Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 24.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 572 от 26 август 2021 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „БГ-1“, разположена на територията на община Правец, Софийска област

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 31 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 12.08.2021 г. разрешавам на „Уестърн Тетиан Експлорейшън“ – ЕООД, гр. София, с ЕИК 205487261, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: София 1124, район „Средец“, ул. Добромир Хриз № 7, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „БГ-1“, разположена на територията на община Правец, Софийска област, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е три години.

2. Размерът на площта е 19 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.

7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: А. Живков

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „БГ-1“

Координатна система 1970 г.

X (m)

Y (m)

1.

4629102

8547062

2.

4633664

8541325

3.

4634787

8543453

4.

4630491

8549846

5.

4630098

8549837

 

5677

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-191 от 9 август 2021 г.

На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с одобрен протокол № 1 от 2.03.2021 г. по чл. 26, ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, с който е констатирана допусната явна фактическа грешка в резултат от неправилно отразяване на землищната граница в обхвата на имоти № 048004; 048009; 048015; 048016; 048017 и 048018 в картата на възстановената собственост за землището на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, нареждам:

I. Да се преработи частично влязлата в сила карта на възстановената собственост за землището на с. Долни Вадин, община Оряхово, област Враца, за имоти № 048004; 048009; 048015; 048016; 048017 и 048018, с площ на преработката 1228 кв. м.

II. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се обяви от Общинската служба по земеделие – Оряхово, в кметството на населеното място.

III. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към МЗХГ.

Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, и началника на Общинската служба по земеделие – Оряхово, за сведение и изпълнение.

Министър: Хр. Бозуков

5610

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-90 от 16 септември 2021 г.

Във връзка с необходимостта от изграждане на ново трасе на кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на обект „Стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари, намиращи се в близост до гара Свиленград“ и заявление с вх. № АУ14-3/3.06.2021 г., допълнено с писма с вх. № АУ14-3-(2)/15.06.2021 г., № АУ14-3-(3)/18.06.2021 г., № АУ14-3-(4)/11.08.2021 г. и № АУ14-3-(5)/20.08.2021 г. от г-н X.X. – управител на фирма „АБС Инженеринг-Н“ – ООД, и писмо с вх. № АУ14-3-(7)/13.09.2021 г. от г-жа X.X., директор на дирекция в Агенция „Митници“, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5 и 6 и ал. 13, т. 2, буква „в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ); Заповед № РД-02-15-48 от 28.05.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), разгласена по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ; писмо с изх. № ЕО-33/9.09.2021 г. на Министерството на околната среда и водите; писмо с изх. № 0400-477/10.03.2021 г. на Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата; становище с изх. № 7456пс-20/17.06.2021 г. на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Свиленград; писмо с изх. № ЖИ-17916/5.05.2021 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; становища с изх. № 4444686/4.01.2021 г. и № 39473/27.08.2021 г. на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; Решение № 343/28.10.2020 г. на Общинския съвет – Свиленград; протокол № УТАТУ-01-02-22/2.09.2021 г. от заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план на „Кабелна линия за ниско напрежение от МТТ 100 kVA, 20/0.4 kV СРС № 56 (съществуващ) до ГРТ в ПИ 65677.1.1152, Свиленград, област Хасково“ съгласно приетите и одобрени графични и текстови части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: В. Комитова

5676

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-95 от 26 август 2021 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и чл. 52, ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса Надзорният съвет реши:

Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.

Председател на Надзорния съвет: Ал. Златанов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

5666

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 21 ОА 2406 от 3 септември 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24, ал. 3, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Решение № 193, взето с протокол № 11 от 3.08.2021 г. на Общинския съвет – Пловдив, и след като се взе предвид, че чрез разкриването на две яслени групи в ДГ „Елица“ ще се осигурят условия за по-голям обхват на децата в яслена възраст в район „Западен“, давайки възможност за достъп до услугите на детските ясли в района и подпомагане на родителите при отглеждането и възпитанието на децата им до 3-годишна възраст, нареждам:

I.1. Извършвам промяна на ДГ „Елица“ в ДГ „Елица“ с яслени групи.

2. Разкривам две яслени групи в ДГ „Елица“ за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст при съблюдаване на нормативно определения капацитет в Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Групите да бъдат ситуирани на втория адрес на детската градина в район „Западен“, ул. Орфей № 10, и разкрити от 1.10.2021 г.

3. Децата, постъпили в яслените групи в детската градина, да се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие.

4. Да бъдат осигурени необходимите средства за оборудване, обзавеждане и преустройство на помещенията, за трудови разходи и издръжка на новосформираните яслени групи от Община Пловдив като финансиращ орган.

II. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на X.X. – зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“ и X.X., зам.-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“.

III. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ІV. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив.

