Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР (ДВ, БР. 92 ОТ 2021 Г.)

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР (ДВ, БР. 92 ОТ 2021 Г.)

Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г.

§ 1. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 се създава т. 47:

"47. "Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)" означава широколентови радиосистеми, които позволяват безжичен достъп за обществени и частни приложения, независимо от мрежовата топология, която е в основата им."

2. В § 2 се създава т. 18:

"18. Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1067 на Комисията от 17 юни 2021 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5945-6425 MHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)."

§ 2. В заключителните разпоредби се създава § 5:

"§ 5. Настоящите правила са нотифицирани с номер 2021/359/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество."

§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 "Радиочестотен спектър, който се използва от радиосъоръжения и електронни съобщителни мрежи" след ред № 114 се създава нов ред 114а със следния текст:

"


114а

5945-6425

MHz

Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)

Приложение № 2.3"

§ 4. В приложение № 2.3 към чл. 3, ал. 2 "Устройства за широколентов пренос на данни" след таблица 4 се създават таблица 4а и таблица 4б:

"

Таблица 4а

Таблица 4б
"


Промени настройката на бисквитките