Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.)

В сила от 01.02.2022 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г.

Проект: 47-254-01-3/18.01.2022 г.

§ 1. В чл. 11, ал. 1 цифрата "9" се заменя с "5".

§ 2. В чл. 12, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:

1. В буква "а" думата "четирима" се заменя с "двама".

2. Букви "в" и "г" се отменят.

§ 3. В чл. 12б, ал. 1, т. 3 цифрата "6" се заменя с "три".

§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 и 2 след думата "председателя" се добавя съюзът "и", а думите "както и членовете, които са юрист и икономист" се заличават.

2. В ал. 3, т. 1 думата "двама" се заменя с "един".

§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 59 и 59а се изменят така:

"59. "Стаж в областта на енергетиката" е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност:

а) в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление в областта на енергетиката;

б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз;

в) в търговски дружества с предмет на дейност в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор;

г) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежаща на концесиониране по Закона за подземните богатства или съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, свързани с енергийния сектор;

д) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката.

59а. "Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията" е служебен или трудов стаж, придобит:

а) на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация;

б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги или съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз;

в) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация."

Заключителни разпоредби

§ 6. С влизането в сила на този закон се прекратяват мандатите на членовете на комисията с юридически стаж и стаж в областта на икономиката.

§ 7. В деня на влизането в сила на този закон чрез жребий се прекратява мандата на двама от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране със стаж в областта на енергетиката. Жребият се провежда в Народното събрание измежду членовете на комисията със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл, по правила, приети от Комисията по енергетика.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 27 януари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките