Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

  • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2015 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1308 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 45 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ" Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР Виж повече
Промени настройката на бисквитките