: площ: 900 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.10.59: площ: 859 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.10.60: площ: 104 кв. м, язовир, собственост на Община Велико Търново;

поземлен имот с идентификатор 58459.79.17: площ: 1405 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.106.24: площ: 437 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.112.9: площ: 1011 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.129.3: площ: 71 296 кв. м, нива, собственост на мъжки манастир „Св. Архангел Михаил“;

поземлен имот с идентификатор 58459.129.4: площ: 10 129 кв. м, нива, собственост на мъжки манастир „Св. Архангел Михаил“;

поземлен имот с идентификатор 58459.129.5: площ: 2653 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.28: площ: 313 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.29: площ: 82 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.30: площ: 1115 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.31: площ: 44 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58459.10.21: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 8269 кв. м, площ след промяната: 10 066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.10.22: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 37 551 кв. м, площ след промяната: 33 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.10.27: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 1 050 278 кв. м, площ след промяната: 1 050 241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.10.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5431 кв. м, площ след промяната: 5373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.18.6: язовир, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 63 519 кв. м, площ след промяната: 62 984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.18.7: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 8756 кв. м, площ след промяната: 7991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.60.9: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 11 687 кв. м, площ след промяната: 11 431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.60.12: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 1309 кв. м, площ след промяната: 1132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.62.36: нива, собственост на „Вятъра-08“ – ООД, площ преди промяната: 6562 кв. м, площ след промяната: 6103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.62.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3073 кв. м, площ след промяната: 3068 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.63.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4200 кв. м, площ след промяната: 4143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.63.2: нива, собственост на „Фацио“ – ЕООД, площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.63.3: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6197 кв. м, площ след промяната: 6100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.63.16: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 21 965 кв. м, площ след промяната: 21 899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.64.1: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 26 163 кв. м, площ след промяната: 24 714 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.64.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 307 кв. м, площ след промяната: 12 183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.64.28: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1409 кв. м, площ след промяната: 1179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.79.10: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 113 634 кв. м, площ след промяната: 113 554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.79.15: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 136 644 кв. м, площ след промяната: 136 057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.100.6: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 49 400 кв. м, площ след промяната: 54 873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.106.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6840 кв. м, площ след промяната: 6832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.106.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7605 кв. м, площ след промяната: 7571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.106.10: дере, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 56 149 кв. м, площ след промяната: 55 717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.106.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9574 кв. м, площ след промяната: 9468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.106.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1471 кв. м, площ след промяната: 190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.112.5: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС, площ преди промяната: 145 046 кв. м, площ след промяната: 150 036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.119.15: дере, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 22 614 кв. м, площ след промяната: 21 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.119.23: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след промяната: 1460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.119.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.131.2: нива, собственост на мъжки манастир „Св. Архангел Михаил“, площ преди промяната: 10 472 кв. м, площ след промяната: 10 391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.146.2: нива, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 2730 кв. м, площ след промяната: 2668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.146.4: собственост на Община Велико Търново, данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 158 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.146.5: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4275 кв. м, площ след промяната: 4226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.86.2: нива, ДПФ, площ преди промяната: 4132 кв. м, площ след промяната: 4118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.86.7: нива, ДПФ, площ преди промяната: 6203 кв. м, площ след промяната: 6112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.86.8: нива, ДПФ, площ преди промяната: 4700 кв. м, площ след промяната: 4606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.24: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1791 кв. м, площ след промяната: 1673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3380 кв. м, площ след промяната: 1315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.88.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 203 кв. м, площ след промяната: 194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.90.16: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 26 284 кв. м, площ след промяната: 27 700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.93.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след промяната: 9739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.93.2: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 9994 кв. м, площ след промяната: 9917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.93.3: нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД, площ преди промяната: 17 042 кв. м, площ след промяната: 16 977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.93.4: нива, собственост на X.X.X. и Султанов, площ преди промяната: 12 948 кв. м, площ след промяната: 12 843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.93.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9103 кв. м, площ след промяната: 9074 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.93.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1817 кв. м, площ след промяната: 1816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.167.113: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 131 791 кв. м, площ след промяната: 131 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58459.168.167: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след промяната: 1995 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 58459.112.6: площ: 4482 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС;

поземлен имот с идентификатор 58459.129.2: площ: 84 078 кв. м, нива, собственост на мъжки манастир „Св. Архангел Михаил“.

IV. С. Велчево, EKATTE 10553, община Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-755 от 24.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10553.26.27: площ: 262 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.31.67: площ: 1441 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.40: площ: 232 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.41: площ: 229 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.42: площ: 294 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.43: площ: 691 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.44: площ: 2259 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.45: площ: 7742 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.149.14: площ: 988 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10553.150.11: площ: 49 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10553.18.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1009 кв. м, площ след промяната: 807 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.19.8: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 26 530 кв. м, площ след промяната: 26 360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.26.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5907 кв. м, площ след промяната: 5895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.26.6: нива, собственост на X.X.X. и X.X., площ преди промяната: 7080 кв. м, площ след промяната: 6991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.26.7: нива, собственост на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 7601 кв. м, площ след промяната: 7501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.26.8: нива, собственост на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 19 284 кв. м, площ след промяната: 19 206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.26.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1643 кв. м, площ след промяната: 572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.31.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5897 кв. м, площ след промяната: 5826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.31.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.31.20: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС, площ преди промяната: 28 670 кв. м, площ след промяната: 28 843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.7.10: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 761 кв. м, площ след промяната: 768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.7.15: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 5951 кв. м, площ след промяната: 5639 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.14.17: дере, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 58 382 кв. м, площ след промяната: 58 573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.72.13: дере, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 25 740 кв. м, площ след промяната: 25 701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3417 кв. м, площ след промяната: 1044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.84.38: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТС, площ преди промяната: 34 100 кв. м, площ след промяната: 26 760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.85.13: изоставена орна земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1788 кв. м, площ след промяната: 1636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.85.14: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4222 кв. м, площ след промяната: 4167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.85.15: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1220 кв. м, площ след промяната: 66 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.85.17: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 763 кв. м, площ след промяната: 753 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.87.12: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4027 кв. м, площ след промяната: 3818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.87.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1324 кв. м, площ след промяната: 1320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.122.5: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 10 217 кв. м, площ след промяната: 9832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.137.20: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 339 кв. м, площ след промяната: 170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.144.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1248 кв. м, площ след промяната: 1295 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.145.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3867 кв. м, площ след промяната: 3836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.145.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 4448 кв. м, площ след промяната: 4420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.145.8: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 42 309 кв. м, площ след промяната: 41 775 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.146.12: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 39 395 кв. м, площ след промяната: 39 016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.147.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 3096 кв. м, площ след промяната: 3187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.148.1: изоставена орна земя, собственост на Капиновски манастир „Свети Никола“, площ преди промяната: 3434 кв. м, площ след промяната: 3159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.148.2: нива, собственост на Капиновски манастир „Свети Никола“, площ преди промяната: 16 027 кв. м, площ след промяната: 15 818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.149.13: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 1 764 066 кв. м, площ след промяната: 1 763 908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.150.1: ливада, собственост на Плаковски манастир „Св. Пророк Илия“, площ преди промяната: 7148 кв. м, площ след промяната: 7109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.150.2: нива, собственост на Плаковски манастир „Св. Пророк Илия“, площ преди промяната: 14 000 кв. м, площ след промяната: 13 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.150.7: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 824 кв. м, площ след промяната: 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.150.8: за местен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 106 020 кв. м, площ след промяната: 108 505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.150.10: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1519 кв. м, площ след промяната: 128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.151.10: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 1062 кв. м, площ след промяната: 1055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.159.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 30 609 кв. м, площ след промяната: 29 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.159.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Капиновски манастир „Св. Никола“, площ преди промяната: 24 225 кв. м, площ след промяната: 23 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.159.3: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Капиновски манастир „Св. Никола“, площ преди промяната: 37 833 кв. м, площ след промяната: 37 742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.159.10: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 4191 кв. м, площ след промяната: 3966 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.159.11: собственост на Община Велико Търново, данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 6732 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 7996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10553.170.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Плаковски манастир „Св. Пророк Илия“, площ преди промяната: 173 031 кв. м, площ след промяната: 173 059 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4467

 

ЗАПОВЕД № КД-14-57 от 9 юли 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-52122-10.04.2020 г. и вх. № 09-52052-10.04.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Рибник, EKATTE 62623, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-772 от 17.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Заповед № 18-4316-16.04.2021 г. на началника на СГКК – Благоевград, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62623.1.126: площ: 235 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.127: площ: 17 428 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.128: площ: 2185 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.129: площ: 9682 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.130: площ: 11 311 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.131: площ: 36 391 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.132: площ: 87 466 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.133: площ: 2736 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.128: площ: 188 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.11.129: площ: 47 445 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 62623.11.130: площ: 14 240 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 62623.21.93: площ: 2119 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62623.1.22: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 89 729 кв. м, площ след промяната: 50 645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.26: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2562 кв. м, площ след промяната: 1403 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.34: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 27 615 кв. м, площ след промяната: 16 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.35: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 2407 кв. м, площ след промяната: 1814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.65: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 10 726 кв. м, площ след промяната: 10 726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.72: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 12 899 кв. м, площ след промяната: 6693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.77: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1062 кв. м, площ след промяната: 1034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.78: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 3672 кв. м, площ след промяната: 4668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.83: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1856 кв. м, площ след промяната: 1812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.104: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 4310 кв. м, площ след промяната: 1658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.105: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 3142 кв. м, площ след промяната: 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.109: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6770 кв. м, площ след промяната: 2162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.1.125: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 148 912 кв. м, площ след промяната: 46 031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.5.70: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 3030 кв. м, площ след промяната: 2981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.6.33: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1852 кв. м, площ след промяната: 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.6.93: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3073 кв. м, площ след промяната: 2766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.7.48: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 776 кв. м, площ след промяната: 6906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.2: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8157 кв. м, площ след промяната: 7778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.3: за ремонт и поддържане на транспортни средства, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след промяната: 843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 975 кв. м, площ след промяната: 893 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.8: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2180 кв. м, площ след промяната: 1951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.9: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1127 кв. м, площ след промяната: 870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.11: за друг вид застрояване, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 25 319 кв. м, площ след промяната: 25 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.59: за друг вид застрояване, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8469 кв. м, площ след промяната: 8233 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.117: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1314 кв. м, площ след промяната: 1814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.123: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 2875 кв. м, площ след промяната: 3526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.124: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 3358 кв. м, площ след промяната: 1136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.127: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 11 868 кв. м, площ след промяната: 18 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.10.50: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 640 кв. м, площ след промяната: 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.10.54: за друг вид застрояване, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 40 359 кв. м, площ след промяната: 40 337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.10.74: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1952 кв. м, площ след промяната: 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.10.118: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1943 кв. м, площ след промяната: 1045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.10.119: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 2729 кв. м, площ след промяната: 4627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.10.129: за друг вид застрояване, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 981 кв. м, площ след промяната: 10 710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.11.128: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 88 657 кв. м, площ след промяната: 29 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.16.4: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 231 857 кв. м, площ след промяната: 239 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.16.112: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 9828 кв. м, площ след промяната: 19 351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.21.24: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 949 724 кв. м, площ след промяната: 947 606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.21.27: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 095 кв. м, площ след промяната: 8644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62623.21.92: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 6317 кв. м, площ след промяната: 9861 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 62623.1.87: площ: 1114 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 62623.9.116: площ: 3249 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 62623.16.5: площ: 9000 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 62623.16.6: площ: 1448 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич.