Кмет: Здр. Димитров

5688

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-66 от 13.09.2021 г. за обект: Нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“, на територията на община Варна и община Аксаково, област Варна, и община Балчик и община Каварна, област Добрич. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5670

32. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210010-091-0000845/14.09.2021 г. възлага на ЕТ „X.X. – КАВА“, ЕИК по Булстат 819384380, адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Хаджи Димитър № 50, следния недвижим имот: едноетажна масивна сграда, състояща се от три обекта, намираща се в Кюстендил, ул. Вола № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1798, при съседи: 41112.500.1791, 41112.500.1826, 41112.500.1825: първи обект – склад за търговия, площ по документи – 19 кв. м, с идентификатор 41112.500.1798.4; втори обект – склад за търговия, площ по документи – 84 кв. м, с идентификатор 41112.500.1798.2; трети обект – промишлена сграда, площ по документи – 146 кв. м, с идентификатор 41112.500.1798.1. Имотът е закупен за сумата 47 001 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

5649

14. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти платена форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. X.X.“: 1. заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета); 2. декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета); 3. автобиография (европейски формат); 4. копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4.1. в случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити; 4.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. X.X.“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета; в уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити; 4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет; 5. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по чужд език) – плащането се извършва само по банков път от всяка търговска банка: сметката на СУ „Св. X.X.“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. X.X.“, вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Всички документи се прилагат в папка. Документите се подават в стая № 114 – деловодство, ректорат, само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес: Софийски университет „X.X.X.“, за сектор „Докторанти“, бул. Цар Освободител № 15, София 1504. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Тел. за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, ректорат. Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. X.X.“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2021/2022 г.

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти срещу заплащане

в СУ „Св. X.X.“ за учебната 2021 – 2022 г.

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Образователна и научна степен „доктор“

редовно

задочно

Философски факултет

1.

3.3.

Политически науки

Публична администрация

4

2.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

1

1

 

5635

817. – Американският университет в България – Благоевград, обявява конкурс за интердисциплинарна академична длъжност „професор“ по професионални направления 2.2. История и археология и 2.3. Философия (ранномодерна философия и интелектуална история с фокус върху Англия и/или англоговорящия свят) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Подаване на документи: АУБ, офис № 6. Контакти: 073/888 411, www.aubg.edu.

5433

52. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. сесия I, на основание Решение на МС № 437 от 2.06.2021 г., чл. 3 от ЗРАСРБ, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на необходимите документи: ТУ – Варна, стая № 319 – НУК, експерт ТИД – д-р С. Симеонов, тел.: 052/383 242, 0894/612346, simeonov@tu-varna.bg. Документи се приемат на място или на посочената електронна поща.

Приложение

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение – редовна

(бр.)

3.

Социални, стопански и правни науки

3.4.

Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика

1

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Приложна механика

3

Технология на машиностроителните материали

3

Машинознание и машинни елементи

2

Технология на машиностроенето

3

Двигатели с вътрешно горене

3

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електрически машини и апарати

2

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

2

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3

Електронизация

2

Теория на автоматичното управление

2

Автоматизация на производството

3

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника

2

Комуникационни мрежи и системи

4

Системно програмиране

3

Компютърни системи, комплекси и мрежи

4

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4

5.4.

Енергетика

Топлотехника

2

Електроенергийни системи

2

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Електрообзавеждане на кораба

2

Корабостроене и кораборемонт

2

Корабни силови уредби, машини и механизми

2

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

2

Управление на кораби и корабоводене

2

Системи и устройства за опазване на околната среда

2

5.13.

Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

2

 

5652

4. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент от област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ на приемащо структурно звено факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при НВУ „X.X.“ – едно място, за военнослужещ. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-786 от 9.09.2021 г. и в обявата на сайта на университета, линк: https//www.nvu.bg/bg/node/715. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета във Велико Търново. Тел. за контакт: 062/618822; Siemens: 62364.

5606

315. – Институтът по филология и социология при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.3. Философия (Философия на науката) за нуждите на секция „Философия на науката“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по философия и социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

5632

63. – Община Сърница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ 70648.141.55 в м. Голяма и малка Крушици по КК на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно внесения за разглеждане проект трасето започва от съществуващ водопровод в обхвата на полски път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост), преминава през местен път ПИ 70648.1.111 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на инвеститора – ПИ 70648. 1.111 в м. Голяма и малка Крушици по КК на гр. Сърница, община Сърница. Дължината на проектното трасе е 119 м. Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения, предложения и искания по проекта.

5443

64. – Община Сърница на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 84, прието с протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Сърница, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване, достигаща до границата на ПИ 70648.161.774 в м. Орлино по КК на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно одобрения проект трасето на новата подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) започва от съществуващ трафопост МТП „Ибишев“, който се намира в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на възложителя – ПИ 70648.161.774 в м. Орлино по КК на гр. Сърница. Дължината на трасето е 72 м. Решението ведно с одобрения проект се намират в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица в 30-дневен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ могат да обжалват решението, като жалбите се подават чрез Общинския съвет – Сърница, до Административния съд – Пазарджик.

5444

65. – Община Сърница на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 85, прието с протокол № 7 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Сърница, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване, достигащ до границата на ПИ 70648.161.774 в м. Орлино по КК на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно одобрения проект трасето на новия подземен водопровод започва от съществуваща водопроводна мрежа в обхвата на местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на възложителя – ПИ 70648.161.774 в м. Орлино по КК на гр. Сърница. Дължината на трасето е 13 м. Решението ведно с одобрения проект се намират в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел ТСУ. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица в 30-дневен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ могат да обжалват решението, като жалбите се подават чрез Общинския съвет – Сърница, до Административния съд – Пазарджик.

5445

59. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.514.228 по КККР на гр. Троян, кв. Ливаде, с цел отреждане „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м и поземлен имот с идентификатор 73198.514.214, с цел създаване на задънена улица с о.т. 1518-1539-1540-1541-1542. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

5457

59а. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, към който е приложен комуникационно-транспортен план, на поземлени имоти с идентификатори 73198.502.570, 73198.502.582 и 73198.502.583 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти VII-570 в строителен квартал 193 и II-582 в строителен квартал 131А, по имотни граници, с отреждане „За обществено обслужване и складова дейност“, както и обслужваща улица между тях с о.т. 2306-2307-2308-2309. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

5458

2. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, община Хасково. Проектът се намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5456

4. – Община Царево на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-01-611 от 3.09.2021 г. на кмета на община Царево е наложена строителна забрана на територията на с. Синеморец, община Царево. Заповедта е публикувана на интернет страницата на общината, както и на информационните табла в сградата на Община Царево и в кметското наместничество в с. Синеморец. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по реда на чл. 215 от ЗУТ.

5416

663. – Община Царево на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 303 от 10.08.2021 г. на ОбС – Царево, е одобрен проектът за ПУП – ПРЗ за ПИ 48619.2.907 в с.о. Диньов гьол, гр. Царево, община Царево, област Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5417

2. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Външно кабелно електрозахранване и уличен водопровод“, преминаващ през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.112.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответните експлоатационни дружества, собственици на ПИ с идентификатор 58445.112.426 по КККР, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-112426 от кв. 88, намиращ се в местност Азман дере, землище на с. Приселци, община Аврен, от съществуващите проводи до границата на имота. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Аврен, отдел „Устройство на територията“.

5615

Варненският окръжен съд, търговско отделение, обявява, че е образувано т.д. № 1604/2019 г. по предявен от „УниКредит Булбанк“ – АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя № 7, срещу Оюна Илинична Ан, гражданка на Руската федерация, родена на 14.01.1980 г., постоянен адрес: Русия, гр. Санкт Петербург, ул. Дунайски пр., дом 26/77, кв. 299, и X.X.X., гражданин на Руската федерация, роден на 4.05.1968 г., с постоянен адрес: Русия, гр. Санкт Петербург, ул. Дунайски пр., дом 26/77, кв. 299, искове за солидарното им осъждане да заплатят следните суми: сумата 38 072,50 евро, представляващи незаплатени суми за главница; сумата 9676,50 евро, представляваща дължими договорени лихви за периода от 25.04.2019 г. до 25.10.2019 г.; сумата 82,09 евро, представляваща дължими такси; законна лихва върху сумата 38 072,50 евро, считано от подаване на исковата молба до окончателното й изплащане; сумата 3741,98 лв., представляваща заплатена държавна такса; сумата 4000,78 лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение с ДДС, по договор за банков ипотечен кредит на физическо лице № 301/0812 от 11.11.2013 г. Указва на ответниците, че в двуседмичен срок считано от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да се явят в съда за получаване на препис от искова молба вх. № 28392 от 27.09.2012 г. и приложените към нея доказателства.

5630

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Национален клуб Пойнтер – България НКПБ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 30.10.2021 г. в 15 ч. в Пазарджик, комплекс „Фазанария“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружение „Национален клуб Пойнтер – България НКПБ“ за 2020 г.; 2. отчет на управителния съвет за финансовото състояние на сдружението за изминалия период; 3. обсъждане, разглеждане и вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.; вземане на решение така приетият годишен финансов отчет да бъде представен за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията; 4. промени в устава на „Национален клуб Пойнтер – България НКПБ“; 5. освобождаване на настоящия управителен съвет и председател; 6. избор на нов УС, председател и заместник-председател; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението – София 1421, ул. Персенк, бл. 119, ет. 5, ап. 27, най-късно един месец преди датата на провеждане на общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно. Най-малко един месец преди насрочения ден поканата ще бъде поставена на мястото за обявяване в сградата, в която се намира офисът на сдружението, на същия адрес.

5624