Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН STEM ЦЕНТЪР Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 55 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)(Приети с Резолюция MSC.424(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15 юни 2017 г. В сила за Републи Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 420 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАЗАРИ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА (ДВ, БР. 89 ОТ 201 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 19.09.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ (ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)(Приети с Резолюция MSC.439(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Републи Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF)(Приети с Резолюция MSC.422(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на Виж повече