Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

ПРАВИЛА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

 

ПРАВИЛА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.92 от 5 Ноември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 15 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 6 Юни 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 16 Април 2024г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Правилата определят условията за свободно използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на радиосъоръженията или електронните съобщителни мрежи.

Чл. 2. Радиочестотният спектър се използва свободно от следните радиосъоръжения или електронни съобщителни мрежи:

1. устройства с малък обсег на действие;

2. радиосъоръжения, работещи под контрола на електронни съобщителни мрежи;

3. електронни съобщителни мрежи за производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE), SAP/SAB, включително ENG/OB;

4. електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) и на борда на плавателни съдове (MCV услуги);

5. радиосъоръжения само за приемане.

Раздел II.
Условия за използване на радиочестотния спектър и технически параметри

Чл. 3. (1) Радиочестотният спектър за работа на радиосъоръженията или електронните съобщителни мрежи по чл. 2 е посочен в приложение № 1.

(2) При използването на радиочестотния спектър се спазват условията и техническите параметри, посочени съответно в приложения № 2 - 5.

(3) Разрешава се използването на посочените в приложения № 2.1 - 2.13 съседни радиочестотни ленти като една радиочестотна лента, при условие че се спазват специфичните условия за всяка една от тези съседни радиочестотни ленти.

Чл. 4. Категориите устройства с малък обсег на действие по чл. 2, т. 1 в зависимост от тяхното приложение са:

1. неспецифични устройства с малък обсег на действие - всички видове радиоустройства, независимо от приложението или целта, които отговарят на техническите условия, определени за дадена честотна лента; обикновено се използват за телеметрия, телеуправление, алармени системи, предаване на данни по принцип и други приложения;

2. системи за локализиране, проследяване и събиране на данни;

3. устройства за широколентов пренос на данни - обхващат радиоустройствата, които използват широколентова модулация за достъп до спектъра; обикновено се използват за безжични системи за достъп като локални радиомрежи (WAS/RLAN) или широколентови устройства с малък обсег на действие в мрежи за данни;

4. транспортни телематични устройства - радиоустройства, които се използват в областта на транспорта (пътен, железопътен, воден или въздушен в зависимост от съответните технически ограничения), управлението на трафика, навигацията, управление на мобилността и в интелигентните транспортни системи (ИТС); обикновено се използват за интерфейси между различните видове транспорт, комуникация между превозните средства (например автомобил с автомобил), между превозните средства и неподвижни обекти (например автомобил с инфраструктура), комуникация от и към потребителите, както и за радарни системи;

5. устройства за радиоопределяне - радиоустройства, използвани за определяне на местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект, или за получаване на информация относно тези параметри; устройствата за радиоопределяне обикновено провеждат измервания за получаване на такива характеристики; от това определение се изключват всякакъв вид мрежи от вида "точка към точка" или "точка към много точки";

6. алармени системи или устройства с нисък коефициент на запълване/висока надеждност - радиоустройства, които се основават на ниска като цяло степен на използване на спектъра и правила за достъп до спектъра с нисък коефициент на запълване, за да се гарантира достъп до спектъра и предаване с висока надеждност в споделените радиочестотни ленти; обикновено се използват за системи, които изпращат от отдалечено местоположение чрез радиовръзка предупреждение за опасност, и за алармени системи за социални нужди за осигуряване на надеждна комуникация на хора, изпаднали в беда;

7. устройства за управление на радиомодели - специфичен вид радиооборудване за телеуправление и телеметрия, което се използва за дистанционно управление на движението на модели (главно умалени модели на превозни средства) във въздуха, на земята, над или под водната повърхност;

8. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) индуктивни устройства - радиоустройства, които използват магнитни полета със системи с индукционен контур, за близкополева комуникация, и приложения за радиоопределяне; това са обикновено автомобилни имобилайзери, включващи например автоматично разпознаване на предмети, устройства за идентификация на животни, алармени системи, откриване на кабели, управление на отпадъци, определяне на самоличност, безжични гласови връзки, контрол на достъпа, датчици за разстояние и датчици за метал, охранителни системи, включително радиочестотни индуктивни охранителни системи, предаване на данни към преносими устройства, безжични системи за управление и системи за автоматично събиране на пътни такси;

9. радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и мултимедийни стрийминг приложения и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE);

10. устройства за радиочестотна идентификация - радиокомуникационни системи, основани на "маркер"/запитващо устройство, състоящи се от радиоустройства ("маркери"), прикрепени към одушевени или неодушевени обекти, и предавателно-приемащи устройства (запитващи устройства), които задействат маркерите и получават обратно данни; обикновено се използват за проследяване и идентифициране на обекти, като например за електронно наблюдение на артикули (EAS) и за събиране и предаване на данни за обектите, към които са прикрепени маркерите; последните могат да са без батерии или да се захранват частично или изцяло с батерии; отговорите от маркера се валидират от запитващото му устройство и се предават на неговата приемаща система;

11. активни медицински изделия за имплантиране - обхващат частта за радиовръзка на активните имплантируеми медицински изделия, които са предназначени да бъдат изцяло или частично поставени по хирургичен или медикаментозен път в човешкото тяло или в тялото на животно, и където е приложимо, техните периферни устройства;

12. устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB) - оборудване, включващо като неразделна част или като принадлежност технология за радиовръзка на близки разстояния, свързана с целенасочено генериране и предаване на радиочестотна енергия, разпределяща се в радиочестотна лента, по-широка от 50 MHz, която може да се застъпва с няколко радиочестотни ленти, определени за радиослужбите; UWB устройствата могат да се използват на закрито или ако се използват на открито, не трябва да са прикрепени към неподвижна инсталация, неподвижна инфраструктура или неподвижна външна антена;

13. безжични приложения с малък обсег на действие, които са различни от посочените в т. 1 - 12.

