Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

НАРЕДБА № РД-06-53 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И НАСОЧВАНЕ НА ПОМОЩТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 - 2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

 

НАРЕДБА № РД-06-53 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И НАСОЧВАНЕ НА ПОМОЩТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 - 2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

В сила от 28.09.2021 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

1. идентифициране на най-нуждаещи се лица и семейства за всеки от определените видове подпомагане по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+);

2. идентифициране на допълнителни нуждаещи се лица, семейства и/или групи за всеки от определените видове подпомагане, на които да бъдат предоставяни закупени, но неполучени и неразпределени храни или материални помощи;

3. обмен и предоставяне на информация във връзка с идентифицирането на най-нуждаещите се лица и насочване на помощта по програмата.

Чл. 2. (1) По Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г. се предоставят следните видове помощи:

1. пакети хранителни продукти и хигиенни материали;

2. топъл обяд;

3. пакети за новородени деца;

4. детска кухня.

(2) Право на достъп до подпомагане по предходната алинея имат най-нуждаещите се лица, чиито ниски доходи или нужда от подпомагане са установени въз основа на обективни критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане (ЗСП), Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за социалните услуги (ЗСУ), или въз основа на индивидуална оценка на нуждите от съответния вид подпомагане, извършена от органа по социално подпомагане чрез неговите териториални структури.

Чл. 3. Подпомагането по чл. 2, ал. 1 се предоставя безвъзмездно на най-нуждаещите се лица и допълва националните мерки за смекчаване и намаляване на бедността и социалната изолация на уязвимите групи.

Глава втора.
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 - 2027 Г.

Раздел I.
Пакети хранителни продукти и хигиенни материали

Чл. 4. (1) Основна целева група за подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали, закупени по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., са:

1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.);

2. лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД;

3. лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от ЗХУ;

4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД;

5. лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД);

6. лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства;

7. лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

(2) Допълнителната целева група за подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали, закупени по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., за разпределяне на закупени, но неразпределени и/или нераздадени пакети, включва:

1. лица и семейства, които поради липса на доход или нисък доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т.ч. и лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за социално подпомагане;

2. лица и/или групи от лица с ниски доходи, ползващи социални услуги;

3. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

4. Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване, за които органът по социално подпомагане или негови териториални структури, въз основа на обосновано предложение е установил, че се нуждаят от подпомагане за облекчаване на материалните лишения и недостига на храна.

Чл. 5. (1) При определяне на количеството на пакетите хранителни продукти и хигиенни материали на лицата от основната целева група по чл. 4, ал. 1 се прилага диференциран подход в зависимост от броя на членовете на домакинството, както следва:

1. за едночленни и двучленни - най-малко един пакет хранителни продукти и най-малко един пакет хигиенни материали;

2. за три- и повече членни семейства - най-малко два пакета хранителни продукти и най-малко два пакета хигиенни материали.

(2) Данните за броя на лицата в семействата по чл. 4, ал. 1 и 2, включително по пол, възраст и по показателите за отчитане на резултати по Програмата, съгласно Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013, се предоставят от органа по социално подпомагане и/или териториалните му структури при условията на глава трета от тази наредба.

(3) Неразпределените и нераздадени хранителни продукти и/или материали за хигиенни нужди, които са в срок на годност и са съхранявани при условия, определени от производителя, се преразпределят на най-нуждаещите се лица и семейства от допълнителната целева група по чл. 4, ал. 2 въз основа на становище от органа по социално подпомагане и/или негови структури, съгласувано с ръководителя на Управляващия орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане или упълномощено от него лице.

(4) Становището по ал. 3 съдържа обосновано предложение за конкретна целева ориентация на неразпределените и нераздадени хранителни продукти и материали за хигиенни нужди и обосновка за включените лица от допълнителната целева група.

(5) Помощта за лицата по чл. 4, ал. 2 се предоставя в зависимост от наличните видове и количества нераздадени и неразпределени хранителни продукти и/или материали за хигиенни нужди.

(6) Лица и семейства, които попадат в обхвата на повече от една от посочените в чл. 4, ал. 1 и 2 групи, могат да получат хранителни продукти и хигиенни материали само като представители на една от групите.

(7) Хранителните продукти и хигиенните материали се предоставят за нуждите на цялото семейство или домакинство.

Раздел II.
Топъл обяд

Чл. 6. (1) Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

(2) Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

(3) В случаите, в които всеки от членовете на едно семейство или домакинство попада в някоя от изброените в ал. 1 групи, топъл обяд може да бъде предоставян на всеки един от тях.

(4) Предоставянето на топъл обяд е допустимо и на непълнолетни деца, когато същите попадат в някоя от изброените хипотези на ал. 1 и за тях не е осигурено безплатно хранене по друг ред.

Чл. 7. Принадлежността на лицата към основната целева група по чл. 6, ал. 1 се потвърждава от органа по социално подпомагане на местно ниво по реда на глава трета.

Раздел III.
Пакети за новородени деца

Чл. 8. (1) Основна целева група за предоставяне на пакети за новородени деца, закупени по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., са:

1. семейства без доходи или с ниски доходи, при които е установен риск от изоставяне на новородените деца или невъзможност да осигурят техните базови материални нужди;

2. родител (осиновител) на новородени деца с ниски доходи, жертва на насилие;

3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени новородени деца;

4. родител/и (осиновител/и) на новородени деца с ниски доходи, потребител/и на социални услуги.

(2) Помощта се предоставя на лицата по ал. 1 за новородените деца въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа.

(3) Лицата по ал. 1 се идентифицират от кръга на следните лица и семейства:

1. правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и правилника за неговото прилагане;

2. семейства, с които работят отделите "Закрила на детето";

3. за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции или източници на местно ниво.

(4) За новородени близнаци от кръга на основната целева група по ал. 1 пакет за новородено се предоставя за всяко дете - близнак.

(5) Продуктите от пакета за новородени деца се предоставят най-малко два пъти до навършване на шест месеца на детето, като преди всяко предоставяне наличието на основания за продължаване на подпомагането се потвърждава от органа по социално подпомагане/закрила на детето на местно ниво по реда на глава трета.

(6) В случай че до навършване на шест месеца на детето настъпят промени в обстоятелствата, които изключват получателя на помощта от кръга на лицата по ал. 1, останалата част от продуктите в пакета се разпределят на други нуждаещи се лица от същата целева група.

(7) Закупени, но неполучени или неразпределени пакети за новородени деца, могат да се предоставят на други лица от кръга на посочените в ал. 1 групи, както и на лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците, за техните новородени деца.

Чл. 9. Принадлежността на лицата към основната целева група по чл. 8, ал. 1 се потвърждава от органа по социално подпомагане/закрила на детето на местно ниво по реда на глава трета.

Раздел IV.
Детска кухня

Чл. 10. Помощта се предоставя под формата на ваучери/карти за детска кухня и е предназначена за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, за които не е осигурено хранене по друг ред.

Чл. 11. (1) Основна целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;

2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;

3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

(2) Помощта се предоставя на лицата по ал. 1 при условията на чл. 10 въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа.

(3) Лицата по ал. 1 се идентифицират от кръга на следните лица и семейства:

1. правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи по реда на ЗЗД и правилника за неговото прилагане;

2. семейства, с които работят отделите "Закрила на детето";

3. за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции или източници на местно ниво.

(4) За деца близнаци от кръга на основната целева група по ал. 1 ваучер/карта за детска кухня се предоставя за всяко дете - близнак.

Чл. 12. Принадлежността на лицата към основната целева група по чл. 11, ал. 1 се потвърждава от органа по социално подпомагане/закрила на детето на местно ниво по реда на глава трета.

Глава трета.
ОБМЕН И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА И НАСОЧВАНЕ НА ПОМОЩТА ПО ПРОГРАМАТА

Чл. 13. Предоставянето на храни и материалното подпомагане по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г. се основава на индивидуален подход, оценка на нуждите и обективна преценка за нивото на материално лишение на лицата и семействата.

Чл. 14. Преценката за необходимостта от подпомагане по програмата се извършва при зачитане на достойнството и неприкосновеността на личния живот на крайните получатели на подпомагането.

Чл. 15. Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи по глава втора се извършва от органа по социално подпомагане и/или териториалните му поделения по ред и в срокове, определени от ръководителя на Управляващия орган в документите за предоставяне на финансиране по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., въз основа на:

1. данните от регистрите на Агенцията за социално подпомагане за подпомаганите лица;

2. данните от регистрите на Агенцията за социално подпомагане за лицата, получили отказ от подпомагане, от началото на календарната година към момента на предоставяне на подпомагането с храни;

3. служебно предоставена информация и/или получени сигнали и данни от органи и институции на местно ниво или други източници за нуждаещи се лица.

Чл. 16. Когато към момента на предоставяне на подпомагането по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 и по чл. 6, ал. 1, т. 2 кампанията за целево енергийно подпомагане не е приключила, за определяне правото на достъп до подпомагане по програмата се разглежда последният актуален период, за който са предоставени съответните целеви помощи.

Чл. 17. Извън случаите, посочени в чл. 16, определянето на конкретните представители на целевите групи се извършва на база данните от началото на календарната година към момента на предоставяне на подпомагането с храни.

Чл. 18. С цел избягване на конфликт на интереси служители от дирекциите "Социално подпомагане", при които е налице хипотеза на частен интерес спрямо лица, за които се разглежда правото на достъп до подпомагане с храни и/или материално подпомагане, не следва да упражняват правомощията си по тази наредба по отношение на лицата, за които имат частен интерес.

Чл. 19. Наличието на частен интерес по смисъла на чл. 18 се обявява пред прекия ръководител, който създава необходимата организация за извършване на обективна преценка на нуждата от подпомагане на лицата, спрямо които е обявено наличие на частен интерес, като предприетите действия се документират надлежно и подлежат на последващи проверки.

