Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)(Приети с Резолюция MSC.424(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15 юни 2017 г. В сила за Републи

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)

(Приети с Резолюция MSC.424(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15 юни 2017 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)

Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

Комитетът по морска безопасност,

Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Отбелязвайки Резолюция MSC.97(73), с която приема Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. ("Кодекс HSC от 2000 г."), който стана задължителен съгласно глава X от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), 1974 г. ("Конвенцията"),

Като отбеляза също член VIII (б) и правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекса HSC от 2000 г.,

Като взема предвид на деветдесет и осмата си сесия измененията в Кодекса HSC 2000, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), i) от Конвенцията,

1. Приема в съответствие с член VIII (b) (iv) от Конвенцията измененията на Кодекса HSC от 2000 г., чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.

2. Определя в съответствие с член VIII (b) (vi) (2) (bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2019 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50% от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили Генералния секретар за възраженията си срещу измененията.

3. Приканва договарящите правителства по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII (b) (vii) (2) от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2020 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.

4. Изисква Генералният секретар, за целите на член VIII (b) (v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, до всички договарящи правителства към Конвенцията.

5. Изисква също Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ


ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)

Глава 8

Спасителни средства и приспособления

8.10 Спасителни съдове и дежурни лодки

1 Параграфи 8.10.1.5 и 8.10.1.6 се заменят със следното:

".5 независимо от разпоредбата на .4 по-горе, плавателният съд трябва да разполага с достатъчно дежурни лодки, които да гарантират подсигуряване на напускането на общия брой лица, които плавателният съд е сертифициран да превозва на борда:

.5.1 не повече от девет от спасителните съдове, осигурени в съответствие с 8.10.1.1, се направляват от всяка дежурна лодка; или

.5.2 в случай на преценка на администрацията, че дежурните лодки могат да изтеглят двойка такива спасителни съдове едновременно, не повече от 12 спасителни съдове, осигурени в съответствие с 8.10.1.1, се направляват от всяка дежурна лодка; и

.5.3 плавателният съд може да бъде евакуиран в рамките на времето, посочено в 4.8;

.6 плавателни съдове с дължина по-малка от 30 m могат да бъдат освободени от превозване на дежурна лодка, при условие че плавателният съд отговаря на следните изисквания:

.6.1 плавателният съд да е разположен така, че да позволи човек в беда да бъде изваден от водата в хоризонтално или почти хоризонтално положение на тялото;

.6.2 възстановяването на човек в беда да може да се наблюдава от навигационния мост; и

.6.3 плавателното средство да е достатъчно маневрено, за да приближи и спаси хора при най-лоши условия."


Промени настройката на бисквитките