Чл. 5. (1) Използването на радиочестотния спектър на борда на въздухоплавателни средства или на борда на плавателни съдове, регистрирани под юрисдикцията на Република България, е след предварително разрешение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице за монтиране и експлоатация на необходимите съоръжения на борда на съответното въздухоплавателно средство или съответния плавателен съд в следните случаи:

1. за предоставяне на МСА услуги;

2. за предоставяне на MCV услуги;

3. от земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES);

4. от земни станции на борда на плавателни съдове (ESV);

5. от земни станции на мобилни платформи (ESOMPs);

6. от земни станции в движение (ESIM);

7. от земни станции на борда на въздухоплавателно средство, работещи с геостационарни и негеостационарни спътникови мрежи.

(2) При използването на радиочестотния спектър се спазват изискванията за авиационна безопасност чрез сертифициране на летателната годност и други приложими към въздухоплаването разпоредби и изискванията за морската безопасност и/или обществената сигурност и други приложими към морското оборудване разпоредби.

Чл. 6. Използването на радиочестотния спектър в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 3 - 7 се разрешава при условие, че операторът на спътниковата мрежа, под чийто контрол работи земната станция, е уведомил Европейския офис по съобщения за работата на спътниковата си мрежа.

Чл. 7. При използването на радиочестотния спектър се спазват действащите в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за радиосъоръженията или електронните съобщителни мрежи по чл. 2.

Чл. 8. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват по начина и предназначението, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условия на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите.

(3) Не се допускат:

1. изменение на техническите параметри на радиосъоръженията спрямо тези, определени от производителя;

2. електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

3. използване на ретранслатори и/или повторители и включване на допълнителни усилвателни устройства между изхода на радиосъоръжението и неговата антена.

Чл. 9. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Лицата трябва да предприемат мерки за намаляване до минимум на риска за населението от вредни електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, лицата се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, лицата правят за своя сметка предписаните от Комисията за регулиране на съобщенията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при тяхната работа преди инсталирането на последното не се наблюдава превишаване на граничните стойности, то лицето, инсталирало най-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Чл. 10. При използването на радиочестотния спектър не се причиняват вредни смущения и не се претендира за защита от вредни смущения при условие, че не се нарушават изискванията за несъздаване на смущения при ползване на радиочестотния спектър.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила:

1. "Категория на устройствата с малък обсег на действие" е група от устройства с малък обсег на действие, които използват радиочестотния спектър със сходни технически механизми за достъп до спектъра или въз основа на общи сценарии за използване.

2. "Устройство с малък обсег на действие" е радиоустройство, което осигурява еднопосочна или двупосочна комуникация и което предава и/или получава сигнал на къси разстояния с ниска мощност.

3. "СВ (Citizen Band) 27 MHz" е граждански късовълнов радиочестотен обхват 26.96-27.41 MHz.

4. "PMR (Private/Professional Mobile Radio)" е електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба, в която всички радиостанции се свързват равнопоставено помежду си.

5. "LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)" са спътникови терминали с еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) не по-висока от 34 dBW от радиослужби неподвижна спътникова и/или радиоразпръскване спътниково, работещи без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система и предназначени за осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна орбита.

6. "HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)" са спътникови терминали с еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), по-висока от 34 dBW и не по-висока от 60 dBW, от радиослужби неподвижна спътникова и/или радиоразпръскване спътниково, работещи без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система и предназначени за осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна орбита.

7. "VSAT (Very Small Aperture Terminal)" е земна станция с малка апертура на антената от неподвижна-спътникова радиослужба.

8. "Интелигентни транспортни системи" (ИТС) са набор от системи и услуги, базирани на информационни и съобщителни технологии, включващи обработка, контрол, позициониране, комуникация и електроника, които се прилагат към система за пътен транспорт или към система за градски железопътен транспорт, или и към двете.

9. "Пътни интелигентни транспортни системи" са интелигентни транспортни системи, които се прилагат за всеки вид пътен транспорт (включително при използване извън пътя) и позволяват свързана с безопасността комуникация между превозни средства (V2V) и между инфраструктура и превозни средства (I2V). ИТС, които се прилагат за железопътни линии, които не са отделени от пътното или пешеходното движение (например трамваи и леки железници), също се считат за част от пътните ИТС.

10. "Градски железопътни интелигентни транспортни системи" са интелигентни транспортни системи, прилагани за градски или крайградски железопътни линии, постоянно направлявани от поне една система за контрол и управление и отделени от пътното и пешеходното движение.

11. "Ground probing radar (GPR) imaging system" е система за получаване на изображение при използване на радар за дълбочинно обследване на терен. Това е сензор за смущаващо поле, проектиран да работи само когато е в контакт с обследвания терен или е на разстояние до един метър от повърхността му, за откриване или получаване на изображения от обекти, разположени под земната повърхност, или определяне на физически свойства в дълбочина на терена. За тази цел енергията от GPR системата се насочва към повърхността на терена.

12. "Wall probing radar (WPR) imaging system" е система за получаване на изображение при използване на радар за обследване на стена. Това е сензор за смущаващо поле, проектиран да открива местоположението на обекти в стена или да определя физически свойства във вътрешността на стената. Стената е бетонна конструкция, част от мост, стена в рудник или друга физическа конструкция, която е достатъчно плътна и дебела, за да погълне по-голямата част от излъчения от системата сигнал.