Чл. 20. По отношение на обработването на лични данни за целите на наредбата администраторите на лични данни следва да изпълняват своите задачи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Чл. 21. За лицата, които не са в базата данни на Агенцията за социално подпомагане, не се изисква подаване на заявление за получаване на подпомагане с храни и/или предоставяне на материална помощ.

Чл. 22. Правото на достъп до подпомагането по раздел II, III и IV на лица, които не фигурират в базата данни на Агенцията за социално подпомагане, се преценява въз основа на подадено заявление за отпускане на социална или семейна помощ или помощ по реда на ЗЗД.

Чл. 23. Заявленията по чл. 22 се разглеждат и процедират по установения законов ред, към който се отнасят. Преценката за необходимостта от подпомагане по Програмата се извършва чрез попълване на анкетен лист за подпомагане по Програмата за храни и основно материално подпомагане съгласно приложението.

Чл. 24. Анкетен лист за подпомагане по Програмата за храни и основно материално подпомагане съгласно приложението не се попълва в случаите, в които лицата се предлагат за включване в програмата, на основание действащо подпомагане по някои от допустимите основания от тази наредба.

Чл. 25. Принадлежността на лицата към допустимите целеви групи за подпомагане по раздел II и IV подлежи на потвърждаване за период и по ред, определен в документите за предоставяне на финансиране по Програмата за храни и основно материално подпомагане.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Програма за храни и основно материално подпомагане" е стратегически документ, който е рамка за разпределянето на храни и на основно материално подпомагане за най-нуждаещите се лица в България и се съфинансира от Европейския социален фонд плюс и националния бюджет за програмния период 2021 - 2027 г.

2. "Конкретен представител на целева група" е представител на допустима целева група за конкретен вид подпомагане, предвидено и финансирано по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г.

3. "Пакети хранителни продукти" е предварително определена и утвърдена съвкупност по вид и количество от хранителни продукти с цел да бъдат предоставени за нуждите на лица и семейства от основната целева група по чл. 4, ал. 1 от тази наредба.

4. "Пакети хигиенни материали" е предварително определена и утвърдена съвкупност по вид и количество от продукти и материали за хигиенни нужди с цел да бъдат предоставени на лица и семейства от основната целева група по чл. 4, ал. 1 от тази наредба.

5. "Най-нуждаещи се лица" са физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, включително деца в уязвимо положение и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, които са определени от националните компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, одобрени са от тези органи и могат да включват елементи, насочени към най-нуждаещите се лица в определени географски райони.

6. "Ниски доходи" за целите на наредбата са всички брутни приходи съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ППЗСП, чийто общ размер не надвишава линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот" (EU-SILC) на ЕВРОСТАТ на член от семейството.

7. "Ниски доходи от пенсия" за целите на наредбата са доходите от пенсия или сбор от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях, с изключение на тези, които не се считат за доход съгласно § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ППЗСП, чийто общ размер не надвишава линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот" (EU-SILC) на ЕВРОСТАТ на член от семейството.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с Програмата за храни и основно материално подпомагане и Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 23


Дирекция "Социално подпомагане" ..................................

АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ХРАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Към заявление-декларация с вх. № ................./..................

от ......................................................., ЕГН .........................,

постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) .......................................,

община ..........................., област ........................................,

ж.к./кв. ..........................., ул. ................................................

№ ......., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., л. к. № ..........................,

издадена от МВР ................ на ..........................................., валидна до ............................................................................

Настойник на .....................................................................

I. Описание на социален статус

(Състав на семейство - брой членове, статут на пазара на труда - работещ, безработен, пенсионер, друго, здравословно състояние и други обстоятелства, които доказват, че лицето и неговото семейство имат установено високо ниво на бедност и материални лишения, висок риск от социална изолация и не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности. Възможност за оказване на подкрепа от близки и роднини)

................................................................................................

................................................................................................

II. Доход на член от семейството от предходен месец (размер, източник):

................................................................................................

III. Становище относно необходимостта от подпомагане с храни и/или предоставяне на материална помощ

Въз основа на оценка на нуждите и анализираните данни за:

(Посочват се три имена. Когато подпомагането се предлага и за други членове от семейството/домакинството, се посочват и имената на лицата, за които се предлага да бъдат включени. За пакетите за новородени и ваучери/карти за детска кухня се посочват и имената на детето (децата)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

СЕ ПРЕДЛАГА 0   НЕ СЕ ПРЕДЛАГА 0

Подпомагане със:

1. Топъл обяд ............................................ ДА 0  НЕ 0

2. Пакет за новородено ...........................  ДА 0  НЕ 0

3. Ваучер/карта за детска кухня .............   ДА 0  НЕ 0

Дата: ......................................................................................

Извършил анкетата: ..............................................................

(фамилия, длъжност, подпис)

Одобрил предложението: ....................................................

(фамилия, длъжност, подпис)

Дата: ......................................................................................

Промени настройката на бисквитките