II. С. X.X., EKATTE 58390, община Петрич, одобрени със заповеди № РД-18-545 от 20.10.2017 г. и № 300-5-24 от 5.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58390.35.46: площ: 1549 кв. м, за съоръжение на водопровод, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 58390.35.47: площ: 1699 кв. м, за съоръжение на водопровод, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 58390.35.48: площ: 306 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 58390.37.16: площ: 6 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.6: площ: 1056 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерство на земеделието и храните;

сграда с идентификатор 58390.23.2.1: площ: 152 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.23.2.2: площ: 20 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.23.2.3: площ: 76 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.23.2.4: площ: 69 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.23.2.5: площ: 9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.24.183.1: площ: 132 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.24.183.2: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.24.183.3: площ: 14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.193.2: площ: 27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.205.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.205.2: площ: 24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.230.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.230.2: площ: 33 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.230.3: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.230.4: площ: 7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.234.1: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.234.2: площ: 24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.25.234.3: площ: 37 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58390.27.8.1: площ: 30 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58390.26.221: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4655 кв. м, площ след промяната: 4654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.26.407: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 655 кв. м, площ след промяната: 12 336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.26.413: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 203 899 кв. м, площ след промяната: 151 388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.26.439: пасище, собственост на Общински поземлен фонд – Г. Тодоров, площ преди промяната: 7473 кв. м, площ след промяната: 22 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.26.442: пасище, собственост на Общински поземлен фонд – Г. Тодоров, площ преди промяната: 17 265 кв. м, площ след промяната: 71 346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.26.448: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 27 261 кв. м, площ след промяната: 10 631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.35.1: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1799 кв. м, площ след промяната: 1440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.35.281: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 647 кв. м, площ след промяната: 617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.35.282: напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1604 кв. м, площ след промяната: 1173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.35.283: стадион, собственост на с. Генерал Тодоров, площ преди промяната: 17 040 кв. м, площ след промяната: 14 342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.37.286: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2910 кв. м, площ след промяната: 2875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.37.287: отводнителен канал, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните, площ преди промяната: 4271 кв. м, площ след промяната: 4267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.293: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2619 кв. м, площ след промяната: 4126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.305: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 6302 кв. м, площ след промяната: 8242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.306: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост, площ преди промяната: 51 320 кв. м, площ след промяната: 50 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.307: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4121 кв. м, площ след промяната: 4232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.308: пасище, собственост на Общински поземлен фонд – Г. Тодоров, площ преди промяната: 11 774 кв. м, площ след промяната: 11 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.38.314: водоем, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 17 867 кв. м, площ след промяната: 16 360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.52.326: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2059 кв. м, площ след промяната: 2684 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.52.327: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните, площ преди промяната: 6496 кв. м, площ след промяната: 3704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.60.225: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 363 345 кв. м, площ след промяната: 350 522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.60.226: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 329 322 кв. м, площ след промяната: 343 289 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58390.62.1: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 27 203 кв. м, площ след промяната: 26 059 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4473

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 450 от 27 май 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП), Общинският съвет – Казанлък, реши:

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публични търгове с явно наддаване на общински нежилищни имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160 с обща площ 202 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; предишен идентификатор: 35167.503.1259; 35167.503.1367; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9160 – „За ОДО“, в кв. 467 на гр. Казанлък.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158 с обща площ 269 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 35167.503.9159; предишен идентификатор: 35167.503.1262; 35167.503.1367; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-9158 – „За ОДО“, в кв. 467 на гр. Казанлък.

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388 с обща площ 1328 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.503.9386, 35167.503.9385, 35167.503.9384, 35167.503.9463, 35167.506.9635; предишен идентификатор: 35167.503.1313; 35167.503.1314, 35167.506.9635; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9388 – „За ОДО“, в кв. 483 на гр. Казанлък.

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386 с обща площ 510 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.505.87, 35167.503.9385, 35167.503.9388, 35167.506.9635; предишен идентификатор: 35167.503.1336; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-9386 – „За ОДО“, в кв. 483 на гр. Казанлък.

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385 с обща площ 917 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 35167.505.87, 35167.503.9384; предишен идентификатор: 35167.503.1311; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9385 – „За ОДО“, в кв. 483 на гр. Казанлък.

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9283 с обща площ 1544 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9285, 35167.503.9462, 35167.503.9457, 35167.503.9284, 35167.503.9282, 35167.503.9452, 35167.503.9281, 35167.503.9280; предишен идентификатор: 35167.503.1091; 35167.503.1350; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-9283 – „За ОДО“, в кв. 473 на гр. Казанлък.

7. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 с обща площ 1237 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9352, 35167.503.9350, 35167.503.9349, 35167.503.9460, 35167.503.9348, 35167.503.9458, 35167.503.9477, 35167.503.9354; предишен идентификатор: 35167.503.1223; 35167.503.1224, 35167.503.1355; по подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-9351 – „За ОДО“, в кв. 484 на гр. Казанлък.

ІІ. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП, изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, пазарни оценки, както и актуализации на същите за имотите по т. І.

ІІІ. Задължава кмета на община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

Председател: Н. Златанов

4569

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 408 от 17 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 2 и чл. 34б от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Раднево:

I. Прекратява откритата с Решение № 384 от 29.04.2021 г. (ДВ, бр. 44 от 2021 г.) процедура по продажба на 100 % от дяловете на Община Раднево в капитала на „Медицински център – I Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево, ЕИК 123524333, със седалище и адрес на управление: Раднево, ул. Георги Димитров № 38, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за търговете и конкурсите поради липса на кандидати.

ІІ. Открива нова процедура по продажба на 100 % от дяловете на Община Раднево в капитала на „Медицински център – I Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево, ЕИК 123524333, със седалище и адрес на управление: Раднево, ул. Георги Димитров № 38, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за търговете и конкурсите, както следва:

1. Приема изготвения анализ на правното състояние, информационен меморандум и оценка за обявените за приватизация 10 999 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв. за всеки, представляващи 100 % от капитала на „Медицински център – І Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево, и определя минималната продажна цена, а именно:

Продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап при минимална конкурсна цена 547 000 лв.

2. Определя следните конкурсни условия:

2.1. Купувачът е длъжен да запази предмета на дейност на приватизиращото се дружество като лечебно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична помощ за срок минимум 20 години.

2.2. Купувачът следва да запази броя на работните места съгласно щатното и длъжностното разписание на дружеството към датата на обявяване на процедурата за приватизация на дяловото участие на Община Раднево в капитала на „Медицински център – І Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево. Ограничението не важи в случай на увеличаване на броя на работните места.

2.3. Недвижимото имущество на „Медицински център – І Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево, запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

2.4. Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и общопрактикуващите лекари, като им предоставя помещения за осъществяване на дейността им.

Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока, предвиден в сключените договори за наем.

2.5. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Общинския съвет – Раднево, ако не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор за плащане на покупната цена.

2.6. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т. 2.1, 2.2 и 2.7.

2.7. Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по приватизация лица до приватизираното дружество и дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол с цел проверка на изпълнението на условията по приватизацията.

2.8. Цена, срок и начин на плащане на цената:

Цената за продажба на дяловото участие на Община Раднево в капитала на „Медицински център – І Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево, е безусловна, оферира се и се заплаща еднократно в български левове в срок до 60 дни считано от датата на подписване на приватизационния договор.

2.9. При неизпълнение на описаните по-горе задължения в срок от 30 дни считано от датата на отправената изрична покана за изпълнение от органа за приватизация приватизационният договор се разваля без предизвестие и купувачът се задължава да заплати неустойка в размер 100 % от покупната цена в срок от 30 дни от датата на поканата, като неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

3. В конкурса могат да участват при равни условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в конкурса, освен ако са погасили задълженията си.

Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични задължения по смисъла на чл. 162 от ДОПК към държавата, към общината по постоянния адрес/седалището на участника и към Община Раднево.

Не се допуска до участие в конкурса лице, което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация.

В случай че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, задължително следва да бъде представен договорът за учредяване на сдружаването.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 10 999 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв. за всеки, представляващи 100 % от капитала на „Медицински център – І Раднево“ – ЕООД, гр. Раднево.

5. Конкурсната документация за участие се получава в стая № 210 на общинската администрация срещу невъзстановими 500 лв. (без ДДС) по сметка на Община Раднево, посочена в конкурсната документация, или на гише № 5 (каса) при Информационния център.

6. Конкурсната документация за участие се закупува в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

7. Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на участника – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

8. В срок до 12-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ участниците, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до Община Раднево – стая № 210, за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 2 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

9. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

10. Определя депозит за участие в конкурса в размер 40 000 лв., който се внася по сметка на Община Раднево, посочена в конкурсната документация, в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

11. Офертите за участие се подават в стая № 204 (деловодство) на Община Раднево в запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на конкурсни книжа и предварителна заявка.

13. Конкурсът да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 15,30 ч., зала № 315, ет. 3, на общинската администрация – Раднево.

14. Сроковете по т. 5 – 13 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича следващия след него присъствен ден.

15. Възлага на кмета на община Раднево организирането на конкурса съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и документацията за участие в публично оповестен конкурс на един етап.

16. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия конкурса.

17. Възлага на кмета на община Раднево да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.

III. Избира комисия за провеждане на конкурса в следния състав:

Председател: X.X. – гл. юрисконсулт;

Членове:

1. X.X. – общински съветник;

2. X.X. – директор дирекция ОССД;

3. X.X. – гл. счетоводител;

4. X.X. – гл. експерт здравеопазване.

Председател: Р. Йовчев

4561

РЕШЕНИЕ № 425 от 5 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 2 и чл. 34б от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АК-01-ЗД от 29.06.2021 г. на областния управител на област Стара Загора Общинският съвет – Раднево:

I. Прекратява откритата с Решение № 383 от 29.04.2021 г. (ДВ, бр. 44 от 2021 г.) процедура по продажба на 100 % от дяловете на Община Раднево в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „X.X.X.“ – Раднево – ЕООД, гр. Раднево, ЕИК 123545288, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. Георги Димитров № 42, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за търговете и конкурсите поради липса на кандидати.

ІІ. Открива нова процедура по продажба на 100 % от дяловете на Община Раднево в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „X.X.X.“ – Раднево – ЕООД, гр. Раднево, ЕИК 123545288, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. Георги Димитров № 42, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за търговете и конкурсите, както следва:

1. Приема изготвения анализ на правното състояние, информационен меморандум и оценка за обявените за приватизация 79 900 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв. за всеки, представляващи 100 % от капитала на МБАЛ „Д-р X.X.“ – ЕООД, гр. Раднево, и определя минималната продажна цена, а именно:

Продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап при минимална конкурсна цена 200 000 лв.

2. Определя следните конкурсни условия:

2.1. Купувачът е длъжен да запази предмета на дейност на приватизиращото се дружество като многопрофилна болница – лечебно заведение по смисъла на чл. 23, ал. 1 от ЗЛЗ, като извършва в лечебното заведение в гр. Раднево най-малко три лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ, за срок минимум 20 години.

Лечебните дейности да се изпълняват най-малко по следните медицински специалности съгласно разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването:

– Вътрешни болести;

– Нефрология;

– Пневмония и физиотерапия;

– Кардиология;

– Ендокринология и болести на обмяната;

– Нервни болести;

– Физикална и рехабилитационна медицина;

– Клинична лаборатория;

– Образна диагностика.

2.2. Купувачът следва да запази броя на работните места и броя на отделенията съгласно щатното и длъжностното разписание на дружеството към датата на обявяване на процедурата за приватизация на дяловото участие на Община Раднево в капитала на МБАЛ „Д-р X.X.“ – ЕООД, гр. Раднево. Ограничението не важи в случай на увеличаване на броя на отделенията и работните места.

2.3. Купувачът следва да поеме изричното задължение да погаси съществуващите задължения на приватизиращото се дружество към публично-правни кредитори в лицето на държавата и Община Раднево и частно-правни кредитори, в т. ч. и към персонала на приватизиращото се дружество за срок не по-късно от 90 дни считано от датата на сключване на приватизационния договор.

2.4. Купувачът следва да предложи инвестиция за влагане в приватизиращото се дружество в размер минимум 10 % от предложената от участника конкурсна цена за период от 5 години считано от датата на сключване на приватизационния договор. Видът на инвестицията се определя от купувача. Неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции се определя в размер 50 % от размера на предложените от купувача инвестиции, като купувачът при сключването на приватизационния договор следва да представи обезпечение на неустойката. Вид на обезпечението – парична сума, внесена по сметка на Община Раднево, и/или банкова гаранция, и/или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на купувача. Размерът на неустойката за неспазване на срока за влагане на инвестициите – 50 % от размера на неизпълнените инвестиции.

2.5. Недвижимото имущество на МБАЛ „Д-р X.X.“ – ЕООД, гр. Раднево, запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

2.6. Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока, предвиден в сключените договори за наем.

2.7. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Общинския съвет – Раднево, ако не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор за плащане на покупната цена, изплащане на задълженията на приватизиращото се дружество или не е изпълнил предложения от него инвестиционен план.

2.8. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 и 2.9 от настоящото решение.

2.9. Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по приватизация лица до приватизираното дружество и дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол с цел проверка на изпълнението на условията по приватизацията.

2.10. Цена, срок и начин на плащане на цената:

Предложената от участника цена не може да бъде по-ниска от посочената в т. 1 от настоящото решение. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща еднократно в български левове в срок до 45 дни считано от датата на подписване на приватизационния договор.

2.11. При неизпълнение на задълженията по т. 2 от настоящото решение в срок 30 дни считано от датата на отправената изрична покана за изпълнение от органа за приватизация приватизационният договор се разваля без предизвестие и купувачът се задължава да заплати неустойка в размер 100 % от покупната цена в срок 30 дни от датата на поканата, като неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

3. В конкурса могат да участват при равни условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в конкурса, освен ако са погасили задълженията си.

Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични задължения по смисъла на чл. 162 от ДОПК към държавата, към общината по постоянния адрес/седалището на участника и към Община Раднево.

Не се допуска до участие в конкурса лице, което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация.

В случай че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, задължително следва да бъде представен договорът за учредяване на сдружаването.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 79 900 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв. за всеки, представляващи 100 % от капитала на МБАЛ „Д-р X.X.“ – ЕООД, гр. Раднево.

5. Конкурсната документация за участие се получава в стая № 210 на общинската администрация срещу невъзстановими 500 лв. (без ДДС) по сметка на Община Раднево, посочена в конкурсната документация, или на гише № 5 (каса) при Информационния център.

6. Конкурсната документация за участие се закупува в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

7. Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на участника – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма, с нотариална заверка на подписа.

8. В срок до 12-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ участниците, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до Община Раднево – стая № 210, за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 2 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

9. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

10. Определя депозит за участие в конкурса в размер 100 000 лв., който се внася по сметка на Община Раднево, посочена в конкурсната документация, в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

11. Офертите за участие се подават в стая № 204 (деловодство) на Община Раднево в запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на конкурсни книжа и предварителна заявка.

13. Конкурсът да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 13,30 ч., зала № 315, ет. 3, на Общинската администрация – Раднево.

14. Сроковете по т. 5 – 13 се определят по реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича следващия след него присъствен ден.

15. Възлага на кмета на община Раднево организирането на конкурса съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и документацията за участие в публично оповестен конкурс на един етап.

16. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия конкурса.

17. Възлага на кмета на община Раднево да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.

III. Избира комисия за провеждане на конкурса в следния състав:

Председател: X.X. – гл. юрисконсулт;

Членове:

1. X.X. – гл. юрисконсулт;

2. X.X. – директор дирекция ОССД;

3. X.X. – гл. счетоводител;

4. X.X. – гл. експерт здравеопазване.

Председател: Р. Йовчев

4562

 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ЗАПОВЕД № 20158344 от 16 юли 2021 г.

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 89 състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юли две хиляди двадесет и първа година в състав: председател: X.X., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 56907 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 560 и сл. ГПК. Образувано е по молба на „Агенция Витоша“ – ЕООД, ЕИК 831654881, представлявано заедно от X.X. и X.X. – управители, със седалище и адрес на управление: София, ул. Сребърна № 21, с искане за обезсилване на:

1. 100 броя купюри, обективиращи 1000 броя акции, разделени по 10 броя в купюра.

2. Обезсилване на временно удостоверение № 13 от 3.10.2006 г., удостоверяващо записването на 99 000 броя поименни акции, всяка от капитала на „Радио Експрес“ – АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление: София, ул. Сребърна № 21.

В молбата се сочи, че на 3.10.2006 г. с решение на Съвета на директорите на Радио Експрес (тогава ЕАД) се издава временно удостоверение № 13 от 3.10.2006 г., удостоверяващо записани 99 000 бр. акции на името на „Антена България“ – ЕООД. На 3.11.2006 г. „Антена България“ – ЕООД, джиросва на Агенция Витоша временното у-е № 13 и 100 бр. купюри, обективиращи 1000 акции, разделени по 10 бр. акции в купюра, като молителят придобива всички акции от капитала на Радио Експрес (тогава ЕАД), в размер на 100 000 лв., от предишния собственик „Антена България“ – ЕООД.

Твърди се, че придобиването на акциите е надлежно вписано на 3.11.2006 г. в книгата на акционерите № 2, като молителят е лишен от държането на временно у-е № 13 и на 100 бр. купюри, които към настоящия момент са изгубени за него. Счита, че е възможно ценните книги да са унищожени поради непроявена грижа от служители на Агенция Витоша. Агенция Витоша не разполага дори с копия на горните ценни книжа, материализиращи участието му в дружеството. След прехвърлянето им Агенция Витоша не е сключвало сделки с тях и няма данни същите да са държани от трети лица или да са правени опити за упражняване на правата по тях от трети лица.

Съдът намира, че молбата отговаря на изискванията на чл. 561 ГПК и на основание чл. 562 и 563 ГПК следва да се издаде настоящата заповед, като държателят на ценните книги бъде поканен да заяви правата си над тях, а молбата да се разгледа в открито заседание. По тези съображения съдът заповядва:

Кани държателя на временно удостоверение № 13 от 3.10.2006 г. за 99 000 бр. поименни акции и на 100 броя купюри, обективиращи 1000 броя акции, разделени по 10 броя в купюра, от капитала на „Радио Експрес“ – АД, да заяви по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение и акции до съдебното заседание на 29.09.2021 г. в 12,30 ч., когато ще се разгледа молбата на „Агенция Витоша“ – ЕООД, и в случай че държателят не заяви правата си, същите ще бъдат обезсилени.

Заповядва да не се издават акции и да не се извършват плащания и прехвърляния на/по гореописаните ценни книги.

Насрочва съдебно заседание за 29.09.2021 г. в 12,30 ч. – да се призове молителят.

Заповедта да се обнародва в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, като препис от нея се постави на таблото за обявления в съда и да се изпрати на „Радио Експрес“ – АД.

Районен съдия: Т. Тодоров

4576

791. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че по дисциплинарно дело № 15/2021 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адв. X.X.X., член на Софийската адвокатска колегия, вписан с личен номер 1300696010 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за срок от 3 месеца.

4582

16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С210004-091-0000604/7.07.2021 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: София, ж.к. Света София, бл. 356, ет. 21, ап. 73, следните недвижими имоти: 1. широколистна гора с площ 3,3 дка, попадаща в отдел 181 „д“, в местността Карахасан, представляваща имот № 304070, категория VI, намиращ се в с. Кавлак, община Стражица; при граници: поземлен имот № 304020 – широколистна гора на наследници на X.X.X., поземлен имот № 304019 – широколистна гора на наследници на X.X.X., поземлен имот № 304069 – залесена терит. на наследници на X.X.X., поземлен имот № 304066 – залесена терит. на наследници на X.X.X., поземлен имот № 304067 – залесена терит. на наследници на X.X.X., поземлен имот № 304060 – широколистна гора на наследници на X.X.X.; имотът е придобит с нотариален акт № 1252/20.06.2006 г., том VII, рег. № 10873, дело № 1157/2006 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. № 2773/20.06.2006 г., акт № 48, том № 9, дело 1930/2006 г.; 2. широколистна гора с площ 2,2 дка, попадаща в отдел 181 „д“, в местността Карахасан, представляваща имот № 304069 по плана за земеразделяне на с. Кавлак, община Стражица; при граници: поземлен имот № 304019 – широколистна гора на наследници на X.X.X.; поземлен имот № 304068 – залесена терит. на наследници на X.X.X.; поземлен имот № 304066 – залесена терит. на наследници на X.X.X.; поземлен имот № 304070 – залесена терит. на наследници на X.X.X.; имотът е придобит с нотариален акт № 1253/20.06.2006 г., том № VII, рег. № 10877, дело № 1158/2006 г., вписано в СВ – Горна Оряховица, с вх. № 2772/20.06.2006 г., акт № 47, том № 9; 3. широколистна гора с площ 2,2 дка, попадаща в отдел 182 „а“, местност Карахасан, представляваща имот № 304040 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица; при граници: имот № 304039 – широколистна гора на МЗП – Държавно лесничейство; имот № 304001 – залесена територия на МЗП – Държавно лесничейство; имот № 304041 – широколистна гора на МЗП – Държавно лесничейство; имот № 304046 – широколистна гора на наследниците на X.X.X.; имот № 304047 – широколистна гора на X.X.X.; имотът е придобит с нотариален акт № 2334/14.12.2007 г., том № 12, рег. № 8407, дело № 1702/2007 г., вписано в Службата по вписванията – Горна Оряховица; 4. широколистна гора с площ 3,2 дка, попадаща в отдел 162 „и“, местност Гьола, представляваща имот № 301106 по картата на възстановената собственост на землище на с. Ново Градище, община Стражица; при граници: имот № 301105 – залесена територия на наследници на X.X.X.; землищна граница; имот № 301094 – залесена територия на ДАГ – Държавно горско стопанство; имотът е придобит с нотариален акт № 1374/30.10.2008 г., том № 7, рег. № 7259, дело № 1041/2008 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 5352/30.10.2008 г., акт № 134, том № 18, дело № 4134/2008 г.; 5. широколистна гора с площ 3,4 дка, попадаща в отдел/подотдел 181 „д“, местност Карахасан, представляваща имот № 304067 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица; при граници: имот № 304070 – залесена терит. на „Еколес – 2005“ – ЕООД; имот № 304066 – залесена терит. на наследници на X.X.X.; имот № 304001 – залесена терит. на ДАГ – Държавно горско стопанство; имот № 304060 – широколистна гора на наследници на X.X.X.; имотът е придобит с нотариален акт № 1375/30.10.2008 г., том № 7, рег. № 7260, дело № 1042/2008 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 5355/30.10.2008 г., акт № 137, том № 18, дело № 4137/2008 г.; 6. широколистна гора с площ 1 дка, попадаща в отдел/подотдел 164/е, местност Бейзетлар, представляваща имот № 303032 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица; при граници: имот № 303010 – широколистна гора на наследници на X.X.X.; имот № 303028 – широколистна гора на „Еколес – 2005“ – ЕООД; имот № 303026 – широколистна гора на наследници на X.X.X.; имот № 303033 – широколистна гора на X.X.X.; имотът е придобит с нотариален акт № 400/27.10.2010 г., том № 4, рег. № 4569, дело № 625/2010 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 3565/27.10.2010 г., акт № 171, том № 11, дело № 1948/2010 г.; 7. широколистна гора с площ 1 дка, попадаща в отдел/подотдел 164/е, местност Бейзетлар, представляваща имот № 303033 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица; при граници: имот № 303032 – широколистна гора на X.X.X.; имот № 303026 – широколистна гора на наследници на X.X.X.; имот № 303034 – широколистна гора на X.X.X.; имот № 303010 – широколистна гора на наследници на X.X.X., придобит с нотариален акт № 701/27.10.2010 г., том № 4, рег. № 4571, дело № 626/2010 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 3507/27.10.2010 г., акт № 173, том № 11, дело № 1949/2010 г.; 8. широколистна гора с площ 1 дка, попадаща в отдел/подотдел 164/е, местност Бейзетлар, представляваща имот № 303030 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица; при граници: имот № 303025 – широколистна гора на наслед. на X.X.X.; имот № 303028 – широколистна гора на „Еколес – 2005“ – ЕООД; имот № 303002 – широколистна гора на ДАГ – Държавно горско стопанство; имот № 303023 – широколистна гора на ДАГ – Държавно горско стопанство; имот № 303031 – широколистна гора на X.X.X.; имотът е придобит с нотариален акт № 702/27.10.2010 г., том № 4, рег. № 4513, дело № 627/2010 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 3568/27.10.2010 г., акт № 171, том № 11, дело № 1950/2010 г., стр. 23948. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имотите.

4493

40. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С210004-091-0000433/21.05.2021 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: Русе, ул. Цветница № 4, вх. Е, следните недвижими имоти: 1. недвижим имот: гора, широколистна гора от 4 дка, попадаща в отдел 164 „е“, местност Бейзетлар, представляваща имот № 303024 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица, с граници на имота – имот № 011093 – полски път на Община Стражица; имот № 303010 – широколистна гора на наследниците на X.X.X.; имот № 303002 – широколистна гора на МЗП – държавно лесничейство; имот № 303001 – широколистна гора на МЗП – държавно лесничейство, вписан с нотариален акт № 2332/14.12.2007 г., том 12, рег. № 8405, дело № 1700/2007 г., вписано в СВ – Горна Оряховица; 2. недвижими имоти: гора, широколистна гора с площ 4,500 дка, отдел 164 „е“, с площ 4,500 дка широколистна гора, местност Бейзетлар, представляващ имот № 303028 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица, с граници на имота – имот № 303024 – широколистна гора на насл. на X.X.X., имот № 303001 – широколистна гора на МЗГ – държавно лесничейство, имот № 303002 – широколистна гора на МЗГ – държавно лесничейство, имот № 303026 – широколистна гора на наследници на X.X.X., имот № 303025 – широколистна гора на наследници на X.X.X., имот № 303010 – широколистна гора на наследници на X.X.X., вписано с н.а. № 1377/30.10.2008 г., том № 8, рег. № 7262, дело № 1044/2008 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 5348/30.10.2008 г., акт № 130, том № 8, дело № 4130/2008 г.; 3. недвижими имоти: гора, залесена територия с площ 5,500 дка, отдел 584 „в“, с площ 5,500 дка – широколистна гора, местност Карахасан, представляваща имот № 304080 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица, с граници на имота – имот № 304079 – зелесена терит. на наследници на X.X.X., имот № 304006 – широколистна гора на наследници на X.X.X., имот № 304081 – залесена територия на наследници на X.X.X., имот № 000001 – залесена територия на МЗГ – държавно лесничейство, вписано с н.а. № 1376/30.10.2008 г., том № 7, рег. № 7261, дело № 1043/2008 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 5353/30.10.2008 г., акт № 135, том № 18, дело № 4135/2008 г.; 4. недвижими имоти: гора, залесена територия с площ 5,300 дка, отдел № 584 „б“ с площ 0,172 дка – широколистна гора, отдел 584 „в“ с площ 5,128 дка – широколистна гора, местност Карахасан, представляваща имот № 304081 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кавлак, община Стражица, с граници на имота – имот № 304006 – широколистна гора на наследници на X.X.X., имот № 304005 – широколистна гора на наследници на X.X.X., имот № 304065 – залесена терит. на МЗГ – държавно лесничейство, имот № 000001 – залесена терит. на МЗГ – държавно лесничейство, имот № 304080 – залесена терит. на наследници на X.X.X., вписано с н.а. № 1376/30.10.2008 г., том № 7, рег. № 7261, дело № 1043/2008 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, с вх. рег. № 5353/30.10.2008 г., акт № 135, том № 8, дело № 4135/2008 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

4571

13. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за: професори по: професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство (Скулптура и художествени конструкции) – един за нуждите на ФНОИ; 4.4. Науки за земята (Демография, Регионално развитие и управление на човешките ресурси) – един за нуждите на ГГФ; 4.4. Науки за земята (Регионална геология) – един за нуждите на ГГФ; 4.5. Математика (Алгебра, теория на кодирането и приложения) – един за нуждите на ФМИ; 2.4. Религия и теология (История на религиите) – един за нуждите на БогФ; 7.1. Медицина (Биохимия) – един за нуждите на МФ; доценти по: професионално направление: 4.1. Физически науки (Теория на струните и физика на високите енергии) – един за нуждите на ФзФ; 2.4. Религия и теология (Източно църковно пеене) – един за нуждите на БогФ; 7.1. Медицина (Биохимия) – един за нуждите на МФ; 4.2. Химически науки (Биофизикохимия) – един за нуждите на ФХФ; 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един за нуждите на ФХФ; 4.2. Химически науки (Органична фотохимия) – един за нуждите на ФХФ; 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми) – един за нуждите на ФХФ; главни асистенти по: професионално направление: 3.8. Икономика (Икономическа теория и парична политика на английски език) – един, на половин щат, за нуждите на СФ; 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (Методика на физическото възпитание и спорта) – един за нуждите на ФНОИ; 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) – един за нуждите на ФХФ; 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, за нуждите на ФХФ, всички със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. X.X.“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.

4398

21. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности: доценти по: област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, за: професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Ревматология“ към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ за преподаването на български и английски език – двама на непълно работно време (4 ч.); научна специалност „Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска психология“ за преподаването на български и английски език – двама на непълно работно време (4 ч.); научна специалност „Патологична физиология“ към катедра „Патологична физиология“ за преподаването на български и английски език – един; научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ към катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ за преподаването на български и английски език, като допълнително изискване към кандидатите е да притежават специалност „Токсикология“ или „Токсикология и токсикологичен анализ“ – един; научна специалност „Хигиена“ към катедра „Хигиена“ за преподаването на български и английски език – един; 7.2. Дентална медицина: научна специалност „Пародонтология и ЗОЛ“ към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ за преподаването на български и английски език – един; научна специалност „Протетична дентална медицина“ към катедра „Протетична дентална медицина“ за преподаването на български и английски език – трима; научна специалност „Обществено дентално здраве“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един; 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Икономика на здравеопазването“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един; професори по: област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, за: професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Образна диагностика“ към специалност „Рентгенов лаборант“ за преподаването на български и английски език – един на непълно работно време (4 ч.); научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ към секция „Хематология“, „Първа катедра по вътрешни болести“, за преподаването на български и английски език – един на непълно работно време (4 ч.); научна специалност „Обща и клинична патология“ към катедра „Обща и клинична патология“ – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел.: 0877124007 и 0882512598; e-mail: science@mu-plovdiv.bg.

4563

676. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

4495

295. – Институтът по философия и социология при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности и идентичности“ – двама; главен асистент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Стратификация, неравенства и мобилност“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

4519

15. – Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, за нуждите на Добруджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.

4516

15а. – Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, за нуждите на Добруджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.

4517

1. – Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, стая № 102, тел. за контакти: 02/812 75 60.

4533

10. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ І – „за парк, спорт, атракционни обекти, амфитеатър и КОО“, от кв. 45, УПИ VІІІ-1001, 1304, 1438 – „за автосервиз и технически прегледи“, от кв. 45а за отразяване на сервитут за канал, м. Кръстова вада и м. Южен парк – ІV част, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“, район „Триадица“. Проектите са изложени за запознаване в Район „Триадица“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Триадица“.

4318

19. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план и план-схема с надлъжен профил част ВиК за осигуряване на трасе за дъждовна канализация за отводняване на уличната мрежа в квартали 65, 66, 67, 68 и 69, м. Михайлово, землище кв. Градоман, район „Банкя“, в обхват: от о. т. 14 през ПИ с идентификатори 02659.2254.918 и 02659.2253.95 до ПИ с идентификатор 02659.2253.136. Проектът е изложен в Район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Банкя“.

4535

56. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 347 по протокол № 35 от 24.06.2021 г. на Столичния общински съвет са одобрени проекти за: план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Бански рид, район „Банкя“; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Бански рид – балнеоложка зона, район „Банкя“, и изменение на план за улична регулация на м. Гр. Банкя – кв. Михайлово, при о. т. 137а; от о. т. 35 до о. т. 36; изменение на план за улична регулация на м. Гр. Банкя от о. т. 847 до о. т. 846 (нова) и между о. т. 897а и о. т. 897б, заедно с план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по част „Електроснабдяване“, част „Водоснабдяване и канализация“, част „ПТКП“ и план за вертикално планиране. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4536

1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), като част от КПИИ по чл. 150 от с.з. за обект: „Пътна връзка за осъществяване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 37099.42.110 „за хоспис“, м. Ташлъ пунар, по к.к. на с. Кичево, община Аксаково, област Варна“, с териториален обхват: имоти с идентификатори 37099.42.281 и 37099.42.283 – за селскостопански, горски, ведомствени пътища, собственост на община Аксаково. Проектът на ПУП – ПП е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемният ден на техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до кмета на община Аксаково.

4537

96. – Община гр. Белово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и приет ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1039 на път І-8 Белово – с. Момина клисура, км 162+100, попадаща в землището на с. Момина клисура, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка). Проектът се намира в общинската администрация, ет. 2, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат и направят писмени предложения, възражения и искания по проекта.

4510

148. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 104 от 20.07.2021 г. за обект: „Разширение на перона на летище Варна: Организация на движението на ВС и маркировка на перона, перонно осветление, вертикална маркировка“, в УПИ I-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, кв. 7 по плана на летище Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.

4509

3. – Община Ветово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 392 по протокол № 29 от 25.06.2021 г. на Общинския съвет – Ветово, е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XVII – за озеленяване, кв. 27, с. Кривня, община Ветово, като от него се обособяват два нови: УПИ І-532 – озеленяване, и УПИ VIII-669 – озеленяване, и от двете страни се обособяват две улици: от о.т. 109.1 до о.т. 103.1 до о.т. 101.1, и изменение на план за улична регулация от о.т. 103 до о.т. 109 и от о.т. 100 до о.т. 101, и от о.т. 101 до о.т. 113 и обособяване на нови квартали: кв. 27, кв. 27а и кв. 27б, с. Кривня, община Ветово. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство на територията“. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението пред Административния съд – Русе, чрез кмета на община Ветово в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

4525

79. – Община Камено на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 20-7 от 24.06.2021 г. Общинският съвет – Камено, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на обслужващ полски път, преминаващ през ПИ с идентификатор 43623.44.70 по КККР на землището на с. Ливада, община Камено. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Камено, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4511

8. – Община Летница на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 211 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Летница, е одобрен проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план за УПИ I-25, II-25, III-26, X-24, XI-24 и IX-28 от кв. 3 и УПИ I, II-2, III-3, IV-4 и V-5 от кв. 10 по плана на с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч. Обособява се нов УПИ с № I-2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 399, 412, образуван от обединяването на УПИ I-25, II-25, III-26, X-24, XI-24 от кв. 3, части от УПИ II-2, III-3, IV-4 и целият УПИ V-5 от кв. 10, заедно с част от ул. Костадин Ганев, попадаща между о.т. 18 и о.т. 46. Новият УПИ е с площ 10 642 кв. м и запазва отреждането „За жилищни нужди“ с показатели за жилищна устройствена зона с малка височина. Осигурен е транспортен достъп от две улици – ул. Пролет и ул. Костадин Ганев.

4520

10. – Община Мъглиж на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на обект: „Газоснабдяване на Община Мъглиж“; подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на с. Дъбово, община Мъглиж, за захранване на ПИ с идентификатор 24342.69.116, собственост на X.X.“, преминаващ през имоти по КК на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, с възложител „Ситигаз България“ – ЕАД, София. Трасето на газопровода започва от начална точка „Връх 1“ (В1) в ПИ с идентификатор 24342.112.236 (за селскостопански, горски, ведомствен път), която съвпада с газопровод за обект: „Газоснабдяване на общини Мъглиж, Николаево и Гурково“; подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на община Мъглиж ТТР 20 В1“, оттам се движи в посока север, като между В1 и В2 е предвидено преминаване чрез хоризонтален сондаж (без да се нарушава асфалтовата настилка) под ПИ с идентификатор 24342.106.237 (за местен път), от В2 до В3 трасето на газопровода се движи в ПИ с идентификатор 24342.104.256 (за селско-стопански, горски, ведомствен път). Между В3 и В4 трасето преминава безизкопно под ПИ с идентификатор 24342.103.250 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение). От В4 до В5 трасето на газопровода се движи в ПИ с идентификатор 24342.103.42 (за селскостопански, горски, ведомствен път). Между В5 и В7 преминава през ПИ с идентификатор 24342.103.309 (за селскостопански, горски, ведомствен път), като от В6 до В6.1 е предвидено отклонение за с. Дъбово, община Мъглиж. Между В7 и В8 трасето на газопровода преминава през ПИ с идентификатор 24342.102.304 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение). От В8 до В12 трасето се движи в ПИ с идентификатор 24342.143.305, ПИ с идентификатор 24342.142.305 и ПИ с идентификатор 24342.98.305 (за селскостопански, горски, ведомствен път). Между В12 и В13 трасето на газопровода преминава безизкопно под ПИ с идентификатор 24342.98.303 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение). Между В13 и В14 трасето преминава безизкопно под ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа). От В14 до В15 трасето на газопровода се движи в ПИ с идентификатор 24342.68.288 (за местен път). От В15 до В16 трасето на газопровода се движи в ПИ с идентификатор 24342.68.283 (за селскостопански, горски, ведомствен път). След В16 газопроводът навлиза в ПИ с идентификатор 24342.69.116 (нива) и достига до В17, където е точката на присъединяване на ПИ с идентификатор 24342.69.116, собственост на X.X.. Общата дължина на трасето – 3435 м. Сервитутът на газопроводът в селскостопански пътища е с ширина 1 м от всяка страна на тръбата, а в земеделски земи – 2 м от всяка страна на тръбата, съгласно приложение № 3, т. 8.1а към чл. 2 от Наредба № 16 за сервитутите на линейните обекти.

4512

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните собственици на поземлен имот с идентификатор 55765.149.18, м. Мерково, в землището на с. Пелишат, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод 20 kW до поземлен имот с идентификатор 55765.149.18, м. Мерково, в землището на с. Пелишат, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

4538

9. – Община Септември на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември. Трасето на електропровода се предвижда да започне от нов трафопост, разположен в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново, пресича път I клас и достига до регулацията на с. Семчиново. Дължината на проектното трасе на електропровода е около 20 м. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проектите в отдел АТУ в Община Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4526

10. – Община Септември на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от нов стълб в имот 66202.9.264 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември. Трасето на електропровода се предвижда да започне от нов стълб, разположен в имот 66202.9.264 по КК на землище с. Семчиново, което преминава в границите на имот 66202.9.293 и достига до регулацията на с. Семчиново. Дължината на проектното трасе на електропровода е около 295 м. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проектите в отдел АТУ в Община Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4527

11. – Община Септември на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец, община Септември. Трасето на електропровода се предвижда да започне от нов трафопост, разположен в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново, като пресича землищната граница между с. Семчиново и с. Симеоновец, навлиза в имот 66439.14.3 в землището на с. Симеоновец и достига до регулацията на с. Симеоновец. Дължината на проектното трасе на електропровода е около 36 м. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проектите в отдел АТУ в Община Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4528

27. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 573 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Смолян, протокол № 24, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Инфраструктурен обект – водопровод в м. Карлък, землище Смолян, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.169.28, 67653.169.29 и 67653.169.33. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, гр. Смолян, бул. България № 12.

4513

28. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 574 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Смолян, протокол № 24, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод за „Къщи за гости и обслужваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 по КККР на с. Соколовци, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67965.4.122, 67965.7.124 и 67965.7.130, по кадастралната карта на землището на с. Соколовци. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, гр. Смолян, бул. България № 12.

4514

674. – Община с. Калояново, област Пловдив, отдел „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на проектно трасе на нова присъединителна ВЛ 110 kV, преминаваща през територията на землището на с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, с обща дължина 323,60 м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация – с. Калояново, стая № 7, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общината.