13. "Охраняеми граници на летищата" са терените, обхванати от периметровата ограда на летище.

14. "SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations)" е радиосъоръжение за предаване на телевизионни сигнали и съпътстващ звук или само звук от мястото на събитието към спътник, позициониран на геостационарна орбита.

15. "SAP (Services Ancillary to Program making)" са спомагателни служби за производство на програми, подпомагащи дейностите по производство на програми, като създаване на филми, реклами, корпоративни видеовръзки, концерти, театри и други подобни дейности, които не са първоначално предназначени за разпространение към широката публика.

16. "SAB (Services Ancillary to Broadcasting)" са спомагателни служби за радиоразпръскването, подпомагащи дейностите на телевизионните оператори при производство на техния програмен материал.

17. "ENG (Electronic News Gathering)" е електронно събиране на новини - събиране на видео- и/или звуков материал, без помощта на филмова лента или магнетофон, посредством малки, често ръчни електронни камери и/или микрофони, използващи радиовръзки към студио и/или към портативни или други записващи устройства.

18. "ОВ (Outside Broadcasting)" е външно радиоразпръскване - временно използване на оборудване за производство на програма на мястото на събитието за пряко предаване на новини, спортни или други събития с продължителност от няколко часа до няколко седмици.

19. "Временна радиорелейна линия" е радиорелейна линия, предназначена за предаване на информация от мястото и само за времето на отразяваното събитие.

20. "Базова приемно-предавателна станция на въздухоплавателно средство (бордова BTS)" е мобилна съобщителна станция, разположена във въздухоплавателно средство, която използва радиочестотен обхват 1800 MHz за GSM и LTE системите и радиочестотен обхват 2100 MHz за UMTS системата.

21. "Модул за управление на мрежата (NCU)" е съоръжение, разположено на борда на въздухоплавателно средство, което чрез повишаване на нивото на шума в мобилните радиочестотни обхвати за приемане гарантира, че предаваните радиосигнали от наземните мобилни електронни съобщителни мрежи, изброени в приложение № 5, не се приемат в пътническия салон.

22. "Базова приемно-предавателна станция на борда на плавателен съд (БС на плавателен съд)" е пикоклетка за мобилна връзка, разположена на плавателен съд и поддържаща GSM услуги в радиочестотните обхвати 900 MHz и/или 1800 MHz, UMTS услуги в радиочестотен обхват 2100 MHz и LTE услуги в радиочестотните обхвати 1800 MHz и 2600 MHz.

23. "ESOMPs (Earth Stations On Mobile Platforms)" са спътникови терминали, монтирани на сухопътни превозни средства, включително преносими устройства, използвани в движение или при временно спиране, на борда на въздухоплавателни средства и на плавателни съдове, работещи в електронните съобщителни мрежи от неподвижна спътникова радиослужба, предназначени за предоставяне на широколентови съобщителни услуги чрез спътници на геостационарна или негеостационарна орбита.

24. "ESIM (Earth Station In-Motion)" са спътникови терминали, монтирани на сухопътни превозни средства, включително преносими устройства, използвани в движение или при временно спиране, на борда на въздухоплавателни средства и на плавателни съдове, работещи в електронните съобщителни мрежи от неподвижна спътникова радиослужба, предназначени за предоставяне на широколентови съобщителни услуги чрез спътници на геостационарна или негеостационарна орбита.

25. "PMSE (Programme Making and Special Events)" (Производство на програми и специални събития) са радиоприложения, използвани при SAP/SAB, ENG/OB, и приложения, използвани при провеждане на срещи, конференции, културни и образователни дейности, търговски панаири, развлечения, спортни, религиозни и други публични или частни събития за приемане на аудио-/визуална информация в реално време.

26. "MBANS (Medical Body Area Network Systems)" са мрежови системи за медицински цели, разположени в зоната около тялото, използвани за снемане на медицински данни и предназначени за употреба в безжични мрежи с ниска мощност, състоящи се от множество носени върху тялото датчици и/или задействащи устройства, както и като централно устройство, разположено върху или в близост до човешкото тяло.

27. "WIA (Wireless Industrial Applications)" са безжични индустриални приложения, използвани за безжични връзки в индустриални условия, включително за управление и комуникация с работник, безжични сензори (вода, газ и електричество; метеорологични инструменти; измерване на замърсяването; данни за околната среда, като например нива на алергени (полени, прах), електромагнитно замърсяване (слънчева активност, шум) и задвижващи устройства (контролиращи например улично осветление или светофар).

28. "Автомобилен радар" е движещо се радарно устройство за подпомагане функциите на превозното средство.

29. "Радари за измерване на ниво в резервоари" (Tank Level Probing Radar - TLPR) са специфичен вид приложение за радиоопределяне и се използват за измерване на нивото в резервоари, като се инсталират в метални или железобетонни резервоари или в подобни конструкции, направени от материал със сходни характеристики на затихване. Предназначението на резервоара е да съдържа определено вещество.

30. "Алармени системи за социални нужди" са радиокомуникационни системи, които осигуряват надеждна комуникация на хора, изпаднали в беда в ограничено пространство, за да повикат помощ. Те обикновено се използват за подпомагане на възрастни хора или на хора с увреждания.

31. "Спомагателни слухови устройства" са радиокомуникационни системи, които дават възможност на лица с увреден слух да подобрят слуховите си възприятия. Инсталираните системи обикновено включват един или повече радиопредаватели и един или повече радиоприемника.

