Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 24.IX

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (ДВ, БР. 103 ОТ 2004 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (ДВ, БР. 103 ОТ 2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г.

Проект: 46-153-03-9/02.09.2021 г.

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

2. В ал. 3, изречение второ думите "разпореждането от главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

3. В ал. 8 думите "Главният прокурор" се заменят с "Министърът на правосъдието".

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя "или за изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража".

2. В ал. 2, т. 4 накрая се добавя "или за изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража".

3. В ал. 7 думите "главният прокурор" се заменят с "министърът на правосъдието".

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

2. В ал. 2 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

3. В ал. 4 думите "съдебната власт" се заменят с "Министерството на правосъдието".

4. В ал. 5 думите "съдебната власт" се заменят с "Министерството на правосъдието".

§ 4. В чл. 13а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "представляващия Висшия съдебен съвет," се заличават.

2. В ал. 2, т. 1 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

"(1) Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура - "Бюро по защита на застрашени лица" към министъра на правосъдието. Бюрото по защита е юридическо лице със седалище София. Министърът на правосъдието назначава ръководителя на Бюрото по защита и служителите в него по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Дейността на Бюрото по защита се осъществява под ръководството на ръководител, чиито правомощия се определят с този закон и с правилника за прилагане на закона."

2. В ал. 3 т. 2, 3 и 4 се отменят.

3. В ал. 5 думите "с разрешение на главния прокурор" се заменят със "след решение на Съвета по защита, взето с мнозинство от 2/3 от членовете му".

4. В ал. 7 думите "Висшия съдебен съвет" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 6. В чл. 14б, ал. 2 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

§ 7. Член 14в се изменя така:

"Чл. 14в. Правилата за дейността на Бюрото по защита се определят от министъра на правосъдието. Устройството на Бюрото по защита се определя с правилника за прилагане на закона."

§ 8. В чл. 14д се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се отменя.

2. В ал. 4 думите "от главния прокурор" се заменят със "с правилника за прилагане на закона".

3. В ал. 5 думите "при главния прокурор" се заличават, а думите "с акт на главния прокурор" се заменят с "от министъра на правосъдието".

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

"(4) Когато не се произнася служебно, окръжният прокурор или съдът разглежда искането незабавно след получаването му и внася обосновано предложение до министъра на правосъдието.

(5) Отказът на прокурора или съда по ал. 4 може да се обжалва пред по-горния съд в 7-дневен срок. Решението по жалбата е окончателно."

§ 10. В чл. 16, ал. 3 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието", а думата "директора" се заменя с "ръководителя".

§ 11. В чл. 16а се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Министърът на правосъдието не допуска предоставянето или предоставя предварителна защита с акт, който се изпраща на Бюрото по защита за изпълнение и изготвяне на становище относно необходимостта и възможността за включване в Програмата за защита. Актът, с който се предоставя предварителна защита, е окончателен."

2. В ал. 2 думите "издаденото разпореждане" се заменят с "издадения акт по ал. 1".

3. Алинея 3 се отменя.

4. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Когато министърът на правосъдието намери, че не са налице условията за предоставяне на предварителна защита, предложението заедно с писменото становище на Бюрото по защита се изпраща незабавно на Съвета по защита за произнасяне."

§ 12. В чл. 16б се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата "разпореждането" се заменя с "акта";

б) в т. 1 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

2. В ал. 2, изречение трето думите "разпореждане на главния прокурор, което е окончателно" се заменят с "акт на министъра на правосъдието, който е окончателен".

3. В ал. 3, изречение първо думата "директора" се заменя с "ръководителя", а думите "главният прокурор с разпореждане" се заменят с "министърът на правосъдието".

§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "Директорът" се заменя с "Ръководителят", а думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Министърът на правосъдието преценява обективността и степента на заплахата, както и възможността за включване в Програмата за защита, и когато установи, че:

1. са налице условията, предвидени в този закон, издава акт за предоставяне на защита, който изпраща за изпълнение на Бюрото по защита;

2. не са налице условията, предвидени в този закон за предоставяне на защита, изпраща незабавно на Съвета по защита предложението с писмено становище по него за разглеждането му по реда на чл. 13а, ал. 5."

3. В ал. 3 думите "ал. 2, т. 3" се заменят с "ал. 2, т. 2".

