Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

В сила от 26.10.2021 г.
Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г.

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Комисията за регулиране на съобщенията (комисията).

Чл. 2. (1) Обществена информация, независимо от вида на нейния материален носител, по смисъла на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на комисията.

(2) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни.

Чл. 3. (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана при условията и по реда, определени в тези правила, в Закона за достъп до обществена информация и в други закони, в които е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(2) От правото по ал. 1 се ползват всички юридически лица, както и чужденците и лицата без гражданство в Република България.

Чл. 4. (1) Обществената информация е официална и служебна.

(2) Не се допуска достъп до обществена информация, когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, или търговска тайна съгласно разпоредбите на чл. 40 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), или обявена за такава от предоставящите я предприятия.

(3) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на комисията при осъществяване на правомощията ѝ.

(4) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на комисията и на нейната администрация. Служебна е и информацията, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения по реда на чл. 40, ал. 1 и 2 и чл. 150, ал. 4 във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал. 1 от ЗЕС.

Чл. 5. (1) Достъпът до официална информация, съдържаща се в нормативни административни актове на комисията, се осигурява чрез обнародването им и публикуването им на официалната интернет страница на комисията.

(2) Достъпът до официална информация, съдържаща се в общи административни актове на комисията, се осигурява чрез публикуването им на официалната интернет страница на комисията.

(3) При искане на достъп до вече обнародвана официална информация на заявителя се посочват изданието, в което тя е обнародвана, броят и датата на издаване. Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на тези правила.

(4) Достъпът до официална информация, съдържаща се в индивидуални административни актове на комисията, се осигурява чрез публикуването на решенията на страницата на комисията в интернет, с изключение на информацията, съдържаща класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите, предвидени със закон, както и информацията, определена от предприятията за търговска тайна.

Чл. 6. (1) Достъпът до служебна обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на комисията, е свободен.

(2) Достъпът по ал. 1 може да бъде ограничен, когато информацията:

1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на комисията и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за комисията, становища и консултации);

2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от комисията, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага след изтичане на две години от създаването на такава информация.

(4) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

Чл. 7. (1) Комисията предоставя информация за своята дейност чрез публикации на интернет страницата си или по друг подходящ начин.

(2) Задължително се съобщава информация, която:

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

3. представлява или би представлявала обществен интерес;

4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

Чл. 8. С цел осигуряване на прозрачност в дейността на комисията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация комисията периодично публикува на страницата си в интернет актуална информация съгласно чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 9. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат от заявителя съгласно нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

(3) Не се заплащат допълнителни разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Чл. 10. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на комисията, чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация или чрез Системата за сигурно електронно връчване. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 11. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация, постъпило в комисията, се адресира до председателя на комисията и съдържа:

1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно - наименованието и седалището му, ако е юридическо лице;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

(3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в звеното за административно обслужване на комисията по ред, определен за регистрация на входящи документи.

Чл. 12. Комисията осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до обществена информация по електронен път.

Чл. 13. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4. копия по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1. За лица с увреждания на зрителния и/или слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

Чл. 14. (1) Исканият от заявителя достъп до обществена информация се предоставя в предпочитаната от него форма, освен когато:

1. за нея няма техническа възможност;

2. води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма по преценка на комисията.

Чл. 15. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в срок до 14 дни след датата на регистрирането им.

(2) В срока по ал. 1 комисията взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

(3) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

(4) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, комисията изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп ведно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се заплащат разходи за предоставянето на информацията. Разходи не се заплащат и когато заявлението е получено чрез Системата за сигурно електронно връчване и решението за предоставяне на обществена информация се изпраща чрез нея.

(5) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил комисията, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Чл. 16. (1) Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни от получаване на уведомлението.

(2) Срокът по чл. 15, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването (писмено) от заявителя на предмета на исканата обществена информация.

(3) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30- дневния срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 17. (1) Срокът по чл. 15, ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

(2) Комисията уведомява заявителя за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация, както и за причините, които налагат това, в срока по чл. 16, ал. 1.

Чл. 18. (1) Срокът по чл. 15, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето ѝ.

(2) В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 10. Съгласието на третото лице, предвидено в ал. 1, ще е необходимо винаги, когато исканата обществена информация касае предоставянето на такава, съдържаща в себе си индивидуализираща информация относно предоставен ограничен ресурс (с изключение на номерата), позиции и технически характеристики на електронно съобщително оборудване, топология на електронна съобщителна мрежа и други, узнаването на които основателно може да се приеме, че би накърнило търговските интереси на третото лице.

(3) В решението си по чл. 15, ал. 2 комисията е длъжна да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

(4) При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 се предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Чл. 19. (1) Когато комисията не разполага с исканата информация, но има данни за местонахождението ѝ, в 14-дневен срок от получаване на заявлението то се препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическото лице, към които се препраща заявлението.

(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 15, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Чл. 20. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

Чл. 21. (1) В решението по чл. 15, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1. степента на осигурения достъп до исканата информация;

2. срокът, в който е осигурен достъпът, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

3. мястото, където ще бъде предоставен достъпът;

4. формата, под която ще бъде предоставен достъпът;

5. разходите по предоставянето на достъпа.

(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации, лица, които разполагат с по-пълна информация.

(3) Решението се предоставя по реда на чл. 15, ал. 3 и 4.

Чл. 22. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане от заявителя на определените разходи и представяне на платежен документ.

(2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

Чл. 23. (1) В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 21, ал. 1, т. 2 срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

(2) Правилата на чл. 22 и 23 не се прилагат в случаите по чл. 15, ал. 4.

Чл. 24. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1. исканата информация е класифицирана информация, представлява държавна, служебна тайна, както и в случаите по чл. 6, ал. 2;

2. исканата информация е търговска тайна, включително определената като такава от предприятията, осъществяващи електронни съобщения, включително по реда на чл. 40, ал. 6 от ЗЕС или предоставена като такава по чл. 150, ал. 4 във връзка с чл. 150, ал. 2 и чл. 151, ал. 1 от ЗЕС, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

4. разпространението и/или предоставянето на достъп до исканата информация би довело до наличие на нелоялна конкуренция между търговци или би застрашило добросъвестната търговска практика и/или лоялната конкуренция, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

5. достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 25. (1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ съгласно Закона за достъп до обществена информация и тези правила, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

(2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се предоставя на заявителя по реда на чл. 15, ал. 3.

(3) Когато комисията отказва достъп до обществена информация на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 в решението се посочват обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.

Чл. 26. Решенията на Комисията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставянето ѝ се обжалват пред съответния административен съд по реда на АПК.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тези правила са приети с Решение № 346 от 30.09.2021 г. на КРС на основание чл. 41, ал. 2 от ЗЕС във връзка с чл. 21 от Закона за достъп до обществена информация.

§ 2. Тези правила влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

§ 3. Правилата за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията (обн., ДВ, бр. 45 от 2008 г.; изм., бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2016 г.) се отменят.