32. "Безжично звукотехническо оборудване за PMSE" е радиосъоръжение, използвано за предаване на аналогови или цифрови сигнали със звукова честота между ограничен брой предаватели и приемници, като радиомикрофони, системи за слухов мониторинг или връзки за предаване на звук, използвани главно за създаването на програми за радио- или телевизионно разпръскване или за частни или публични обществени или културни прояви.

33. "Устройства с висок коефициент на запълване/за непрекъснато предаване" обхваща радиоустройствата, които се основават на предаване с малко закъснение и висок коефициент на запълване. Обикновено се използват за лични системи за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание, използвани за сигнали за комбинирано аудио-/видеопредаване и аудио-/видеосинхронизиране, мобилни телефони, системи за развлечение в дома или автомобила, безжични микрофони, безжични високоговорители, безжични слушалки, носени от човек радиоустройства, спомагателни слухови устройства, устройства за слухов мониторинг, безжични микрофони за концерти и други сценични представления и аналогови FM предаватели с ниска мощност.

34. "Базова приемно-предавателна станция на борда на плавателен съд (БС на плавателен съд)" означава пикоклетка за мобилна връзка, разположена на плавателен съд и поддържаща услуги чрез GSM, LTE или UMTS в съответствие с приложение № 5.

35. "e.i.r.p." е еквивалентна изотропно излъчена мощност.

36. "e.r.p." e ефективна излъчена мощност.

37. "Коефициент на запълване" - определя се като съотношението, изразено в проценти, на Σ(Ton)/(Tobs), където Ton е времето, през което дадено единично предавателно устройство е в режим "включено", а Tobs е периодът на наблюдение. Ton се измерва в дадена радиочестотна лента на наблюдение (Fobs). Освен ако не е посочено друго в приложенията към чл. 3, ал. 2, Tobs е непрекъснат период от един час, а Fobs е приложимата радиочестотна лента. По-свободни условия по смисъла на чл. 3, параграф 3 от Решение 2006/771/EО (както е изменено) означава, че държавите членки могат да разрешат по-висока стойност на "коефициента на запълване".

38. Радиомикрофоните са малки предаватели с ниска мощност (обикновено по-малка или равна на 50 mW), предназначени за прикрепване и носене върху човешкото тяло за предаване на звук. Приемниците са съобразени със специфичните нужди и могат да варират от малки и преносими до монтирани на стойка модули като част от многоканални системи.

39. DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications (Digital European Cordless Telecommunications) е стандарт за безжични телефонни системи.

40. "Мрежа за данни" е съвкупност от няколко мрежови устройства с малък обсег на действие, включително точка за достъп до мрежата, като мрежови компоненти, и безжичните връзки между тях. В дадена мрежа за данни точката за достъп до мрежата представлява фиксирано наземно устройство с малък обсег на действие, което служи за свързване на други устройства с малък обсег на действие към мрежата с оглед обслужване на платформи, разположени извън въпросната мрежа за данни.

41. "Мрежово устройство с малък обсег на действие" означава устройство с малък обсег на действие, свързано в мрежа за данни, която потенциално обхваща по-обширни райони; свързаните в мрежа устройства с малък обсег на действие са под контрола на точките за достъп до мрежата.

42. "Устройства за снемане на медицински данни" обхваща предаването на негласови данни от и към неимплантируеми медицински изделия за проследяване, диагностициране и лечение на пациенти в здравни заведения или в домовете им, предписано от надлежно оправомощени здравни специалисти.

43. "Измервателни устройства" са радиоустройствата, които са част от двупосочни радиокомуникационни системи, позволяващи дистанционно наблюдение, измерване и предаване на данни в интелигентни мрежови инфраструктури като тези за електроенергия, газ и вода.

44. "Алармена система" е устройство, чиято основна функция е подаването посредством радиовръзка на предупредителен сигнал към отдалечена система или лице при възникване на проблем или специфична ситуация. Радиоалармите включват такива за социални нужди и за целите на сигурността и безопасността.

45. ULP-WMCE (Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy) е безжична медицинска капсулна ендоскопия, използваща се за снемане на медицински данни, и е предназначена за използване при медицински взаимодействия лекар-пациент с цел придобиване на изображения на храносмилателните пътища на човека.

46. МСД е Международен съюз по далекосъобщения.

47. (нова - ДВ, бр. 9 от 2022 г.) "Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)" означава широколентови радиосистеми, които позволяват безжичен достъп за обществени и частни приложения, независимо от мрежовата топология, която е в основата им.

§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите на:

1. Решение 2008/294/ЕО на Европейската комисия от 7 април 2008 г. относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността (ОВ, L 98/19 от 10 април 2008 г.).

2. Решение 2010/166/ЕС на Европейската комисия от 19 март 2010 г. за хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз (ОВ, L 72/38 от 20 март 2010 г.).

3. Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на Европейската комисия от 12 ноември 2013 г. за изменение на Решение 2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (ОВ, L 303/48 от 14 ноември 2013 г.).

4. Решение за изпълнение 2013/752/ЕС на Европейската комисия от 11 декември 2013 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие и за отмяна на Решение 2005/928/ЕО (ОВ, L 334/17 от 13 декември 2013 г.).

5. Решение за изпълнение 2014/641/ЕС на Европейската комисия от 1 септември 2014 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални прояви в Съюза (ОВ, L 263/29 от 3 септември 2014 г.).