4. В ал. 4 думите "Разпореждането на главния прокурор" се заменят с "Актът на министъра на правосъдието".

§ 14. В чл. 17а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "директорът" се заменя с "ръководителят".

2. В ал. 2 думата "директорът" се заменя с "ръководителят", а думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

3. В ал. 3 думите "главният прокурор" се заменят с "министърът на правосъдието".

§ 15. В чл. 17б се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

2. В ал. 3 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 16. В чл. 18, ал. 1 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

§ 17. В чл. 19, ал. 1, т. 1 думите "разпореждането на главния прокурор" се заменят с "акта на министъра на правосъдието".

§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите "разпореждане на главния прокурор" се заменят с "акт на министъра на правосъдието".

2. В т. 4 думата "директора" се заменя с "ръководителя".

§ 19. В чл. 21 думите "главният прокурор" се заменят с "министърът на правосъдието".

§ 20. В чл. 22 думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 21. В чл. 23 думите "Главният прокурор" се заменят с "Министърът на правосъдието", а думите "разпореждане за прекратяване, което е окончателно" се заменят с "акт за прекратяване, който е окончателен".

§ 22. В чл. 27, ал. 2 думите "главният прокурор в тридневен срок уведомява председателя на Съвета по защита" се заменят с "министърът на правосъдието в тридневен срок уведомява Съвета по защита".

§ 23. В допълнителната разпоредба § 1 се изменя така:

"§ 1. По смисъла на този закон "специфични служебни дейности" са пряко изпълняваните от служителите на Бюрото по защита при министъра на правосъдието дейности за организиране, осигуряване и осъществяване на специална защита, както и за организиране и осъществяване на охрана."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 24. С влизането в сила на този закон Бюрото по защита при главния прокурор се преобразува в самостоятелна организационна структура - "Бюро по защита на застрашени лица" към министъра на правосъдието.

§ 25. Дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, се предоставят на Министерството на правосъдието.

§ 26. (1) Служебните правоотношения на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор преминават в служебни правоотношения с Министерството на правосъдието.

(2) Трудовите правоотношения на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор преминават към Министерството на правосъдието съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Министерството на правосъдието без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване.

§ 27. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието съвместно с главния прокурор осъществяват дейностите, необходими за преминаване на Бюрото по защита към министъра на правосъдието. Тримесечният срок се прилага и за дейностите по § 25, свързани с прехвърлянето на дълготрайните материални активи към Министерството на правосъдието.

§ 28. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагане на закона.

(2) Споразуменията за сътрудничество и взаимодействие, както и съвместните инструкции за взаимодействие с органите на държавна власт и местно самоуправление, сключени, съответно издадени до влизането в сила на този закон, се прилагат, доколкото не му противоречат.

§ 29. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. - бр. 87 от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г., бр. 9, 16 и 20 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 41 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 71 ал. 5 се отменя.

2. В чл. 123, ал. 2, т. 1, буква "б" думите "главния прокурор" се заменят с "министъра на правосъдието".

§ 30. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 44, 77 и 88 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 60, 69 и 105 от 2020 г.) в приложение № 1 към чл. 25, в раздел II, т. 7 и 9б думите "Бюрото по защита при главния прокурор" се заменят с "Бюрото по защита при министъра на правосъдието".

§ 31. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г. и бр. 28 и 100 от 2020 г.) навсякъде думите "Бюрото по защита при главния прокурор" се заменят с "Бюрото по защита при министъра на правосъдието".

§ 32. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 26 от 2021 г.) в чл. 91, ал. 3 думите "Бюрото по защита при главния прокурор" се заменят с "Бюрото по защита при министъра на правосъдието".

§ 33. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50, и бр. 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 43 от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 138 т. 5 се изменя така:

"5. участва в Съвета по защита по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство;".

2. В чл. 391:

а) в ал. 3 т. 3 се изменя така:

"3. организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи - при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на правосъдието, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет;"

б) алинея 4 се изменя така:

"(4) При извършване на дейностите по ал. 3, т. 1 - 7 Главна дирекция "Охрана" осъществява необходимото взаимодействие с административните ръководители на органите на съдебната власт, с пленума на Висшия съдебен съвет и с изпълнителния директор на Агенцията по вписванията."

-------------------------

Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.