Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И ВОДНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, АГРАРНИТЕ НАУКИ, СЕЛСКИТЕ

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И ВОДНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, АГРАРНИТЕ НАУКИ, СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

(Одобрен с Решение № 556 от 2021 г. на Министерския съвет; изм. с Решение № 22 от 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 25 януари 2022 г.)

Издаден от Министерството на земеделието

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г.

Министерството на земеделието на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония (наричани по-нататък "Страните");

в желанието си да задълбочат съществуващите приятелски отношения между двете страни чрез развитие на сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, развитието на селските райони и горското стопанство;

вземайки предвид нарастващата роля на науката и технологията в съвременното селскостопанско производство и,

спазвайки принципите за равенство и взаимна изгода и за двете страни,

се споразумяха за следното:

Член 1

Страните се ангажират да насърчават и развиват двустранното сътрудничество в следните области:

1. Прилагане на Инструмента за предприсъединителна помощ;

2. Аграрни науки;

3. Горско стопанство;

4. Ловно стопанство;

5. Биологично производство и преработка на биологична земеделска продукция;

6. Биотехнологии в растениевъдството и животновъдството;

7. Селекция и репродукция в животновъдството;

8. Трансгранично сътрудничество в областта на селските райони;

9. Други области от взаимен интерес.

Член 2

Сътрудничеството между двете Страни по чл. 1 се осъществява в следните форми:

1. Обмен на научна и техническа информация и трансфер на експертни познания;

2. Обмен на опит и споделяне на добри практики;

3. Организиране на семинари, работни групи и обучения;

4. Разработване и изпълнение на съвместни научноизследователски програми в областите по чл. 1;

5. Техническо и административно сътрудничество;

6. Други форми на сътрудничество, договорени между Страните.

Формата и конкретните теми по областите на сътрудничество по ал. 1, както и времевият график са предмет на договорка между двете Страни, като заинтересованата Страна следва да ги заяви минимум 1 месец предварително.

Член 3

Разходите за международни пътувания на делегациите във връзка с осъществяване на дейностите по настоящия Меморандум за разбирателство ще се поемат от изпращащата държава.

Член 4

Всички спорове, които могат да възникнат между страните във връзка с прилагането или тълкуването на този Меморандум за разбирателство, се уреждат чрез консултации и преговори.

Член 5

Настоящият Меморандум за разбирателство не засяга правата и задълженията на Страните по което и да е международно споразумение, подписано от всяка една от Страните поотделно или съвместно с трета страна, както и правата и задълженията на Република България, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз.

Член 6

Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването от Страните за период от три (3) години, автоматично удължаван за следващи тригодишни периоди. Всяка една от Страните може да прекрати или измени този Меморандум за разбирателство с писмено уведомление по дипломатически път шест (6) месеца преди изтичането на съответния тригодишен период.

Прекратяването на действието на Меморандума за разбирателство няма да засегне изпълнението на задълженията, предвидени в договорите, сключени в рамките на този Меморандум за разбирателство през периода на действието му.

Член 7

Настоящият Меморандум за разбирателство може да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на Страните с писмени протоколи, представляващи неразделна част от него и влизащи в сила по реда на чл. 6.

Подписан в София на 25.01.2022 г. в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на Договарящите се страни - български език съгласно Конституцията на Република България и македонски език съгласно Конституцията на Република Северна Македония, като двата текста имат еднаква сила.


Промени настройката на бисквитките