4521

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през септември 2021 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 23.09.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3174/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 142/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Териториална дирекция Пловдив, Пловдив, бул. Санкт Петербург 67, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Плевен 7, ет. 3 (втори жилищен), ап. 4.

Трето гражданско отделение, 3273/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3539/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 11.

Трето гражданско отделение, 3653/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 228/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Осъм“ – АД, чрез адвокат X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, бул. България 15.

Трето гражданско отделение, 3905/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1084/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Ботевград, ул. Севаст Огнян 4, ет. 3, офис 2.

Трето гражданско отделение, 4101/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1189/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Кръстю Мирски 19.

НА 27.09.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3549/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 73/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Хаджи Димитър 19, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 130 – 132, ет. 3, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 130 – 132, ет. 3, офис 3.

Второ гражданско отделение, 3869/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11196/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., с. Локорско, община Столична, ул. Димитър Тошков 12, срещу X.X.X., с. Локорско, община Столична, ул. Димитър Тошков 12; X.X.X., София, ж. к. Хиподрума, бл. 142, вх. В, ет. 4, ап. 59; X.X.X., София, ул. Горски пътник 1, ет. 3; X.X.X., София, ул. Шипка 12, ет. 2, надпартерен; X.X.X., София, ул. Ком 12; X.X.X., София, ул. Ралевица 81, вх. Б, ет. 2, ап. 11; X.X.X., София, ж. к. Сухата река, бл. 62, вх. Б, ет. 3, ап. 21; X.X.X., с. Локорско, община Столична, ул. Димитър Тошков 8; X.X.X., с. Локорско, община Столична, ул. Поп X.X. 6; X.X.X., София, ж. к. Сухата река, бл. 208, вх. Б, ет. 4, ап. 6; X.X.X., София, ул. Атанас Узунов 3А; X.X.X., София, ж. к. Левски, Зона Г, бл. 5, вх. Е, ет. 3, ап. 151; X.X.X., София, кв. Драгалевци, ул. Невена Коканова 5, ет. 1, ап. 3; X.X.X., София, ж. к. Младост 4, бл. 430, вх. 2, ет. 2, ап. 39; X.X.X., София, ул. Атанас Узунов 3А; X.X.X., Смолян, ул. Христо Смирненски 27; X.X.X., Смолян, ул. Христо Смирненски 27; X.X.X., Чепинци, община Нови Искър, ул. Радост 16; X.X.X., с. Чепинци, община Нови Искър, ул. Радост 16.

Второ гражданско отделение, 4069/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6858/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Красно село, кв. Борово, бл. 19А, вх. Г, ет. 6, ап. 101; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж. к. Красно село, кв. Борово, бл. 19А, вх. Г, ет. 6, ап. 101, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 56, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Юрий Венелин 32, ет. 2, ап. 6.

Второ гражданско отделение, 4131/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 738/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, кантора 2Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, кантора 2Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, кантора 2Б, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Свищов, ул. Александър Стамболийски 14; X.X.X. чрез адвокат X.X., Свищов, ул. Александър Стамболийски 14.

Второ гражданско отделение, 578/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 143/2020 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 8, ет. 2, ап. 7, срещу X.X.X., Кърджали, ул. Осми март 40.

Второ гражданско отделение, 812/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 432/2020 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливница, пл. Съединение 2, ет. 2, срещу X.X.X., София, ж. к. Люлин 907, вх. А, ет. 5, ап. 14.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 165/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5333/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Мага плюс“ – ЕООД, с управител X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 5, офис 9, срещу Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, и трета страна Етажната собственост „Дондуков 7“ с управител на етажната собственост X.X., София, бул. Княз Ал. X.X. 7, вх. А.

Първо търговско отделение, 322/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1832/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Трайкова, София, ул. Славянска 29, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.-Трайкова, София, ул. Славянска 29, ет. 3, срещу ЗД „Бул инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1219/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 588/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „УП България 26“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Офис Парк Експо 2000, сграда Фаза 4, ет. 1, срещу „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2, и трета страна „Национална електрическа компания“ – ЕАД, чрез процесуален представител X.X., София, ул. Веслец 5.

Първо търговско отделение, 1603/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5336/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4, ап. 6, срещу Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ чрез адвокат X.X., София, ул. Узунджовска 16.

Първо търговско отделение, 1624/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6114/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат Елена Бързашка, София, ул. Княз Борис Първи 134, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.

Първо търговско отделение, 1728/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 82/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. в качеството му на синдик на „ОСТ Трейдинг“ – ЕООД (в несъстоятелност), София, бул. Витоша 26, ет. 2, срещу „ОСТ Трейдинг“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., Варна, бул. Вл. Варненчик 81, ет. 2; „Видин Ойл“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез синдик X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 44, подн. А, ет. 4, ап. 12.

НА 27.09.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3865/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1165/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс-Г, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 79.

Четвърто гражданско отделение, 3980/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1115/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. Георги Бенковски 5, Адвокатско дружество Илиев и Илиева, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Павликени, ул. Георги Бенковски 35 А.

Четвърто гражданско отделение, 86/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1574/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Етажна собственост на жилищно-търговски рекреативен комплекс „Марина сити“, представлявана от управителя си „Би Ар мениджмънт“ – ООД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Петър 1, ап. 1, срещу „Имобайл Кънсалтинг сървисез“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4, АД Ташева и съдружници.

Четвърто гражданско отделение, 139/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2237/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна, Варна Тауърс-Г, бул. Владислав Варненчик 258, срещу X.X.X., Варна, ул. Цар Калоян 14, ап. 9.

Четвърто гражданско отделение, 285/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 153/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X.-Люцканова, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, ап. 8, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Марица 91, ет. 3, офис 15.

НА 27.09.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1185/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 710/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „ВГ-1“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Офис Парк Експо 2000, сграда Фаза 4, ет. 1, срещу „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2, и трета страна „Национална електрическа компания“ – ЕАД, чрез процесуален представител X.X., София, ул. Веслец 5.

Първо търговско отделение, 1571/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2941/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Цар Симеон Велики 71, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А, и трета страна X.X.X., Видин, ж. к. X.X. 23, вх. В, ет. 5, ап. 69.

Първо търговско отделение, 1922/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, София, бул. Витоша 15, ет. 2, срещу Ибраим Ибриям Хасан чрез особен представител X.X., Добрич, ул. Независимост 2А, ет. 3, кантора 1.

Първо търговско отделение, 2104/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1589/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Етажна собственост на жилищна сграда, находяща се в ж. к. Манастирски ливади – изток, бл. 9, вх. А и вх. Б, София, район „Триадица“, ж. к. Манастирски ливади – изток, бл. 9, вх. А, срещу „Стилартс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Кораб планина 55, партер ляво; „Евростандарт“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Кораб планина 55, партер ляво.

На 27.09.2021 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3164/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1000/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Шкорпил 12, офис 4.

Четвърто гражданско отделение, 3433/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1172/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 277.

Четвърто гражданско отделение, 3651/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 667/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез процесуален представител X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Шкорпил 12, офис 4.

Четвърто гражданско отделение, 3692/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 160/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис Първи 51, ет. 1, срещу Община Невестино чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 8, ет. 4 офис 403 – 404.

Четвърто гражданско отделение, 3699/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1022/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1, ап. 1.

Четвърто гражданско отделение, 4185/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1470/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 37/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1674/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 392/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 540/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Русе, пл. Средец 1, ет. 5, офис 507, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 5, вх. 1, ет. 2, офис 3.

НА 27.09.2021 Г. ОТ 13,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 523/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 211/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Спортелит“ – ЕАД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 1, ап. 1, срещу „Нафтекс Петрол“ – ЕООД, в несъстоятелност със синдик X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. X.X.X. 11, ет. 6, офис 602.

Първо търговско отделение, 578/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 524/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Каст Футура-БГ“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7; „МД Транс“ – ООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.

Първо търговско отделение, 772/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 376/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, София, бул. Никола Вапцаров 55, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1.

Първо търговско отделение, 914/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5751/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Уиндкрафт Симонсфелд БГ“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 14, ет. 1, срещу държавата, представлявана от министъра на финансите на Република България, София, ул. Г.С. Раковски 102.

Първо търговско отделение, 940/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1235/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Студентска 13, офис 23, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница 52.

Първо търговско отделение, 1221/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1744/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, ап. 8, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.

НА 28.09.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2582/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2816/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Султан тепе 1А, ап. 10; „Дарина яхтинг“ – ЕООД, с управители и представляващи X.X.X. и X.X.X., X.X., Варна, ул. Жолио-Кюри 33, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 7, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 58А; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 58А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 58А, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 235; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Драгоман 5, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 3322/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 417/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Хан Крум 2; Констандина Йоанис Атанасиу чрез адвокат X.X.X.-X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11.

Първо гражданско отделение, 3491/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 891/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Петрич, ул. Гоце Делчев 15, ет. 2; „Булинвестстрой Груп“ – ЕООД, с предишно наименование „Фабер Груп“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 3822/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 309/2019 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Неше (Айтач) Къръмер чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Севги (Айтач) Мечик чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Метин Айтач чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Балчик, ул. Черно море 26, ет. 2; X.X.X., Каварна, ул. Тунджа 4; X.X.X., с. Соколово, община Балчик, област Добрич; Гьокчен Бекир Короджи, с. Соколово, община Балчик, област Добрич; Исмаил Дерткесен чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Ердинч Дерткесен чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Айнур Дерткесен чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Бедрие Мутлу чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Юзджан Мутлу чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Рухшен Латив Аптула, с. Соколово, община Балчик, област Добрич; Ганиме Башаран чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; X.X.X., с. Топола, ул. Десета № 6; X.X.X., Добрич, ул. Суха река 31; X.X.X., Добрич, ул. Трети март 16, вх. Д, ет. 5, ап. 13; Метин Демир чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; X.X.X., Добрич, ул. Трети март 16, вх. Д, ап. 13; Себахат Кадир Демир чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Ерсан Хулиси Урал чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; X.X.X., с. Соколово, община Балчик, област Добрич, ул. Арда 1; Четин Тунчер Латиф, с. Соколово, община Балчик, област Добрич, ул. Арда 1; Левент Тунчер Аптула, с. Соколово, община Балчик, област Добрич, ул. Камчия 4; X.X.X., с. Соколово, община Балчик, област Добрич, ул. Тунджа 17; Сание Матлу, представлявана от X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Шенол Мутлу, представлявана от X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Шенгюл Ерен, представляван от X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Еден Дерткесен чрез договорен представител X.X.X., Добрич, ул. Дуранкулак 1; Зейнети Дурмаз чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Леман Демир чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Гюлшен Алтай чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Севим Гьоктай чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Тургут Джипиш чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30; Невин Инанч чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 30.

Първо гражданско отделение, 4023/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 975/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Марица 154, вх. а, ет. 9; X.X.X., Пловдив, ж. к. Тракия 176 А, вх. Г, ет. 7, ап. 20; X.X.X., Пловдив, бул. Свобода 30, ет. 8, ап. 23.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 110/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 767/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Проф. X.X. 16; X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Проф. X.X. 16; X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Проф. X.X. 16, срещу Община Самоков, Самоков, ул. Македония 34.

Второ гражданско отделение, 192/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 753/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Игор Хомин чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Трайко Китанчев 26, ап. 8, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, ап. десен; X.X.X., София, ж. к. Дианабад, бл. 47, вх. 8, ет. 3, ап. 133; „Булгарплодекспорт“ – ЕООД, София, район Изгрев, ул. Тинтява 86.

Второ гражданско отделение, 272/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1455/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Шести септември 173, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 54, ет. 5, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 54, ет. 5, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 54, ет. 5, офис 10.

Второ гражданско отделение, 275/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 294/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., действаща като малолетна чрез своята майка и законен представител X.X.X., София, ж. к. Манастирски ливади 19, вх. Б, ет. 7, ап. 16, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 12; X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 3.

Второ гражданско отделение, 484/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 171/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, офис 20/21, срещу X.X.X., Шумен, ул. Асен Златаров 16, вх. 2, ет. 4, ап. 20; X.X.X., Шумен, ул. Асен Златаров 16, вх. 2, ет. 4, ап. 20.

Второ гражданско отделение, 495/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 281/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Мито Цветков 2, ет. 4, стая 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, пл. Света Неделя 16, ет. 6, офис 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5; X.X.X. – непълнолетна, действаща чрез майка си X.X.X., чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5.

Второ гражданско отделение, 1085/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 221/2020 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Гюнер Апти Шабан чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Трети март 34, ет. 2, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, ул. Беласица 23, бл. Възраждане, вх. А, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, ул. Беласица 23, бл. Възраждане, вх. А, ет. 1, ап. 1.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3456/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 914/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна, Варна Тауърс – Г, бул. Владислав Варненчик 258, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Провадия, ул. Александър Стамболийски 12.

Трето гражданско отделение, 3514/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 717/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги Живков 22 (партер – вътрешен двор).

Трето гражданско отделение, 3979/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16953/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Синдикална взаимозастрахователна коопперация – СиВЗК“ чрез адвокат X.X., София, ул. Узунджовска 16, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Ал. Стамболийски 125 – 2, офис 4.2.

Трето гражданско отделение, 262/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 163/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.

Трето гражданско отделение, 527/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1068/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Проф.Фритьоф Нансен 37 А, ет. 5, срещу Агенция по вписванията, София, ул. Елисавета Багряна 20.

Трето гражданско отделение, 552/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4683/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Терем Холдинг“ – ЕАД, София, ул. Иван Вазов 12, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж. к. Младост 2, бл. 219, вх. 4, ап. 73.

Трето гражданско отделение, 872/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 706/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Русе, пл. Средец 1, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Муткурова 11.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1159/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 517/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, офис 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Христо Г. Данов 24, ет. 3, офис 303; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Христо Г. Данов 24, ет. 3, офис 303.

Второ търговско отделение, 304/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2279/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Сий пропърти“ – ЕАД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. България 81В, ет. 8, срещу X.X.X. – синдик на „Билдресурс“ – ЕООД, (в несъстоятелност), София, район „Изгрев“, ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 14; „Билдресурс“ – ЕООД, (в несъстоятелност), София, район „Оборище“, ул. Марин Дринов 17, ап. 1.

НА 28.09.2021 Г. ОТ 9,30 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3416/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 589/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Сандански, ул. Банска 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сандански, ул. Банска 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6.

НА 28.09.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3910/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 633/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Люлин 1, вх. А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 232/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3882/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Айше Мехмед Бако чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 5Б, ет. 3, срещу X.X.X., Якоруда, ул. Освобождение 5; X.X.X. чрез особен представител X.X., София, ул. Цар Асен 10, ет. 4, ап. 7.

Четвърто гражданско отделение, 249/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 157/2019 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 5, и страна Дирекция „Социално подпомагане – Русе“, Русе, ул. Ангел Кънчев 1; Дирекция „Социално подпомагане – Силистра“, Силистра, бул. Македония 169.

Четвърто гражданско отделение, 286/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1414/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Проф. Константин Иречек 6.

Четвърто гражданско отделение, 493/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6194/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Д-р Г. Вълкович 2, ет. 1, офис 7, срещу „Агро Линг“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ж. к. Люлин – 7, ул. Д-р X.X. 42, Грийн център, ет. 2, офис 61.

НА 28.09.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2482/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 620/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Българо-американска кредитна банка“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7; срещу X.X.X., Пловдив, ул. Васил Левски 8Б, офис 203; X.X.X., Пловдив, бул. Васил Левски 8Б, офис 203.

Второ търговско отделение, 667/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 575/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Якуб Щукри Мустафа чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Реджеб Якуб Мустафа чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Вилдан Якуб Салиф чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, ул. Симеоновско шосе 67А и трета страна ЗК „Олимпик“ клон България КЧТ, София, бул. България 102, офис 22.

Второ търговско отделение, 1321/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 525/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Полиграфия“ – АД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу „Ви Джи Еф“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Борис Трети 85, ет. 1, офис 2.

Второ търговско отделение, 1751/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1077/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.

НА 29.09.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 480/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5666/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Фанти-ГТ“ – АД, със синдик X.X.X., Видин, ул. Хаджи Димитър 26, срещу X.X.X. – синдик на „Фанти-Г“ – ООД (в несъстоятелност), Плевен, ул. Странджа 27, вх. А, ет. 2, ап. 6; „Фанти – Г“ – ООД (в несъстоятелност), с управител X.X.X., Видин, Промишлена зона, комплекс бензиностанция, административна сграда, ет. 2, стая 3, и трета страна „Токуда Банк“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Кузман Шапкарев 4.

Второ търговско отделение, 1145/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 333/2019 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X., майка и законен представител на X.X.X., чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 3, ет. 1, срещу ЗД „Бул инс“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Възрожденска 1, Подн. А.

Второ търговско отделение, 1256/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 302/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Асгеир Андри Гудмунсон чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Васил Левски 16, ет. 3, офис 318; „Саудиш инвестмънтс груп“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Васил Левски 16, ет. 3, офис 318, срещу ТД на НАП Бургас, Бургас, ул. Цар Петър 5Б.

Второ търговско отделение, 1372/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 754/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЕТ X.X.X. с фирма „Тоники – X.X.“ чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 5, срещу ВПК „Николка“ чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 3, офис 2.

Второ търговско отделение, 1425/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 56/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4, срещу „Де Же“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1; „Де Же“ – ЕООД (в ликвидация), чрез адвокат X.X., Варна, ул. Фредерик Кюри 33, ет. 2.

Второ търговско отделение, 1449/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4156/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 6Б, ет. 4, срещу ЗД „Бул инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

Второ търговско отделение, 1523/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 321/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ген Гурко 27, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.

Второ търговско отделение, 1928/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3231/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

Второ търговско отделение, 664/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 495/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Обединена българска банка“ – АД, чрез юрисконсулт X.X., София, ул. Света София 5, срещу X.X.X., София, ул. Метличина поляна 48; МБАЛ „Ескулап“ – ООД, Пазарджик, ул. Свети Арахангел 19А.

НА 29.09.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 498/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 155/2020 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Разград, ул. Иван Вазов 7, офис 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., Разград, ул. Иван Вазов 7, офис 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Разград, ул. Искър 1, кантора 24.

Първо гражданско отделение, 655/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 819/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, бул. Съединение 10, вх. А, ет. 2, офис 36, срещу Бастиан Хумес чрез адвокат X.X.X., Хасково, бул. България 150, ет. 4.5, офис 501.

Първо гражданско отделение, 965/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 128/2020 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, ул. Беласица 23, вх.А, ет. 1, ап. 1.

Първо гражданско отделение, 1414/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2938/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Македония 72, офис 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Вл. Варненчик 16 А, ет. 3.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3534/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 76/2020 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Неделино, ул. Александър Стамболийски 64, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Ардино, ул. Търговска 12.

Второ гражданско отделение, 46/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 289/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Фатиме Юсеин Крънч чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 34, офис 5, срещу X.X.X., Якоруда, ул. Бърдо 19; Сабри Джемал Медар, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230; Сабри Юсуф Медар, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230; Джемал Юсуф Медар, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230; Анифе Юсуф Джемал, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230; Салих Юсуф Медар, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230; Хюсеин Юсуф Джемал, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230; Сайфа Салих Медар, Якоруда, ул. Цар Борис Трети 230.

Второ гражданско отделение, 324/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 135/2020 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Рилски скиор 2, вх. Б, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Рилски скиор 2, вх. Б, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 8, ет. 1, ап. 3.

Второ гражданско отделение, 576/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1388/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Драгоман 43.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3345/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 76/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, десен; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Александровска 20, ет. 1, десен; срещу „Андонови“ – ООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Патриарх Евтимий 50, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 3376/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 642/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Том Кларк“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2, Адвокатска кантора X.X..

Трето гражданско отделение, 3764/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3427/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 3816/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1126/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. България 8, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 3844/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1078/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2 (адв. Георгиев – преупълномощен от АД Величков, Желязков и Партньори), срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1, ап. 1.

Трето гражданско отделение, 3897/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 167/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Топлофикация Русе“ – ЕАД, Русе, ул. ТЕЦ Изток 1, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Александровска 10, вх. 1, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 3965/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 352/2020 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Исторически музей – Каварна, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 106, ет. 1, офис 3, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Котел 4.

Трето гражданско отделение, 547/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 440/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив, Пловдив, пл. Съединение 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1.

Трето гражданско отделение, 595/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 410/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив, Пловдив, бул. Шести септември 156; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести сетември 152, Легис център ет. 2, кантора 2-6Б.

Трето гражданско отделение, 636/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2290/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Ивайло 1-Б.

Трето гражданско отделение, 782/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 304/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Апелативна прокуратура – Бургас, Бургас, ул. Александровска 101; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5.

Трето гражданско отделение, 862/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2261/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Детска градина „Мир“ чрез адвокат X.X.X.-X., Пловдив, бул. Марица 27, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Антим Първи 49, ет. 3.

Трето гражданско отделение, 867/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2947/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Отец Паисий 26, ет. 1, ап. 67.

Трето гражданско отделение, 1131/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1824/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна, бул. Вл. Варнечик 258, Варна тауърс – Г, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Презвитер Козма 12.

НА 29.09.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 1214/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 378/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Народен герой 2, сграда А, партер, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 1, ет. 2.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1670/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2768/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., действаща чрез X.X.X. като нейна майка и настойник, София, ж. к. Люлин 10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68; ЗАД „Армеец“ – АД, чрез процесуален представител X.X.X.-X., София, ул. Стефан Караджа 2, и трета страна X.X.X., Хасково, ул. Орфей, бл. 14, вх. А, ет. 5, ап. 35.

Второ търговско отделение, 1681/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 693/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „УП България 19“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Н. Й. Вапцаров 55, офис парк Експо 2000, сграда фаза 4, ет. 1, срещу „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2; „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8.

Второ търговско отделение, 1700/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 578/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, и трета страна X.X., с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, ул. Вилна 59.

Второ търговско отделение, 1902/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 597/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Гаранционен фонд чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Генерал Киселов 1, ет. 2, офис 205, срещу X.X.X., лично и със съгласието на своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Иван Пенаков 15А, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X.X., ул. Иван Пенаков 4, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане“, Добрич, бул. Добруджа 8А.

НА 29.09.2021 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2626/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4364/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, пл. Славейков 8, вх. В, ап. 14; „Ватра – Хоум 2“ – ЕООД, с управител X.X. чрез адвокат X.X., София, пл. Славейков 8, вх. В, ап. 14, срещу Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Враца, ул. Софроний Врачански 6, ст. 7 и страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 2774/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 287/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ АД чрез адвокат X.X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 79.

Четвърто гражданско отделение, 3045/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 281/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Георги Бенковски 35, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 3233/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 266/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Петко Каравелов 3, ет. 1, офис 1.

Четвърто гражданско отделение, 3663/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1170/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Възраждане 1, ет. 4.

НА 30.09.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 4143/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 937/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, пл. Цар Калоян 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, пл. Цар Калоян 1, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Шести септември 187, ет. 3, офис 2-2.

Първо гражданско отделение, 123/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 453/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 8.

Първо гражданско отделение, 156/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3987/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 32, ет. 1, кантора 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 3, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 3, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 3, офис 1.

Първо гражданско отделение, 923/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 335/2020 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Скобелевска 30, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Габрово, ул. Софроний Врачански 1, офис 9.

Първо гражданско отделение, 1042/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14859/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Христофор Колумб 4; X.X.X., с. Подгумер, област София, ул. Враняк 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Света София 8, ет. 4, офис 404.

Първо гражданско отделение, 1287/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7103/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 32, ет. 3, кантора 30, срещу „Давекс“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Сердика 18.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1043/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 422/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Казанлък, ул. Братя Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Димитровград, бул. Г. С. Раковски 25, вх. Б, ап. 1; X.X.X., Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 7, вх. А, ап. 15.

Четвърто гражданско отделение, 1892/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1911/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 3, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 54, лява секция, ет. 4, ап. 25.

Четвърто гражданско отделение, 2502/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1023/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс кула Г; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Баба Тонка 12, офис 1.

Четвърто гражданско отделение, 3255/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1291/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 79.

Четвърто гражданско отделение, 3507/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3371/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез особен представител X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 45, партер, срещу Главна дирекция „Национална полиция“, София, бул. Александър Малинов 1.

Четвърто гражданско отделение, 3523/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 406/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 1, ап. 22, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Димитровград, ул. Цар Борис Първи 7, ет. 2, офис 3, и страна Дирекция „Социално подпомагане Димитровград“, Димитровград, ул. Цар Борис Първи 1.

Четвърто гражданско отделение, 4110/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1344/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница 66.

НА 30.09.2021 Г. ОТ 9,30 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3533/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3416/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 25, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 26 А, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 26 А, ет. 1, ап. 2.

Първо гражданско отделение, 4077/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 304/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 14, ст. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Страхил 7.

Първо гражданско отделение, 456/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 650/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 35, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 23; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 23; X.X.X., Хасково, ул. Цар Иван Асен Втори 3, вх. 1, ет. 1.

НА 30.09.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2913/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3256/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Л. Кошут 33.

Трето гражданско отделение, 3155/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 381/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Вивамед“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 8б, ет. 2, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис 12.

Трето гражданско отделение, 3782/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4914/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 14, ап. 7, срещу „Банка ДСК“ – АД, София, ул.Московска 17; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 3, офис 35.

Трето гражданско отделение, 4178/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 361/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Драма 15, срещу „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Русе, пл. Средец 1, ет. 5, стая 507.

Трето гражданско отделение, 126/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2679/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул.черни връх 46, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 18 А, ет. 1, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул.Стефан Караджа 18 А, ет. 1, ап. 5.

Трето гражданско отделение, 319/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1703/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 61, срещу „Товаро-разтоварна“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Петър 1, ет. 1, ап. 1.