6. Решение за изпълнение 2014/702/ЕС на Европейската комисия от 7 октомври 2014 г. за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (ОВ, L 293/48 от 9 октомври 2014 г.).

7. Препоръка 2008/295/ЕО на Европейската комисия от 7 април 2008 г. за разрешаване предоставянето на мобилни съобщителни услуги (услуги МСА) на борда на въздухоплавателните средства в Европейската общност (ОВ, L 98/24 от 10 април 2008 г.).

8. Препоръка 2010/167/ЕС на Европейската комисия от 19 март 2010 г. относно разрешителния режим за системи за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) (ОВ, L 72/42 от 20 март 2010 г.).

9. Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339 на Европейската комисия от 8 март 2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 2010-2025 MHz за преносими или мобилни безжични видеовръзки и безжични видеокамери, използвани за подготовка на програми и провеждане на специални събития (ОВ, L 63/5 от 20 март 2016 г.).

10. Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2317 на Европейската комисия от 16 декември 2016 г. за изменение на Решение 2008/294/ЕО и Решение за изпълнение 2013/654/ЕС с оглед да се улесни предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза (ОВ, L 345/67 от 20 декември 2016 г.).

11. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191 на Европейската комисия от 1 февруари 2017 г. за изменение на Решение 2010/166/ЕС с оглед въвеждане на нови технологии и радиочестотни обхвати за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз (ОВ, L 29/63 от 3 февруари 2017 г.).

12. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438 на Европейската комисия от 4 август 2017 г. за изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността (ОВ, L 205/89 от 8 август 2017 г.).

13. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483 на Европейската комисия от 8 август 2017 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие, както и за отмяна на Решение 2006/804/ЕО (ОВ, L 214/3 от 18 август 2017 г.).

14. Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 на Европейската комисия от 11 октомври 2018 г. относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие в честотните ленти 874-876 MHz и 915-921 MHz (ОВ, L 257/57 от 15 октомври 2018 г.).

15. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 на Комисията от 14 май 2019 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за оборудване, използващо свръхшироколентова технология в Съюза, и за отмяна на Решение 2007/131/ЕО (ОВ, L 127/23 от 16 май 2019 г.).

16. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1345 на Комисията от 2 август 2019 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО с оглед актуализиране на хармонизираните технически условия в областта на използването на радиочестотния спектър за устройства с малък обсег на действие (ОВ, L 212/53 от 13 август 2019 г.).

17. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1426 на Комисията от 7 октомври 2020 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875-5935 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) и за отмяна на Решение 2008/671/ЕО (ОВ, L 328/19 от 9 октомври 2020 г.).

18. (нова - ДВ, бр. 9 от 2022 г.) Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1067 на Комисията от 17 юни 2021 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5945-6425 MHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN).

19. (нова - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Решение за изпълнение (ЕС) 2022/172 на Комисията от 7 февруари 2022 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие в честотните ленти 874-876 MHz и 915-921 MHz.

20. (нова - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 на Комисията от 8 февруари 2022 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително локални мрежи с достъп чрез радиовръзка и за отмяна на Решение 2005/513/ЕО.

21. (нова - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Решение за изпълнение (ЕС) 2022/180 на Комисията от 8 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2006/771/ЕО по отношение на актуализирането на хармонизираните технически условия в областта на използването на радиочестотния спектър за устройства с малък обсег на действие.

22. (нова - ДВ, бр. 49 от 2023 г.) Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2307 на Комисията от 23 ноември 2022 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1791 по отношение на определянето и предоставянето на радиочестотните ленти 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz в съответствие с техническите условия, определени в приложението.

23. (нова - ДВ, бр. 49 от 2023 г.) Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 на Комисията от 23 ноември 2022 г. за изменение на Решение 2008/294/ЕО2 с цел включване на допълнителни технологии за достъп и мерки за предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза.


____________

1 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 на Комисията от 8 февруари 2022 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително локални мрежи с достъп чрез радиовръзка и за отмяна на Решение 2005/513/ЕО.

2 Решение на Комисията от 7 април 2008 г. относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността.


Заключителни разпоредби

§ 3. Правилата се приемат на основание чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

§ 4. Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, приети с Решение № 1368 от 31.05.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 47 от 2012 г.), се отменят.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2022 г.) Настоящите правила са нотифицирани с номер 2021/359/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2024 г.)


РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ

Радиочестотна лента

(Радиочестота)

Hz

kHz

MHz

GHz

Приложение

№ на приложението към чл. 3, ал. 2

1

100-148

Hz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

2

100-9000

Hz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

3

100-9000

Hz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

4

9-90

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

5

9-315

kHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

6

90-119

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

7

119-135

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

8

135-140

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

9

140.0-148.5

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

10

148-5000

kHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

11

148.5-5000

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

12

400-600

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

13

442.2-450.0

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

14

456.9-457.1

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

15

984-7484

kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

16

3155-3400

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

17

5000-30000

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

18

5000-30000

kHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

19

6765-6795

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

20

7300-23000

kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

21

7400-8800

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

22

10200-11000

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

23

13553-13567

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

24

13553-13567

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

25

13553-13567

kHz

Индуктивни устройства

Приложение № 2.8

26

26957-27283

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

27

26990-27000

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

28

27040-27050

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

29

27090-27100

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

30

27140-27150

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

31

27190-27200

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

32

26.96-27.41

MHz

СВ (Citizen Band) 27

Приложение № 2.13

33

27.09-27.10

MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

34

29.7-47.0

MHz

Радиомикрофони

Приложение № 2.9

35

30-130

MHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

36

30-12400

MHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

37

30.0-37.5

MHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

38

34.995-35.225

MHz

Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

39

38.44375-38.56875

MHz

PMR

Приложение № 2.13

40

40.66-40.70

MHz

Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

41

40.66-40.70

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

42

84.69375-84.81875

MHz

PMR

Приложение № 2.13

43

84.86875-84.99375

MHz

PMR

Приложение № 2.13

44

87.5-108.0

MHz

Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание с аналогова радиочестотна модулация (FM)

Приложение № 2.9

45

138.20-138.45

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

46

150.80625-150.81875

MHz

Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

47

151.25625-151.26875

MHz

Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

48

155.4875-155.5875

MHz

Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

49

169.400-169.475

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

50

169.400-169.475

MHz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

51

169.4000-169.4875

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

52

169.4875-169.5875

MHz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

53

169.4875-169.5875

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

54

169.5875-169.8125

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

55

173.965-216.000

MHz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

56

174-216

MHz

Радиомикрофони

Приложение № 2.9

57

401-402

MHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

58

402-405

MHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

59

405-406

MHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

60

430-440

MHz

Устройства за снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

61

433.05-434.79

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

62

433.05-434.79

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

63

434.04-434.79

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

64

446.0-446.2

MHz

PMR 446

Приложение № 2.13

65

470-694

MHz

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

66

733-753

MHz

Радиомикрофони

Приложение № 2.9

67

823-832

MHz

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

68

862-863

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

69

863-865

MHz

Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание

Приложение № 2.9

70

863-865

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

71

863-868

MHz

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

72

865-868

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

73

865-868

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

74

865-868

MHz

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

75

868.0-868.6

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

76

868.6-868.7

MHz

Алармени системи

Приложение № 2.6

77

868.7-869.2

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

78

869.20-869.25

MHz

Алармени системи за социални нужди

Приложение № 2.6

79

869.25-869.30

MHz

Алармени системи

Приложение № 2.6

80

869.3-869.4

MHz

Алармени системи

Приложение № 2.6

81

869.40-869.65

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

82

869.65-869.70

MHz

Алармени системи

Приложение № 2.6

83

869.7-870.0

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

84

869.7-870.0

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

85

870.0-874.4

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

86

870.0-874.4

MHz

Измервателни устройства

Приложение № 2.2

87

915-919.4

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

88

916.1-918.9

MHz

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

89

917.3-918.9

MHz

Измервателни устройства

Приложение № 2.2

90

917.4-919.4

MHz

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

91

1350-1400

MHz

Радиомикрофони

Приложение № 2.9

92

1492-1518

MHz

Радиомикрофони

Приложение № 2.9

93

1518-1525

MHz

Радиомикрофони

Приложение № 2.9

94

1656.5-1660.5

MHz

Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

95

1785-1805

MHz

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

96

1880-1900

MHz

DECT радиосъоръжения

Приложение № 2.13

97

2400.0-2483.5

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

98

2400.0-2483.5

MHz

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

99

2400.0-2483.5

MHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

100

2446-2454

MHz

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

101

2446-2454

MHz

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

102

2483.5-2500.0

MHz

Устройства за снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

103

2483.5-2500.0

MHz

Устройства за снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

104

2483.5-2500.0

MHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

105

5150-5350

MHz

Системи за безжичен достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLANs)

Приложение № 2.3

106

5250-5350

MHz

Системи за безжичен достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLANs)

Приложение № 2.3

107

5470-5725

MHz

Системи за безжичен достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLANs)

Приложение № 2.3

108

5725-5875

MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

109

5725-5875

MHz

Измервателни устройства

Приложение № 2.2

110

5795-5815

MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

111

5855-5865

MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

112

5865-5875

MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

113

5875-5935

MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

114

5945-6425

MHz

Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)

Приложение № 2.3

115

4500-7000

MHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

116

6000-8500

MHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

117

8.5-10.6

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

118

9.2-9.5

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

119

9.500-9.975

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

120

10.5-10.6

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

121

13.4-14.0

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

122

17.1-17.3

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

123

21.65-26.65

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

124

24.050-24.075

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

125

24.00-24.25

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

126

24.05-24.25

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

127

24.05-26.50

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

128

24.05-27.00

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

129

24.075-24.150

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

130

24.075-24.150

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

131

24.15-24.25

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

132

57-64

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

133

57-64

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

134

57-64

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

135

57-71

GHz

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

136

57-71

GHz

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

137

57-71

GHz

Устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

138

61.0-61.5

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

139

63.72-65.88

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

140

75-85

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

141

75-85

GHz

Устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

142

76-77

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

143

76-77

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

144

77-81

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

145

122.00-122.25

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

146

122.25-123.00

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

147

244-246

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

148

под 3 000

GHz

Устройства, използващи свръхшироколентова технология за общо приложение

Приложение № 2.12

149

под 3 000

GHz

Системи за проследяване на местоположението от тип 1 (LT1), използващи свръхшироколентова технология

Приложение № 2.12

150

под 3 000

GHz

Устройства, монтирани в моторни и железопътни превозни средства, използващи свръхшироколентова технология

Приложение № 2.12

151

под 3 000

GHz

Транспортни системи за контрол на достъпа, използващи свръхшироколентова технология

Приложение № 2.12

152

под 3 000

GHz

Устройства на борда на въздухоплавателни средства, използващи свръхшироколентова технология

Приложение № 2.12

153

под 3 000

GHz

Контактни сензорни устройства за материали, използващи свръхшироколентова технология

