Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приети с Резолюция МЕРС.80(43) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 1 юли

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(Приети с Резолюция МЕРС.80(43) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 1 юли 1999 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Припомняйки член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета, възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,

Припомняйки също Резолюция MERC.20(22), с която приема Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),

Имайки предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричана по-долу "Конвенцията от 1973 г.") и член VI от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричан по-долу "Протокола от 1978 г."), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

Като отбелязва, че Комитетът по морска безопасност на седемдесетата си сесия разгледа и одобри предложените изменения в Кодекса ВСН,

Като отбелязва допълнително Резолюция MERC.79(43), с която Комитетът приема изменения в Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code),

Като признава необходимостта от влизане в сила на измененията на Кодекс ВСН на датата, на която влизат в сила съответните изменения на IBC Code,

Като има предвид предложените изменения на Кодекса ВСН, разпространени в съответствие с член 16 (2) (a) от Конвенцията от 1973 г.:

1. Приема в съответствие с член 16 (2) (d) от Конвенцията от 1973 г. измененията в Кодекса ВСН, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с член 16 (2) (f)(iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за приети на 1 януари 2002 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните или страните, чиито комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на организацията възраженията си срещу измененията.

3. Приканва Страните да отбележат, че в съответствие с член 16 (2) (g) (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в сила на 1 юли 2002 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16 (2) (e) от Конвенцията от 1973 г. да предаде на всички страни по Протокола от 1978 г. заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението; и

5. Изисква също Генералният секретар да предаде на членовете на Организацията, които не са страни по Протокола от 1978 г., копия от резолюцията и нейното приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)


Глава II Вместимост на товара

1 Следният нов параграф 2.14.3 се добавя след съществуващия параграф 2.14.2:

"2.14.3 Контролираните вентилационни системи на танка, както е предвидено в точка 2.14.2 по-горе, трябва да се състоят от първични и вторични средства, позволяващи пълно изпускане на парите, за да се предотврати свръхналягане или подналягане в случай на повреда на едно средство. Като алтернатива, вторичните средства могат да се състоят от сензори за налягане, монтирани във всеки танк със система за наблюдение в помещението на кораба за управление на товара или позицията, от която обикновено се извършват товарните операции. Такова оборудване за наблюдение трябва също да се снабди с алармено устройство, което се активира при откриване на условия на свръхналягане или подналягане в танка. Корабите трябва да отговарят на изискванията на този параграф до датата на първия планиран сух док след 1 юли 2002 г., но не по-късно от 1 юли 2005 г. Въпреки това администрацията може да одобри смекчаване на изискването на този параграф за кораби с бруто тонаж под 500."

2 Съществуващите параграфи 2.14.3 и 2.14.4 се преномерират като параграфи 2.14.4 и 2.14.5.