Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Правилата определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение.

Чл. 2. Правилата определят условията за работа на електронните съобщителни мрежи от вида "точка към точка".

Раздел II.
Условия за използване на радиочестотния спектър и технически параметри

Чл. 3. Радиочестотните ленти, допустимите честотни разпределения, техническите параметри на мрежите по чл. 2 са посочени в приложение № 1.

Чл. 4. При използването на радиочестотния спектър се спазват стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 2, и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за мрежите по чл. 2.

Чл. 5. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват само по начин и предназначение, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите.

(3) Не се допускат:

1. изменение на техническите параметри на радиосъоръженията спрямо тези, определени от производителя;

2. електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

Чл. 6. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Лицата трябва да предприемат мерки за намаляване до минимум на риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, лицата се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, лицата правят за своя сметка предписаните от Комисията за регулиране на съобщенията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при тяхната работа преди инсталирането на последното не се наблюдава превишаване на граничните стойност, то лицето, инсталирало най-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида "точка към точка" е електронна съобщителна мрежа, състояща се от определен брой (един или повече) радиорелейни (РР) участъци, всеки от които осигурява електронни съобщения между две РР станции, разположени в определени неподвижни точки.

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилата се приемат на основание чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

§ 3. Настоящите правила са нотифицирани с номер 2021/631/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

§ 4. Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (ДВ, бр. 92 от 2007 г.) се отменят.

§ 5. В двумесечен срок от влизане в сила на настоящите правила Комисията за регулиране на съобщенията привежда служебно в съответствие със заб. 8 от приложение № 1 към чл. 3 издадените разрешения за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от неподвижна радиослужба, за което не се заплащат такси.

Приложение № 1 към чл. 3


Допустими честотни разпределения, които могат да се използват за електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка"


Технически параметри на радиосъоръженията
Забележки:

1. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.

2. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на мрежи от неподвижната радиослужба.

3. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.

4. В честотния обхват 7725 - 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8, Анекс 6.

5. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.

6. В честотния обхват 8275 - 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.

7. За цитираните стандарти и препоръки на БДС (ETSI), ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им версии, освен в случаите, в които е указано друго.

8. Лицата, на които е предоставен спектър за мрежа от неподвижна радиослужба, могат да ползват предоставения им честотен ресурс и при условията на Правилата за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение чрез управлявано споделено използване. В този случай трябва да се осигурява работа на мрежите от неподвижна радиослужба и наземните мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, при която да не се причиняват взаимни смущения между двата вида мрежи.

Използвани термини и съкращения в Приложение № 1:

РРУ

Радиорелеен участък

ITU, International Telecommunication Union

Международен съюз по далекосъобщения

СЕРТ, European Conference of Postal and Telecommunications

Европейска конференция по пощи и далекосъобщения

ERC, European Radiocommunications Committee

Европейски комитет по радиосъобщения

ETSI, European Telecommunication Standardization Institute

Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията

ECC, Electronic Communications Committee

Комитет по електронни съобщения към СЕРТ

FDD, Frequency division duplex

Разделяне на дуплексните канали по честота

TDD, Time division duplex

Разделяне на дуплексните канали по време

Клас на антена

Характеристики и изисквания на антена за конкретен честотен обхват съгласно БДС EN 302 217-4

БДС

Български национален стандарт


Приложение № 2 към чл. 4


Списък на стандартите, отнасящи се до електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба


Стандарт

БДС EN 302 217-1

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед, общи характеристики и независими от системата изисквания

БДС EN 302 217-2

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен обхват от 1,3 GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 217-4

Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4: Антени

БДС EN 301 390

Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на приемника на съоръжението/антенния извод на цифрови фиксирани радиосистемиПромени настройката на бисквитките