Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


Избира Димитър Данаилов Недялков за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

------------------------

Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 5 януари 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.