Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ" Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 47 ОТ 28.01.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР (ДВ, БР. 92 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И ВОДНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, АГРАРНИТЕ НАУКИ, СЕЛСКИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките