Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

  • НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 35 ОТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-1 ОТ 10 АПРИЛ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОХРАНАТА НА СЪДИИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-2 ОТ 10 АПРИЛ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОХРАНАТА НА ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ Виж повече
  • КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сил Виж повече
Промени настройката на бисквитките