Приложение № 2.12

154

под 3 000

GHz

Безконтактни сензорни устройства за материали, използващи свръхшироколентова технология

Приложение № 2.12

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

1

68.0-87.5

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

2

137-138

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

3

146-174

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

4

148.00-150.05

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

5

399.90-400.05

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

6

400.15-401.00

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

7

401-403

MHz

Терминали за метеорологичен мониторинг и наблюдение на земята, включително за проследяване на животни (Земя-космос)

Приложение № 3

8

406.1-410.0

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

9

410-430

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

10

440-450

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

11

450-470

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

12

694-790

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

13

790-862

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

14

874.4-880

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

15

880-915

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

16

919.4-925

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

17

925-960

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

18

1427-1517

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

19

1518-1525

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

20

1525-1544

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

21

1545-1559

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

22

1610.0-1626.5

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

23

1613.8-1626.5

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

24

1613.8-1626.5

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

25

1626.5-1645.5

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

26

1646.5-1660.5

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

27

1670-1675

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

28

1710-1785

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

29

1805-1880

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

30

1900-1910

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

31

1920-1980

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

32

1980-2010

MHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

33

2110-2170

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

34

2170-2200

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

35

2483.5-2500.0

MHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

36

2500-2690

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

37

3400-3800

MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

38

10.70-11.70

GHz

VSAT терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

39

10.70-11.70

GHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

40

10.70-11.70

GHz

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), (космос-Земя)

Приложение № 3

41

10.70-11.70

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), работещи с геостационарни спътникови системи (космос-Земя)

Приложение № 3

42

10.70-11.70

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (космос-Земя)

Приложение № 3

43

10.70-12.75

GHz

HEST терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

44

10.70-12.75

GHz

Неподвижни земни станции, работещи с негеостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)

Приложение № 3

45

10.70-12.75

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателно средство, работещи с геостационарни и негеостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)

Приложение № 3

46

10.70-12.75

GHz

Земни станции в движение (ESIM), монтирани на сухопътни превозни средства, включително на преносими устройства, работещи с геостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)

Приложение № 3

47

10.70-12.75

GHz

Земни станции в движение (ESIM), работещи с негеостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)

Приложение № 3

48

12.50-12.75

GHz

Мобилни земни станции (космос-Земя)

Приложение № 3

49

12.50-12.75

GHz

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), (космос-Земя)

Приложение № 3

50

12.50-12.75

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), работещи с геостационарни спътникови системи (космос-Земя)

Приложение № 3

51

12.50-12.75

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (космос-Земя)

Приложение № 3

52

12.75-13.25

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (Земя-космос)

Приложение № 3

53

12.75-13.25

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателно средство, работещи с геостационарни и негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

54

14.00-14.25

GHz

Земни станции в движение (ESIM), монтирани на сухопътни превозни средства, включително на преносими устройства, работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

55

14.00-14.25

GHz

HEST терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

56

14.00-14.50

GHz

Неподвижни земни станции, работещи с негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

57

14.00-14.50

GHz

Земни станции в движение (ESIM), работещи с негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

58

14.00-14.50

GHz

Мобилни земни станции (Земя-космос)

Приложение № 3

59

14.00-14.50

GHz

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), (Земя-космос)

Приложение № 3

60

14.00-14.50

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), работещи с геостационарни спътникови системи (Земя-космос)

Приложение № 3

61

14.00-14.50

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (Земя-космос)

Приложение № 3

62

14.25-14.50

GHz

VSAT терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

63

17.30-20.20

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи (космос-Земя), монтирани на плавателни или въздухоплавателни средства

Приложение № 3

64

17.30-20.20

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с негеостационарни спътникови мрежи (космос-Земя)

Приложение № 3

65

17.30-20.20

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи (космос-Земя), монтирани на сухопътни превозни средства, включително преносими устройства, използвани в движение или при временно спиране

Приложение № 3

66

19.70-20.20

GHz

HEST терминали (космос-Земя)

Приложение № 3

67

24.25-27.50

GHz

Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

68

27.5000-27.9305

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя-космос), монтирани на сухопътни превозни средства, включително преносими устройства, използвани в движение или при временно спиране

Приложение № 3

69

27.5000-27.8185

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

70

27.5000-27.8185

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба (Земя-космос)

Приложение № 3

71

27.5000-30.0000

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя-космос), монтирани на плавателни или въздухоплавателни средства

Приложение № 3

72

28.4545-28.9385

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя-космос), монтирани на сухопътни превозни средства, включително преносими устройства, използвани в движение или при временно спиране

Приложение № 3

73

28.4545-28.9385

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

74

28.4545-28.9385

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба (Земя-космос)

Приложение № 3

75

29.4625-29.5000

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба (Земя-космос)

Приложение № 3

76

29.4625-30.0000

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи (Земя-космос), монтирани на сухопътни превозни средства, включително преносими устройства, използвани в движение или при временно спиране

Приложение № 3

77

29.50-30.00

GHz

HEST терминали (Земя-космос)

Приложение № 3

78

29.50-30.00

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с негеостационарни спътникови мрежи (Земя-космос)

Приложение № 3

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB, ВКЛЮЧИТЕЛНО ENG/OB

1

2010-2025

MHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

2

2010-2025

MHz

Преносима видеовръзка

Приложение № 4

3

2010-2025

MHz

Мобилна видеовръзка (на превозно или летателно средство)