Трето гражданско отделение, 873/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 598/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Борисова 8, срещу „ЦБА“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 2, офис 2.

НА 30.09.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2848/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 165/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Поморие, ул. Васил Левски 11, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, с изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 15, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1024/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 192/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Информа-прес“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Тр. Китанчев 53, партер, офис 3, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 38, ет. 1.

Първо търговско отделение, 1450/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 562/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Едуард И. Тотлебен 71 – 73, ет. 1, офис 1, срещу „Кооперативен пазар“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Братя Миладинови 3, вх. А, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Братя Миладинови 3, вх. А, ап. 5; „Кооперативен пазар“ – ООД, с особен представител X.X.X., Казанлък, ул. Славянска 10, офис 11.

Първо търговско отделение, 1459/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2822/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дикс 2001 Електроснабдяване“ – ЕООД, с управител X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги Георгиев 41А, ап. 7, срещу Фонд за гарантиране на влоговете в банките чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 9, ет. 2, ап. 2, и трета страна „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1512/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2770/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „В 9“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Коста Лулчев 58А, срещу X.X.X. и X.X.X., синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1588/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 777/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Бест Инвесторс 1“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5, срещу X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., Нови Искър, ул. Кътински път 9А.

Първо търговско отделение, 1827/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3452/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Голд Кроун“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Смирненски 14, срещу „Терра Кредит“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри 5, ет. 3.

4456

Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, съобщава на Герасимос Пакинос, роден на 4.12.1970 г., гражданин на Южна Африка, че срещу него пред Окръжния съд – Пловдив, е заведено гр. д. № 1137/2021 г., XV гр. състав, по искова молба на Брендан Крейван за оспорване на бащинство по чл. 62, ал. 4 от СК. Указва му, че в едномесечен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение да се яви в канцеларията на Окръжния съд – Пловдив, бул. Шести септември № 167, гражданско исково отделение, ХV гр. състав, за да получи препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, по които е образувано гр. д. № 1137/2021 г. по описа на Окръжния съд – Пловдив, ХV гр. състав, както и че ако въпреки публикацията не се яви в съда в определения срок, съдът ще му назначи особен представител, който да го представлява в производството по гр. д. № 1137/2021 г. по описа на Окръжния съд – Пловдив, ХV гр. състав.

4584

Районният съд – Рyсе, VІІІ гр. състав, призовава лицето Есмералд Мурати, гражданин на Република Албания, роден на 25.08.1998 г., с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 2592/2021 г. на PС – Русе, заведено от X.X.X., в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи особен представител.

4570

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Милаим Бериша, роден на 29.07.1986 г., гражданин на Косово, с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 56905/2020 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от гр. София, по чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4575

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 80 състав, по гр. д. № 64161/2020 г. на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК уведомява Маурицио Деспукес, роден на 30.12.1958 г. в Италия, легитимиран с паспорт № УА0447876, изд. на 26.07.2011 г. от МВР – Италия, с личен номер 5812303М2107257, италиански гражданин без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и неизвестен адрес в чужбина, че има качеството на ответник по гр. д. № 64161/2020 г. по описа на СРС, III ГО, 80-и състав, образувано по предявен от X.X.X., ЕГН **********, от гр. София, против Маурицио Деспукес, иск с правно основание чл. 49 от СК за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на сключения между тях на 19.12.1998 г. граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 3164/15.07.1999 г. на СО – район „Средец“, като се укаже на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, III гр. о., за връчване на книжата по делото. Ответникът следва да посочи съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4578

Софийският районен съд, 81 състав, III ГО, съобщава на Арман Акобджанян – гражданин на Република Армения, с постоянен адрес: Република Армения, гр. Степананкерт, ул. Иваняна, дом 1 (адрес по местоживеене: гр. София, община Изгрев, ул. Ловен парк № 5, вх. 1, ап. 25), че по искова молба от „Топлофикация София“ – ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. Ястребец № 23Б, е образувано гр. д. № 31577/2017 г. по описа на СРС, 81 състав, и в двуседмичен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, бул. Цар Борис III № 54, за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея. В случай че не се яви да получи книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

4579

Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 616/2020 г. по описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – София, против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Видин, ул. Екзарх Йосиф І № 32, ет. 3, ап. 8, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Поморие, ул. Цар Симеон № 16, с цена на иска 1 889 660,81 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на 17.09.2021 г. от 10,30 ч., като се иска на основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.) от ЗПКОНПИ отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. на обща стойност 65 500 лв.:

– Ремарке за товарен автомобил, модел: платформа, рег. № ВН3689ЕР, рама № ХВ9R4S21181131039, цвят: сив, дата на първоначална регистрация 22.02.2008 г., придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 18.09.2013 г., собственост на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер 4000 лв.

– Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел: „Дейли“, рег. № ВН3972АА, рама № ZCFC35А8005760973, двигател № F1АЕ0084118111435432, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 3.10.2008 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 1.11.2016 г., собственост на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер 20 000 лв.

– Ремарке за товарен автомобил, марка и модел: „Бешантрейлърс Д 2 Ц“, рег. № ВН0426ЕК, рама № ХВ9D2С8346В133051, цвят: сив, дата на първоначална регистрация 10.02.2017 г., придобито с договор за покупко-продажба от 11.11.2016 г. от X.X., собственост на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер 5500 лв.

– Ремарке за товарен автомобил, марка и модел: „Бешантрейлърс Д 2 Ц“, рег. № ВН0716ЕК, рама № ХВ9D2С8398В133002, цвят: сив, дата на първоначална регистрация 21.05.2018 г., придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 29.01.2018 г. от X.X., собственост на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер 6000 лв.

– Товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 12“, рег. № ВН1650АК, рама № ZCFC3583005759597, двигател № F1АЕ04816В0070828842, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 21.08.2010 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 26.06.2018 г., собственост на X.X.X., ЕГН **********, и X.X. Аликов, ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер 21 000 лв.

– Товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 12“, рег. № ВН3762АК, рама № ZCFC3582005461955, двигател: F1АЕ0481ВА0010036489, цвят: червен, дата на първоначална регистрация 20.01.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 1.11.2018 г., собственост на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер 9000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. на обща стойност в размер 70 200 лв.:

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено ремарке за товарен автомобил, марка и модел: „Маро МР 12 ТА“, рег. № ВН4964ЕР.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на отчуждения товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 12“, рег. № ВН9813ВС, и вложената сума в покупка на сп.а. „Ивеко 35 С 13“, рег. № ВН8965АВ.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на отчуждения товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 12“, рег. № ВН6395ВТ, и вложената сума в покупка на т.а. „Ивеко 35 С 13“, рег. № ВН8531ВТ.

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото ремарке за товарен автомобил, модел: платформа, рег. № ВН3153ЕР.

– Сумата в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка: „Фолксваген“, модел: „Голф“, рег. № ВН2274ВХ.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на отчуждения товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 13“, рег. № ВН4117ВХ, и пазарната стойност на товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 17“, рег. № ВН6189АВ.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща разликата между пазарните стойности на отчуждения товарен автомобил, марка: „Рено“, модел: „Максити“, рег. № ВН3142АВ, и сумата за покупка на товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 14“, рег. № ВН8742АВ.

– Сумата в размер 2200 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка: „Шкода“, модел: „Октавия“, рег. № 952Н181.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения товарен автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 17“, рег. № ВН6189АВ.

– Сумата в размер 9000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения специален автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 13“, рег. № ВН8965АВ.

– Сумата в размер 11 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения специален автомобил, марка: „Ивеко“, модел: „35 С 15“, рег. № ВН3765АК.

– Сумата в размер 9000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения товарен автомобил, „Ивеко“, модел: „35 С 14“, рег. № ВН8742АВ.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка: „Опел“, модел: „Антара“, рег. № ВН2018АВ.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в общ размер 46 908,48 лв., представляваща вноски по банкови сметки от проверяваното лице:

– Сумата в общ размер 4042,96 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по сметка BG30 UNCR 9660 1045 2245 13 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 3149 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по сметка BG31 UNCR 9660 0045 2245 29 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 39 684,68 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по сметка BG17 UBBS 8002 1080 7355 40 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 31,84 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по сметка BG70 FINV 9150 2016 4141 08 в „ПИБ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в общ размер 889 764,73 лв., представляваща вноски по банкови сметки от проверяваното лице:

– Сумата в общ размер 29 817,77 лв., представляваща вноски от титуляри по сметка BG30 UNCR 9660 1018 9861 10 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 640 805,68 лв., представляваща вноски от титуляри по сметка BG95 UBBS 8002 1435 6030 10 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 219 141,28 лв., представляваща вноски от титуляри по сметка BG UBBS 8002 1059 1559 40 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в общ размер 109 775,45 лв., представляваща вноски по банкови сметки от трети лица:

– Сумата в общ размер 54 851,97 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG30 UNCR 9660 1045 2245 13 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 47 982,32 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG31 UNCR 9660 0045 2245 29 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 2366,16 лв., представляваща преводи от трети лица по сметка BG31 PIRB 8067 4604 3331 90 в „Банка Пиреос България“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 4375 лв., представляваща преводи от трети лица по сметка BG44 PIRB 8067 4605 9045 50 в „Банка Пиреос България“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 200 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG70 FINB 9150 2016 4141 08 в „ПИБ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в общ размер 604 468,63 лв., представляваща вноски по банкови сметки от трети лица:

– Сумата в общ размер 8640 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG79 SOМВ 9130 10 46927501 в „Общинска банка“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 472 163,20 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG30 UNCR 9660 1018 9861 10 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 116 845,43 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG95 UBBS 8002 1435 6030 10 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 6820 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG93 UBBS 8002 1059 1559 40 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в общ размер 39 701,05 лв., представляваща преводи по банкови сметки на трети лица:

– Сумата в общ размер 3300 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG30 UNCR 9660 1045 2245 13 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 9790,84 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG31 UNCR 9660 0045 2245 29 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 11 343,81 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG94 UBBS 8002 1452 5398 10 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 15 266,40 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG70 FINV 9150 2016 4141 08 в „ПИБ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в общ размер 58 961,66 лв., представляваща преводи по банкови сметки на трети лица:

– Сумата в общ размер 49 106 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG30 UNCR 9660 1018 9861 10 в „УниКредит Булбанк“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 8118,36 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG95 UBBS 8002 1435 6030 10 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 1737,30 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG93 UBBS 8002 1059 1559 40 в „ОББ“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в размер 3113,52 лв., представляваща погасителни вноски по кредит:

– Сумата в общ размер 3113,52 лв., представляваща преводи на трети лица по сметка BG38 BPBI 7942 1060 0607 01 в „Юробанк България“ – АД, непреобразувана в друго имущество, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в размер 1267,29 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит:

– Сумата в общ размер 1267,29 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит, отпуснат от „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД.

Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят своите претенции пред Видинския окръжен съд не по-късно от два месеца от датата на обнародване на обявлението.

4524

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 9 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 15077/2018 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу: X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: София, ул. Акад. X.X. № 13; X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: София, бул. Александър Пушкин № 90; X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: София, бул. Александър Пушкин № 90; X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: София, ул. Родопски извор № 60, вх. Б, ет. 8, ап. 39, и „Б. М. А. Трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 130456797, със седалище и адрес на управление: София, бул. Витоша № 21, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане от ответниците в полза на държавата на имущество на обща стойност 23 275 542,17 лв., а именно:

На основание чл. 8, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.) от X.X.X., ЕГН **********:

1/2 идеална част от недвижим имот, намиращ се на ул. Пиротска № 18, гр. София, а именно: триетажно масивно здание със застроена площ 455,52 кв. м, състоящ се от партер с пет магазина, входно антре, портиерско помещение и стълбище до първия етаж; първи етаж с апартамент в югоизточната част на етажа с шест стаи, кухня, коридор, тоалетна, балкон, тераса и стълбище до втория етаж и апартамент в югозападната част на същия първи етаж с пет стаи, кухня, хол, три антрета, два килера, тоалетна и балкон; втори етаж с апартамент, разположен в югоизточната част на етажа, с шест стаи, хол, кухня, два коридора, балкон и тоалетна и апартамент в югозападната част на същия етаж с пет стаи, хол, кухня, килер, антре, балкон и предстълбищна площадка; таванско помещение над целия втори етаж и зимнично помещение под целия партерен етаж, при граници на зданието: изток – имот на наследници д-р X.X., запад – ул. Цар Самуил, север – двор на имот, и на юг – ул. Пиротска, заедно с дворно място с площ 820 кв. м, върху част от което е построено посоченото триетажно масивно здание, съставляващо имот пл. № 1, кв. 191 на зона Б2 – 1, 2, 3, местност Центъра по плана на гр. София, ул. Пиротска № 18, при граници на парцела: изток – имот на наследници д-р X.X., запад – ул. Цар Самуил, север – жилищни сгради на ул. Цар Самуил № 80, и на юг – ул. Пиротска; едноетажна масивна постройка с площ 176 кв. м с вход към ул. Цар Самуил – София, намираща се в същото дворно място, посочено по-горе, състояща се от стая, тоалетна и две складови помещения и подпокривно пространство, при граници: изток – част от двор, запад – ул. Цар Самуил, север – жилищни сгради на ул. Цар Самуил № 80, и на юг – част от двор; едноетажна постройка с площ 52 кв. м, намираща се на същото дворно място, състояща се от две перални (стаи) и подпокривно пространство, при граници: изток – имот на наследници д-р X.X., запад – двор, север – част от двор, и на юг – магазин в партера на посоченото по-горе триетажно масивно здание, и заедно с общите части на трите сгради.