Приложение № 4

4

2025-2110

MHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

5

2025-2110

MHz

Преносима видеовръзка

Приложение № 4

6

2025-2110

MHz

Мобилна видеовръзка (на превозно или летателно средство)

Приложение № 4

7

2300-2400

MHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

8

2300-2400

MHz

Преносима видеовръзка

Приложение № 4

9

2300-2400

MHz

Мобилна видеовръзка (на превозно или летателно средство)

Приложение № 4

10

10.00-10.15

GHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

11

10.00-10.15

GHz

Преносима видеовръзка

Приложение № 4

12

10.00-10.15

GHz

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение № 4

13

21.2-21.4

GHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

14

21.2-21.4

GHz

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение № 4

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ НА БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (MCA УСЛУГИ) И БОРДА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (MCV УСЛУГИ)

1

880-915

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

Приложение № 5

2

925-960

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

Приложение № 5

3

1710-1785

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

Приложение № 5

4

1710-1785

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение № 5

5

1710-1785

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухо-
плавателни средства (MCA услуги)

Приложение № 5

6

1805-1880

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухо-
плавателни средства (MCA услуги)

Приложение № 5

7

1805-1880

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

Приложение № 5

8

1805-1880

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение № 5

9

1920-1980

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухо-
плавателни средства (MCA услуги)

Приложение № 5

10

1920-1980

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез UMTS 2100 система

Приложение № 5

11

2110-2170

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухо-
плавателни средства (MCA услуги)

Приложение № 5

12

2110-2170

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез UMTS 2100 система

Приложение № 5

13

2500-2570

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение № 5

14

2620-2690

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение № 5

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛ. 2, Т. 1)

 

№ по ред

ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ

№ на приложението към чл. 3, ал. 2

1

неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

2

системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

Приложение № 2.2

3

устройства за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

4

транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

5

устройства за радиоопределяне

Приложение № 2.5

6

алармени системи

Приложение № 2.6

7

устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

8

индуктивни устройства

Приложение № 2.8

9

радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и мултимедийни стрийминг приложения и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)

Приложение № 2.9

10

устройства за радиочестотна идентификация

Приложение № 2.10

11

активни медицински изделия за имплантиране

Приложение № 2.11

12

устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)

Приложение № 2.12

13

безжични приложения с малък обсег на действие, които са различни от посочените в т. 1 - 12

Приложение № 2.13

Приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.)


НЕСПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ

Таблица 1

 

 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Този набор от условия за използване се отнася само за устройства за откриване на лица и избягване на сблъсък.

3

Радиочестотна лента

442.2-450.0 kHz

 

4

Разпределение на каналите

Канално отстояние ≥ 150 Hz

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

7 dBA/m на 10 m напрегнатост на полето

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

2006/771/EО, както е изменено, лента 85

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 2


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Този набор от условия за използване важи само за устройства за спешно откриване на заровени жертви и ценни вещи.

3

Радиочестотна лента

456.9-457.1 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

7 dBA/m на 10 m

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 718-1

БДС EN 300 718-2

БДС EN 300 718-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 18

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 


Таблица 3


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

13553-13567 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

 10 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 330

БДС EN 300 330-1

БДС EN 300 330-2

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 27в

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 4


 

Параметър

Описание

 

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

26957-27283 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

10 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 300 330

БДС EN 300 330-1

БДС EN 300 330-2

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 28

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 5


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

26990-27000 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

100 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на
запълване: ≤ 0,1%

Устройствата за управление на радиомодели могат да работят без ограничения на коефициента на запълване.

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 29

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 6


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

27040-27050 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

100 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

Устройствата за управление на радиомодели могат да работят без ограничения на коефициента на запълване.

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 30

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 7


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

27090-27100 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

100 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

Устройствата за управление на радиомодели могат да работят без ограничения на коефициента на запълване.

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 31

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 8


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

27140-27150 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

100 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

Устройствата за управление на радиомодели могат да работят без ограничения на коефициента на запълване.

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 32

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 9


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

27190-27200 kHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

100 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

Устройствата за управление на радиомодели могат да работят без ограничения на коефициента на запълване.

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 33

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 10


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

40.66-40.70 MHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

10 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

 

 

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 35

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 11


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Изключват се видеоприложения.

3

Радиочестотна лента

138.20-138.45 MHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

≤10 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 1%

 

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 12


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

169.400-169.475 MHz

 

4

Разпределение на каналите

Канално отстояние: ≤ 50 kHz

 

5

Модулация/Широчина на заеманата честотна лента

 

 

6

Посока/Разделяне

 

 

7

Предавателна мощност/Плътност на мощността

500 mW e.r.p.

 

8

Достъп до канала и правила за заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 1 %

За измервателни устройства коефициентът на запълване е ≤ 10,0 %.

9

Разрешителен режим

 

 

10

Допълнителни съществени изисквания

 

 

11

Допустими честотни планирания

 

 

Информативна част

12

Планирани промени

 

 

13

Позоваване

БДС EN 300 220-1

БДС EN 300 220-2

БДС EN 300 220-3

БДС EN 300 220-4

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-3

2006/771/EО, както е изменено, лента 37в

ECC/DEC/(05)02

ERC/REC 70-03

 

14

Номер на нотификацията

2021/359/BG

 

15

Забележка

 

 

 

Таблица 13


 

Параметър

Описание

Коментар

Нормативна част

1

Радиослужба

Подвижна

 

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

 

3

Радиочестотна лента

169.4000-169.4875 MHz

 

4

Разпределение на каналите

 

 

5