Празно дворно място, цялото с площ 746 кв. м, представляващо парцел ІІІ-596 в кв. 207-6, стар кв. 186, по плана на гр. София, м. Гърдова глава, при съседи по нот. акт: улица и имоти пл. № 596 и № 594, по скица при съседи: улица, парцели NNIY-597, XVIII-594 и II-595, заедно с двуетажна жилищна сграда с гараж в груб строеж със застроена площ 302,78 кв. м и състояща се от: сутерен със стая за обслужващ персонал, баня с тоалетна, перално и сушилно помещение и котелно; първи етаж, състоящ се от антре, кухня, столова, две дневни, кабинет, санитарен възел и гардеробно помещение; втори етаж, състоящ се от три спални, три бани с тоалетни, гардеробно помещение, детска, дневна и тераса.

На основание чл. 7, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.) от X.X.X., ЕГН **********:

Апартамент с идентификатор 68134.1937.1485.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се на ет. 1, със застроена площ 64,00 кв. м, състоящ се от една стая, кухня, коридор, клозет и тераса, без означени граници по документи за собственост, при липса на други обекти на същия етаж, намиращ се в София, район „Витоша“, ул. Александър Пушкин № 92, заедно с мазе, без означен номер и площ по документи за собственост, намиращо се под стълбището и под кухнята на апартамента, заедно с 1/2 ид.ч. от общите части на сградата и 963/1323 ид. части от дворното място, равняващи се на 72,8 %, което дворно място е цялото с площ 727 кв. м, съставляващо поземлен имот с идентификатор 68134.1937.1485.

На основание чл. 8, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.) от X.X.X., ЕГН **********:

49,91/1455 идеални части от неурегулиран поземлен имот, целият с площ 1455 кв. м, съставляващ съгласно представен нотариален акт и скица – имот с пл. № 1236, нанесен в кадастрален лист № 598, заснет през 1994 г. по плана на гр. София, м. Южна градска територия – ІІІ (трета) част, Студентски град, м. Канзаверица, при съседи на имота по нотариален акт: X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X..

Равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Кинг – Геймс“ – ООД, ЕИК 175091777, в размер 25 000 лв., собственост на Симо П. Карайчев.

На основание чл. 9 от ЗОПДИППД (отм.) от X.X.X., ЕГН **********:

1/2 идеални части от апартамент № 6, намиращ се на трети етаж в сградата на бул. Витоша № 47 – София, с площ около 95 кв. м, с ползваема площ 74,50 кв. м, състоящ се от стая и хол, а по архитектурен план – от две стаи и вестибюл, кухня, баня, клозет и входно антре, при съседи: бул. Витоша, двор, В. Атанасов, д-р Янев и Нейкови, заедно с избено помещение № 13 с площ 4,7 кв. м, при съседи: мазе на Гуковски, мазе на големия магазин, улица и трафопост, заедно с таванско помещение № 5 с площ 10,6 кв. м, при съседи: таван на TV Симеонов, противопожарна стена, улица и таван и таван на Портукалски, заедно с 4,75 % идеални части от общите части на сградата и 48,75 % идеални части от мястото, както и 4,78 % идеални части от правото на строеж върху 51,25 % кв. м, представляващо имот № 5 от кв. 390 по плана на София, местността Центъра, при съседи: бул. Витоша, ул. Владимир Поптомов, сега ул. Гладстон, К. Кавалюгов и X.X..

5,68 % идеални части от урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, актуван с акт за общинска собственост № 533/10.04.2001 г. на СО – район „Оборище“, представляващ: парцел 536, м. ГГЦ – зона-12, с площ 684 кв. м, при граници на парцела: ул. Оборище, ул. Кракра, парцел XXII – за БОДК, и парцел XXIV-24 по плана на София, ул. Оборище № 13.

Недвижим имот с административен адрес: София, р-н „Оборище“ на СО, бул. Мария-Луиза № 50, а именно: урегулиран поземлен имот III-5 от кв. 30 по плана на София, местност ГГЦ – зона Г-14, целият с площ 317,50 кв. м, при граници на имота по скица: бул. Мария-Луиза, УПИ XXI за МВР, УПИ І-6 и УПИ II-7, заедно с построената в същото: А. четириетажна външна сграда (построена в западната част на парцела), цялата на сутерен, със застроена площ 163,50 кв. м, разгърната застроена площ 711,12 кв. м, състояща се от: А.1. партерен етаж от търговска площ (магазин) от 136,90 кв. м, при граници: бул. Мария-Луиза, сграда на калкан, построена в УПИ ХХІ – отреден за МВР, двор и вход на сградата с проход към двора; А.2. първи партерен етаж – апартамент с площ 187,82 кв. м, състоящ се от антре, вестибюл, три спални, кухня, тоалетна, баня с тоалетна, килер, коридор и два балкона; А.3. втори надпартерен етаж – апартамент с площ 179,90 кв. м, състоящ се от антре, вестибюл, всекидневна, три спални, кухня, тоалетна, баня с тоалетна, килер, коридор и два балкона; А.4. трети надпартерен етаж – апартамент с площ 179,90 кв. м, състоящ се от антре, вестибюл, три спални, кухня, тоалетна, баня с тоалетна, килер, коридор и два балкона, при граници на сградата: бул. Мария-Луиза, сграда на МВР, ЕС на ул. Поп Богомил, вътрешна къща и двор; Б.1. апартамент на първи (партерен) етаж от вътрешната къща (построена в източната част на парцела) с площ 72,01 кв. м, състоящ се от вестибюл, коридор, две спални, кухня и сервизно помещение, заедно с прилежащите му избено и таванско помещение, при граници на етажа: лицевата сграда към бул. Мария-Луиза, ЕС на ул. Поп Богомил, двор и УПИ II-7, заедно със съответните идеални части от общите части на вътрешната къща, всички имоти, надлежно описани в т. 1, букви А.1, А.2, А.3, А.4 и Б.1.

Неурегулиран поземлен имот, намиращ се в населената и старозастроена част на с. Кошарите, община Радомир, област с административен център гр. Перник, в махала Петрово, с площ на поземления имот 615 кв. м, при граници на същия по нотариален акт: от изток – шосе, от запад – път, от север – Евлоги, Васил, Иванка и Тодорка Добринови, и от юг – X.X.X., ведно с построената в този поземлен имот паянтова жилищна сграда.

Сумата в размер 365 129,87 лв., представляваща приходи от наеми на имущество, наредени по банкова сметка – спестовен влог IBAN BG 50 PIRB 80504600048512 в лв., открита в „Пиреос банк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Равностойността на 211 дружествени дяла на стойност 1055 лв. от капитала на „Кредо – Интернейшънъл“ – ООД, ЕИК 121741879, собственост на Моника А. Добринова.

Сумата 188 712,02 лв., представляваща върнати заеми от СД „Александър X.X.X. и сие“ и от X.X.X..

Сумата 567 600 лв., представляваща изплатен дивидент от „Б.М.А. Трейдинг“ – ООД.

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) от Евелин Н. Банев, ЕГН **********:

Лек автомобил „Мерцедес 240Д“ с ДК № СА 5117 ВТ, рама № WDB12312310400175, двигател № 61691210345345, цвят: син, дата на първа регистрация 12.04.1983 г., придобит на 15.12.2006 г., регистриран на името на проверяваното лице на 15.12.2006 г.

4983 броя безналични акции от емисия ISIN БГ1100046066, борсов код 6C4/CHIM от капитала на „Химимпорт“ – АД, ЕИК 000627519.

Сумата 1 888 600 лв., представляваща върнати заемни средства и изплатен дивидент от „Б.М.А. Трейдинг“ – ООД.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗОПДИППД (отм.) от Евелин Н. Банев, ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********:

Сумата в размер 140 341,40 лв., представляваща 1/2 от наличността по сметка спестовен влог IBAN BG 88 PIRB 80504600133867 в лв., открита на 4.07.2005 г. в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) от Евелин Н. Банев, ЕГН **********:

Сумата в размер 60 000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „Билдкомфорт“ – ООД, ЕИК 131300986.

Сумата в размер 70 000 евро, или 136 908,10 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на „Евро Палас“ – ООД, ЕИК 131300993.

Сумата в размер 30 000 евро, или 58 674,90 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на „Евротренд“ – ООД, ЕИК 131264796.

Сумата в размер 1 300 764 лв., получена от продажбата на недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Кривина, ЕКАТТЕ 39791, Столична община, район „Панчарево“, а именно: А) незастроен поземлен имот № 015085 – нива с площ 6000 кв. м, шеста категория, намираща се в местността Ливадето; Б) незастроен поземлен имот № 015086 – нива с площ 7,001 дка, шеста категория, намираща се в местността Ливадето; В) незастроен поземлен имот № 015089 – нива с площ 6,001 дка, шеста категория, намираща се в местността Ливадето.

Сумата в размер 1 848 260 лв., получена от продажбата на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бусманци с ЕКАТТЕ 07106, Столична община, район „Искър“, а именно: незастроен поземлен имот (изоставена нива) № 001016 с площ 1800 кв. м, четвърта категория, в местността Слатински герен.

Сумата в размер 26 000 лв., получена от продажбата на лек автомобил „Ауди“, модел „А2“, с ДК № С 9010 НХ, рама № WAUZZZ8ZZ1N057012, двигател № AUA242463, черен, с дата на първа регистрация 16.08.2001 г.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9 от ЗОПДИППД (отм.) от Евелин Н. Банев, ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********:

Сумата в размер 1396,78 лв., получена от продажбата на вилно място от 936 кв. м, съставляващо парцел VII-451 от кв. 25 по плана на София, местност Вилна зона Киноцентъра – II, заедно с построената в гореописаното дворно място вилна сграда, разположена на три нива, а именно: приземен етаж, застроен на 131 кв. м, състоящ се от три спални, помещение за хоби, баня с тоалетна и тераса и подпокривен етаж – мансарден тип.

Сумата в размер 9420 лв., получена от продажбата на котелно помещение с площ 250,00 кв. м, представляващо обособено помещение от жилищен блок в гр. Хасково, ул. Климент № 3а, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от съответните части от правото на строеж върху общински имот с пл. № 2967, в кв. 394 по регулационния план на гр. Хасково.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 6 от ЗОПДИППД (отм.) от „Б.М.А. Трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 130456797:

Сумата 3 760 665 лв., получена от продажбата на урегулиран поземлен имот с площ 270,00 кв. м, с адрес София, бул. Витоша № 21.

Сумата 2 354 878 лв., получена от продажбата на поземлен имот – нива, намираща се в землището на кв. Симеоново, Столична община, район „Витоша“, в местността Къро, с площ 2482 кв. м.

Сумата 2 833 997 лв., получена от продажбата на 4 бр. ниви, намиращи се в землището на кв. Симеоново.

Сумата 1 055 120 лв., получена от продажбата на обособена част от административна сграда, състояща се от партер с площ 363,00 кв. м и първи етаж с площ 390,00 кв. м, намираща се в София, бул. Дондуков № 9.

Съгласно определение от 30.03.2021 г. по гр. д. № 15077/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав, съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 15077/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.11.2021 г. от 13,30 ч.

4540

Софийският градски съд, търговско отделение, VІ – 13 състав, ч.т.дело № 1047/2021 г., на основание чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събрание на кредиторите на „Игал“ – ООД, ЕИК 111517701, по т.д. № 3772/2013 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ – 20 състав, да се явят в заседание на 10.08.2021 г. от 10,30 ч. по т.д. № 1047/2021 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ – 13 състав, образувано по искане на „АПС Алфа България“ – ЕООД, ЕИК 203247196, на основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ за отмяна на решенията на събранието на кредиторите на „Игал“ – ООД, ЕИК 111517701. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.

4574

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

12. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Фонд за дивата флора и фауна“, Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.09.2021 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Иван Михайлов № 49, стая № 327, при следния дневен ред: 1. приемане и одобрение на годишен отчет за 2020 г.; 2. текущи.

4583

867. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗА свиква извънредно изборно събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Добрич, на 11.09.2021 г. от 9 ч. в гр. Добрич в Обучителната зала на Окръжния съд – Добрич, при дневен ред: избор на двама резервни членове на Съвета на АК – Добрич. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден и на същото място от 10 ч. при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват си всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на Закона за адвокатурата.

4585

Промени настройката на бисквитките